Решения от Протокол № 42 от 26.02.2015

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1689 от 26.02.2015 221.45 KB  Относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

Решение № 1690 от 26.02.2015 209.49 KB  Относно: Промяна на предназначението на ПИ № 68850.302.992 по кадастралната карта на гр.Стара Загора от „земеделска земя" в „ горска територия".

Решение № 1691 от 26.02.2015 287.66 KB  Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Стара Загора за стопанската 2014-2015г.

Решение № 1692 от 26.02.2015 208.89 KB  Относно: Придобиване на Поземлен имот № 000608, землище Хрищени, ЕКАТТЕ 77476, община Стара Загора, бивша опитна станция по поливно земеделие

Решение № 1693 от 26.02.2015 285.58 KB  Относно: Придобиване на имот, държавна собственост, в гр. Стара Загора, ул. „Мусала" № 26, бивша метрология

Решение № 1694 от 26.02.2015 292.74 KB  Относно: Изменение на част от Решение № 661 по Протокол № 38 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 15.06.2006 год. и Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Регионална дирекция Автомобилна администрация – Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали