Решения от Протокол № 35 от 31.07.2014

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1390 от 31.07.2014 127.25 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора – първо четене

Решение № 1391 от 31.07.2014 138.4 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на община Стара Загора и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2014 година

Решение № 1392 от 31.07.2014 195.04 KB относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проекти за подобряване на градската среда в кварталите „Три чучура север „ и „Самара "

Решение № 1393 от 31.07.2014 134.07 KB относно: Увеличаване на капитала на общинско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД с парична вноска.

Решение № 1394 от 31.07.2014 133.60 KB относно: Даване съгласие на „Тролейбусни превози" ЕООД за разходване на средства по Решение № 730/03.10.2006г. на Общински съвет Стара Загора

Решение № 1395 от 31.07.2014 154.48 KB относно: Даване съгласие на „Тролейбусни превози" ЕООД за ползване на банков заем за осигуряване на необходимите финансови средства за окончателно плащане по договор за доставка на тролейбуси по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен", финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване на качеството на атмосверния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт", по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г."

Решение № 1396 от 31.07.2014 141.11 KB относно: Даване съгласие за финансиране от бюджета на Община Стара Загора на Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания за доплащане на медицинските дейности за лечение на болни от туберкулоза от Община Стара Загора и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2014 година

Решение № 1397 от 31.07.2014 139.81 KB относно: Увеличаване на капитала на „Обредни дейности" ЕООД с парична вноска и промяна в бюджета на община Стара Загора за 2014т.

Решение № 1398 от 31.07.2014 135.64 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса" - Стара Загора АД, насрочено на 31.07.2014г., при липса на кворум 15.08.2014г.

Решение № 1399 от 31.07.2014 208.86 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Проф.д-р Стоян Киркович" АД- Стара Загора, насрочено на 08.08.2014г., при липса на кворум 22.08.2014г.

Решение № 1400 от 31.07.2014 130.98 KB относно: Актуализиране списъка на средищните училища за учебната 2014/2015 година в Община Стара Загора

Решение № 1401 от 31.07.2014 143.36 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общ. училища

Решение № 1402 от 31.07.2014 127.96 KB относно: Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора за периода 01.01.2014г.- 30.06.2014г., в изпълнение на чл. 24 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора

Решение № 1403 от 31.07.2014 130.31 KB относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2015г

Решение № 1404 от 31.07.2014 131.48 KB относно: Обявяване на урегулиран поземлен имот за частна общинска собственост

Решение № 1405 от 31.07.2014 143.00 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Старозагорско сдружение на общопрактикуващите лекари"- гр.Стара Загора

Решение № 1406 от 31.07.2014 141.68 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Сдружение „Български футболен съюз"- Стара Загора

Решение № 1407 от 31.07.2014 130.86 KB относно: Обяваване на част от Поземлен имот с идентификатор 68850.502.375, гр. Стара Загора за частна общинска собственост и промяна на регулацията в кв.525

Решение № 1408 от 31.07.2014 127.08 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

Решение № 1409 от 31.07.2014 131.76 KB относно: Отдаване на търговските маси в реконструираната част на Централен пазар

Решение № 1410 от 31.07.2014 133.08 KB относно: Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ."КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" И БУЛ."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ".

Решение № 1411 от 31.07.2014 134.69 KB относно: Одобряване изменението на Плана за регулация за кръстовището на бул."Цар Симеон Велики" и ул."Капитан Петко Войвода"-юг/ о.т.о.т.8152-8153-8154-8155-8157-8158-8161-8162-8163-8160-8159/, улица с.о.т. 8165- о.т8167, улица с о.т.8164 – о.т.1340 и улица с о.т.8162 – о.т.8166/

Решение № 1412 от 31.07.2014 136.55 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект: Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари на територията на Община Стара Загора с обект: Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с три автоматични наблюдателни станции /противо пожарни кули/ в землището на с.Люляк, ПИ №000052, ПИ 000630, ПИ 001504, Община Стара Загора и център за управление и контрол в сградата на Община Стара Загора по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от ПРСР за периода 2007-2013г.

Решение № 1413 от 31.07.2014 136.58 KB относно: Вземане на решение, че дейностите по проект : Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари на територията на Община Стара Загора с обект: Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с три автоматични наблюдателни станции /противо пожарни кули/ в землището на с.Люляк, ПИ №000052, ПИ 000630, ПИ 001504, Община Стара Загора и център за управление и контрол в сградата на Община Стара Загора" съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие.

Решение № 1414 от 31.07.2014 134.03 KB относно: Даване съгласие за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ от ПУДОС по проекти „Реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа на кв. „Самара 3", гр. Стара Загора" и „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Самара"1 – кв.455,455а,455б,455ж,455г, гр. Стара Загора"

Решение № 1415 от 31.07.2014 221.43 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ имот № 000117,местност „Балталъка" с. Малко Кадиево /Животновъдна ферма/, Община Стара Загора, по реда на ЗПСК

Решение № 1416 от 31.07.2014 221.99 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопанска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.513.521.3.49, ул."Генерал Столетов" № 149 гр. Стара Загора , Община Стара Загора, по реда на ЗПСК

Решение № 1417 от 31.07.2014 221.28 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ имот № 084011,местност „Юрта" с. Остра могила, Община Стара Загора, по реда на ЗПСК

Решение № 1418 от 31.07.2014 131.94 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ за преминаване на „Оптично кабелно трасе за СОГ „Могила" през селскостопански, горски, ведомствен път /ПИ/ № 000184 и пасища, мери /ПИ/ № 000350 от КВС на землище с. Преславен, общ. Ст. Загора - Заявление № 10-01-3854/13.06.14 г.

Решение № 1419 от 31.07.2014 139.35 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод и СКО за ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-127 от 20.05.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ за преминаване на водопроводно трасе за ПИ № 051044 през полски пътища № 000506 и пасища, мери № 000510; за преминаване на канализационно трасе за ПИ № 051044 през полски пътища № 000685 – публична общинска собственост.

Решение № 1420 от 31.07.2014 146.06 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и устройствена план - схема за нов БКТП в ПИ с идентификатор 77476.505.13 от КК на землище с. Хрищени, община Стара Загора и кабел 20 кV от подстанция „Стара Загора" в ПИ с идентификатор 68850.517.508 от КК на кв. „Голиш", гр. Стара Загора
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на кабелно трасе 20 Kv през пътища IV клас №№ 000183, 000289, 000409 и 000798; полски път № 000304; пасища, мери №№ 000302, 000845, 000866 и 000868 от КВС на землище с. Хрищени – публична общинска собственост.

Решение № 1421 от 31.07.2014 137.45 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV471, кв. 17 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1422 от 31.07.2014 140.43 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-1030, кв. 31 „Голиш" по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1423 от 31.07.2014 138.39 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

Решение № 1424 от 31.07.2014 139.67 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000016; 006013; 007001; 062015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пряпорец, община Стара Загора 

Решение № 1425 от 31.07.2014 137.9 KB относно: Продажба на имоти с № № 101024, 101029, 101050 и 104005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1426 от 31.07.2014 138.99 KB относно: Продажба на имоти с №000080, 000123, 000125 и 000130 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Борилово, община Стара Загора

Решение № 1427 от 31.07.2014 141.97 KB относно: Продажба на новообразувани имоти - частна общинска собственост № 300.8 и 300.9, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора

Решение № 1428 от 31.07.2014 141.87 KB относно: Продажба на имоти с № № 000161, 037012, 044013, 050015, 060013, 061009 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора

Решение № 1429 от 31.07.2014 141.60 KB относно: Продажба на имоти с №000246, 018005, 019010, 034001,166015 и 210005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение № 1430 от 31.07.2014 141.85 KB относно: Продажба на имоти с №132005, 145001, 152016, 190015 и 190025 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1431 от 31.07.2014 139.00 KB относно: Продажба на имоти с №№ 051002, 051022 и 092011, - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пъстрово, община Стара Загора

Решение № 1432 от 31.07.2014 140.51 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост с №№ 201.2; 201.4; 201.11 и 201.13, находящи се в землището на с. Дълбоки

Решение № 1433 от 31.07.2014 140.41 KB относно: Продажби на имоти с № 000078, 002030, 017009, 028002 I 047001- частна общинска собственост , находящи се в землището на с.Ново село, община Стара Загора

Решение № 1434 от 31.07.2014 138.85 KB относно: Продажба на имоти с №№ 001098 и 092011 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1435 от 31.07.2014 129.81 KB относно: Удължаване срока на действие на Комисията по Реш.1163/27.03.2014г

Решение № 1436 от 31.07.2014 131.3 KB относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на Стоян Аврамов Аврамов от с.Елхово, общ.Стара Загора

Решение № 1437 от 31.07.2014 207.44 KB относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на София Иванова Петрова от с.Руманя , общ.Стара Загора

Решение № 1438 от 31.07.2014 132.63 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 031025 през полски път № 000110 от КВС на земл. с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-4270/04.07.14г

Решение № 1439 от 31.07.2014 132.21 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.48.37 от КК на землище гр. Стара Загора, през селскостопански, горски, ведомствени пътища с идентификатори 68850.65.984, 68850.56.30 и 68850.48.840 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост - Заявление № 10-01-3846 от 12.06.2014 год.

Решение № 1440 от 31.07.2014 132.53 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 038001 през полски път № 000133 от КВС на землище с. Борилово, общ. Ст. Загора - Заявление № 10-01-3787/ 11.06.2014 год.

Решение № 1441 от 31.07.2014 139.47 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.205.22 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-169/ 26.06.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.205.22 през селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 68850.208.60 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-4274/ 04.07.2014 г.

Решение № 1442 от 31.07.2014 138.89 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преместване на част от открит канал /ПИ/ № 68850.123.325, в размер на 37 кв.м и промяна предназначението на част от полски път /ПИ/ № 68850.123.260 от КК на землището на гр.Стара Загора , във връзка със заявление № 10-01-3848/12.06.2014г

Решение № 1443 от 31.07.2014 135.20 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе за обект: Външно ел. захранване на ПИ № 000473 от КВС на землище с. Дълбоки, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-53/ 07.03.2014 г.

Решение № 1444 от 31.07.2014 135.03 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.60 от плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-168 от 26.06.2014 год.

Решение № 1445 от 31.07.2014 135.18 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.455 и ПИ № 258.454 от плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-158 от 18.06.2014год.

Решение № 1446 от 31.07.2014 134.27 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 017031 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-175 от 01.07.2014 год.

Решение № 1447 от 31.07.2014 134.88 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 017041 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-174 от 01.07.2014 год.

Решение № 1448 от 31.07.2014 134.88 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 036008 от КВС на землище с. Маджерито, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-141 от 30.05.2014 год.

Решение № 1449 от 31.07.2014 136.73 KB относно: Даване на съгласие за издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Промяна на Плана за регулация за улица – тупик о.т.4189а-о.т.4189б,УПИ- 469, ЗА ЖС, КОО и ПГ И УПИ IV-552 в кв.442в по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1450 от 31.07.2014 134.38 KB относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработване на ПУП- Промяна на Плана за регулация за улица о.т.23- о.т.24 и УПИ X -435И XI- 433 в кв.3 по плана на с.Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1451 от 31.07.2014 138.70 KB относно: Одобряване на ПУП- План за застрояване за ПИ 259.287 от КВС на землището на гр.Стара Загора, за изграждане на обект" Жилищно строителство"- във връзка със заявление рег. 19-11-99 от 14.05.2014г.

Решение № 1452 от 31.07.2014 135.99 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.501 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-182 от 04.07.2014 год.

Решение № 1453 от 31.07.2014 134.39 KB относно: Предварително съгласие за стартиране процедура по проектиране на обект "Пристройка към съществуващ супермаркет - УПИ I-3053, кв. 5502 по плана на град Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.503.53 от кадастралната карта на град Стара Загора – частна общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-1293/ 24.02.2014 г.

Решение № 1454 от 31.07.2014 139.13 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабели 20 кV и БКЗРУ за ел. захранване на завод за каучукови изделия в ПИ с идентификатор 68850.75.244 по кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-176 от 03.07.2014 г.

Решение № 1455 от 31.07.2014 137.86 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 000350 от КВС на землище с. Елхово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-183/ 08.07.2014 год.

Решение № 1456 от 31.07.2014 137.2 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 001696 от КВС на землище с. Змейово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-184/ 08.07.2014 год.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали