Решения от Протокол № 25 от 26.09.2013

Размер на шрифта: A A A

 

 

Решение № 878 от 26.09.2013 129.92 KB относно: Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ – първо четене.

Решение № 879 от 26.09.2013 259.10 KB относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене

Решение № 880 от 26.09.2013 141.58 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2013 година.

Решение № 881 от 26.09.2013 134.97 KB относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Стара Загора за периода 2014 - 2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Решение № 882 от 26.09.2013 133.29 KB относно: Одобряване на промени в структурата и увеличение числеността на Общинска администрация и на местните бюджетни дейности извън Общинска администрация , считано от 01.10.2013г.

Решение № 883 от 26.09.2013 138.22 KB относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по проектно предложение на Програма BG06 „Деца и младежи в риск", Компонент 2 „Грижи за деца в риск" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ 2009-2014г.

Решение № 884 от 26.09.2013 139.46 KB относно: Даване на съгласие на Община Стара Загора за сключване на партньорски споразумения, съгласно изискванията на Финансовия механизъм на ЕИП, както с български публични институции, така и с партньори от страните – донори /Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн, Исландия/, във връзка с изпълнение на проектно предложение на Програма BG06 „Деца и младежи в риск", Компонент 2 „Грижи за деца в риск".

Решение № 885 от 26.09.2013 128.88 KB относно: Отмяна на Решение № 704, отразено в Протокол № 21 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 16.05.2013г. 

Решение № 886 от 26.09.2013 141.57 KB относно: Издаване на запис на заповед от община Стара Загора в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 24/226/00321 от 23.04.2013г. по мярка 226 за Проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Борилово, Община Стара Загора", сключен между Община Стара Загора и ДФ „Земеделие"  – Разплащателна агенция.

Решение № 887 от 26.09.2013 132.51 KB относно: Приемане на Декларация от група общински съветници.

Решение № 888 от 26.09.2013 143.7 KB относно: Приемане на Декларация, касаеща проекта за промяна на Закона за вероизповеданията.

Решение № 889 от 26.09.2013 133.49 KB относно: Отмяна на решение 877/ 25.07.2013. на Общински съвет Стара Загора

Решение № 890 от 26.09.2013 136.73 KB относно: Промяна на Решение № 492 по Протокол № 16 от заседание на Общински съвет Стара Загора проведено на 29 ноември 2012 година

Решение № 891 от 26.09.2013 137.72 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот частна общинска собственост представляващ «Ромския културен център» за нуждите на Второ РУ «Полиция» - Стара Загора

Решение № 892 от 26.09.2013 137.51 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Иван Ценков Цанков починал на 01.10.2012год. за дете – Дария Иванова Цанкова, родена на 16.04.2012год.

Решение № 893 от 26.09.2013 132.59 KB относно: Предложение за решение по молбата на Станка Иванова Димитрова, с постоянен адрес: Стара Загора, ул."Георги Райчев"№17, до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България

Решение № 894 от 26.09.2013 143.66 KB относно: Предложение за предоставяне за ползване на имот, частна общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.277.1.4, намираща се в сграда №1, с идентификатор 68850.505.277.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.277, сградата находяща се в град Стара Загора, на адрес ул. Хаджи Димитър Асенов №2, за ползване от СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ - КОБРА", с ЕИК от регистър БУЛСТАТ:833171696, вписано в регистъра на СНЦ при Окръжен съд град Стара Загора, с решение № по ф.д. 3216/1994г. по описа на същия съд, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, езеро „Загорка".

Решение № 895 от 26.09.2013 141.62 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот с идентификатор 68850.515.69 на СНЦ „Екстрийм клуб – Стара Загора" и за стопанисване и експлоатация на монтирани и изградени рампи и съоръжения.

Решение № 896 от 26.09.2013 141.19 KB относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ „МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ" – гр. Стара Загора

Решение № 897 от 26.09.2013 129.62 KB относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора".

Решение № 898 от 26.09.2013 127.62 KB относно: Присъждане на награда „Стара Загора".

Решение № 899 от 26.09.2013 142.17 KB относно: Предоставяне на имот- частна общинска собственост на СНЦ Ансамбъл „Загорче"- Стара Загора

Решение № 900 от 26.09.2013 136.93 KB относно: Провеждане на конкурс за управител на „Ученическо хранене" ЕООД.

Решение № 901 от 26.09.2013 136.14 KB относно: Провеждане на конкурс за управител на „Обредни  дейности" ЕООД.

Решение № 902 от 26.09.2013 137.36 KB относно: Провеждане на конкурс за управител на „Автосервиз на здравни заведения" ЕООД.

Решение № 903 от 26.09.2013 136.14 KB относно: Провеждане на конкурс за управител на „Мересев" ЕООД.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали