Решения от Протокол № 40 от 29.01.2015

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1636 от 29.01.2015 208.49 KB  Относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 год.

Решение № 1637 от 29.01.2015 207.12 KB  Относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд

Решение № 1638 от 29.01.2015 211.26 KB  Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на заместник кметовете на Община Стара Загора.

Решение № 1639 от 29.01.2015 210.29 KB  Относно: Разсрочване на задължения за местни данъци и такси на ДКЦ I Стара Загора

Решение № 1640 от 29.01.2015 205.77 KB  Относно: Приемане на Годишен отчет на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора

Решение № 1641 от 29.01.2015 208.93 KB  Относно: Кандидатстване по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по покана на проектни предложения номер BG04-02-0

Решение № 1642 от 29.01.2015 210.26 KB  Относно: Вземане на решение, на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, с което да се предложат на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Стара Загора, кандидати за съдебни заседатели при Районен съд Стара Загора /мандат 2015-2020/

Решение № 1643 от 29.01.2015 207.61 KB  Относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на детето Гергана Емилова Ганчева, чрез неговия законен представител – Татяна Петрова Стефанова

Решение № 1644 от 29.01.2015 233.29 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 45 – „Васил Левски" по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна

Решение № 1645 от 29.01.2015 218.75 KB  Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, на Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора.

Решение № 1646 от 29.01.2015 212.02 KB  Относно: Дарение на имот частна общинска собственост в с. Пряпорец на Старозагорската Света Митрополия

Решение № 1647 от 29.01.2015 214.51 KB  Относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ3344, кв. 78 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1648 от 29.01.2015 220.28 KB  Относно:Продажба на общинско жилище в кв."Железник", ул. „Старозагорско въстание" блок 10, вх. А, ет. 4, ап. 25 на настанен в него наемател.

Решение № 1649 от 29.01.2015 218.79 KB  Относно:Прекратяване на съсобственост в кв. 327 – „Казански" по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна

Решение № 1650 от 29.01.2015 212.04 KB  Относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ132, кв. 6 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

Решение № 1651 от 29.01.2015 208.35 KB  Относно:Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 1652 от 29.01.2015 215.95 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 032002, 057020, 057057 и 204002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 1653 от 29.01.2015 213.98 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 000227, 001001,001002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора

Решение № 1654 от 29.01.2015 134.51 KB  Относно:Продажба на новообразуван имот № 301.29 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 1655 от 29.01.2015 215.93 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 000023, 019006, 019007, 019009 и 020005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Плоска Могила, община Стара Загора

Решение № 1656 от 29.01.2015 216 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 001032, 001034, 005005, 043007 и 059002- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора

Решение № 1657 от 29.01.2015 213.55 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 000403, 000408 и 021002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бъдеще, община Стара Загора

Решение № 1658 от 29.01.2015 219.42 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 034008, 049001, 049011, 050004, 050005 и 050006- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, община Стара Загора

Решение № 1659 от 29.01.2015 214.33 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 001009, 018025 и 024021- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Могила, община Стара Загора

Решение № 1660 от 29.01.2015 213.52 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 000141 и 000212- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Решение № 1661 от 29.01.2015 216.29 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 000175, 026001, 026004, 029003 и 034012- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора

Решение № 1662 от 29.01.2015 219.71 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 000129, 000134, 025034, 025036, 025037, 025038, 048042 и 064001- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 1663 от 29.01.2015 214.87 KB  Относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 098011 от КВС на землище с. Памукчии, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-300/ 02.12.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ № 098011 през ведомствени пътища №№ 000239 и 098029 и пасища, мери № 000384 от КВС на землище с. Памукчии, Община Стара Загора - Заявление № 10-01-7214 от 01.12.2014 г.

Решение № 1664 от 29.01.2015 211.06 KB  Относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.43 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-15 от 14.01.2015г

Решение № 1665 от 29.01.2015 211.61 KB  Относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.59 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Ст.Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-288 от 24.11.2014 г

Решение № 1666 от 29.01.2015 211.07 KB  Относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.500 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-312 от 15.12.2014 год.

Решение № 1667 от 29.01.2015 136.15 KB  Относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 076023 по КВС на землище с. Арнаутито, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-317 от 18.12.2014 год.

Решение № 1668 от 29.01.2015 215.61 KB  Относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за регулация и застрояване за ПИ № 135001 от КВС на землище с. Змейово, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-314 от 16.12.2014 год

Решение № 1669 от 29.01.2015 214.75 KB  Относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ № II 312 и План за застрояване на новообразуваните УПИ № II 1791 и УПИ № IV 1792 от кв. 674 по план-извадка на ПРЗ за кв. Железник, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-301 от 02.12.2014г.г.

Решение № 1670 от 29.01.2015 211.82 KB  Относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 70202.3.31 и 70202.3.32 от кадастралната карта на землище с. Сулица, общ. Ст.Загора - Заявление рег. № 19-06-287/ 20.11.2014 г.

Решение № 1671 от 29.01.2015 216.18 KB  Относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за изместване и преобразуване на въздушни ел. проводи 20 KV „Слънце" и „Родина" в подземни ел. проводи 20 KV в участъка между ЖР - стълб № 31 и № 33, землище гр. Стара Загора.

Решение № 1672 от 29.01.2015 137.57 KB  Относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на обект: „Напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10", към обект: „Път I - 5 „Летище Стара Загора - АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80", в землището на с. Загоре, Община Стара Загора.

Решение № 1673 от 29.01.2015 213.49 KB  Относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 107028 по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 1674 от 29.01.2015 212.01 KB  Относно:Одобряване на план - схема за поставяне на „Павилион – тото пункт", с местонахождение – УПИ № I ГРАДИНА, кв. 412 по плана на гр. Ст.Загора – във връзка със Заявление вх. № 20-03-365/ 04.11.2014 год

Решение № 1675 от 29.01.2015 211.48 KB  Относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод и СКО за ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1676 от 29.01.2015 213.4 KB  Относно:Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 961 от 05.07.2004г в частта му за УПИ VІII – 3443а, 3443б в кв.64а и улица – о.т.296 - о.т.318

Решение № 1677 от 29.01.2015 225.37 KB  Относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.56 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-6/ 09.01.2015 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали