Решения от Протокол № 36 от 11.09.2014

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1457 от 11.09.2014 г. 95.09 KB  относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора"

Решение № 1458 от 11.09.2014 г. 97.28 KB  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2014 година

Решение № 1459 от 11.09.2014 г. 105.41 KB  относно: Даване съгласие за подписване на анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.5-03/2011/003 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора" по Оперативна програма „Регионално развитие" и провеждане на процедури по реда на ЗОП

Решение № 1460 от 11.09.2014 г. 96.84 KB  относно: Допълване предмета на дейност и промяна в наименованието на „Тролейбусни превози" ЕООД

Решение № 1461 от 11.09.2014 г. 95.76 KB  относно: Даване на съгласие на Управителя на „Тролейбусни превози„ ЕООД за сключване на договор с ИААА

Решение № 1462 от 11.09.2014 г. 97.85 KB  относно: Удължаване срока на договорите на търговците, стопанисващи временни преместваеми обекти, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

Решение № 1463 от 11.09.2014 г. 97.41 KB  относно: Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в т. 1. 3. на Решение № 1425 по протокол № 35 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.07.2014 г.

Решение № 1464 от 11.09.2014 г. 108.39 KB  относно: Отмяна на Решение № 1338 от Протокол № 33 от заседание на Общински съвет, проведено на 29.05.2014 г.

Решение № 1465 от 11.09.2014 г. 97.18 KB  относно: Изменение на Решение № 1176 от Протокол № 31/27.03.2014 г. на Общински съвет Стара Загора относно таксиметров превоз на пътници на територията на Община Стара Загора

Решение № 1466 от 11.09.2014 г. 92.37 KB  относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари – юни 2014 г.

Решение № 1467 от 11.09.2014 г. 101.59 KB  относно: Мотивирано искане на Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора за обезщетяване на наследниците на Тончо Ангелов Тончев с имот частна общинска собственост с идентификатор 68850.57.801

Решение № 1468 от 11.09.2014 г. 110.49 KB  относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Министерство на образованието и науката

Решение № 1469 от 11.09.2014 г. 111.33 KB  относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопанска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.15.1.20 находящ се на бул. „Руски" № 44 в гр. Стара Загора , Община Стара Загора, по реда на ЗПСК

Решение № 1470 от 11.09.2014 г. 97.24 KB  относно: Преименуване на Градина „Доша Николова", представляваща УПИ Градина „Доша Николова" по ПУП на гр. Стара Загора идентичен на Поземлен имот с идентификатор 68850.515.328 по КККР на гр. Стара Загора, НТП: Обществен селищен парк, градина в градина на името на „Св. Игнатий Старозагорски"

Решение № 1471 от 11.09.2014 г. 98.49 KB  относно: Предложение за решение по молбата на Вельо Кирилов Велев до Президента на РБ за опрощаване на публични задължения на основание чл. 98,т. 12 от КРБ

Решение № 1472 от 11.09.2014 г. 107.18 KB  относно: Продажба на общинско жилище в кв."Три чучура", бл. 47, вх. 0, ет. 4, ап. 14 на настанен в него наемател

Решение № 1473 от 11.09.2014 г. 93.58 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

Решение № 1474 от 11.09.2014 г. 103.76 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ20, кв. 13 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 1475 от 11.09.2014 г. 104.05 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ274, кв. 19 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 1476 от 11.09.2014 г. 104.02 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ284, кв. 21 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора

Решение № 1477 от 11.09.2014 г. 102.31 KB  относно: Продажба на имот с № 089014 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 1478 от 11.09.2014 г. 105.4 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

Решение № 1479 от 11.09.2014 г. 98.46 KB  относно: Придобиване на имот, собственост на Министерство на вътрешните работи

Решение № 1480 от 11.09.2014 г. 101.64 KB  относно: Продажба на имот с № 170003 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1481 от 11.09.2014 г. 103.74 KB  относно: Продажба на имоти с № 085002 и № 085003 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1482 от 11.09.2014 г. 104.66 KB  относно: Продажба на имоти с № № 023022, 023027 и 027015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора

Решение № 1483 от 11.09.2014 г. 102.65 KB  относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VІ, кв. 14 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Решение № 1484 от 11.09.2014 г. 108.81 KB  относно: Учредяване право на строеж за пристройка към съществуващ склад към жилище в имот с идент. № 68850.524.642 (УПИ VІІжил.стр-во в кв. 503 – „К. Ганчев" по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 1485 от 11.09.2014 г. 98.57 KB  относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ за прокарване на кабелно трасе за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.137.23 през ПИ с идентификатор 68850.316.280 – за второстепенна улица и пасище с идентификатор 68850.137.28 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10–01–4243/03.07.2014 г.

Решение № 1486 от 11.09.2014 г. 107.81 KB  относно: Разрешение за изработване на ПУП - изменение на схема за „Електрификация" към влязъл в сила ПУП - План за застрояване на ПИ № 070044, местност „Мерата", землище с. Загоре, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 10-00-424/26.02.2013 год. и заповед № 10-00-1868/15.08.2013 год.; Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване - кабел 20 кV и трафопост 20 кV - на ПИ № 070044, местност „Мерата", землище с. Загоре, общ. Стара Загора - във връзка с ъс заявление входящ № 19-06-189/09.07.2014 год.; Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ № 070044, местност „Мерата", землище с. Загоре, общ. Стара Загора през поземлен имот с № 095002 от КВС на местност „Герена", землище с. Загоре, общ. Стара Загора - пасище, мера - общинска собственост - във връзка със заявление входящ № 10-01-4605/21.07.2014 год.

Решение № 1487 от 11.09.2014 г. 110.93 KB  относно: Разрешение за изработване на ПУП – изменение на схема за „Електрификация" към влязъл в сила ПУП - План за застрояване на ПИ № 027032, местност „Мижовица", землище с. Памукчии, общ. Стара Загора, одобрен с решение № 876 по протокол № 24/25.07.2014 год. на Общински съвет-Стара Загора; Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване - кабел 20 кV и трафопост 20 кV - на ПИ № 027032, местност „Мижовица", землище с. Памукчии, общ. Стара Загора - във връзка със заявление входящ № 19-06-188/09.07.2014 год.; Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ № 027032, местност „Мижовица", землище с. Памукчии, общ. Стара Загора през поземлени имоти - общинска собственост - от КВС на землището на с. Памукчии: отводнителни канали - с номера № 000034, № 000035, № 000037, № 000059, № 000060, № 000103; напоителни канали - с номера № 000036, № 000054, № 000061, № 000064, № 000104; за селскостопански, горски, ведомствени пътища - с номера № 000503, № 000504, № 000521, № 000522, № 000558; насипи, насипища - с номера № 000544, № 000573, № 000579, № 000582, № 000585, № 000587, № 000588 и през поземлени имоти от КВС на землището на с. Загоре, общ. Стара Загора: отводнителни канали - с номера № 000359, № 000362; напоителни канали - с номера № 000360, № 000361, № 000363, № 000367; за селскостопански, горски, ведомствени пътища - с номера № 000402, № 000403, № 000406, № 000414, № 000417, № 000418 - във връзка със заявление входящ № 10-01-4606/21.07.2014 год.

Решение № 1488 от 11.09.2014 г. 109 KB  относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване трасе на елементи на техническата инфраструктура за обект: „Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за оптична привързаност на „Интернет груп" ООД Стара Загора в участъка Стара Загора - с. Шаново", на територията на Община Стара Загора - съгласно специализирана план - схема (за частите от трасето, преминаващи през регулационните граници на населените места) и парцеларен план (за частите от трасето, преминаващи извън границите на урбанизираните територии) през поземлени имоти - публична общинска собственост, както следва:

Поземлени имоти с идентификатори № 68850.47.942, № 68850.48.840, № 68850.68.26, № 68850.69.21, № 68850.70.9, № 68850.71.10, № 68850.72.15 и № 68850.73.12 по кадастралната карта на землището на гр. Стара Загора, с начин на трайно ползване - полски пътища;
Поземлени имоти с кадастрални номера № 000183, № 000289 и № 000798 по картата на възстановената собственост на землището на с. Хрищени, с начин на трайно ползване - път IV клас;
Поземлени имоти с кадастрални номера № 000035 и № 000214 по картата на възстановената собственост на землището на с.Колена, с начин на трайно ползване - път IV клас;
Поземлени имоти с кадастрални номера № 000187 и № 001065 по картата на възстановената собственост на землището на с. Люляк, с начин на трайно ползване - път IV клас.
 
Решение № 1489 от 11.09.2014 г. 97.51 KB  относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване трасе на външно ел. захранване за ПИ № 038019 през полски пътища №№ 000052; 000131 и 000159 от КВС на землище с. Ракитница, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-5034/14.08.2014 год.
 
Решение № 1490 от 11.09.2014 г. 98.49 KB  относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за УПИ І6120, За ОДО, УПИ ІІІ621 в кв. 3240 и улица о.т. 1894 - о.т.1900 - о.т.900 - о.т.894, гр. Стара Загора
 
Решение № 1491 от 11.09.2014 г. 99.54 KB  относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.47.37 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-179/04.07.2014 г.
 
Решение № 1492 от 11.09.2014 г. 101.54 KB  относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за УПИ № I ОДО от кв. 412а по плана на гр. Стара Загора, съставляващ ПИ с идентификатор 68850.518.539 от Кадастралната карта на гр. Стара Загора.
 
Решение № 1493 от 11.09.2014 г. 98.03 KB  относно: Одобряване на план - схема за поставяне на монументално - декоративен елемент - фонтан - в УПИ № XIII Градина, кв. 1 в по плана на гр. Стара Загора - публична общинска собственост
 
Решение № 1494 от 11.09.2014 г. 104.53 KB  относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.117.16 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-218/19.08.2014 г. ; Предварително съгласие за промяна предназначението на част от полски път /ПИ/ № 68850.117.442 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-5108/19.08.2014 г.
 
Решение № 1495 от 11.09.2014 г. 99.1 KB  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 113003 от КВС на землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-215 от 12.08.2014 год.
 
Решение № 1496 от 11.09.2014 г. 100.07 KB  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.502 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-210 от 08.08.2014 год.
 
Решение № 1497 от 11.09.2014 г. 99.86 KB  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.404 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-152 от 11.06.2014 год.
 
Решение № 1498 от 11.09.2014 г. 100.23 KB  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.363 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-201 от 31.07.2014 год.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали