Решения от Протокол № 26 от 31.10.2013

Размер на шрифта: A A A

 
Решение № 939 от 31.10.2013 127.38 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – първо четене 
 
Решение № 940 от 31.10.2013 126.52 KB относно: аредба на пазарите на територията на Община Стара Загора – първо четене. 
 
Решение № 941 от 31.10.2013 127.14 KB относно: Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора – първо четене. 
 
Решение № 942 от 31.10.2013 127.38 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене 
 
Решение № 943 от 31.10.2013 232.62 KB относно: Наредба за условията и реда за при удително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 и чл.225а, ал.3 от ЗУТ – второ четене 
 
Решение № 944 от 31.10.2013 153.27 KB относно: Одобряване на план сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2014г. 
 
Решение № 945 от 31.10.2013 146.37 KB относно: Определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2014г. 
 
Решение № 946 от 31.10.2013 129.28 KB относно: Присъждане на награда Икар. 
 
Решение № 947 от 31.10.2013 128.71 KB относно: Присъждане на награда „Николай Лилиев" 
 
Решение № 948 от 31.10.2013 132.08 KB относно: Отмяна на Решение № 895/26.09.2013г. на Общински съвет Стара Загора 
 
Решение № 949 от 31.10.2013 132.08 KB относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" 
 
Решение № 950 от 31.10.2013 135.17 KB относно: Споразумение между Община Бургас, Община Стара Загора и „Тролейбусни превози" ЕООД – гр. Стара Загора във връзка с изпълнение на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт", Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г." 
 
Решение № 951 от 31.10.2013 144.96 KB относно: Даване на съгласие за увеличаване на капитала на общинско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Стара Загора, Бургас, Варна и Плевен" за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Стара Загора, Община Бургас, Община Варна и Община Плевен, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт", Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г." 
 
Решение № 952 от 31.10.2013 192.69 KB относно: Упълномощаване на Кмета на община Стара Загора за издаване запис на заповед в полза на община Бургас, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на полученото авансово плащане по проект„Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Стара Загора, Бургас, Варна и Плевен" , финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт", Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г." 
 
Решение № 953 от 31.10.2013 127.26 KB относно: Одобрение на Общински план за развитие /ОПР/ на Община Стара Загора за периода 2014-2020г. 
 
Решение № 954 от 31.10.2013 135.17 KB относно: Даване съгласие за брак на дълготраен материален актив на «Център за психично здраве» ЕООД 
 
Решение № 955 от 31.10.2013 137.66 KB относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обособени помещения в сградата на училища, публична общинска собственост, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. 
 
Решение № 956 от 31.10.2013 139.96 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – второ четене. 
 
Решение № 957 от 31.10.2013 132.46 KB относно: Избор на комисия за изготвяне на предложение за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора 
 
Решение № 958 от 31.10.2013 138.74 KB относно: Изграждане на демонстрационноатрактивен център в старинен стил. 
 
Решение № 959 от 31.10.2013 219.06 KB относно: Обръщение към правителството на Република България. 
 
Решение № 960 от 31.10.2013 133.44 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора за учредяване на СНЦ „Българска асоциация на Зоопарковете и Аквариумите" /БАЗА/. 
 
Решение № 961 от 31.10.2013  132.82 KB относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с № 000384 по КВС на с. Казанка, Община Стара Загора с площ от 2 242 дка и АОС /публична/ № 12100 от 09.09. 2013г. с НТП „Пасище, мера" 
 
Решение № 962 от 31.10.2013  132.39 KB относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с № 000297 по КВС на с. Малка Верея, Община Стара Загора с площ от 20,738 дка и АОС /публична/ № 11899 от 21.06.2013г. с НТП „Пасище, мера". 
 
Решение № 963 от 31.10.2013  143.31 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 4, „Индустриален", гр. Стара Загора 
 
Решение № 964 от 31.10.2013  130.72 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 40, с. Змейово и обявяване на част от улица с ОТ 165-164-162 за частна общинска собственост 
 
Решение № 965 от 31.10.2013  133.3 KB относно: Предприемане на действия за усвояване на опожарена дървесина, вследствие от възникнал пожари в терени общинска собственост. 
 
Решение № 966 от 31.10.2013  134.85 KB относно: Удължаване срока на действие на Договор №500/29.03.2007 г. за наем на общински обект- помещение, част от сграда, с площ от 16.95 кв. м, гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис І"№ 43 
 
Решение № 967 от 31.10.2013  136.94 KB относно: Възмездно придобиване на право на собственост върху имоти частна държавна собственост с номера № 102020, № 102027, № 102028 и № 102029, с променено предназначение в землището на с. Ракитница, община Стара Загора за изграждане на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора". 
 
Решение № 968 от 31.10.2013  143.48 KB относно: Учредяване на възмездно право на строеж на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД върху УПИ Iза здравен комплекс, кв. 524 по ПУП на гр. Стара Загора. 
 
Решение № 969 от 31.10.2013  135.66 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ860, кв. 9 по ПУП на с.Богомилово, община Стара Загора 
 
Решение № 970 от 31.10.2013  138.68 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V290 , кв. 40 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора. 
 
Решение № 971 от 31.10.2013  134.84 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ344, кв. 26 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора 
 
Решение № 972 от 31.10.2013  135.54 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І672, кв. 85 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора 
 
Решение № 973 от 31.10.2013  137.17 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV134, кв. 42 по ПУП на с. Змейово, общ. Стара Загора. 
 
Решение № 974 от 31.10.2013  135.42 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI31, кв.2 по ПУП на с. Малка Верея, общ. Стара Загора. 
 
Решение № 975 от 31.10.2013  135.78 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III30, кв.7 по ПУП на с. Руманя общ. Стара Загора. 
 
Решение № 976 от 31.10.2013  137.13 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV801, кв.2 по ПУП на с. Богомилово, общ. Стара Загора. 
 
Решение № 977 от 31.10.2013  134.96 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII общ., кв. 9 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора
  
Решение № 978 от 31.10.2013  136.3 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора. 
 
Решение № 979 от 31.10.2013  142.28 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 2, находящ се на ул."Арх. Хр. Димов" № 14, вх. 0, ет. 1 на настанен в него наемател 
 
Решение № 980 от 31.10.2013  141.13 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 12, находящ се на ул."Никола Петков" № 49, ет. 2 на настанен в него наемател. 
 
Решение № 981 от 31.10.2013  142.63 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 16, находящ се в кв. „Три чучура", бл. 56, вх. О, ет. 2 на настанен в него наемател 
 
Решение № 982 от 31.10.2013  141.97 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 56, находящ се в кв. "Три чучура", бл. 47, вх. Б, ет. 5 на настанен в него наемател 
 
Решение № 983 от 31.10.2013  144.92 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в кв."Железник", гр. Стара Загора 
 
Решение № 984 от 31.10.2013  136.89 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Казанка, м. „До селото", Община Стара Загора. 
 
Решение № 985 от 31.10.2013  146.31 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в кв. „Кольо Ганчев", гр. Стара Загора 
 
Решение № 986 от 31.10.2013  146.93 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в кв. „Голиш", гр. Стара Загора 
 
Решение № 987 от 31.10.2013  139.16 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот XI240 в кв. 19 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж. 
 
Решение № 988 от 31.10.2013  137.14 KB относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост на Министерство на младежта и спорта. 
 
Решение № 989 от 31.10.2013  138.6 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП- Парцеларен план за трасе на обект" Обследване на канализационна мрежа на гр. Стара Загора и изготвяне на план за нейната рехабилитация, което да гарантира съвместимостта й с новоизградената ГПСОВ", ПОДОБЕКТ „ Реконструкция на главен профил на I кв.Зора" 
 
Решение № 990 от 31.10.2013  134.56 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.313 местност Съборената кюприя землище Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-204 от 9.10.2013год. 
 
Решение № 991 от 31.10.2013  135.71 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 207.231 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-187 от 16.09.2013год 
 
Решение № 992 от 31.10.2013  134.83 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.246 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Лясково, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-196 от 27.09.2013год. 
 
Решение № 993 от 31.10.2013  134.53 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 070007 от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-184 от 11.09.2013год
  
Решение № 994 от 31.10.2013  136.35 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение – външно ел. захранване на поземлен имот /ПИ/ № 107028 от КВС на землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-183/ 10.09.2013 год.
  
Решение № 995 от 31.10.2013  137.93 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Транспортно-комуникационна връзка между ПИ № 037035 и ПИ № 037034" от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-05-1-141/ 15.07.2013г. 
 
Решение № 996 от 31.10.2013 134.84 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.209.25" от КК на землище гр. Ст. Загора, във връзка със Заявление № 19-05-1-124/ 21.06.2013г. 
 
Решение № 997 от 31.10.2013  137.03 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 68850.210.5 от КК на землище гр. Стара Загора, за изграждане на обект „Сграда за обществено и делово обслужване"- във връзка със Заявление рег.№ 68-00-2222-1 от 03.05.2011год. 
 
Решение № 998 от 31.10.2013  135.59 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 084033 от КК на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-05-1-150 от 01.08.2013
  
Решение № 999 от 31.10.2013  135.57 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.224.42 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-05-1-132/09.07.2013г 

Решение № 1000 от 31.10.2013  151.82 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация за УПИ І Жилищно строителство, подземни гаражи, надземни гаражи и КОО в кв.654"Военен терен"; УПИ І Жилищно строителство, подземни гаражи и надземни гаражи , УПИ ІІ Обединено детско заведение и УПИ ІІІ Жилищно строителство в кв.655"Военен терен" по плана на гр. Стара Загора във връзка със Заявление рег.№ 10-33-240 от 08.05.2013г
 
 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали