Решения от Протокол № 24 от 25.07.2013

Размер на шрифта: A A A


Решение № 820 от 25.07.2013  128.19 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за Обществения ред – първо четене

Решение № 821 от 25.07.2013  129.93 KB относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – първо четене 

Решение № 822 от 25.07.2013  251.95 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 823 от 25.07.2013  130.05 KB относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“. 

Решение № 824 от 25.07.2013  131.82 KB относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2013г. 

Решение № 825 от 25.07.2013  135.25 KB относно: Промяна на бюджета на община Стара Загора за 2013 година 

Решение № 826 от 25.07.2013  137.39 KB относно: Разпределение на търговските маси в реконструираната част на Централен пазар 

Решение № 827 от 25.07.2013  142.69 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2013/2014г. 

Решение № 828 от 25.07.2013  157.47 KB относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2013/2014 година в Община Стара Загора 

Решение № 829 от 25.07.2013  127.45 KB относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2013г 

Решение № 830 от 25.07.2013  130.34 KB относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за община Стара Загора за 2013г. 

Решение № 831 от 25.07.2013  132.47 KB относно: Приемане на „Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми в района на община Стара Загора за периода 2013-2015 г.“
 
Решение № 832 от 25.07.2013  129.41 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет  Стара Загора за периода януари - юни 2013 г.
 
Решение № 833 от 25.07.2013  128.76 KB относно: Приемане на отчет Обществен посредник за периода 01.01.2013г- 30.06.2013г. на дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.
 
Решение № 834 от 25.07.2013  127.89 KB относно: Избор на управител на „ Тролейбусни превози “ЕООД.
 
Решение № 835 от 25.07.2013  136.05 KB относно: Изменение на Решение № 563 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.01.2013 г. за определяне на условия и ред за сключване на договор за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Община Стара Загора
 
Решение № 836 от 25.07.2013  134.05 KB относно: Изменение на Решение № 766 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.06.2013 г.
 
Решение № 837 от 25.07.2013  133.39 KB относно: Промяна на Решение № 621 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 21.02.2013г.
 
Решение № 838 от 25.07.2013  132.39 KB относно: Одобрение  на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора /ИПГВР/ по проект «Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора» по договор BG161PO001/1.4-07/2010/005 с ОПРР
 
Решение № 839 от 25.07.2013  131.65 KB относно: Промени в състава на ПК за борба с корупцията и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и в състава на ПК по Евроинтеграция и международни връзки
 
Решение № 840 от 25.07.2013  130.98 KB относно: Именуване на улица на територията на Община Стара Загора.
 
Решение № 841 от 25.07.2013  127.02 KB относно: Именуване на площад в гр. Стара Загора
 
Решение № 842 от 25.07.2013  135.61 KB относно: Даване съгласие на общинското търговско дружество „Комплексен  онкологичен център-Стара Загора”ЕООД за  изграждане на газова отоплителна инсталация
 
Решение № 843 от 25.07.2013  130.67 KB относно: Отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост, представляващи част от покривното пространство на сградата на Спортно училище „Тодор Каблешков“, гр. Стара Загора, с площ 10 кв.м/ съг. АПОС № 197/06.05.1998г./
 
Решение № 844 от 25.07.2013  132.48 KB относно: Отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост, представляващи част от покривното пространство на сградата на ОУ „ Хр.Ботев“,с. Хрищени, община Стара Загора, с площ 10 кв.м/ съг. АПОС № 01711/08.11.2001г./
 
Решение № 845 от 25.07.2013  145.74 KB относно: Учредяване на право на строеж за пристройка към съществуващи  2 броя гаражи и  кабинет за масаж в имот с идент.№ 68850.518.517 (УПИ Іжил.стр-во, маг. и гаражи кв.117 по ПУП на гр.Стара Загора)
 
Решение № 846 от 25.07.2013  211.85 KB относно: Учредяване на право на строеж за  изграждане на  жил.сграда в  общински урегулиран поземлен имот ІVобщ. кв.109 по ПУП на с.Дълбоки, общ.Стара Загора
 
Решение № 847 от 25.07.2013  143.10 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и пристройка към жилищна сграда- ателие със складове в УПИ ХІV388, кв.45 по ПУП на с. Маджерито, общ. Стара Загора
 
Решение № 848 от 25.07.2013  128.85 KB относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ „МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ” – гр. Стара Загора
 
Решение № 849 от 25.07.2013  137.15 KB относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост № 302.965, местност „Гьоновец”, землище Стара Загора
 
Решение № 850 от 25.07.2013 145.92 KB относно: Продажба на имоти в кв. 29 „Зора” град Стара Загора, община Стара Загора
 
Решение № 851 от 25.07.2013  139.33 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Люляк, местност „Полените”,  община Стара Загора
 
Решение № 852 от 25.07.2013  139.68 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост,  находящи се в местността „Сараджейката”, землище Стара Загора
 
Решение № 853 от 25.07.2013  135.90 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 085072, местност „Ханчето” по КВС на с. Змейово, община  Стара Загора
 
Решение № 854 от 25.07.2013  136.53 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора
 
Решение № 855 от 25.07.2013  211.84 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Могила, община Стара Загора
 
Решение № 856 от 25.07.2013  155.22 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
 
Решение № 857 от 25.07.2013  135.91 KB относно: Продажба на УПИ Іодо, кв.21 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора
 
Решение № 858 от 25.07.2013  138.87 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
 
Решение № 859 от 25.07.2013  211.38 KB относно: Продажба на имот  - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Колена, община Стара Загора
 
Решение № 860 от 25.07.2013  134.47 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 213001, местност „Дълга поляна” по КВС на с. Лозен, община  Стара Загора
 
Решение № 861 от 25.07.2013  135.91 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 005039, местност „Голям сулуджак” по КВС на с. Лясково, община  Стара Загора
 
Решение № 862 от 25.07.2013  134.83 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 024017, местност „Йоргов мост” по КВС на с. Лясково, община  Стара Загора
 
Решение № 863 от 25.07.2013  134.76 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 105003, местност „Атюрен” по КВС на с. Малка Верея, община  Стара Загора
 
Решение № 864 от 25.07.2013  141.64 KB относно: Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Хрищени, местностите „Хана”, „Шамлийски път”, „Дрянова кория”, „Джондрата” и „Бедечка”,  община Стара Загора
 
Решение № 865 от 25.07.2013  137.65 KB относно: Промяна предназначението на част от полски път с идентификатор 68850.52.883 и преместване на част от имот с идентификатор 68850.52.884, землище гр.Стара Загора
 
Решение № 866 от 25.07.2013  134.37 KB относно: Предложение за предоставяне за ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект във сграда с идентификатор 68850.505.277.1.4, намираща се в сграда №1, с идентификатор 68850.505.277.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.277, сградата находяща с в гр. Стара Загора на адрес ул. Хаджи Димитър Асенов №2, за ползване от СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ – КОБРА“, с ЕИК от регистър БУЛСТАТ: 833171696, вписано в регистъра на СНЦ при Окръжен съд гр. Стара Загора, с решение № по ф.д. 3216/1994г. по описа на същия съд, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, езеро Загорка
 
Решение № 867 от 25.07.2013  139.32 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Димитър Йорданов Иванов.

Решение № 868 от 25.07.2013  138.72 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Стоян Велков Колев.
 
Решение № 869 от 25.07.2013  137.64 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за прокарване трасе на обект „Подземен електропровод – кабелна линия 20кВ от КоГЕЦ с. Ястребово, община Опан до стълб 7А от ВЛ 20 кВ „Птицекомбинат“ през общински имоти:
В землището на с. Бъдеще: селскостопански, горски, ведомствен  път № 000021, 000058, 000064, 000265 /засегнат от сервитут/, 000274/ засегнат от сервитут/, 000306, 000115/засегнат от сервитут/; напоителен канал № 000176, 000177 /засегнат от сервитут/, 000178 /засегнат от сервитут/, 000189 /засегнат от сервитут/, 000222 /засегнат от сервитут/; друг вид земеделска земя № 000285; пасище № 000292, 000323
В регулацията на с.Бъдеще: по източен тротоар на улица с о.т. 1–о.т.2- о.т.3- о.т. 113- о.т. 21- о.т. 17- о.т. 16- о.т. 15- о.т. 13- о.т.12- о.т.11- о.т. 10
В землището на с. Загоре: селскостопански, горски, ведомствен път № 000274, 000278, местен път № 000276
 
Решение № 870 от 25.07.2013  138.48 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за новообразуван имот № 256.89 – разположен извън урбанизираните територии – в землището на гр. Стара Загора – за изграждане на обект: „Вилна сграда“, във връзка със Заявление № 19-06-139 от 24.06.2013г.
 
Решение № 871 от 25.07.2013  135.48 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти №№ 030011, 030012, 030013, 030014, 030015 и 030016 от картата на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. Колена, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-128 от 04.06.2013г.
 
Решение № 872 от 25.07.2013  135.89 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.45.1 от кадастралната карта на землище гр. Ст.Загора, във връзка със Заявление № 19-06-129 от 04.06.2013г.
 
Решение № 873 от 25.07.2013  135.88 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.67.28 от кадастралната карта на землище  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-138/ 20.06.2013год.
 
Решение № 874 от 25.07.2013  135.57 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 090030 от картата на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-133 от 12.06.2013год.
 
Решение № 875 от 25.07.2013  217.92 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 184004 – от картата на възстановената собственост (КВС) на землище с. Хрищени – за изграждане на обект: „Вилна сграда“; ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – „Пътна връзка от  ПИ № 184004 до общински път № I-5 от от с. Колена до с. Хрищени“ – за нуждите на Величко Стоянов Георгиев,  във връзка със Заявление № 19-06-118 от 29.05.2013г.
 
Решение № 876 от 25.07.2013  140.35 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 027032 от картата на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Памукчии, община Стара Загора. С плана за застрояване в цитирания имот се установява смесена устройствена зона – Соб - за обществено обслужващи дейности, за изграждане на обект „Бензиностанция, газостанция и търговски обекти“.  Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 027032 в землището на с. Памукчии, община Стара Загора, с обща дължина на кабела от 2693 м.,  за  нуждите  на „ЕМКО–М“ ООД
 
Решение № 877 от 25.07.2013  142.24 KB относно: Предложение относно отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост, представляващи: СГРАДА за водоснабдяване и канализация със застроена площ от 13 кв.м., брой етажи -1, с идентификатор 68850.522.101.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68850.522.101,  в кв.І”Индустриален”, в гр.Стара Загора”; сграда, със застроена площ от 58 кв.м. брой етаги – 1, ведно с МАЗЕ, с идентификатор 68850.503.553.1 и СГРАДА, със застроена площ от 73 кв.м., брой етажи – 1, с идентификатор 68850.503.553.2, находящи се в гр. Стара Загора, кв. „Възраждане”. /съгл.АОС № 11871/17.06.2013 г. и АОС №09803/01032012 г./

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали