Решения от Протокол № 37 от 30.10.2014

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1499 от 30.10.2014 231.05 KB  Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 1500 от 30.10.2014 311.55 KB  Относно: Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора

Решение № 1501 от 30.10.2014 230.01 KB   Относно: Поемане на общински дълг под формата на временен безлихвен заем от Национален фонд за авансово финансиране по проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" Финансиран, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR–51315001-С004/11.11.2013г.

Решение № 1502 от 30.10.2014 208.99 KB  Относно: Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет

Решение № 1503 от 30.10.2014 179.55 KB  Относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Решение № 1504 от 30.10.2014 130.54 KB  Относно: Решение № 1461 от 11.09.2014 г. на Общински съвет Стара Загора, върнато за ново обсъждане със Заповед № АК-01-ЗД-281/25.09.2014 на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

Решение № 1505 от 30.10.2014 131.29 KB  Относно: Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център" ЕООД за закупуване на медицинска апаратура

Решение № 1506 от 30.10.2014 209.53 KB  Относно: Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Стара Загора с мандат за срок от 5 години, считано от 01.01.2015г.

Решение № 1507 от 30.10.2014 132.7 KB  Относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

Решение № 1508 от 30.10.2014 131.86 KB  Относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

Решение № 1509 от 30.10.2014 139.63 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за регулация за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.143.54 и План за застрояване за новообразуван имот с идентификатор 68850.143.598 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-286 от 22.10.2014 год.

Решение № 1510 от 30.10.2014 143.52 KB  Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „ФК ВЕРЕЯ" гр. Стара Загора върху имот – публична общинска собственост – спортно игрище в кв. К.Ганчев

Решение № 1511 от 30.10.2014 219.8 KB  Относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ Х фурна, 145, заедно с построената в него едноетажна сграда /бивша фурна/ в кв. 2, с. Стрелец, община Стара Загора , по реда на ЗПСК

Решение № 1512 от 30.10.2014 132.05 KB  Относно: Изкупуване на масивна жилищна сграда, находяща се УПИ ХХVІ общ., кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Решение № 1513 от 30.10.2014 135.42 KB  Относно: Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № № 1490 по протокол № 36 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 11.09.2014г за даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация

Решение № 1514 от 30.10.2014 141.15 KB  Относно: Изменение на Решение 70 по протокол 5/26.01.2012г. във връзка с промяна на регулацията

Решение № 1515 от 30.10.2014 129.73 KB  Относно: Промяна на Решение 1126/13.02.2014г.

Решение № 1516 от 30.10.2014 140.07 KB  Относно: Удължаване срока на действие на Договор № 1887/13.10.2009 г. за наем на общински имот, находящ се в парк „Митрополит Методи Кусев", гр. Стара Загора

Решение № 1517 от 30.10.2014 146.55 KB  Относно: Отдаване на имоти – публична общинска собственост

Решение № 1518 от 30.10.2014 215.98 KB  Относно: Възлагане управлението на рибните ресурси във водни обекти – публична общинска собственост, представляващи: Имот № 000395, с площ 27613кв.м., с начин на трайно ползване: Водоем, находящ се в землището на с. Пъстрово, ЕКАТТЕ 59170, общ. Стара Загора, при граници и съседи: № 096001 – пасище, мера-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000394 – дере на Община Стара Загора, №000253 - дере на Община Стара Загора , № 000205- полски път на Община Стара Загора , №097001 – пасище, мера-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, №000399- дере на Община Стара Загора , № 000400- дере на Община Стара Загора , №096000– пасище, мера-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, съгласно надлежно вписан Акт за общинска собственост №07609/20.03.2009г. и Имот №004431 – изоставена нива на Николай Ганчев Михайлов, №004432 – изоставена нива на наследниците на Иван Иванов Станчев, №004433 – залесена нива на Николай Ганчев Михайлов, №004434 – изоставена нива на Николай Ганчев Михайлов , № 004608 – вътрешна река на държавата – МОСВ, №206004- дървопроизв. Площ на МЗГ – държавно лесничейство, №004595 – изоставена нива на наследниците на Стойчо Славов Узунов, №004598 – изоставена нива на Николай Ганчев Михайлов , №004602- изоставена нива на Николай Ганчев Михайлов, №004597 – насип на Община Стара Загора, съгласно надлежно вписан Акт за общинска собственост №07610/20.03.2009г.

Решение № 1519 от 30.10.2014 138.11 KB  Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: една стая в едноетажна масивна сграда /кметство/, находяща се в УПИ „КМЕТСТВО", ПИ№99, кв.17, с.Старозагорски минерални бани, Община Стара Загора, с площ от 13 кв.м., при граници: изток- стая, запад- стая, север-улица, юг- УПИ І, съгласно надлежно вписан АОС№3989/06.12.2004год.

Решение № 1520 от 30.10.2014 138.35 KB  Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Овчарник №1, находящ се в УПИ VII „Дом за душевно болни" , в кв.37, с.Лясково, Община Стара Загора, със застроена площ от 79.00 кв.м., представляващ сграда – част от Сгради на трудово-лечебното стопанство, при граници и съседи: североизток – ТЛС, югоизток – двор, , югозапад – овчарник № 2, северозапад – улица с о.т. 102 – 103, съгласно надлежно вписан Акт за общинска собственост №04041/13.01.2005г.

Решение № 1521 от 30.10.2014 134.23 KB  Относно: Предоставяне под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се на ул.„Кольо Ганчев"№ 62-64 – гр. Стара Загора на Фондация „Щедрост и милосърдие - 2006", гр. Пловдив

Решение № 1522 от 30.10.2014 132.93 KB  Относно: Именуване на улици на територията на община Стара Загора.

Решение № 1523 от 30.10.2014 127.87 KB  Относно: Удължаване мандата на Временната комисия по решение 1170 от Протокол № 31/27.03.2014г.

Решение № 1524 от 30.10.2014 136.93 KB  Относно: Частично изменение на ПУП – ПР в кв. 527а, кв. „Три чучура-север", гр. Стара Загора

Решение № 1525 от 30.10.2014 212.72 KB  Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Остра Могила, Община Стара Загора

Решение № 1526 от 30.10.2014 136.51 KB  Относно: Продажба на имот с № 000152 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 1527 от 30.10.2014 138.14 KB  Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот V76, кв. 90 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1528 от 30.10.2014 139.03 KB  Относно: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4575.1.101 (гараж № 5) гр. Стара Загора

Решение № 1529 от 30.10.2014 138.56 KB  Относно: Продажба на идеални части от Поземлен имот с идентификатор 68850.514.219, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1530 от 30.10.2014 214.74 KB  Относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот Х105, кв. 62 по плана на с. Богомилово, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1531 от 30.10.2014 138.86 KB  Относно: Продажба на имоти с № № 000252 и 000253 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора

Решение № 1532 от 30.10.2014 139.45 KB  Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора (ПИ с идентификатор 68850.514.504)

Решение № 1533 от 30.10.2014 139.11 KB  Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора -ПИ с идентификатор 68850.515.431

Решение № 1534 от 30.10.2014 137.49 KB  Относно: Продажба на имот с № 041037 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 1535 от 30.10.2014 142.01 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 072015, 180030, 180031, 180032, 183006 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1536 от 30.10.2014 139.49 KB  Относно: Продажба на имоти с № № 000272 и 000273 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ново село, община Стара Загора

Решение № 1537 от 30.10.2014 215.29 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 73 - „Възраждане", гр. Стара Загора

Решение № 1538 от 30.10.2014 139.88 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ3330, кв. 78 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1539 от 30.10.2014 139.63 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV5203, кв. 278 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1540 от 30.10.2014 130.63 KB  Относно: Кръстовище на ул. «Капитан Петко войвода» и бул. "Цар Симеон Велики

Решение № 1541 от 30.10.2014 133.48 KB  Относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 083044 и ПИ № 083043, през полски път № 000218 от КВС на землище с. Малка Верея – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-4482 от 15.07.2014г.

Решение № 1542 от 30.10.2014 150.72 KB  Относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на трасе на обект: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надежден обществена ИКТ инфраструктура"

Решение № 1543 от 30.10.2014 141.12 KB  Относно: Искане за изработването на ПУП – промяна на План за регулация за УПИ III4723, УПИ IV4727 и УПИ VI4728 в кв. 458А, улица с о.т.4072 - о.т 4073 - о.т 4075; УПИ VIII Жил. стр-во , X4721 и XVI4722 в кв. 458 във връзка със Заявление рег. № 19-06-148/ 05.06.2014 год

Решение № 1544 от 30.10.2014 135.53 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 204.70 от КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-240 от 19.09.2014 год

Решение № 1545 от 30.10.2014 136.66 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 205.96 от плана на новообразуваните имоти на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-239 от 18.09.2014 год

Решение № 1546 от 30.10.2014 136.19 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.95 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-219 от 26.08.2014 год

Решение № 1547 от 30.10.2014 135.82 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.458 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-241 от 19.09.2014 год

Решение № 1548 от 30.10.2014 135.82 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.460 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-233 от 11.09.2014 год

Решение № 1549 от 30.10.2014 135.8 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.241 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-253 от 07.10.2014 год

Решение № 1550 от 30.10.2014 135.85 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.447 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-246 от 30.09.2014 год

Решение № 1551 от 30.10.2014 135.76 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000297 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-227 от 05.09.2014 год

Решение № 1552 от 30.10.2014 135.43 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 047007 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-226 от 05.09.2014 год

Решение № 1553 от 30.10.2014 135.32 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-243/ 23.09.2014 г

Решение № 1554 от 30.10.2014 135.61 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 089006 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-228 от 05.09.2014 год

Решение № 1555 от 30.10.2014 135.42 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 031025 от КВС на землище с. Колена, Община Стара Загора"

Решение № 1556 от 30.10.2014 136.61 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора"

Решение № 1557 от 30.10.2014 134.63 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за нов път до поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.3.21 през ПИ с идентификатор 70202.163.1 от кадастралната карта на землище с. Сулица, Община Стара Загора

Решение № 1558 от 30.10.2014 139.42 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на външно Ел. захранване за обект: „Разширение на гробищен парк" - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора;
Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на захранващ водопровод за обект: „Разширение на гробищен парк" - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, Община Ст. Загора

Решение № 1559 от 30.10.2014 139.42 KB  Относно: Промяна на регулацията в кв.252 по плана на гр.Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали