Решения от Протокол № 39 от 18.12.2014

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1603 от 18.12.2014 134.5 KB  Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. И доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г./ - първо четене

Решение № 1604 от 18.12.2014 131.95 KB  Относно: Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане. – ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Решение № 1605 от 18.12.2014 160.23 KB  Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Покрит плувен басейн гр. Стара Загора.

Решение № 1606 от 18.12.2014 135.05 KB  Относно: Промяна на финансираната численост в Звено „Градска мобилност" и Звено „Спорт за всички и спортни дейности", считано от 01.01.2015 г.

Решение № 1607 от 18.12.2014 134.17 KB  Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на кметства и кметски наместници при Община Стара Загора.

Решение № 1608 от 18.12.2014 134.02 KB  Относно: Увеличаване на капитала на общинското търговско дружество „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД с парична вноска.

Решение № 1609 от 18.12.2014 147.67 KB  Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "ТЕНИС КЛУБ АВГУСТА ТРАЯНА" гр. Стара Загора върху имот –общинска собственост Спортен комплекс – тенис кортове

Решение № 1610 от 18.12.2014 139.47 KB  Относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките на дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович" АД/ Университетска/.

Решение № 1611 от 18.12.2014 135.83 KB  Относно: Попълване съставите на постоянните комисии при Общински съвет Стара Загора.

Решение № 1612 от 18.12.2014 129.66 KB  Относно: Избиране на нови членове в комисията за избор на управител на общинското търговско дружество „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД

Решение № 1613 от 18.12.2014 139.29 KB  Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

Решение № 1614 от 18.12.2014 134.33 KB  Относно: Участие на Община Стара Загора в учредяване на ново „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора" по реда на Закона за управление на отпадъците

Решение № 1615 от 18.12.2014 134.33 KB  Относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Решение № 1616 от 18.12.2014 134.68 KB  Относно: Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България" към МТСП по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" с проект „Основен ремонт на Целодневна детска градина №10 „Светлина", гр. Стара Загора", с цел обновяване на материалната база, подобряване условията за престой и работа в детската градина, както и създаване на трудова заетост за безработни лица

Решение № 1617 от 18.12.2014 132.44 KB  Относно: Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2014/2015 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Решение № 1618 от 18.12.2014 132.89 KB  Относно: Разкриване на „Център за временно настаняване" като делегирана държавна дейност

Решение № 1619 от 18.12.2014 134.66 KB  Относно: Прекратяване на договор за концесия от 02.10.2000г. с концесионер Жельо Иванов Желев.

Решение № 1620 от 18.12.2014 141.52 KB  Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на склад за гуми - пристройка към съществуваща обслужваща сграда в имот с идент. № 68850.520.500 (УПИ ІIІстоп.дейност в кв. 455г по ПУП на гр. Стара Загора).

Решение № 1621 от 18.12.2014 135.35 KB  Относно: Учредяване право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки – преустройство по време на строителство в имот с идент. № 68850.515.543 (УПИ ІІКЖС и ПГ, кв. 34 - "Градински" по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 1622 от 18.12.2014 136.8 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV198, кв. 6 по ПУП на с. Бъдеще.

Решение № 1623 от 18.12.2014 133.2 KB  Относно: Продажба на имот с № 036044 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Борилово, община Стара Загора

Решение № 1624 от 18.12.2014 139.2 KB  Относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.503.980, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1625 от 18.12.2014 140.66 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 000297; 049004; 050001; 051007 и 051033 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 1626 от 18.12.2014 142.08 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 046004; 046006; 048004; 048005 и 048010 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1627 от 18.12.2014 136.74 KB  Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. И доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г./-второ четене

Решение № 1628 от 18.12.2014 142.08 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за поземлен имот между УПИ № IV-90 и УПИ № V-49, и План за застрояване за новообразуван УПИ № ХII за техническа инфраструктура от кв. 41 по плана на с. Ракитница, общ. Ст. Загора, във връзка със Заявление № 10-33-326/ 08.12.2014 г.

Решение № 1629 от 18.12.2014 135.76 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване за УПИ № I спорт, атракции, озеленяване, кв. 334а, по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 1630 от 18.12.2014 143.45 KB  Относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 2931/04.11.1989г в частта му за улица с осови точки 4486 – 4485 – 4484 – 4483 – 4482– 4481– 4480 – 4479 – 4478 – 4477– 4476 – 4474 – 4473– 4472 – 4471, УПИ ХХХVІ-жил. строителство, КОО и подземни гаражи и УПИ ХХХV- озеленяване парк"Борова гора" в кв. 252 по заявление вх.№ 10-33-330/10.12.2014г.

Решение № 1631 от 18.12.2014 154.44 KB  Относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 214/25.02.1986г в частта му за улица"Витоша" с осови точки 4992 – 89а– 74а – 25а – 23а – 52а – 18а– 18б – 18в и осови точки 72а – 64а– 24а – 53 – 8 по заявление вх.№ 10-33-329/10.12.2014г

Решение № 1632 от 18.12.2014 135.81 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.505 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-283 от 11.11.2014 год.

Решение № 1633 от 18.12.2014 148.18 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.45 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-290 от 25.11.2014 год.

Решение № 1634 от 18.12.2014 148.22 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.154 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-291 от 25.11.2014 год.

Решение № 1635 от 18.12.2014 134.13 KB  Относно: Предварително съгласие за прокарване на трасе на обект: „ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ПО ЧЛ. 62, АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗУТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОЕМ ДО „ЗАГОРКА" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА", през имоти с идентификатори 68850.529.2 и 68850.528.10 – обществен селищен парк, градина

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали