Решения от Протокол № 29 от 30.01.2014

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1080 от 30.01.2014 131.00 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 1081 от 30.01.2014 134.29 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 1082 от 30.01.2014 129.89 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли – декември 2013 г.

Решение № 1083 от 30.01.2014 128.73 KB относно: Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

Решение № 1084 от 30.01.2014 689.38 KB относно: Годишна програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост през 2014г.

Решение № 1085 от 30.01.2014 129.97 KB относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2014г.

Решение № 1086 от 30.01.2014 135.38 KB относно: Даване на съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България" към МТСП по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект: "Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1858 г.", гр. Стара Загора".

Решение № 1087 от 30.01.2014 168.37 KB относно: Избор на управител на „ Мересев" ЕООД.

Решение № 1088 от 30.01.2014 167.79 KB относно: Избор на управител на „Обредни дейности „ЕООД

Решение № 1089 от 30.01.2014 131.72 KB относно: Именуване на улица на територията на град Стара Загора

Решение № 1090 от 30.01.2014 133.75 KB относно: Дарение на имот частна общинска собственост в с. Малка Верея на Старозагорска Света Митрополия.

Решение № 1091 от 30.01.2014 134.49 KB относно: Предоставяне за управление на имот публична общинска собственост с площ 60 000 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, парк „Митрополит Методи Кусев"

Решение № 1092 от 30.01.2014 141.29 KB относно: Отдаване под наем след тръжна процедура на обособени части публична общинска собственост, представляващи: „Бюфет – публика" /от119.29кв.м./, на ниво +0.00 /второ етажно ниво/ и „Бюфет – артисти" с прилежащите към него склад – бюфет и склад - офис /от общо 98.25 кв.м./, на ниво +3.38 /трето етажно ниво/, находящи се в сграда „Народна опера", гр.Стара Загора, бул.„Митрополит Методи Кусев" №30, представляваща по кадастрална карта сграда с идентификатор 68850.515.2.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.515.2

Решение № 1093 от 30.01.2014 135.90 KB относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ: три броя помещения, с обща застроена площ от 53,00 кв.м. и тоалетен възел със застроена площ 6,00 кв.м, находящи се в югоизточния ъгъл на третия етаж от триетажна масивна сграда, в поземлен имот с пл. № 299 и пл. № 300 в кв. 37, съгласно АОС № 01663 / 17.09.2001г. – сграда на Кметство, с. Калояновец, Община Стара Загора.

Решение № 1094 от 30.01.2014 143.30 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ, Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І Дом за деца, кв.38, с. Дълбоки /бивш дом за деца и юноши/, Община Стара Загора, по реда на ЗПСК

Решение № 1095 от 30.01.2014 135.82 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VIIсонс,кв. 23 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора.

Решение № 1096 от 30.01.2014 141.09 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 19, находящ се на бул. „Никола Петков" № 49, ет.3 на настанен в него наемател

Решение № 1097 от 30.01.2014 141.62 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в кв."Кольо Ганчев", гр. Стара Загора

Решение № 1098 от 30.01.2014 140.79 KB относно: Продажба на имоти с №№ 080180, 150060, 210050 и 280130 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, община Стара Загора

Решение № 1099 от 30.01.2014 139.08 KB относно: Продажба на имоти с №№ 005039, 017031 и 017041 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 1100 от 30.01.2014 137.4 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000258 и 031008 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Маджерито, община Стара Загора

Решение № 1101 от 30.01.2014 144.11 KB относно: Продажба на имоти с №№ 047006, 048111, 063015, 073005, 073006, 073007 и 105003 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 1102 от 30.01.2014 139.66 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000890, 033001, 082012 и 123017 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1103 от 30.01.2014 140.42 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и санитарен възел в УПИ VI 362,363 кв. Лозенец по ПУП на гр. Стара Загора/ имот с идент.№ 68850.512.4428/

Решение № 1104 от 30.01.2014 136.3 KB относно: Прекратяване на собственост в УПИ VII398,кв. 41 по ПУП на с. Оряховица, общ. Стара Загора.

Решение № 1105 от 30.01.2014 134.92 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ447, кв.50 по ПУП на с.Горно Ботево, общ.Стара Загора

Решение № 1106 от 30.01.2014 134.66 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V127, кв.52 по ПУП на с.Християново, общ.Стара Загора

Решение № 1107 от 30.01.2014 134.16 KB  относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ150, кв.12а по ПУП на с.Ново село, общ.Стара Загора

Решение № 1108 от 30.01.2014 133.61 KB относно: Предложение за решение по молбата на Eлена Атанасова Боюклиева, с постоянен адрес: гр.Стара Загора, до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България

Решение № 1109 от 30.01.2014 139.86 KB относно: Частично изменение на ПУП – ПР в кв. 1518, кв. „Три чучура-юг", гр. Стара Загора

Решение № 1110 от 30.01.2014 133.92 KB относно: Одобряване на план- схема за поставяне на два броя навеси за автоспирка върху общ. терен в УПИ №VI Градина от кв.6 – по плана на гр.Стара Загора.

Решение № 1111 от 30.01.2014 134.93 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 251.136 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-256 от 26.11.2013год.

Решение № 1112 от 30.01.2014 135.16 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 255.88 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-262 от 05.12.2013год.

Решение № 1113 от 30.01.2014 135.06 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 255.124 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-263 от 05.12.2013год.

Решение № 1114 от 30.01.2014 135.44 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 312.71 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Лясково, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-209 от 15.10.2013 год.

Решение № 1115 от 30.01.2014 135.29 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 064050 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-266 от 12.12.2013 год.

Решение № 1116 от 30.01.2014 135.87 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.117.16 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-255/ 26.11.13 г. на „ТРАК" ЕООД

Решение № 1117 от 30.01.2014 140.08 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: "Обследване на канализационна мрежа на гр. Стара Загора и изготвяне на план за нейната рехабилитация, което да гарантира съвместимостта й с новоизградената ГПСОВ", подобект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН ПРОФИЛ I НА КВ. "ЗОРА".

Решение № 1118 от 30.01.2014 135.43 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 038001 от КВС на землище с. Борилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-267 от 13.12.2013 год.

Решение № 1119 от 30.01.2014 136.09 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.65.27 от кадастралната карта /КК/ на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-7/ 08.01.2013 год.

Решение № 1120 от 30.01.2014 136.45 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 259.211 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-05-1-117 от 05.06.2013 год.

Решение № 1121 от 30.01.2014 134.91 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за поземлени имоти с номера №№ 030011, 030012, 030013, 030014, 030015 и 030016 в землището на с. Колена, община Стара Загора.

Решение № 1122 от 30.01.2014 140.01 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.217.38 - землище гр. Стара Загора; Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.217.38 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора.

Решение № 1123 от 30.01.2014 134.61 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: Външно ел. захранване на ПИ № 057005, през улица с о.т.245 – о.т.323 и ПИ № 000109 – полски път от землище с. Дълбоки, община Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление р.и.10-01-8363/ 21.12.2013г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали