Решения от Протокол № 38 от 27.11.2014

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1560 от 27.11.2014 225.21 KB  Относно: Актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година вътрешни компенсирани промени в разходната част и промяна в инвестиционната програма за 2014 година. 

Решение № 1561 от 27.11.2014 212.31 KB  Относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Стара Загора за периода 2015 - 2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Решение № 1562 от 27.11.2014 155.71 KB  Относно: Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2015г. 

Решение № 1563 от 27.11.2014 135.98 KB  Относно: Даване съгласие на „Център за психично здраве" ЕООД за бракуване на Д М А. 

Решение № 1564 от 27.11.2014 207.18 KB  Относно: Откриване на процедура за изграждане на Крематориум на територията на Община Стара Загора. 

Решение № 1565 от 27.11.2014 140.64 KB  Относно: Промяна на наименованията на действащите социални услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца" в гр. Стара Загора. 

Решение № 1566 от 27.11.2014 137.5 KB  Относно: Промяна на наименованията на действащите социални услуги „Защитено жилище" в гр. Стара Загора. 

Решение № 1567 от 27.11.2014 143.95 KB  Относно: 1. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 68850.143.598 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-307/ 25.11.2014 г.
2. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.143.598 през ПИ № 68850.143.597 /за друг вид водно течение, водна площ, съоражение/; селскостопански, горски ведомствен път № 68850.143.599 и ПИ № 68850.143.1534 /за друг поземлен имот за движение и транспорт/ от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост. 

Решение № 1568 от 27.11.2014 139.76 KB  Относно: Избор на Управител на „ Автосервиз на здравни заведения „ ЕООД по Реш. № 1163 / 27.03.2014г.

Решение № 1569 от 27.11.2014 141.85 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 069011 от КВС на землище с. Лозен, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-278/04.11.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ № 069011 през полски път № 000113 и пасища, мери № 000539 от КВС на землище с. Лозен, Община Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-6685 от 04.11.2014 г. 

Решение № 1570 от 27.11.2014 218.16 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 017031 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-277/04.11.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 017031 през полски път № 017022 и ПИ № 017040 – изоставена орна земя от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-6686 от 04.11.2014 г. 

Решение № 1571 от 27.11.2014 217.29 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 490 – „Кольо Ганчев" по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна. 

Решение № 1572 от 27.11.2014 139.23 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ1858, кв. 6 по ПУП на гр. Стара Загора. 

Решение № 1573 от 27.11.2014 140.45 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 5090 – „Кольо Ганчев" по ПУП на гр. Стара Загора. 

Решение № 1574 от 27.11.2014 138.78 KB  Относно: Продажба на имот с № 037041 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Борилово, община Стара Загора. 

Решение № 1575 от 27.11.2014 139.11 KB  Относно: Продажба на УПИ Іодо, кв.412-а по ПУП на гр. Стара Загора. 

Решение № 1576 от 27.11.2014 140.36 KB  Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот Іобщ. за стоп. дейност, кв.3 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора. 

Решение № 1577 от 27.11.2014 137.67 KB  Относно: Продажба на имоти с № № 000818 и 077005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, община Стара Загора. 

Решение № 1578 от 27.11.2014 144.26 KB  Относно: Продажба на общинско жилище в кв."Три чучура-север", бл. 61, ет. 11, ап. 86 на настанен в него наемател 

Решение № 1579 от 27.11.2014 138.7 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V151, кв. 21 по ПУП на с. Арнаутито 

Решение № 1580 от 27.11.2014 144.45 KB  Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев" № 109 (ПИ с идентификатор 68850.514.535) 

Решение № 1581 от 27.11.2014 138.17 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ801, кв. 68 по ПУП на с. Хрищени 

Решение № 1582 от 27.11.2014 214.91 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 68850.503.331 по кад. карта на гр. Стара Загора 

Решение № 1583 от 27.11.2014 142.68 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІгруп.жил.стр-во, кв. 330 по ПУП на гр. Стара Загора 

Решение № 1584 от 27.11.2014 141.19 KB  Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на тераса-пристройка към жилищна сграда в имот с идент. № 68850.519.150 (УПИ ХIІ477 в кв. 424 по ПУП на гр. Стара Загора) 

Решение № 1585 от 27.11.2014 142.39 KB  Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на външни стълби към дрогерия – преустройство на апартамент в имот с идент. № 68850.519.19 (УПИ ІКОО,ЖС и ПГ в кв. 426в – „Самара" по ПУП на гр. Стара Загора) 

Решение № 1586 от 27.11.2014 137.21 KB  Относно: Продажба на имоти с № № 079007 и 079008 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Загоре, община Стара Загора 

Решение № 1587 от 27.11.2014 140.02 KB  Относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост с №№ 301.115 и 301.116, находящи се в землището на гр. Стара Загора 

Решение № 1588 от 27.11.2014  138.91 KB  Относно: Продажба на УПИ ХІ320, кв.78 – Лозенец – разширение, по ПУП на гр. Стара Загора 

Решение № 1589 от 27.11.2014 216.02 KB  Относно: Отдаване под аренда на имоти - частна общинска собственост в землището на с.Кирилово, Община Стара Загора 

Решение № 1590 от 27.11.2014 135.21 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на подобект: „Оптично кабелно трасе за Съоражения за очистване на газа /СОГ/ „Могила" към обект „СОГ „Могила", землище с. Преславен, Община Ст. Загора. 

Решение № 1591 от 27.11.2014 136.75 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.8.73 от КК на землище гр. Стара Загора и УПИ IV-86 /ПИ с идентификатор 68850.50.7.86/ - Заявление № 19-06-250/ 08.10.2014 г. 

Решение № 1592 от 27.11.2014 135.27 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно Eл. захранване за ПИ с идентификатор 68850.123.326 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора. 

Решение № 1593 от 27.11.2014 135.17 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.180.580 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-273/ 30.10.2014 г. 

Решение № 1594 от 27.11.2014 135.02 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 034032 от КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-280 от 04.11.2014 год. 

Решение № 1595 от 27.11.2014 135 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.313.586 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-252/ 07.10.2014 г.

Решение № 1596 от 27.11.2014 134.89 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 132007 от КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-275 от 31.10.2014 год. 

Решение № 1597 от 27.11.2014 136.24 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 107028 от Картата на възстановената собственост на землище с. Хрищени, Община Стара Загора. 

Решение № 1598 от 27.11.2014  232.63 KB  Оносно:Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на с. Хрищени в частта му за улица с осови точки 19-22-159; УПИ XII469, УПИ V451, УПИ XI457 в кв. 17; УПИ I467, УПИ ІІ468, УПИ ІІI458 и УПИ ІV9507 в кв. 16 по заявление вх.№ 10-33-296/07.11.2014г. 

Решение № 1599 от 27.11.2014 229.87 KB  Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на План за регулация за УПИ ІІ469, За жилищно строителство , КОО и подземни гаражи, УПИ ІV552, За паркинг в кв.442в и улица - тупик о.т.4189а – о.т.4189б по плана на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-1654 от 11.09.2012г. 

Решение № 1600 от 27.11.2014 137.08 KB   Относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1099 от 25.06.1988г в частта му за улица с осови точки 725в-725г-725ж и УПИ VІІ – 1859 в кв. 6

Решение № 1601 от 27.11.2014  231.5 KB  Относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация, одобрен със заповед № 1376 от 13.04.1988г за кв.420, гр. Стара Загора, като за частта му, заключена между УПИ ІV – 427 и УПИ V – 426 се обособи улица с осови точки 4042а – 4042б , при което се обособява нов квартал 420д, който включва УПИ І – 430, УПИ ІІ – 429, УПИ ІІІ – 428 и УПИ ІV – 427 от съществуващ квартал 420, гр. Стара Загора по заявление вх.№ 10 – 01 – 4450 от 14.07.2014г.

Решение № 1602 от 27.11.2014 136.61 KB  Относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на кв. „Дъбрава", гр. Стара Загора, одобрен с решение № 69 от 26.02.2004г на Общински съвет Стара Загора в частта му за улица с осови точки 59-60-63 и УПИ IV425 в кв. 11

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали