Решения от Протокол № 28 от 16.12.2013

Размер на шрифта: A A A

 
Решение № 1043 от 16.12.2013 131.90 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – първо четене. 
 
Решение № 1044 от 16.12.2013 130.31 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета на Общински съвет с решение № 107 от 29.03.2012 г., с последни изменения съгласно решение № 760 от 27.06.2013 г. – първо четене. 

Решение № 1045 от 16.12.2013 251.55 KB относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора – второ четене.
 
Решение № 1046 от 16.12.2013 161.86 KB относно: Приемане на Правилник за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Община Стара Загора. 

Решение № 1047 от 16.12.2013 136.93 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в приходната и разходна част на бюджета за 2013г. 

Решение № 1048 от 16.12.2013 132.24 KB относно: Одобрение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора/ ИПГВР/ по проект „Подготовка за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора" по договор BG 161PO 001/1.4-07/2010/005 с ОППР 

Решение № 1049 от 16.12.2013 131.34 KB относно: Отмяна на Решение 951/31.10.2013г. на Общински съвет Стара Загора относно увеличаване на капитала на общинското търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД
 
Решение № 1050 от 16.12.2013 139.84 KB относно: Увеличаване на капитала на общинското търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД с парична вноска 

Решение № 1051 от 16.12.2013 132.66 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович", насрочено на 06.01.2014г, при липса на кворум на 21.01.2014г. 

Решение № 1052 от 16.12.2013 221.83 KB относно: Вземане на решение, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с което да предложи на общото събрание на съдиите от Апелативен съд град Пловдив, кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд Стара Загора /мандат 2013-2018/. 

Решение № 1053 от 16.12.2013 132.53 KB относно: Приемане на общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2013/2014г. в изпълнение на Националната стратегия на република България за интегриране на ромите (2012-2020г.) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Решение № 1054 от 16.12.2013 136.71 KB относно: Учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на Община Стара Загора върху имоти – частна държавна собственост с номера №102020, 102027, 102028 и 102029, находящи се в землището на село Ракитница, Община Стара Загора, за изграждане на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" 

Решение № 1055 от 16.12.2013 130.67 KB относно: Изменение на Решение № 28 от Протокол 4/22.12.2012г., касаещо т.2 - членове на комисията. 

Решение № 1056 от 16.12.2013 211.29 KB относно: Предоставяне и актуализиране ползването на общинските мери и пасища. 

Решение № 1057 от 16.12.2013 138.61 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на навес за строителни материали и инвентар в УПИ ХХІІІ465, кв. 424 по ПУП на гр. Стара Загора (имот с идент.№ 68850.519.138) 

Решение № 1058 от 16.12.2013 140.27 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на 4 броя надземни гаражи в УПИ Іжил.строителство и подземни гаражи, кв. 96 по ПУП на гр. Стара Загора.
 
Решение № 1059 от 16.12.2013 137.49 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ118, кв. 15 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора 

Решение № 1060 от 16.12.2013 139.29 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІІ279, кв.59 по плана на с.Хрищени, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж 

Решение № 1061 от 16.12.2013 140.06 KB относно: Продажба на общински имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора 

Решение № 1062 от 16.12.2013 136.53 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000006 и 000286 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
 
Решение № 1063 от 16.12.2013 139.45 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000132, 000758, 009036, 009092 и 009093 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора 

Решение № 1064 от 16.12.2013 138.96 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000247, 000301, 000305, 000333 и 001323 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора 

Решение № 1065 от 16.12.2013 138.46 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000251, 000260, 000268, 000396 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора 

Решение № 1066 от 16.12.2013 140.78 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000374, 000376, 000617, 000624, 000625, 000631 и 000633 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора 

Решение № 1067 от 16.12.2013 137.66 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – второ четене. 

Решение № 1068 от 16.12.2013 140.94 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета на Общински съвет с решение № 107 от 29.03.2012 г., с последни изменения съгласно решение № 760 от 27.06.2013 г. – второ четене. 

Решение № 1069 от 16.12.2013 134.89 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.45.1", през ПИ с идентификатор 68850.44.33 – за селскостопански, горски и ведомствен път от КК на гр. Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег.и.10-01-7269 от 11.11.2013г. 

Решение № 1070 от 16.12.2013 136.17 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на трасе за обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН ПРОФИЛ I НА КВ. "ЗОРА", през ПИ № 000671 – полски път в землище с. Хрищени - общинска публична собственост. 

Решение № 1071 от 16.12.2013 133.43 KB относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за улица „Св. Княз Борис", кв. 46Б по плана на гр. Стара Загора. 

Решение № 1072 от 16.12.2013 139.78 KB относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация по реда на чл.16 ал.1 от ЗУТ за общински имот с идентификатор № 68850.530.7 по кадастралната карта на гр. Стара Загора и улица с о.т. 206-281-1, кв.264"Македонски" по рег. план на град Стара Загора – публична общинска собственост във връзка със заявления вх.№ 94-К-01573-1/16.03.2012 г. и вх.№10-01-6954 от 29.10.2013г. 

Решение № 1073 от 16.12.2013 133.50 KB относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за улица о.т. 2310 – о.т.2309 по регулационния план на гр. Стара Загора във връзка със заявление вх.№19-06-239 от 14.11.2013г. 

Решение № 1074 от 16.12.2013 135.45 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.377 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-251 от 25.11.2013 год. 

Решение № 1075 от 16.12.2013 135.43 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 005001 от КВС на землище с. Богомилово, община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-242/ 14.11.2013 год. 

Решение № 1076 от 16.12.2013 134.33 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно Ел. захранване на поземлен имот /ПИ/ № 000473 от КВС на землище с. Дълбоки, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-227/ 31.10.2013 год.
 
Решение № 1077 от 16.12.2013 137.3 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе за обект: „ Външно ел. захранване за ПИ № 102022 от землище с. Ракитница, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-01-5-494/ 22.08.2013г. 

Решение № 1078 от 16.12.2013 134.97 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.23 от кадастралната карта на землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-253/ 26.11.2013 г. 

Решение № 1079 от 16.12.2013 136.58 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 032015 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-254/ 26.11.13г. на „Кубин БГ"ЕООД Ст. Загора.
 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали