Решения от Протокол № 28 от 16.12.2013

Размер на шрифта: A A A

 
Решение № 1043 от 16.12.2013 131.90 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – първо четене. 
 
Решение № 1044 от 16.12.2013 130.31 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета на Общински съвет с решение № 107 от 29.03.2012 г., с последни изменения съгласно решение № 760 от 27.06.2013 г. – първо четене. 

Решение № 1045 от 16.12.2013 251.55 KB относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора – второ четене.
 
Решение № 1046 от 16.12.2013 161.86 KB относно: Приемане на Правилник за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Община Стара Загора. 

Решение № 1047 от 16.12.2013 136.93 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в приходната и разходна част на бюджета за 2013г. 

Решение № 1048 от 16.12.2013 132.24 KB относно: Одобрение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора/ ИПГВР/ по проект „Подготовка за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора" по договор BG 161PO 001/1.4-07/2010/005 с ОППР 

Решение № 1049 от 16.12.2013 131.34 KB относно: Отмяна на Решение 951/31.10.2013г. на Общински съвет Стара Загора относно увеличаване на капитала на общинското търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД
 
Решение № 1050 от 16.12.2013 139.84 KB относно: Увеличаване на капитала на общинското търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД с парична вноска 

Решение № 1051 от 16.12.2013 132.66 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович", насрочено на 06.01.2014г, при липса на кворум на 21.01.2014г. 

Решение № 1052 от 16.12.2013 221.83 KB относно: Вземане на решение, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с което да предложи на общото събрание на съдиите от Апелативен съд град Пловдив, кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд Стара Загора /мандат 2013-2018/. 

Решение № 1053 от 16.12.2013 132.53 KB относно: Приемане на общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2013/2014г. в изпълнение на Националната стратегия на република България за интегриране на ромите (2012-2020г.) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Решение № 1054 от 16.12.2013 136.71 KB относно: Учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на Община Стара Загора върху имоти – частна държавна собственост с номера №102020, 102027, 102028 и 102029, находящи се в землището на село Ракитница, Община Стара Загора, за изграждане на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" 

Решение № 1055 от 16.12.2013 130.67 KB относно: Изменение на Решение № 28 от Протокол 4/22.12.2012г., касаещо т.2 - членове на комисията. 

Решение № 1056 от 16.12.2013 211.29 KB относно: Предоставяне и актуализиране ползването на общинските мери и пасища. 

Решение № 1057 от 16.12.2013 138.61 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на навес за строителни материали и инвентар в УПИ ХХІІІ465, кв. 424 по ПУП на гр. Стара Загора (имот с идент.№ 68850.519.138) 

Решение № 1058 от 16.12.2013 140.27 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на 4 броя надземни гаражи в УПИ Іжил.строителство и подземни гаражи, кв. 96 по ПУП на гр. Стара Загора.
 
Решение № 1059 от 16.12.2013 137.49 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ118, кв. 15 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора 

Решение № 1060 от 16.12.2013 139.29 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІІ279, кв.59 по плана на с.Хрищени, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж 

Решение № 1061 от 16.12.2013 140.06 KB относно: Продажба на общински имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора 

Решение № 1062 от 16.12.2013 136.53 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000006 и 000286 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
 
Решение № 1063 от 16.12.2013 139.45 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000132, 000758, 009036, 009092 и 009093 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора 

Решение № 1064 от 16.12.2013 138.96 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000247, 000301, 000305, 000333 и 001323 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора 

Решение № 1065 от 16.12.2013 138.46 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000251, 000260, 000268, 000396 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора 

Решение № 1066 от 16.12.2013 140.78 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000374, 000376, 000617, 000624, 000625, 000631 и 000633 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора 

Решение № 1067 от 16.12.2013 137.66 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – второ четене. 

Решение № 1068 от 16.12.2013 140.94 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета на Общински съвет с решение № 107 от 29.03.2012 г., с последни изменения съгласно решение № 760 от 27.06.2013 г. – второ четене. 

Решение № 1069 от 16.12.2013 134.89 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.45.1", през ПИ с идентификатор 68850.44.33 – за селскостопански, горски и ведомствен път от КК на гр. Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег.и.10-01-7269 от 11.11.2013г. 

Решение № 1070 от 16.12.2013 136.17 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на трасе за обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН ПРОФИЛ I НА КВ. "ЗОРА", през ПИ № 000671 – полски път в землище с. Хрищени - общинска публична собственост. 

Решение № 1071 от 16.12.2013 133.43 KB относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за улица „Св. Княз Борис", кв. 46Б по плана на гр. Стара Загора. 

Решение № 1072 от 16.12.2013 139.78 KB относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация по реда на чл.16 ал.1 от ЗУТ за общински имот с идентификатор № 68850.530.7 по кадастралната карта на гр. Стара Загора и улица с о.т. 206-281-1, кв.264"Македонски" по рег. план на град Стара Загора – публична общинска собственост във връзка със заявления вх.№ 94-К-01573-1/16.03.2012 г. и вх.№10-01-6954 от 29.10.2013г. 

Решение № 1073 от 16.12.2013 133.50 KB относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за улица о.т. 2310 – о.т.2309 по регулационния план на гр. Стара Загора във връзка със заявление вх.№19-06-239 от 14.11.2013г. 

Решение № 1074 от 16.12.2013 135.45 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.377 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-251 от 25.11.2013 год. 

Решение № 1075 от 16.12.2013 135.43 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 005001 от КВС на землище с. Богомилово, община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-242/ 14.11.2013 год. 

Решение № 1076 от 16.12.2013 134.33 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно Ел. захранване на поземлен имот /ПИ/ № 000473 от КВС на землище с. Дълбоки, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-227/ 31.10.2013 год.
 
Решение № 1077 от 16.12.2013 137.3 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе за обект: „ Външно ел. захранване за ПИ № 102022 от землище с. Ракитница, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-01-5-494/ 22.08.2013г. 

Решение № 1078 от 16.12.2013 134.97 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.23 от кадастралната карта на землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-253/ 26.11.2013 г. 

Решение № 1079 от 16.12.2013 136.58 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 032015 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-254/ 26.11.13г. на „Кубин БГ"ЕООД Ст. Загора.
 

Горещ телефон
за сигнали