Решения от Протокол № 3 от 24.11.2011

Размер на шрифта: A A A


Решение № 5 от 24.11.2011 90.9 KB  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2011 г.

Решение № 6 от 24.11.2011 93.55 KB  относно: Спешни и неотложни ремонти на учебни, детски и социални заведения
 
Решение № 7 от 24.11.2011 90.97 KB  относно: Дарение на УПИ Х-за параклис, в кв.19 по плана на село Колена, на Старозагорската Света Митрополия
 
Решение № 8 от 24.11.2011 82.29 KB  относно: Определяне на представител от Общински съвет Стара Загора в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора
 
Решение № 9 от 24.11.2011 86.43 KB  относно: Определяне на представители на Община Стара Загора в Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
 
Решение № 10 от 24.11.2011 90.25 KB относно: Определяне на представители на Община Стара Загора в дружества със смесено участие.

Решение № 11 от 24.11.2011 88.19 KB  относно: Избор на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенцията за регионално развитие – Стара Загора.

Решение № 12 от 24.11.2011  86.15 KB  относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора"

Решение № 13 от 24.11.2011 89.42 KB  относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ: „Канализация за района на СБА и КПСт"СБА", град Стара Загора", „Битово-фекална канализация - ІІ етап на с. Богомилово, Община Стара Загора", „Битово-фекална канализация - ІІІ етап на с. Богомилово, Община Стара Загора и КПСт"Богомилово", „Канализация на кв."АПК" - град Стара Загора", „Отливен канал VІІ на ДПVІІ-3 град Стара Загора" за ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ.
 
Решение № 14 от 24.11.2011 92.76 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 046011 в местността „Стопански двор", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Ново село – собственост на Лидия Желязкова Николова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 15 от 24.11.2011 95.32 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 041004 и идентификационен № 70202.41.4 по кадастралната карта в местността „Сиртарда", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Сулица – собственост на Здравка Димитрова Стоева и Ангелина Янчева Христова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда"

Решение № 16 от 24.11.2011 93.61 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 000502 в местността „Ала баир", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Богомилово – собственост на Димо Иванов Чакалов и Диан Бонев Господинов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 17 от 24.11.2011  138.53 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 008146 и идентификационен № 68850.8.146 по кадастралната карта в местността „Дъбрава", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Илия Велков Илиев и Теодора Иванова Кавърджиклиева от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
Решение № 18 от 24.11.2011 142.09 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 196, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Христо Грудев Алтънски, Милен Динев Иванов и Красимир Божидаров Дечев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
Решение № 19 от 24.11.2011 136.46 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 069001 в местността „Гозева могила", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея – собственост на „Агрохит"ООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123687711. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
Решение № 20 от 24.11.2011 139.54 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 77476.507.7 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии на площадката на „Агробиохим", землище с.Хрищени, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „Кремък" ЕООД, гр.Стара Загора, представлявано от Митко Петров Йорданов, ЕИК 831404223. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (предимно производствена) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 1,0; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Фотоволтаична електроцентрала" в ПИ с идентификационен № 77476.507.7 по кадастралната карта в землище с.Хрищени, община Стара Загора. 
 
Решение № 21 от 24.11.2011 139.63 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 77476.507.42 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии на площадката на „Агробиохим", землище с.Хрищени, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „Кремък" ЕООД, гр.Стара Загора, представлявано от Митко Петров Йорданов, ЕИК 831404223. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (предимно производствена) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 1,0; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Фотоволтаична електроцентрала" в ПИ с идентификационен № 77476.507.42 по кадастралната карта в землище с.Хрищени, община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали