Решения от Протокол № 43 от 26.03.2015

Размер на шрифта: A A A

 

 

Решение № 1695 от 26.03.2015 221.92 KB  Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене

Решение № 1696 от 26.03.2015 268.09 KB  Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства в Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 1697 от 26.03.2015 214.37 KB  Относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година.

Решение № 1698 от 26.03.2015 208.95 KB  Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2016 - 2018 година

Решение № 1699 от 26.03.2015 273.86 KB  Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора".

Решение № 1700 от 26.03.2015 226.29 KB  Относно: Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2015г. на общинските търговски дружества.

Решение № 1701 от 26.03.2015 210.21 KB  Относно: Одобряване на промени в структурата и увеличение на числеността в Общинска администрация в Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности", Отдел „Местни данъци и такси", Сектор „Проверки и ревизии", считано от 01.01.2015 година

Решение № 1702 от 26.03.2015 208.85 KB  Относно: Промяна числеността на персонала в местните бюджетни дейности, финансирани към общинския отрасъл „Култура"

Решение № 1703 от 26.03.2015 217.38 KB  Относно: Одобряване на увеличение числеността в местните бюджетни дейности в Звено „Чистота", считано от 1. 04. 2015 г.

Решение № 1704 от 26.03.2015 222.66 KB  Относно: Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-4/09.02.2015 г.

Решение № 1705 от 26.03.2015 206.15 KB  Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите по общинския план за младежта през 2014 г. и Общински годишен план за младежта 2015г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010-2020г.

Решение № 1706 от 26.03.2015 203.62 KB  Относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2014г.

Решение № 1707 от 26.03.2015 203.55 KB  Относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2015 година

Решение № 1708 от 26.03.2015 204.42 KB  Относно:Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора за 2015г.

Решение № 1709 от 26.03.2015 388.59 KB  Относно: Утвърждаване на промени в общинската транспортната схема, квота на Община Стара Загора.

Решение № 1710 от 26.03.2015 205.73 KB  Относно: Удължаване срока по Решение 1462 от Протокол 36/11.09.2014г.

Решение № 1711 от 26.03.2015 284.52 KB  Относно: Възлагане паспортизация на растителността в квартал (парк) „Бедечка" (заснемане на растителността на определената територия и актуализиране на публичния регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината)

Решение № 1712 от 26.03.2015 Относно: Предоставяне на общинското търговско дружество «Мересев» ЕООД на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване

Решение № 1713 от 26.03.2015 216.75 KB  Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Гражданско сдружение Алтернатива 55".

Решение № 1714 от 26.03.2015 209.74 KB  Относно: Обект: "Реконструкция на главен профил I на кв. "Зора", изграждане на дъждопреливник №1 с отливен канал за дъждопреливик №1"

Решение № 1715 от 26.03.2015 219.22 KB  Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, в гр. Стара Загора на Министерството на образованието и науката

Решение № 1716 от 26.03.2015 233.3 KB  Относно: Отдаване под наем имоти – публична общинска собственост

Решение № 1717 от 26.03.2015 212.64 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XXVII107, кв. 200 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1718 от 26.03.2015 137.11 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII3033, кв. 9001 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1719 от 26.03.2015 284.66 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XXVI165, кв. 22 по ПУП на с. Бъдеще.

Решение № 1720 от 26.03.2015 214.04 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 015001, 016001, 032049 и 033003 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора.

Решение № 1721 от 26.03.2015 217.06 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 001002, 004001, 006004, 023001, 026001 и 026002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, община Стара Загора.

Решение № 1722 от 26.03.2015 221.26 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 043017, 044003, 046003, 046005, 052013, 052023, 053020, 053022, 053023, 069005, 091001– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора

Решение № 1723 от 26.03.2015 217.91 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 000333, 000758, 009093, 056004, 134029 и 137001– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора.

Решение № 1724 от 26.03.2015 215.85 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 000193; 000742; 000768; 000780; 048017– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора.

Решение № 1725 от 26.03.2015 209.6 KB Относно:Продажба на имоти с №№ 001120 и 001504 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Преславен, община Стара Загора.

Решение № 1726 от 26.03.2015 139.78 KB Относно: Продажба на УПИ V – 3291, кв. 68 по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Сава Силов" № 73.

Решение № 1727 от 26.03.2015 217.61 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 000094; 000334; 000584; 000634; 000701; 002005; 002010 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, община Стара Загора.

Решение № 1728 от 26.03.2015 218.15 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 143001; 148005; 150005; 151003; 151005; 152004 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, община Стара Загора.

Решение № 1729 от 26.03.2015 215.64 KB Относно: Продажба на УПИ VI-30, кв. 5001 по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Света Троица" № 69.

Решение № 1730 от 26.03.2015 215.21 KB Относно: Продажба на УПИ I – 1036 и УПИ II – 1035, кв. 58 – Голиш по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1731 от 26.03.2015 216.15 KB Относно: Продажба на УПИ XIII – 1350, кв. 41-а по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Георги Сава Раковски" № 91.

Решение № 1732 от 26.03.2015 217.95 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 004004, 011002, 041009, 056003, 056008, 061003 и 088005 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора.

Решение № 1733 от 26.03.2015 218.74 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 000608; 000621; 039007; 039009; 068004; 069011; 073001; 089001 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.

Решение № 1734 от 26.03.2015 287.02 KB Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ77, кв. 26 по ПУП на с. Оряховица.

Решение № 1735 от 26.03.2015 218.45 KB Относно: Учредяване право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки – преустройство по време на строителство в имот с идент. № 68850.515.543 (УПИ ІІКЖС и ПГ, кв. 34 - "Градински" по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 1736 от 26.03.2015 210.62 KB Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І563, кв. 34 по ПУП на с. Оряховица

Решение № 1737 от 26.03.2015 209.64 KB Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ342, кв. 37 по ПУП на с. Богомилово

Решение № 1738 от 26.03.2015 220.02 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 002253; 002265; 002319; 002321; 035001; 036003; 038024; 043016; 050008 и 055004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора

Решение № 1739 от 26.03.2015 218.26 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 012070; 033035; 050012; 055001; 056010; 060006; 060010; 060019 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора

Решение № 1740 от 26.03.2015 218.7 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 036080; 055022; 055035; 055061; 065010; 072002; 084014; 084016; 084022 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 1741 от 26.03.2015 217.24 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 020001; 051019; 061005; 068021, 073080 и 074053 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, община Стара Загора

Решение № 1742 от 26.03.2015 218.04 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 000629, 000702, 019014, 025007, 025029, 027003, 030007 и 030024 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, община Стара Загора

Решение № 1743 от 26.03.2015 218.16 KB Относно: Продажба на УПИ І339,349, кв. 6517 - „Железник-малък" и УПИ VІ841, кв.6518 – „Железник-малък" по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1744 от 26.03.2015 219.2 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 070022, 110070, 110160, 300010, 300070, 310302, 340020; 340190 и 380421 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, община Стара Загора

Решение № 1745 от 26.03.2015 211.54 KB Относно: Продажба на новообразуван имот № 215.20 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1746 от 26.03.2015 218.11 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 001034; 092011; 106001; 152008; 152012; 152028 и 152038 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1747 от 26.03.2015 217.02 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 027012, 046013, 049003, 050024, 068012, 068013 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Малка Верея , Община Стара Загора

Решение № 1748 от 26.03.2015 215.71 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 000020, 000350, 000360, 000370, 012044, 016024 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Подслон , Община Стара Загора

Решение № 1749 от 26.03.2015 214.96 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 000037, 012003, 012004, 015060, 026015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пшеничево , Община Стара Загора

Решение № 1750 от 26.03.2015 213 KB Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот Іобщ., кв.30 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Решение № 1751 от 26.03.2015 213.73 KB Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД в УПИ Іжил. стр-во и пг , кв. 14 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1752 от 26.03.2015 212.45 KB Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 038019 от КВС на землище с. Ракитница, Община Стара Загора.

Решение № 1753 от 26.03.2015 212.62 KB Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.403 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-14 от 13.01.2015г.

Решение № 1754 от 26.03.2015 217.67 KB Относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-13/13.01.2015г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища" с идентификатори: 68850.161.19; 68850.161.432 и 68850.161.435 и „води и водни площи" с идентификатор 68850.161.61 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост – Заявление № 10-01-163/13.01.15г.

Решение № 1755 от 26.03.2015 212.45 KB Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 050012 от КВС на местност „Аръшов трап", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-4 от 08.01.2015г.

Решение № 1756 от 26.03.2015 140.31 KB Относно: Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на План за регулация на УПИ III ОБЩ. и УПИ IV ОБЩ., кв. 152, по плана на гр. Стара Загора, и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, във връзка със Заявление вх. № 19-06-39/04.02.2015г.

Решение № 1757 от 26.03.2015 212.55 KB Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.112.11 по КК на местност „Вадата", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-27 от 27.01.2015 год.

Решение № 1758 от 26.03.2015 217.27 KB Относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 от КК на м. „Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-53/23.02.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 през „полски път" с идентификатор 68850.48.840 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост –Заявление № 10-01-1107/23.02.2015г.

Решение № 1759 от 26.03.2015 295.58 KB Относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I - спорт, атракции, озеленяване и рекреация и План за застрояване за новообразуваните: УПИ I - спорт, атракции, озеленяване и рекреация и УПИ V -7134, кв. 334а, по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-93 от 27.02.2015 год.

Решение № 1760 от 26.03.2015 213.84 KB Относно: Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация и застрояване на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 154/23.01.1989г. в частта му за УПИ І – Комплексно жил. строителство и подземни гаражи в кв. 167А , улица о.т. 4322 – о.т. 4323 – о.т. 4324, улица о.т. 4323 – о.т. 4325 , ПИ 72 и ПИ 73 по заявление вх.№ 19 – 06 – 16/14.01.2015г.

Решение № 1761 от 26.03.2015 215.62 KB Относно: Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1602 по протокол № 38 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.11.2014г за даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация

Решение № 1762 от 26.03.2015 138.04 KB Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 044028 по КВС на землище с. Бъдеще, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-44 от 16.02.2015 год.

Решение № 1763 от 26.03.2015 135.58 KB Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 016021 от КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-41 от 10.12.2015 год.

Решение № 1764 от 26.03.2015 217.43 KB Относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел.схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.61.12 от КК на землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-35/ 04.02.15 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.61.12 през „полски път" с идентификатор 70202.61.69 от КК на землище с. Сулица, общ. Стара Загора – публична общинска собственост – Заявление № 10-01-558/ 30.01.2015 г.

Решение № 1765 от 26.03.2015 212.18 KB Относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 069011 от КВС на землище с. Лозен, Община Стара Загора.

Решение № 1766 от 26.03.2015 136.98 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.170.37 по КК на местност „Берекет могила", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-58 от 27.02.2015 год.

Решение № 1767 от 26.03.2015 210.61 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.117.16 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора.

Решение № 1768 от 26.03.2015 213.11 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 017031 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора.

Решение № 1769 от 26.03.2015 213.08 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 204.82 и ПИ 204.68 по плана на новообразуваните имоти на местност „Каменна могила", землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-20/ 20.01.2015 год.

Решение № 1770 от 26.03.2015 212.31 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 086010 от КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-31 от 30.01.2015 год.

Решение № 1771 от 26.03.2015 214.2 KB  Относно: Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-118/01.08.2014г в частта му за УПИ ХХІІ – 3328 в кв. 78 и улица – тупик о.т. 2067а – о.т. 2067б по предложение вх.№ 10 – 01 – 476/26.01.2015г.

Решение № 1772 от 26.03.2015 213.17 KB  Относно: Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на с. Остра могила, община Стара Загора, одобрен със заповед № 17/11.01.2006г в частта му за УПИ VІІ – за църква в кв. 19 по заявление вх.№ 10-32-32/30.01.2015г.

Решение № 1773 от 26.03.2015 215.21 KB  Относно: Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 5070/29.12.1990г. в частта му за УПИ І – КОО в кв. 522 и улица о.т. 4916 – о.т. 4880 по предложение вх.№ 10 – 01 – 7699/30.12.2014г.

Решение № 1774 от 26.03.2015 219.3 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ № IX-301 (ПИ с идентификацонен № 68970.502.301) и УПИ № XIV-301 (ПИ с идентификацонен № 68970.502.412) от кв. 5 по плана на с. Старозагорски бани и План за застрояване на преномерирания имот: УПИ № XIV-301 - план-извадка от новия проект за ПУП - ПРЗ на с. Старозагорски бани, Община Стара Загора.

 

Файлове:

prepis_1712.pdf prepis_1712.pdf

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали