Решения от Протокол № 33 от 29.05.2014

Размер на шрифта: A A A

 
Решение № 1282 от 29.05.2014 127.38 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 1283 от 29.05.2014 128.84 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора - първо четене

Решение № 1284 от 29.05.2014 141.18 KB относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2014г.

Решение № 1285 от 29.05.2014 134.04 KB относно: Поемане на задължение до 8 625 210.30 лева (осем милиона шестотин двадесет и пет хиляди двеста и десет лева и тридесет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 1286 от 29.05.2014 127.93 KB относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2014г.

Решение № 1287 от 29.05.2014 137.05 KB относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете" – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността", бюджетна линия BG051PO001-5.2.12

Решение № 1288 от 29.05.2014 139.44 KB относно: Даване съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проектно предложение „Създаване на музей на открито в обновения и реконструиран летен театър и околното му пространство в парк „Митрополит Методий Кусев", град Стара Загора" по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Решение № 1289 от 29.05.2014 128.11 KB относно: Приемане на Решение за подкрепа на Декларацията приета от Общински съвет Карлово

Решение № 1290 от 29.05.2014 136.07 KB относно: Одобряване на кандидатите и размерът на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители по чл. 6, съгласно Решение 194 от Протокол 8/26.04.2012 г. на Общински съвет.

Решение № 1291 от 29.05.2014 133.19 KB относно: Дарение на имот общинска собственост в с. Елхово на Старозагорската Света Митрополия.

Решение № 1292 от 29.05.2014 136.17 KB относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на Църква на Бога „Емануил".

Решение № 1293 от 29.05.2014 141.75 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Шахматен клуб –Траяна 2011"- гр.Стара Загора

Решение № 1294 от 29.05.2014 141.82 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Национален фенклуб – Берое Стара Загора"- гр.Стара Загора

Решение № 1295 от 29.05.2014 142.26 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост на Държавна опера Стара Загора.

Решение № 1296 от 29.05.2014 141.15 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на реална част от имот частна общинска собственост в с. Дълбоки за нуждите на Министерство на вътрешните работи, Областна дирекция – Стара Загора.

Решение № 1297 от 29.05.2014 141.8 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Драматичен театър „Гео Милев" – гр. Стара Загора.

Решение № 1298 от 29.05.2014 134.18 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 107028 през полски пътища №№ 000431 и 000400; пасища, мери № 000474 от КВС на землище с. Хрищени – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-2216/02.04.2014 г.

Решение № 1299 от 29.05.2014 140.13 KB относно:Даване съгласие за възлагане изработването на ПУП – изменение на План за регулация на УПИ І МО ВОЕНЕН ТЕРЕН и План за застрояване за новообразувания УПИ І сторт, атракции, озеленяване от кв. 334 а, по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 1300 от 29.05.2014 139.10 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на Магазин за плодове и зеленчуци, склад и санитарен възел в УПИ VII440, кв. 27"Лозенец" по ПУП на гр. Стара Загора (имот с идент.№ 68850.512.375)

Решение № 1301 от 29.05.2014 158.04 KB относно: Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 16 ученически столове и 16 павилиона от общинското дружество „Ученическо хранене" ЕООД.

Решение № 1302 от 29.05.2014 137.05 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД, насрочено на 09.06.2014г., при липса на кворум 23.06.2014г.

Решение № 1303 от 29.05.2014 132.56 KB относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване в Общото събрание на „Хлебопроизвоство" ООД.

Решение № 1304 от 29.05.2014 137.67 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост с площ 13.00 кв.м. в покривното пространство на сградата на училище „Христо Ботев", с. Хрищени, Община Стара Загора

Решение № 1305 от 29.05.2014 140.43 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост с площ 13.00 кв.м. в покривното пространство на Сграда – Учебен корпус с идентификатор 68850.524.1594.2, в Спортно училище „Тодор Каблешков", ул. „Градинарска" №16, кв. Кольо Ганчев, кв. 493, гр. Стара Загора.

Решение № 1306 от 29.05.2014 135.32 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ – I157, кв. 38 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора.

Решение № 1307 от 29.05.2014 136.54 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х355, кв. 128 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1308 от 29.05.2014 138.05 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ1212, кв. 45 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1309 от 29.05.2014 136.32 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII92, кв. 45 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора.
 
Решение № 1310 от 29.05.2014 139.65 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Стара Загора.

Решение № 1311 от 29.05.2014 136.90 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора.

Решение № 1312 от 29.05.2014 142.36 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000179; 017001; 021011; 034001; 036001 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора.

Решение № 1313 от 29.05.2014 142.47 KB относно: Продажба на имоти с №№ 018029, 018043, 018044, 019025, 019036, 021013 и 022005 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Могила, община Стара Загора.

Решение № 1314 от 29.05.2014 144.21 KB относно: Продажба на имоти с №№ 013013, 013017, 013022, 041024, 045010, 047016, 047025, 049023 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора.

Решение № 1315 от 29.05.2014 149.41 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000335, 000351, 000352, 000391, 000394, 000396, 000409, 000415, 000417, 000418, 000419, 000425 и 000431 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора.

Решение № 1316 от 29.05.2014 141.86 KB относно: Продажба на имоти с №№ 010007, 019002, 019003, 019005, 019008, 020005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Плоска могила, община Стара Загора.

Решение № 1317 от 29.05.2014 144.73 KB относно: Продажба на имоти с №№ 017005, 023007, 024019, 025009, 054004, 056024, 058004, 065011 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора.

Решение № 1318 от 29.05.2014 144.01 KB относно: Продажба на имоти с №№ 036006; 050019; 116004; 119011; 139002; 139011; 274008 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора

Решение № 1319 от 29.05.2014 141.6 KB относно: Продажба на имоти с №№ 040003; 040016; 055005; 055012; 056011 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора.

Решение № 1320 от 29.05.2014 142.39 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000384; 037004; 037026; 043012; 049005; 050008 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

Решение № 1321 от 29.05.2014 141.65 KB относно: Продажба на имоти с №№ 003432; 098001; 102004; 102005; 109014 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, община Стара Загора.

Решение № 1322 от 29.05.2014 141.88 KB относно: Продажба на имоти с №№ 021016; 021019; 022006; 024009; 026004; 030014 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора.

Решение № 1323 от 29.05.2014 139.97 KB относно: Продажба на имоти с №№ 019024; 032016; 082007 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора.

Решение № 1324 от 29.05.2014 148.11 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000010; 017014; 019004; 069001; 075012; 076005; 080010; 080031; 086003; 088001; 088046; 091001; 092007 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.

Решение № 1325 от 29.05.2014 150.51 KB относно: Продажба на имоти с №№ 016023; 025042; 027010; 046035; 063022; 063026; 064083; 064084; 064085; 069040; 070016; 071016; 071039; 086006 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.

Решение № 1326 от 29.05.2014 150.49 KB относно: Продажба на имоти с №№ 087013; 087025; 088001; 090005; 090012; 091022; 091026; 091027; 094019; 096035; 098042; 098043; 098044; 099010 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.

 Решение № 1327 от 29.05.2014 138.24 KB относно: Продажба на имоти с №№ 150015; 193018; 208011 и 211005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Лозен, община Стара Загора.

Решение № 1328 от 29.05.2014 140.14 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000062; 000206; 023001; 024007 и 057040 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора.

Решение № 1329 от 29.05.2014 137.01 KB относно: Частично изменение на ПУП – ПРЗ в кв. 73, гр. Стара Загора.

Решение № 1330 от 29.05.2014 138.31 KB относно: Промяна предназначението на част от полски път с идентификатор 68850.35.29, местност „Бойчо Бунар", землище гр. Стара Загора.

Решение № 1331 от 29.05.2014 136.12 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.123.326 през местен път с идент. 68850.112.258; селскостопански, горски, ведомствен път с идент. 68850.123.256 и ПИ с идент. 68850.123.255 – за друг вид водно течение, водна площ, съоражение - от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-1230/ 20.02.2014 г.

Решение № 1332 от 29.05.2014 132.77 KB относно: Предварително съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за УПИ XXII 3328, кв.78 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-105/ 17.04.2014 г

Решение № 1333 от 29.05.2014 132.19 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод на ПИ № 083044 и ПИ № 083043, през полски път № 000218 от КВС на землище с. Малка Верея – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-2607 от 17.04.2014 г.

Решение № 1334 от 29.05.2014 134.24 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе на обект:„Напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10", землище с. Загоре, община Стара Загора, през имоти – общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег. № 10-01-2543 от 16.04.2014 год.

Решение № 1335 от 29.05.2014 137.32 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.109.24 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-11-3 от 06.01.2014 год.

Решение № 1336 от 29.05.2014 135.24 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 005001 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-11-9 от 10.01.2014 г.

Решение № 1337 от 29.05.2014 138.85 KB относно: Одобряване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.45.1 от КК на землище гр. Стара Загора.Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.45.1".
 
Решение № 1338 от 29.05.2014 155.85 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за кв. 455Г ( парк "Бранителите на Стара Загора" ) по плана на гр. Ст. Загора и План за застрояване на новообразуваните имоти в новообразуваните кв. 4455 и 4456.

Решение № 1339 от 29.05.2014 138.18 KB относно: Съгласуване на подробен устройствен план – парцеларен план на трасе на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция - България" и неговите технологични площадки, пътни връзки и електрозахранване на основание на § 52 от преходни и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията, във връзка с чл. 129, ал. 3 (ред., дв, бр. 103/ 2005г.) от ЗУТ.

Решение № 1340 от 29.05.2014 136.46 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за УПИ № I ОДО от кв. 412а по плана на гр. Стара Загора (ПИ с идентификатор 68850.518.539 от КК), съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.3 и чл. 134, ал.1, т.5 от ЗУТ.

Решение № 1341 от 29.05.2014 134.72 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 048038 от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-111 от 29.04.2014 год.

Решение № 1342 от 29.05.2014 132.84 KB относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за улица о.т. 62 -о.т.61 - о.т.95 и УПИ V- озеленяване в кв.10 по плана на с. Еленино, община Стара Загора

Решение № 1343 от 29.05.2014 136.55 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – промяна на План за регулация за кръстовището на бул."Цар С. Велики" и ул."Капитан Петко – юг"/ о.т 8152 - о.т 8153 - о.т 8154 - о.т 8155 - о.т 8157 - о.т 8158 - о.т 8161 - о.т 8162 - о.т 8163 - о.т 8160 - о.т 8159/, улица с о.т.8165 - о.т 8167, улица с о.т.8164 - о.т 1340 и улица о.т 8162 - о.т 8166 във връзка със Заявление рег. № 10-33-93/ 13.05.2014 год.

Решение № 1344 от 29.05.2014 134.34 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на подобект: „Оптично кабелно трасе за Съоражения за очистване на газа /СОГ/ „Могила" към обект „СОГ „Могила" в землище с. Преславен, общ. Ст. Загора, по повод Заявление № 10-01-2266/03.04.2014 г.

Решение № 1345 от 29.05.2014 135.4 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.42.945 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-96/ 10.04.2014 год

Решение № 1346 от 29.05.2014 135.54 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Схема за електрификация за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.161.71 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-65/ 12.03.2014 год.

Решение № 1347 от 29.05.2014 135.26 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 68850.75.159; 68850.75.162 и 68850.75.163 от КК на землище гр. Ст. Загора - Заявления №№ 19-06-51/24.02.14 г.и 10-33-50/06.03.2014 г.

Решение № 1348 от 29.05.2014 135.10 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 083044 и ПИ № 083043 от КВС на землище с.Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-81 от 26.03.2014 г.

Решение № 1349 от 29.05.2014 135.22 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 038001 от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-101 от 16.04.2014 г.

Решение № 1350 от 29.05.2014 135.02 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.48.37 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-78 от 24.03.2014 г.


Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали