Решения от Протокол № 31 от 27.03.2014

Размер на шрифта: A A A

 
Решение № 1152 от 27.03.2014 132.61 KB относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2015 – 2017г.

Решение № 1153 от 27.03.2014 156.11 KB относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Интегриран воден проект за Стара Загора"

Решение № 1154 от 27.03.2014 127.19 KB относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2013 година

Решение № 1155 от 27.03.2014 145.04 KB относно: Съгласуване на годишен план за 2014 година и Стратегически план за периода 2014-2016 години на Звено „Вътрешен одит" при Община Стара Загора

Решение № 1156 от 27.03.2014 150.57 KB относно: Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2014г. на общинските търговски дружества

Решение № 1157 от 27.03.2014 131.10 KB относно: Приемане на аналитична справка по Отчета за изпълнение на дейностите в общинския план за младежта през 2013 г. и приемане на Общински годишен план за младежта 2014 г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.

Решение № 1158 от 27.03.2014 134.36 KB относно:Промяна по бюджета на Община Стара Загора за 2014год.

Решение № 1159 от 27.03.2014 136.47 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2013 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 – 2013 г."; „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсители в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011 – 2015 год."; „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора с период на действие 2011-2020 год." и „Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми в района на община Стара Загора за периода 2013 – 2015 г."

Решение № 1160 от 27.03.2014 129.16 KB относно: Одобряване на Стратегическа карта за шум в околната среда и агломерация Стара Загора

Решение № 1161 от 27.03.2014 132.97 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Стара Загора" по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от ПРСР за периода 2007-20013 г.

Решение № 1162 от 27.03.2014 133.31 KB относно: Вземане на решение от общински съвет, че дейностите по проект: „Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Стара Загора" съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие

Решение № 1163 от 27.03.2014 136.01 KB относно: Избор на управител на „Автосервиз на здравни заведения" ЕООД

Решение № 1164 от 27.03.2014 133.48 KB относно: Избор на управител на "Дентален център-I" ЕООД

Решение № 1165 от 27.03.2014 133.87 KB относно: Избор на управител на "Ученическо хранене" ЕООД

Решение № 1166 от 27.03.2014 141.54 KB относно: Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, за одобряване кандидата д-р Любомир Живков Любенов, като спечелил конкурса за управител на лечебно заведение – специализирана болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД, с ЕИК:000812172

Решение № 1167 от 27.03.2014 136.31 KB относно: Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, за одобряване кандидата д-р Петьо Вълчев Чилингиров, като спечелил конкурса за управител на лечебното заведение – комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООД, с ЕИК:000812197

Решение № 1168 от 27.03.2014 139.49 KB относно: Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, за одобряване кандидата д-р Стефан Трендафилов Гарванов, като спечелил конкурса за управител на лечебното заведение – център за психично здраве Стара Загора ЕООД, с ЕИК:000812208.

Решение № 1169 от 27.03.2014 129.31 KB относно: Промяна наименованието на „Търговска гимназия Княз Симеон Търновски"

Решение № 1170 от 27.03.2014 133.75 KB относно: Преименуване на местности на територията на Община Стара Загора

Решение № 1171 от 27.03.2014 128.01 KB относно: Приемане на Решение за подкрепа на Декларацията приета от Общински съвет Карлово.

Решение № 1172 от 27.03.2014 136.14 KB относно: Одобряване проект на Договор за обществен превоз на пътници между Община Стара Загора и „Тролейбусни превози" ЕООД, град Стара Загора.

Решение № 1173 от 27.03.2014 186.62 KB относно: Внасяне на непарична вноска за увеличаване на капитала на „Комплексен онкологичен център" ЕООД с активи придобити по Оперативна програма „Регионално развитие „2007-20013г., Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-11/2011 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации", по проект „Модернизиране на отделение по лъчелечение" към „Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД.

Решение № 1174 от 27.03.2014 146.40 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Национален фенклуб – Берое Стара Загора"- гр.Стара Загора.

Решение № 1175 от 27.03.2014 137.44 KB относно: Предоставяне на общински пасища и мери.

Решение № 1176 от 27.03.2014 134.23 KB относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на Община Стара Загора.

Решение № 1177 от 27.03.2014 128.33 KB относно: Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора през 2014 година

Решение № 1178 от 27.03.2014 127.75 KB относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Стара Загора.

Решение № 1179 от 27.03.2014 135.12 KB относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху имот № 000374 с площ 4.119 дка и НТП „Пасище, мера" в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора

Решение № 180 от 27.03.2014 153.88 KB относно: Доброволна делба в Новообразувани имоти № 306.55 и № 306.56, местност „Кафтанджийски кладенец", землище гр. Стара Загора

Решение № 1181 от 27.03.2014 144.68 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ УПИXVIІ общ, кв.28, с. Горно Ботево /бивша бръснарница/, Община Стара Загора, по реда на ЗПСК

Решение № 1182 от 27.03.2014 144.55 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопанска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.506.6677.1.1 кв. „Три чучура –юг" гр. Стара Загора , Община Стара Загора, по реда на ЗПСК

Решение № 1183 от 27.03.2014 137.42 KB относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост: Овчарник №2, със застроена площ от 88,40 кв.м. , находящ се в кв. 37, УПИ VII „Дом за душевно болни", съгласно АОС № 04041/13.01.2005г. – сграда на трудово-лечебно стопанство с. Лясково, Община Стара Загора.

Решение № 1184 от 27.03.2014 138.35 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІІI563, кв.40" Лозенец" по плана на гр. Стара Загора, (имот идент.№ 68850.512.794) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1185 от 27.03.2014 138.36 KB относно: Продажба на имоти с №№ 012003, 012004, 015060 и 026015- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пшеничево, община Стара Загора

Решение № 1186 от 27.03.2014 147.20 KB относно: Продажба на имоти с №№ 010093; 070022; 070380; 110070; 110160; 300010; 300070; 310302; 330020; 340020; 340190 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, община Стара Загора

Решение № 1187 от 27.03.2014 148.01 KB относно: Продажба на имоти с №№ 013023, 013024, 014035, 021065, 022042, 022068, 028016, 028050, 034035 и 045014 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора

Решение № 1188 от 27.03.2014 144.45 KB относно: Продажба на имоти с №№ 021002; 021003; 030001; 032021; 038007, 050010, 067012, 071023 и 073079 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, община Стара Загора

Решение № 1189 от 27.03.2014 144.01 KB относно: Продажба на имоти с №№ 019014, 025017, 026002, 026016, 027003, 029032 и 031009 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, община Стара Загора

Решение № 1190 от 27.03.2014 147.91 KB относно: Продажба на имоти с №№ 010005, 01201, 013002, 025035, 039005, 043010, 058024; 064025 и 082015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 1191 от 27.03.2014 139.85 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

Решение № 1192 от 27.03.2014 139.63 KB относно: Продажба на имот с № 259.447, местност „Съборената кюприя" – частна общинска собственост, землище гр. Стара Загора.

Решение № 1193 от 27.03.2014 143.5 KB относно: Продажба на имоти с №№ 012015; 013046; 027011; 027014; 027015; 048039;076023; - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора

Решение № 1194 от 27.03.2014 137.67 KB относно: Продажба на имоти с №№ 007004 и 007005- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1195 от 27.03.2014 139.29 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000021; 000078; 000560; 023160; 033140 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово, община Стара Загора

Решение № 1196 от 27.03.2014 137.71 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000377 и 000387 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение № 1197 от 27.03.2014 146.92 KB относно: Продажба на имоти с №№ 002298; 002301; 003291; 014001; 014010; 115054; 115055; 128001;128005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение № 1198 от 27.03.2014 146.5 KB относно: Продажба на имоти с №№ 011039; 011040; 012024; 014021; 015041; 017037; 017038; 019040; 021007; 023012; 024029 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Могила, община Стара Загора

Решение № 1199 от 27.03.2014 144.72 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000018; 000561;007004; 009004; 012006; 024004; 057056; 067005; 213005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 1200 от 27.03.2014 142.52 KB относно: Продажба на имоти с №№ 017015;018001;020018; 021020; 085018; 088029; - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора

Решение № 1201 от 27.03.2014 139.60 KB относно: Продажба на имоти с №№ 025006, 025007, 025008, 026010 и 062050- частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Самуилово, община Стара Загора

Решение № 1202 от 27.03.2014 144.10 KB относно: Продажба на имоти с №№ 70202.77.11; 70202.81.5; 70202.88.6;70202.104.8; 70202.22.143 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сулица, община Стара Загора

Решение № 1203 от 27.03.2014 138.78 KB относно: Продажба на имоти с №№, 000024, 027003, 079006 и 080016 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 1204 от 27.03.2014 146.64 KB относно: Продажба на имоти с №№000360, 000370, 010001, 012036, 012039, 012044, 016009, 016024 и 022011 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Подслон, община Стара Загора

Решение № 1205 от 27.03.2014 144.32 KB относно: Продажба на имоти с №№ 011003, 011019, 021017, 029002, 032048, 032091, 036084 и 040012 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Преславен, община Стара Загора

Решение № 1206 от 27.03.2014 137.11 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII43, кв.26 по ПУП на с.Дълбоки, общ.Стара Загора

Решение № 1207 от 27.03.2014 135.87 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV420, кв.4 по ПУП на с.Загоре, общ.Стара Загора

Решение № 1208 от 27.03.2014 155.30 KB относно: Доброволна делба в имоти в кв. 4 – „Индустриален", гр. Стара Загора.

Решение № 1209 от 27.03.2014 140.42 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гараж в УПИ IV 756, kv. 33 "Лозенец" по ПУП на гр. Стара Загора ( имот с идент. № 68850.512.498)

Решение № 1210 от 27.03.2014 138.17 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот Iодо, кв. 20 по плана на с. Оряховица, община Стара Загора на собственик на законно построена върху имота сграда.

Решение № 1211 от 27.03.2014 131.65 KB относно: Промяна на начина на ползване на поземлени имоти с НТП „Пасище, мера" с № 007001; № 000016; № 062015; №006013 по КВС на с. Пряпорец, община Стара Загора.

Решение № 1212 от 27.03.2014 138.19 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на „Пускова камера за газопроводно отклонение Димитровград" към обект „Пускова и приемна камери на Газопроводно отклонение Димитровград" в имот № 000163, землище на с. Малко Кадиево.

Решение № 1213 от 27.03.2014 138.82 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V 507, кв. 4 „Голиш" по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1214 от 27.03.2014 135.62 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Стоян Тенев Велев /поч. на 10.09.2013г. в с. Остра могила, общ. Стара Загора/

Решение № 1215 от 27.03.2014 135.92 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Янка Колева Господинова, починала на 23.10.2013г. за дете – Веселин Гошев Димитров, с постоянен адрес гр. Стара Загора.

Решение № 1216 от 27.03.2014 134.57 KB относно: Предложение за решение по молба за опрощаване на задължения към държавата на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България от Юсуф Асан Уста, адрес: гр. Стара Загора, ул. „Спартак" 10

Решение № 1217 от 27.03.2014 133.60 KB относно: Предложение за решение по молбата на Таня Генчева Митева, с постоянен адрес: гр. Стара Загора до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.

Решение № 1218 от 27.03.2014 132.06 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно ел. захранване на ПИ № 000473 през полски път № 000207, землище с. Дълбоки – общ. собственост, във връзка със Заявление № 10-01-1384 от 27.02.2014 г.

Решение № 1219 от 27.03.2014 133.12 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: Външно ел захранване на ПИ № 005001, през ПИ № 000702 – полски път от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора – общинска публична собственост, във връзка със Заявление р.и. 10-01-144/08.01.2014г.

Решение № 1220 от 27.03.2014 133.32 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе на обект: „Напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10", землище с. Загоре, община Стара Загора, през имоти – общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег. № 10-01-623 от 29.01.2014г.

Решение № 1221 от 27.03.2014 133.54 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на външно ел. захранване за ПИ №№ 107068, 107069, 107070, 107072, 107073, 107074, 107075, 107076, 107077, 107078, 107079, 107080, 107081 и 107082, през полски път № 000113 от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление р.и. 10-01-1313/ 25.02.2014 г.

Решение № 1222 от 27.03.2014 131.71 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за кв. 455Г и парк "Бранителите на Стара Загора" по плана на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните имоти в кв. 4455 и кв. 4456.
 
Решение № 1223 от 27.03.2014 134.76 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 031018 от КВС на землище с. Еленино, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-54/ 28.02.2014 г.

Решение № 1224 от 27.03.2014 135.14 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 302.47 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-45 от 14.02.2014 год.

Решение № 1225 от 27.03.2014 135.19 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 036009 от КВС на землище с. Маджерито, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-41 от 10.02.2014 год.
 
Решение № 1226 от 27.03.2014 134.86 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от ПИ с идентификатор 68850.206.680 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-53 от 25.02.2014 год.

Решение № 1227 от 27.03.2014 134.47 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.12 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-24 от 22.01.2014 год.

Решение № 1228 от 27.03.2014 135.29 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно Eл. захранване за ПИ с идентификатор 68850.123.326 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-19 от 16.01.2014 г

Решение № 1229 от 27.03.2014 135.33 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.205.22 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-40/ 10.02.2014 год

Решение № 1230 от 27.03.2014 134.32 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 069011 от КВС на землище с. Лозен, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-27/ 24.01.2014 год.

Решение № 1231 от 27.03.2014 135.54 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 105002 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-50/ 21.02.2014 г.

Решение № 1232 от 27.03.2014 134 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 107038 от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-28 от 24.01.2014 год.

Решение № 1233 от 27.03.2014 135.24 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно Eл. захранване за ПИ с идентификатор 68850.137.23 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-17 от 15.01.2014 г.

Решение № 1234 от 27.03.2014 134.24 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 083044 и ПИ № 083043 от КВС на землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-12 от 13.01.2014 г.

Решение № 1235 от 27.03.2014 136.03 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.304.712, землище гр. Ст. Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-27 от 24.01.2014 г.

Решение № 1236 от 27.03.2014 135.55 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка до ПИ № 071043 от КВС на землище с. Загоре", община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-05-1-210 от 09.12.2013 год.
 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали