Решения от Протокол № 32 от 16.04.2014

Размер на шрифта: A A A

 
Решение № 1237 от 16.04.2014 142.49 KB относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година.

Решение № 1238 от 16.04.2014 127.92 KB относно: Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2013 година.

Решение № 1239 от 16.04.2014 130.30 KB относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2014г.

Решение № 1240 от 16.04.2014 187.92 KB относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници в сила от 01.05.2014 г.

Решение № 1241 от 16.04.2014 129.03 KB относно: Отмяна на решение № 666 от Протокол № 20/28.03.2013г. на Общински съвет Стара Загора

Решение № 1242 от 16.04.2014 212.65 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД, насрочено на 12.05.2014.г, при липса на кворум 26.05.2014г.

Решение № 1243 от 16.04.2014 125.94 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществен ред при използване на превозни средства и зелени площи на територията на община Стара Загора- първо четене.

Решение № 1244 от 16.04.2014 132.07 KB относно: Даване на съгласие на „Тролейбусни преводи"ЕООД за разходване на средства по Решение № 730/03.10.2006г. на Общински съвет Стара Загора

Решение № 1245 от 16.04.2014 133.85 KB относно: Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за учредяване на право на преминаване по чл.192, ал.2 и ал. 3 от ЗУТ до ПИ с идентификатор 68850.113.194 от КК на землище гр. Стара Загора", през ПИ с идентификатор 68850.112.211 - пасище, мера - общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег. № 10-01-8054 от 09.12.2013 год.

Решение № 1246 от 16.04.2014 136.52 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на трасе на газопровод „Междусистемна газопроводна връзка Гърция - България" и неговите технологични площадки, пътни връзки и електрозахранване през общински имоти: В землището на с. Малко Кадиево: за селскостопански, горски, ведомствен път ПИ 000166, 000015 и 000087; напоителен канал ПИ 000078 и 000160; отводнителен канал ПИ 000086 в землището на с. Загоре: полски път ПИ 000332 в землището на с. Петрово: пасище, мера ПИ 000274

Решение № 1247 от 16.04.2014 135.23 KB относно: Инвестиционни намерения на Община Стара Загора за преустройство на съществуваща сграда на детска градина в сграда за образователни, здравни и социални дейности, находяща се в УПИ I детска градина, кв. 15 „Зора" по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1248 от 16.04.2014 137.23 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от поземлен имот публична общинска собственост с площ 400.00 кв.м в землището на с. Богомилово, Община Стара Загора.

Решение № 1249 от 16.04.2014 135.79 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х184, кв. 13 по ПУП на с. Колена, общ. Стара Загора.

Решение № 1250 от 16.04.2014 135.17 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V271, кв.22а по ПУП на с.Колена, общ.Стара Загора

Решение № 1251 от 16.04.2014 133.28 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост.

Решение № 1252 от 16.04.2014 143.34 KB  относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопанска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.120.3.2, находящ се на бул. „Митрополит Методи Кусев" № 9, гр. Стара Загора , Община Стара Загора, по реда на ЗПСК

Решение № 1253 от 16.04.2014 132.9 KB относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти с НТП „Пасище, мера" с №007001; № 000016; №062015; №006013 по КВС на с. Пряпорец, Община Стара Загора

Решение № 1254 от 16.04.2014 143.97 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 98, находящ се на ул. „Хаджи Димитър Асенов" № 2,вх.В, ет.7 на настанен в него наемател.

Решение № 1255 от 16.04.2014 155.87 KB относно: Продажба на имоти с №№ 048017; 048023; 048036; 048037; 048038; 048040; 048041; 051014; 051057; 051058; 051059; 051060; 052011; 055003; 056010; 056011; 061019; 062024 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора

Решение № 1256 от 16.04.2014 148.87 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000053; 000273; 000275; 000276; 000281; 000398; 001410; 001433; 002369; 026036; 029004; 048009 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора.

Решение № 1257 от 16.04.2014 143.84 KB относно: Продажба на имоти с №№ 014034; 019002; 023019; 031041; 031067; 032041; 032048 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора.

Решение № 1258 от 16.04.2014 142.68 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000520; 000521; 000673; 002001; 056041; 059001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, община Стара Загора.

Решение № 1259 от 16.04.2014 145.74 KB относно: Продажба на имоти с №№001008, 025002, 025033, 025042, 026010, 027021, 028013, 030013 и 030029 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Могила, община Стара Загора.

Решение № 1260 от 16.04.2014 149.82 KB относно: Продажба на имоти с №№012007, 012024, 017056, 018002, 020006, 022009, 023004, 027015, 028017, 029015, 030016, 033051 и 034024 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малко Кадиево, община Стара Загора.

Решение № 1261 от 16.04.2014 145.66 KB относно: Продажба на имоти с №№027027, 031009, 034010, 098006, 106009, 130001, 141002, 147005 и 150028 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Елхово, община Стара Загора.

Решение № 1262 от 16.04.2014 143.59 KB относно: Продажба на имоти с №№ 001007; 071013; 085034; 085035; 098003; 104033 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 1263 от 16.04.2014 142.02 KB относно: Продажба на имоти, находящи се в местност „Бойчо бунар", землище на гр. Стара Загора.

Решение № 1264 от 16.04.2014 141.1 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора.

Решение № 1265 от 16.04.2014 137.22 KB относно:Продажба на имот с № 055090 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 1266 от 16.04.2014 137.15 KB относно: Продажба на имот с № 000297 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора.

Решение № 1267 от 16.04.2014 144.04 KB относно: Продажба на имоти с №№ 003002; 020002; 020003; 044003; 050002; 050003;073006; 092001; 094007 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, община Стара Загора.

Решение № 1268 от 16.04.2014 151.68 KB относно: Продажба на имоти с №№ 032015; 033001; 033004; 037012; 039010; 041004; 043017; 046023; 046028; 047009; 047012; 049031; 050014; 050021; 050031; 051006 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора

Решение № 1269 от 16.04.2014 143.45 KB относно: Продажба на имоти с №№ 032030, 032039, 041035, 042031, 044013, 044015 и 045054- частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Самуилово, община Стара Загора.

Решение № 1270 от 16.04.2014 138.92 KB относно: Продажба на имоти с №№, 000269, 047015, 051001, 081008 и 083005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бъдеще, община Стара Загора.

Решение № 1271 от 16.04.2014 137.42 KB относно: Продажба на имоти с №№, 016041, 024022, 025025 и 040002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Еленино, община Стара Загора.

Решение № 1272 от 16.04.2014 147.69 KB относно: Продажба на имоти с №№000529, 033009, 058002, 061005, 062001, 063004, 071021, 071053, 072033, 073046, 073080 и 074053 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, община Стара Загора.

Решение № 1273 от 16.04.2014 131.64 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществен ред при използване на превозни средства и зелени площи на територията на община Стара Загора - второ четене.

Решение № 1274 от 16.04.2014 133.51 KB относно: Одобряване на план - схема за поставяне на „Каравана и маси за посетители", с местонахождение – парк Бедечка – на територията на гр. Стара Загора – във връзка със Заявление рег. № 17-02-1069 от 22.07.2013 год.

Решение № 1275 от 16.04.2014 134.83 KB относно: Одобряване на схема за поставяне на преместваем обект – „Павилион за кафе" - върху общински терен – в УПИ № VI Градина от кв. 6, по плана на гр. Ст. Загора.
 
Решение № 1276 от 16.04.2014 135.77 KB относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за улица "Х. Д. Асенов"/о.т. 53-о.т.54-о.т.55/ в кв.7"Индустриален" по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 1277 от 16.04.2014 134.75 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе за обект: Външно ел. захранване на ПИ № 057005, землище с. Дълбоки, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-11-31 от 10.02.2014 

Решение № 1278 от 16.04.2014 134.84 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 016043 от КВС на землище с. Калитиново, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-43 от 12.02.2014 год.

Решение № 1279 от 16.04.2014 135.20 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-77 от 24.03.2014 г.

Решение № 1280 от 16.04.2014 134.67 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 036098 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-79 от 24.03.2014 год.

Решение № 1283 от 16.04.2014 135.06 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.110.6 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-80/ 25.03.2014 год.


Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали