Решения от Протокол № 25-продължение от 31.10.2013

Размер на шрифта: A A A

Решение № 904 от 31.10.2013 149.42 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация за УПИ V-6709,ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА от кв. 830; УПИ VI-6706,6711,6713,6714-ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ от кв. 823 и УПИ X-6710,ОБЩ. от кв. 831 и План за застрояване на новообразуваните: УПИ IX-6713 от кв. 830; УПИ X-6747 от кв. 831; УПИ XII-6750; УПИ XIII-6747; УПИ XIV-6752 и УПИ XV-6751 от кв. 823 - кадастрален район 513 от кв.„Бедечка", във връзка със Заявление рег.№ 19-05-1-104 от 31.05.2013г.

Решение № 905 от 31.10.2013 133.04 KB относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с №006013 по КВС на с. Пряпорец, Община Стара Загора с площ от 4,133 дка. и АОС /публична/ № 11859 от 12.06.2013 г. с НТП „ Пасище, мера".

Решение № 906 от 31.10.2013 141.58 KB относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот V195, кв. 12 „Зора" по плана на гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 907 от 31.10.2013 139.64 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІV5233, кв. 256 по плана на гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 908 от 31.10.2013 140.08 KB относно: Продажба на новообразувани имоти, находящи се в местност «Клисаджик», землище на гр. Стара Загора

Решение № 909 от 31.10.2013 137.24 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІІ45, кв.3 по плана на с.Лясково, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 910 от 31.10.2013 137.23 KB относно: Продажба на общински имоти – частна общинска собственост, находящи се в местност «Тетрата», землище с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 911 от 31.10.2013 135.75 KB относно: Продажба на общински имот с № 056001, местност «Долчините», землище с. Елхово, община Стара Загора

Решение № 912 от 31.10.2013 138.01 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот ХІV977, кв. 89, по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 913 от 31.10.2013 134.98 KB относно: Покупка на имоти - частна собственост

Решение № 914 от 31.10.2013 134.39 KB относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 39, „Голиш", гр. Стара Загора

Решение № 915 от 31.10.2013 136.06 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ286, кв. 3 по ПУП на с. Лозен

 Решение № 916 от 31.10.2013 136.76 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ513, кв.68 по ПУП на с.Змейово, общ.Стара Загор 

Решение № 916 А от 31.10.2013 212.49 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І97, кв.14 по ПУП на с.Остра Могила, общ.Стара Загора

Решение № 917 от 31.10.2013 135.74 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V49, кв. 16 по ПУП на с. Загоре

Решение № 918 от 31.10.2013 136.22 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV625, кв. 32 по ПУП на с. Богомилово

Решение № 919 от 31.10.2013 137.79 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ112, кв. 95 по ПУП на с. Хрище

Решение № 920 от 31.10.2013 131.58 KB относно: Предварително съгласие за прокарване трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти с номера № 030011, № 030012, № 030013, № 030014, № 030015 и № 030016, землище с. Колена, общ. Стара Загора – през поземлен имот № 000110 – полски път – собственост на Община Стара Загора.

Решение № 921 от 31.10.2013 135.01 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.217.38", през ПИ с идентификатор 68850.218.53 и ПИ с идентификатори 68850.218.714 – за селскостопански, горски, ведомствен път от КК на гр. Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег.и.10-07-447 от 01.08.2013г.

Решение № 922 от 31.10.2013 136.79 KB относно: Предварително съгласие за преминаване на: „Външно ел. захранване за ПИ № 102022, землище с. Ракитница" през ПИ № 000072 – „За селскостопански горски ведомствен път", ПИ № 000172 и ПИ № 000276 – „Депо за битови отпадъци /сметище/" и ПИ № 000195 – „пасище" общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег. и. 10-01-5611/30.08.2013г.

Решение № 923 от 31.10.2013 137.23 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.78.890; 68850.78.313 от КК на землище – Стара Загора и ПИ № 000626 от КБС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-353 / 02.09.2013г.

Решение № 924 от 31.10.2013 135.89 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.197 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-171 от 21.08.2013год.

Решение № 925 от 31.10.2013 136.34 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 000473 от КВС на землището на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-169/ 20.08.13г. на „Унитех" ООД – гр.Ст. Загора.

Решение № 926 от 31.10.2013 134.18 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за застрояване за ПИ № 016024 и ПИ № 016041 от КВС на землището на с. Калитиново, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-158/ 30.07.2013год.

Решение № 927 от 31.10.2013 136.85 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.78.891 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-165/ 08.08.2013год

Решение № 928 от 31.10.2013 135.58 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.123.326 от кадастралната карта /КК/ на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-173/ 22.08.2013год.

Решение № 929 от 31.10.2013 139 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ № I ЖСиГ от кв. 632-"Железник" по плана на гр. Ст. Загора и План за застрояване за новообразуваните: УПИ № XXIV1017 от кв. 633-„Железник" и УПИ № XXV1019 от кв. 632-„Железник", във връзка със Заявление № 19-06-148/ 12.07.2013год.

Решение № 930 от 31.10.2013 136.98 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация за УПИ V5187а, и улица с о.т. 945б - о.т.945в в кв.9 "Индустриален" по регулационния план на гр. Стара Загора.

Решение № 931 от 31.10.2013 139.23 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 000888 от КБС на землище с. Змейово, община Стара Загора, собственост на ДГЦ – Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-01-5357/20.08.2013г

Решение № 932 от 31.10.2013 137.86 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори: 68850.508.1, 68850.508.2, 68850.508.3, 68850.508.4, 68850.508.5, 68850.508.6, 68850.508.7, 68850.508.8, 68850.508.9, 68850.508.10, 68850.508.11, 68850.508.12, 68850.508.13, 68850.508.14, 68850.508.15, 68850.508.16, 68850.508.17, 68850.508.18, 68850.508.19, 68850.508.20, 68850.508.21, 68850.508.22, 68850.508.23, 68850.508.24, 68850.508.25, 68850.508.27, 68850.508.28, 68850.508.29, 68850.508.30, 68850.508.31, 68850.508.32, 68850.508.33, 68850.508.34, 68850.508.35, 68850.508.36, 68850.508.37, 68850.508.38, 68850.508.39, 68850.508.42, 68850.508.51, 68850.508.52, 68850.508.54, 68850.508.55, 68850.508.56, 68850.508.57, 68850.508.58, 68850.508.59, 68850.508.60, 68850.508.61, 68850.508.62, 68850.508.63, 68850.508.64, 68850.508.66, 68850.508.67, 68850.508.68, 68850.508.69, 68850.508.70, 68850.508.71, 68850.508.72 и 68850.508.73 от кад. район 508 и ПИ с идентификатори: 68850.529.2 и 68850.529.3 от кад. район 529 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-361/ 04.09.2013

Решение № 933 от 31.10.2013 136.94 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на ПРЗ на кв. №№ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 в „Индустриална зона-изток", „Индустриална зона-запад" и жк "АПК" по плана на гр. Ст. Загора, във връзка със Заявление р.и 10-33-360/ 04.09.2013г

Решение № 934 от 31.10.2013 138.58 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 258.3 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Красимир Стефанов Янакиев – за изграждане на обект: „Жилищна сграда", във връзка със Заявление вх. № 94-К-03550-5 от 17.09.2012 год

Решение № 935 от 31.10.2013 135.58 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 028053 от КВС на землище с. Могила, общ. Стара Загора, за изграждане на обект „Автомобилен парк"- във връзка със Заявление рег.№ 68-00-1608-2 от 10.10.2012год. на "ПИР-ИМПЕКС" ЕООД, гр. Стара Загора.

Решение № 936 от 31.10.2013 137.92 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – канализационно отклонение за заустване на отпадни води от ПИ №№ 118007, 118008 и 118009 от землище с. Пряпорец, община Стара Загора, с обща дължина на трасето от 3,48 м, във връзка със Заявление рег.№ 19-05-1-52/ 18.03.2013г. на „Нибострой-Босолов" ООД.

Решение № 937 от 31.10.2013 138.02 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за ПИ № 032037 и ПИ № 000163 - землище с. Малко Кадиево,общ. Ст.Загора - «Пускова камера на Газопроводно отклонение Димитровград», във връзка със Заявление рег.и 19-05-1-122 от 18.06.2013г. на «Булгартрансгаз» ЕАД.

Решение № 938 от 31.10.2013 136.8 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.46.951 и ПИ с идентификатор 68850.46.952 от КК на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-05-1-50/14.032013г.

Питания.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали