Решения от Протокол № 27 от 28.11.2013

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1001 от 28.11.2013 249.58 KB  относно: Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора – второ четене. 

Решение № 1002 от 28.11.2013 187.33 KB  относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене 

Решение № 1003 от 28.11.2013 207.37 KB  относно: Наредба на пазарите на територията на Община Стара Загора – второ четене. 

Решение № 1004 от 28.11.2013 131.88 KB  относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора – първо четене.
 
Решение № 1005 от 28.11.2013 131.69 KB  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2013 година. 

Решение № 1006 от 28.11.2013 131.98 KB  относно: Промени в числеността на структурата на общинска администрация, касаещи звено Общинска охрана. 

Решение № 1007 от 28.11.2013 132.15 KB  относно: Попълване състава на Постоянните комисии по здравеопазване и екология и култура, туризъм и вероизповедания на Общински съвет 

Решение № 1008 от 28.11.2013 132.80 KB  относно: Определяне на представител на Община Стара Загора за участие в Управителния съвет на Фондация за бездомни кучета Стара Загора 

Решение № 1009 от 28.11.2013 131.88 KB  относно: Определяне представител на община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, на „В и К" ЕООД – Стара Загора. 

Решение № 1010 от 28.11.2013 309.03 KB  относно: Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия" ВиК" ЕООД гр. Стара Загора 

Решение № 1011 от 28.11.2013 133.17 KB  относно: Дарение на имот частна общинска собственост в с. Борово на Старозагорската Света Митрополия 

Решение № 1012 от 28.11.2013 136.62 KB  относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на фондация „Дон Боско България". 

Решение № 1013 от 28.11.2013 137.19 KB  относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване за част от имот – частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Филаделфия" 2002. 

Решение № 1014 от 28.11.2013 133.08 KB  относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с № 000297 по КВС на с. Малка Верея, Община Стара Загора с площ от 20,738 дка и АОС /публична/ № 11899 от 21.06.2013г. с НТП „Пасище, мера". 

Решение № 1015 от 28.11.2013 177.43 KB  относно: Предоставяне на имот – общинска собственост на НЧ „Митьо Станев – 1929г." – с. Малко Кадиево. 

Решение № 1016 от 28.11.2013 144.99 KB  относно: Провеждане на конкурс за управител на «Център за психично здраве» ЕООД 

Решение № 1017 от 28.11.2013 136.16 KB  относно: Провеждане на конкурс за управител на «Дентален център-І» ЕООД 

Решение № 1018 от 28.11.2013 144.05 KB  относно: Провеждане на конкурс за управител на «Комплексен онкологичен център» ЕООД 

Решение № 1019 от 28.11.2013 144.19 KB  относно: Провеждане на конкурс за управител на "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания" ЕООД 

Решение № 1020 от 28.11.2013 132.46 KB относно: Промяна на седалището и адреса на управление на общинското търговско дружество „Обредни дейности" ЕООД. 

Решение № 1021 от 28.11.2013 132.40 KB  относно: Изменение и допълнение на решение № 946 от Протокол 26/31.10.2013г. на Общински съвет Стара Загора 

Решение № 1022 от 28.11.2013 139.44 KB  относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост, представляващ: помещение с площ от 90 кв. м, в северозападната част на сграда с идентификатор 68850.258.593.2 от „Дом на инвалида", в землището на гр. Стара Загора, местност Беш бунар, ПИ с идентификатор 68850.258.593 

Решение № 1023 от 28.11.2013 135.40 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII251, кв. 106 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора. 

Решение № 1024 от 28.11.2013 135.02 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XX373, кв. 32 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора. 

Решение № 1025 от 28.11.2013 135.53 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III289, кв. 61 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора. 

Решение № 1026 от 28.11.2013 134.22 KB  относно: Предложение за решение по молбата на Станимира Димова Генева с постоянен адрес: с. Хрищени, общ. Стара Загора до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България. 

Решение № 1027 от 28.11.2013 133.13 KB  относно: Предложение за решение по молбата на Мариана Неделчева Димова-Колева, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, бул. „Княз Александър Батенберг" № 19, ет. 4, ап.9 до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
 
Решение № 1028 от 28.11.2013 141.23 KB  относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 43, находящ се в кв. „Зора" ул. „Малина" № 3, вх. Б, ет. 4 на настанен в него наемател. 

Решение № 1029 от 28.11.2013 139.06 KB  относно: Продажба на общинска жилищна сграда находяща се в УПИ ХІ218 кв.100 по ПУП на с.Дълбоки на настанен в нея наемател. 

Решение № 1030 от 28.11.2013 137.57 KB  относно: Продажба на общински имоти – частна общинска собственост с № 063002; 063004; 063009; 063016, землище с. Кирилово, община Стара Загора.
 
Решение № 1031 от 28.11.2013 136.61 KB  относно: Продажба на общински имоти – частна общинска собственост с № 002018, 002128 и 004004, землище с. Кирилово, община Стара Загора. 

Решение № 1032 от 28.11.2013 136.53 KB  относно: Продажба на общински имоти – частна общинска собственост с № 065007; 066006; 067004; 067006, землище с. Кирилово, община Стара Загора. 

Решение № 1033 от 28.11.2013 151.54 KB  относно: Продажба на общински имоти – частна общинска собственост с № 101050 и 104005, землище с. Богомилово, община Стара Загора.
 
Решение № 1034 от 28.11.2013 138.24 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 110001 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 110001, землище с. Хрищени, във връзка със Заявление р.№ 94-Л-00155-6306/22.03.11г
 
Решение № 1035 от 28.11.2013 147.62 KB  относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация за поземлени имоти №№ 001001, 001002, 001017, 001015, 001004, 001010, 001110, 001101, 001102, 001005, 001009, 001006, 001120, 001011, 001113, 001012, 001013, 001111, 001007, 001077, 001777, 001008, 001114, 001014, 001122, 001016, 000048, 001038, 001129, 001130, 001142, 001243, 001244, 001163, 001261, 001161, 001361, 001284, 001267, 001168, 001269, 001170, 001262, 001271, 001177, 001771, 001541, 001197, 000317, 000047, 000230, 000310, 000212, 000213, 000218, 000215, 000217 от КВС на землището на с. Преславен, община Стара Загора.
 
Решение № 1036 от 28.11.2013 136.31 KB  относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ №№ 107068, 107069, 107070, 107072, 107073, 107074, 107075, 107076, 107077, 107078, 107079, 107080, 107081 и 107082 от КВС на землище с. Малка Верея, община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-200/ 01.10.2013 год. 

Решение № 1037 от 28.11.2013 135.73 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 256.88 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-218 от 21.10.2013год. 

Решение № 1038 от 28.11.2013 135.50 KB  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.428 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-219 от 21.10.2013год.
 
Решение № 1039 от 28.11.2013 135.79 KB  относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на „Пътна връзка за обслужване на ПИ № 071043" от КВС на землище с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-213 от 18.10.2013г. 
 
Решение № 1040 от 28.11.2013 135.03 KB  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.56 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Остра могила, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-230 от 04.11.2013год. 

Решение № 1041 от 28.11.2013 135.08 KB  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.57 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Остра могила, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-229 от 04.11.2013год.
 
Решение № 1042 от 28.11.2013 134.7 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно Ел. захранване на поземлен имот /ПИ/ № 057005 от КВС на землище с. Дълбоки, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-231/ 05.11.2013 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали