Решения от Протокол № 41 от 12.02.2015

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1678 от 12.02.2015 268.53 KB  Относно: Приемане на бюджета за 2015 година на Община Стара Загора.

Решение № 1679 от 12.02.2015 205.77 KB  Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юни – декември 2014 г.

Решение № 1680 от 12.02.2015 206.18 KB  Относно: Одобрение на доклад за извършена последваща оценка на плана за развитие на Община Стара Загора за периода 2007 -2013 г.

Решение № 1681 от 12.02.2015 133.92 KB  Относно: Избор на нови представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора.

Решение № 1682 от 12.02.2015 215.19 KB  Относно: Пътуване на пенсионери и хората в неравностойно положение с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора.

Решение № 1683 от 12.02.2015 210.6 KB  Относно: Именуване на улици на територията на град Стара Загора

Решение № 1684 от 12.02.2015 212.12 KB  Относно: Наследяване на движима вещ от Община Стара Загора.

Решение № 1685 от 12.02.2015 215.3 KB  Относно: Одобряване на ПУП за ПИ 70202.3.21 „Хамбартепе", землище с. Сулица, Община Стара Загора

Решение № 1686 от 12.02.2015 213.42 KB  Относно: Одобряване на ПУП – ПП за трасе на външно ел. захранване на ПИ с индентификатор 68850.143.598 от КК на местност „Маджерски път", землище на гр. Стара Загора

Решение № 1687 от 12.02.2015 213.9 KB  Относно: Определяне на представител на Община Стара Загора и упълномощаване за гласуване по дневния ред на Общото събрание на ВиК Асоциация

Решение № 1688 от 12.02.2015 210.73 KB  Относно: Даване на съгласие на СНЦ ФК Верея да кандидатства по реда на Наредба 2/08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта, обнародвана в Държавен вестник, бр. 40, от 13.05.2014г., в сила от 13.05.2014г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали