Решения от Протокол № 34 от 19.06.2014

Размер на шрифта: A A A

 
Решение № 1351 от 19.06.2014 401.21 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 1352 от 19.06.2014 148.16 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013г., изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014г./ - второ четене

Решение № 1353 от 19.06.2014 142.15 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2013г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала и разпределение на печалбата.

Решение № 1354 от 19.06.2014 132.59 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост.

Решение № 1355 от 19.06.2014 209.70 KB относно: Приемане на актуализиран Устав на общинското търговско дружество „Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД

Решение № 1356 от 19.06.2014 142.67 KB относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост на „Българо-германски център за професионално обучение" към Министерство на труда и социалната политика

Решение № 1357 от 19.06.2014 135.76 KB относно: Дарение на имот общинска собственост в с.Елхово на Старозагорската Света Митрополия.

Решение № 1358 от 19.06.2014 137.03 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху ПИ № 007004 с НТП – „Нива" и площ от 50.000 дка по КВС на землището на с. Богомилово в полза на НЧ „Иванка Терзиева 1927" с. Богомилово.

Решение № 1359 от 19.06.2014 136.34 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

Решение № 1360 от 19.06.2014 152.66 KB относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Решение № 1361 от 19.06.2014 132.46 KB относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Решение № 1362 от 19.06.2014 132.02 KB относно: Промени в числеността на структурата на общинска администрация, касаещи звено „Общинска охрана"

Решение № 1363 от 19.06.2014 130.70 KB относно: Именуване на улица в с. Старозагорски минерални бани.

Решение № 1364 от 19.06.2014 214.60 KB относно: Откриване на общинска целодневна детска градина с административен адрес – гр. Стара Загора, ул. „Подполковник Калитин" 28.

Решение № 1365 от 19.06.2014 213.25 KB относно: Откриване на общинска целодневна детска градина с административен адрес – гр. Стара Загора, ул. «Г.С.Раковски» № 74.

Решение № 1366 от 19.06.2014 138.08 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III427, кв.33 по ПУП на с.Борилово, общ.Стара Загора

Решение № 1367 от 19.06.2014 139.30 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVII318, кв.39 по ПУП на с.Змейово, общ.Стара Загора

Решение № 1368 от 19.06.2014 131.75 KB относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение 1310 от Протокол № 33/29.05.2014г.,т. 2, касаеща ПИ с идентификатор 68850.305.469, в землището на Стара Загора.

Решение № 1369 от 19.06.2014 143.07 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 63, находящ се в кв.Три чучура бл.55-юг,вх.А, ет.8 на настанен в него наемател

Решение № 1370 от 19.06.2014 142.19 KB относно: Продажба на имоти, находящи се в местност „Бойчо бунар", землище на гр. Стара Загора

Решение № 1371 от 19.06.2014 133.39 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост с №№ 201.2; 201.4; 201.11 и 201.13, находящи се в землището на с. Дълбоки

Решение № 1372 от 19.06.2014 145.61 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

Решение № 1373 от 19.06.2014 139.26 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VІІІ33, кв. 26, по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 1374 от 19.06.2014 144.51 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000347; 000416; 000665; 000720; 000721; 000722; 000959 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Яворово, община Стара Загора

Решение № 1375 от 19.06.2014 137.71 KB относно: Продажба на имоти с №,035064, 035094 и 035172 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Люляк, община Стара Загора

Решение № 1376 от 19.06.2014 132.82 KB относно: Продажба на имоти с №№ 051002, 051022 и 092011, - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пъстрово, община Стара Загора

Решение № 1377 от 19.06.2014 139.50 KB относно: Продажба на имоти с №№000106,000107 и 000113, - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Руманя, община Стара Загора

Решение № 1378 от 19.06.2014 152.47 KB относно: Преписка по решение № 539, прието на заседание на Общински съвет, проведено на 20.12.2012 г., върната с решение № 23 от 18.02.2013 г. по адм. дело № 45 по описа за 2013 г. на Административен съд – гр. Стара Загора, оставено в сила с Решение № 2224 от 17.02.2014 г. по адм. дело № 3726/2013 на ВАС, III о., за ново произнасяне.

Решение № 1379 от 19.06.2014 136.79 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за изместване и преобразуване на въздушни ел. проводи 20 кV „Слънце" и „Родина" през селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 68850.208.60 – землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 10-01-2890/ 08.05.2014 г.

Решение № 1380 от 19.06.2014 133.88 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 051044 през полски път № 000685 от КВС на землище с. Богомилово, общ. Ст. Загора - Заявление № 10-01-2888/ 08.05.2014 год.

Решение № 1381 от 19.06.2014 141.89 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и устройствена план - схема за нов БКТП в ПИ с идентификатор 68850.517.13 от КК на землище с. Хрищени, община Стара Загора и кабел 20 кV от подстанция „Стара Загора" в ПИ с идентификатор 68850.517.508 от КК на кв. „Голиш", гр. Стара Загора до новия БКТП, във връзка със Заявление № 19-06-118/ 13.05.2014 г.

Решение № 1382 от 19.06.2014 210.40 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 031025 от КВС на землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-125 от 19.05.2014 г.

Решение № 1383 от 19.06.2014 134.36 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 018020 от КВС на землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-114 от 08.05.2014 год.

Решение № 1384 от 19.06.2014 134.36 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-127 от 20.05.2014 г

Решение № 1385 от 19.06.2014 136.05 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от ПИ с идентификатор 68850.206.15 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-147 от 03.06.2014 год.

Решение № 1386 от 19.06.2014 135.11 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 056021 от КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-70 от 19.03.2014 год.

Решение № 1387 от 19.06.2014 136 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 175017 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-122 от 15.05.2014 год

Решение № 1388 от 19.06.2014 136.08 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 038019 от КВС на землище с. Ракитница, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-109 от 29.04.2014 г.

Решение № 1389 от 19.06.2014 135.67 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ №№ 107068, 107069, 107070, 107072, 107073, 107074, 107075, 107076, 107077, 107078, 107079, 107080, 107081 и 107082 от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора.
 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали