Решения от Протокол № 24 от 25.07.2013

Размер на шрифта: A A A


Решение № 820 от 25.07.2013  128.19 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за Обществения ред – първо четене

Решение № 821 от 25.07.2013  129.93 KB относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – първо четене 

Решение № 822 от 25.07.2013  251.95 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 823 от 25.07.2013  130.05 KB относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“. 

Решение № 824 от 25.07.2013  131.82 KB относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2013г. 

Решение № 825 от 25.07.2013  135.25 KB относно: Промяна на бюджета на община Стара Загора за 2013 година 

Решение № 826 от 25.07.2013  137.39 KB относно: Разпределение на търговските маси в реконструираната част на Централен пазар 

Решение № 827 от 25.07.2013  142.69 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2013/2014г. 

Решение № 828 от 25.07.2013  157.47 KB относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2013/2014 година в Община Стара Загора 

Решение № 829 от 25.07.2013  127.45 KB относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2013г 

Решение № 830 от 25.07.2013  130.34 KB относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за община Стара Загора за 2013г. 

Решение № 831 от 25.07.2013  132.47 KB относно: Приемане на „Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми в района на община Стара Загора за периода 2013-2015 г.“
 
Решение № 832 от 25.07.2013  129.41 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет  Стара Загора за периода януари - юни 2013 г.
 
Решение № 833 от 25.07.2013  128.76 KB относно: Приемане на отчет Обществен посредник за периода 01.01.2013г- 30.06.2013г. на дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.
 
Решение № 834 от 25.07.2013  127.89 KB относно: Избор на управител на „ Тролейбусни превози “ЕООД.
 
Решение № 835 от 25.07.2013  136.05 KB относно: Изменение на Решение № 563 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.01.2013 г. за определяне на условия и ред за сключване на договор за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Община Стара Загора
 
Решение № 836 от 25.07.2013  134.05 KB относно: Изменение на Решение № 766 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.06.2013 г.
 
Решение № 837 от 25.07.2013  133.39 KB относно: Промяна на Решение № 621 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 21.02.2013г.
 
Решение № 838 от 25.07.2013  132.39 KB относно: Одобрение  на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора /ИПГВР/ по проект «Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора» по договор BG161PO001/1.4-07/2010/005 с ОПРР
 
Решение № 839 от 25.07.2013  131.65 KB относно: Промени в състава на ПК за борба с корупцията и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и в състава на ПК по Евроинтеграция и международни връзки
 
Решение № 840 от 25.07.2013  130.98 KB относно: Именуване на улица на територията на Община Стара Загора.
 
Решение № 841 от 25.07.2013  127.02 KB относно: Именуване на площад в гр. Стара Загора
 
Решение № 842 от 25.07.2013  135.61 KB относно: Даване съгласие на общинското търговско дружество „Комплексен  онкологичен център-Стара Загора”ЕООД за  изграждане на газова отоплителна инсталация
 
Решение № 843 от 25.07.2013  130.67 KB относно: Отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост, представляващи част от покривното пространство на сградата на Спортно училище „Тодор Каблешков“, гр. Стара Загора, с площ 10 кв.м/ съг. АПОС № 197/06.05.1998г./
 
Решение № 844 от 25.07.2013  132.48 KB относно: Отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост, представляващи част от покривното пространство на сградата на ОУ „ Хр.Ботев“,с. Хрищени, община Стара Загора, с площ 10 кв.м/ съг. АПОС № 01711/08.11.2001г./
 
Решение № 845 от 25.07.2013  145.74 KB относно: Учредяване на право на строеж за пристройка към съществуващи  2 броя гаражи и  кабинет за масаж в имот с идент.№ 68850.518.517 (УПИ Іжил.стр-во, маг. и гаражи кв.117 по ПУП на гр.Стара Загора)
 
Решение № 846 от 25.07.2013  211.85 KB относно: Учредяване на право на строеж за  изграждане на  жил.сграда в  общински урегулиран поземлен имот ІVобщ. кв.109 по ПУП на с.Дълбоки, общ.Стара Загора
 
Решение № 847 от 25.07.2013  143.10 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и пристройка към жилищна сграда- ателие със складове в УПИ ХІV388, кв.45 по ПУП на с. Маджерито, общ. Стара Загора
 
Решение № 848 от 25.07.2013  128.85 KB относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ „МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ” – гр. Стара Загора
 
Решение № 849 от 25.07.2013  137.15 KB относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост № 302.965, местност „Гьоновец”, землище Стара Загора
 
Решение № 850 от 25.07.2013 145.92 KB относно: Продажба на имоти в кв. 29 „Зора” град Стара Загора, община Стара Загора
 
Решение № 851 от 25.07.2013  139.33 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Люляк, местност „Полените”,  община Стара Загора
 
Решение № 852 от 25.07.2013  139.68 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост,  находящи се в местността „Сараджейката”, землище Стара Загора
 
Решение № 853 от 25.07.2013  135.90 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 085072, местност „Ханчето” по КВС на с. Змейово, община  Стара Загора
 
Решение № 854 от 25.07.2013  136.53 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора
 
Решение № 855 от 25.07.2013  211.84 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Могила, община Стара Загора
 
Решение № 856 от 25.07.2013  155.22 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
 
Решение № 857 от 25.07.2013  135.91 KB относно: Продажба на УПИ Іодо, кв.21 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора
 
Решение № 858 от 25.07.2013  138.87 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
 
Решение № 859 от 25.07.2013  211.38 KB относно: Продажба на имот  - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Колена, община Стара Загора
 
Решение № 860 от 25.07.2013  134.47 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 213001, местност „Дълга поляна” по КВС на с. Лозен, община  Стара Загора
 
Решение № 861 от 25.07.2013  135.91 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 005039, местност „Голям сулуджак” по КВС на с. Лясково, община  Стара Загора
 
Решение № 862 от 25.07.2013  134.83 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 024017, местност „Йоргов мост” по КВС на с. Лясково, община  Стара Загора
 
Решение № 863 от 25.07.2013  134.76 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 105003, местност „Атюрен” по КВС на с. Малка Верея, община  Стара Загора
 
Решение № 864 от 25.07.2013  141.64 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Хрищени, местностите „Хана”, „Шамлийски път”, „Дрянова кория”, „Джондрата” и „Бедечка”,  община Стара Загора
 
Решение № 865 от 25.07.2013  137.65 KB относно: Промяна предназначението на част от полски път с идентификатор 68850.52.883 и преместване на част от имот с идентификатор 68850.52.884, землище гр.Стара Загора
 
Решение № 866 от 25.07.2013  134.37 KB относно: Предложение за предоставяне за ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект във сграда с идентификатор 68850.505.277.1.4, намираща се в сграда №1, с идентификатор 68850.505.277.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.277, сградата находяща с в гр. Стара Загора на адрес ул. Хаджи Димитър Асенов №2, за ползване от СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ – КОБРА“, с ЕИК от регистър БУЛСТАТ: 833171696, вписано в регистъра на СНЦ при Окръжен съд гр. Стара Загора, с решение № по ф.д. 3216/1994г. по описа на същия съд, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, езеро Загорка
 
Решение № 867 от 25.07.2013  139.32 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Димитър Йорданов Иванов.

Решение № 868 от 25.07.2013  138.72 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Стоян Велков Колев.
 
Решение № 869 от 25.07.2013  137.64 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за прокарване трасе на обект „Подземен електропровод – кабелна линия 20кВ от КоГЕЦ с. Ястребово, община Опан до стълб 7А от ВЛ 20 кВ „Птицекомбинат“ през общински имоти:
В землището на с. Бъдеще: селскостопански, горски, ведомствен  път № 000021, 000058, 000064, 000265 /засегнат от сервитут/, 000274/ засегнат от сервитут/, 000306, 000115/засегнат от сервитут/; напоителен канал № 000176, 000177 /засегнат от сервитут/, 000178 /засегнат от сервитут/, 000189 /засегнат от сервитут/, 000222 /засегнат от сервитут/; друг вид земеделска земя № 000285; пасище № 000292, 000323
В регулацията на с.Бъдеще: по източен тротоар на улица с о.т. 1–о.т.2- о.т.3- о.т. 113- о.т. 21- о.т. 17- о.т. 16- о.т. 15- о.т. 13- о.т.12- о.т.11- о.т. 10
В землището на с. Загоре: селскостопански, горски, ведомствен път № 000274, 000278, местен път № 000276
 
Решение № 870 от 25.07.2013  138.48 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за новообразуван имот № 256.89 – разположен извън урбанизираните територии – в землището на гр. Стара Загора – за изграждане на обект: „Вилна сграда“, във връзка със Заявление № 19-06-139 от 24.06.2013г.
 
Решение № 871 от 25.07.2013  135.48 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти №№ 030011, 030012, 030013, 030014, 030015 и 030016 от картата на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. Колена, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-128 от 04.06.2013г.
 
Решение № 872 от 25.07.2013  135.89 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.45.1 от кадастралната карта на землище гр. Ст.Загора, във връзка със Заявление № 19-06-129 от 04.06.2013г.
 
Решение № 873 от 25.07.2013  135.88 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.67.28 от кадастралната карта на землище  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-138/ 20.06.2013год.
 
Решение № 874 от 25.07.2013  135.57 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 090030 от картата на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-133 от 12.06.2013год.
 
Решение № 875 от 25.07.2013  217.92 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 184004 – от картата на възстановената собственост (КВС) на землище с. Хрищени – за изграждане на обект: „Вилна сграда“; ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – „Пътна връзка от  ПИ № 184004 до общински път № I-5 от от с. Колена до с. Хрищени“ – за нуждите на Величко Стоянов Георгиев,  във връзка със Заявление № 19-06-118 от 29.05.2013г.
 
Решение № 876 от 25.07.2013  140.35 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 027032 от картата на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Памукчии, община Стара Загора. С плана за застрояване в цитирания имот се установява смесена устройствена зона – Соб - за обществено обслужващи дейности, за изграждане на обект „Бензиностанция, газостанция и търговски обекти“.  Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 027032 в землището на с. Памукчии, община Стара Загора, с обща дължина на кабела от 2693 м.,  за  нуждите  на „ЕМКО–М“ ООД
 
Решение № 877 от 25.07.2013  142.24 KB относно: Предложение относно отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост, представляващи: СГРАДА за водоснабдяване и канализация със застроена площ от 13 кв.м., брой етажи -1, с идентификатор 68850.522.101.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68850.522.101,  в кв.І”Индустриален”, в гр.Стара Загора”; сграда, със застроена площ от 58 кв.м. брой етаги – 1, ведно с МАЗЕ, с идентификатор 68850.503.553.1 и СГРАДА, със застроена площ от 73 кв.м., брой етажи – 1, с идентификатор 68850.503.553.2, находящи се в гр. Стара Загора, кв. „Възраждане”. /съгл.АОС № 11871/17.06.2013 г. и АОС №09803/01032012 г./

Горещ телефон
за сигнали