Решения от Протокол № 30 от 13.02.2014

Размер на шрифта: A A A

 
Решение № 1124 от 13.02.2014 145.4 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 1125 от 13.02.2014 129.90 KB относно: Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора –първо четене

Решение № 1126 от 13.02.2014 124.05 KB относно: Пътуване на пенсионерите, хора с увреждания и учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Решение № 1127 от 13.02.2014 141.33 KB относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2013 година

Решение № 1128 от 13.02.2014 177.91 KB относно: Приемане на бюджета за 2014 година на Община Стара Загора

Решение № 1129 от 13.02.2014 146.07 KB относно: Продажба на имоти с №№ 011015; 011016; 011017; 011018; 011019; 011020; 011021 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Решение № 1130 от 13.02.2014 140.56 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

Решение № 1131 от 13.02.2014 140.08 KB относно: Продажба на имоти с №№ 013011, 021009, 030028 и 032047- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора

Решение № 1132 от 13.02.2014 140.38 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000611, 023002, 039024 и 061028- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Михайлово, община Стара Загора

Решение № 1133 от 13.02.2014 141.25 KB относно: Продажба на имоти с №№ 015037, 023007, 023008 и 024021 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Могила, община Стара Загора

Решение № 1134 от 13.02.2014 139.65 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000150, 000190 и 000405 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Решение № 1135 от 13.02.2014 147.51 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопанска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.15.1.20 находящ се на бул. „Руски" № 44 в гр. Стара Загора , Община Стара Загора, по реда на ЗПСК

Решение № 1136 от 13.02.2014 139.39 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V3233, кв."Възраждане"- кв.6601 по ПУП на град Стара Загора ( идент. № 68850.503.233 )

Решение № 1137 от 13.02.2014 138.57 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68850.503.494.1.24, с площ 187.05 кв.м, находящ се в срада №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.503.494, по кадастралната карта и регистри, одобрени със заповед №РД-18-65 от 30.05.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК

Решение № 1138 от 13.02.2014 137.39 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68850.513.521.3.49, с площ 46.43 кв.м, находящ се в сграда №3, в гр. Стара Загора, ул.„Ген.Столетов" № 149, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.513.521, по кадастралната карта и регистри, одобрени със заповед №РД-18-43 от 25.05.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК.

Решение № 1139 от 13.02.2014 135.86 KB относно: Даване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – промяна на План за регулация – обособяване на четири броя УПИ в нов квартал 2а за ПИ 000170 по КВС на землището на с. Калитиново, с цел отново включване на изключен от регулация имот във връзка със заявление вх. № 19-06-10/09.01.2014г. и заявление вх. № 10-01-7844/29.11.2013г.

Решение № 1140 от 13.02.2014 136.48 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ №№ 203.37, 203.38, 203.39 и 203.49 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-276 от 30.12.2013 год.

Решение № 1141 от 13.02.2014 135.62 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 256.84 от плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-14 от 13.01.2014 год.

Решение № 1142 от 13.02.2014 135.81 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 257.319 от плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-3 от 02.01.2014 год.

Решение № 1143 от 13.02.2014 135.77 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.417 от КВС на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-4 от 06.01.2014 год.

Решение № 1144 от 13.02.2014 135.11 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.8.145 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-269 от 13.12.2013 год.

Решение № 1145 от 13.02.2014 137.81 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на ПУП – Парцеларен план за изместване и преобразуване на въздушни ел. проводи 20 KV „Слънце" и „Родина" в подземни ел. проводи 20 KV в участъка между ЖР – стълб № 31 и № 33, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-6/07.01.2014г.

Решение № 1146 от 13.02.2014 135.18 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.3.5 от кадастралната карта на землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-16/ 15.01.2014 г.

Решение № 1147 от 13.02.2014 136.21 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ № 083363 от КВС на землище с. Змейово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-274 от 21.12.2013 год.

Решение № 1148 от 13.02.2014 137.67 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на „Пътна връзка за обект: „Път I - 5 „Летище Стара Загора - АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80 - напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10" в землището на с. Загоре, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-7954 от 04.12.2013 г.

Решение № 1149 от 13.02.2014 139.32 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.123.2 от КК на землище гр. Стара Загора, за изграждане на обект „Бензиностанция"- във връзка със Заявление рег. № 19-05-1-189 от 14.11.2013 год.

Решение № 1150 от 13.02.2014 138.67 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: Външно ел. захранване на ПИ № 005001, през ПИ № 000702 – полски път от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление р.и. 10-01-144/ 08.01.2014 г.

Решение № 1151 от 13.02.2014 136.67 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост с площ 143 кв.м в землището на с. Горно Ботево, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали