Решения от Протокол № 45 от 28.05.2015

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1848 от 28.05.2015 203.64 KB относно: Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора- първо четене

Решение № 1849 от 28.05.2015 203.5 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора- първо четене

Решение № 1850 от 28.05.2015 215.38 KB относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

Решение № 1851 от 28.05.2015 206.33 KB относно: Подготовка и подаване на Инвестиционна програма и проектни предложения към нея в съответствие с Плана за реализация (матрица-бюджет) към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора за финансиране по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г. 

Решение № 1852 от 28.05.2015 239.04 KB относно: Придобиване на имоти – държавна собственост, находящи се в с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора.

Решение № 1853 от 28.05.2015 206.81 KB относно: Използване на възможностите на свободния енергиен пазар.

Решение № 1854 от 28.05.2015 220.1 KB  относно: Съгласуване на годишен план за 2015г. и Стратегически план за периода 2015-2017 година на звено „Вътрешен одит" при Община Стара Загора

Решение № 1855 от 28.05.2015 214.26 KB относно :Приемане на финансовите отчети за 2014г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата.

Решение № 1856 от 28.05.2015 208.84 KB относно: Поемане на задължение до 1 659 402,85 лева (един милион шестстотин петдесет и девет хиляди четиристотин и два лева, осемдесет и пет стотинки) и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 1857 от 28.05.2015 224.53 KB относно: Декларация, относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, публикуван за обществено обсъждане.

Решение № 1858 от 28.05.2015 218.9 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот –публична общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Клуб по стрелба Стара Загора" – гр. Стара Загора

Решение № 1859 от 28.05.2015 217.44 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Лястовица 33-БГ" гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост

Решение № 1860 от 28.05.2015 211.88 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионален съюз на потребителите – гр. Ст.Загора като член на СНЦ "Федерация на потребителите в България" гр. София върху имот – частна общинска собственост

Решение № 1861 от 28.05.2015 208.28 KB относно: Смяна на начина на трайно ползване на поземлен имот – общинска собственост от имот с НТП „пасища" в имот с НТП „нива" в землището на град Стара Загора.

Решение № 1862 от 28.05.2015 211.72 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V746, кв. 71 по ПУП на с. Хрищени

Решение № 1863 от 28.05.2015 212.09 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII156, кв. 7 по ПУП на с.Дълбоки

Решение № 1864 от 28.05.2015 211.12 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII294, кв. 34 по ПУП на с. Остра могила

Решение № 1865 от 28.05.2015 136.98 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII178, кв. 9а по ПУП на с. Оряховица

Решение № 1866 от 28.05.2015 213.71 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХII122, кв.482 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1867 от 28.05.2015 231.03 KB относно: Доброволна делба на имоти в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 1868 от 28.05.2015 235.99 KB относно: Доброволна делба на имоти в кв. 1518 – „Три чучура- юг" по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1869 от 28.05.2015 208.69 KB относно: Продажба чрез публичен търг на движими вещи – общинска собственост.

Решение № 1870 от 28.05.2015 216.48 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот XIСОНС , кв. 24 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 1871 от 28.05.2015 216.78 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VIIСОНС , кв. 23 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 1872 от 28.05.2015 214.02 KB относно: Продажба на имоти с № № 000392, 000394, 074017 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Петрово, община Стара Загора

Решение № 1873 от 28.05.2015 213.59 KB относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.305.453, местност „Правия камък", землище на гр. Стара Загора – частна общинска собственост

Решение № 1874 от 28.05.2015 216.64 KB  относно: Продажба на имоти с № № 000416, 000468, 142044 и 174020 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Яворово, община Стара Загора

Решение № 1875 от 28.05.2015 218.31 KB относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори: 70202.60.4, 70202.60.16, 70202.88.3, 70202.110.51 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Сулица, община Стара Загора

Решение № 1876 от 28.05.2015 217.05 KB относно: Продажба на имоти с № № 000230, 005014, 007014 и 096012 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1877 от 28.05.2015 140.08 KB относно: Продажба на имоти с № № 000119, 019011, 036009, 036031 и 048019 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 1878 от 28.05.2015 225.43 KB относно: Продажба на УПИ XXXVI1609, УПИ XXXVII1610, УПИ XXXVIII1611, УПИ XXXIX1612 кв.4870 - кв. „Кольо Ганчев", по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1879 от 28.05.2015 214 KB относно: Продажба на имоти с № № 000258 и 031008 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Маджерито, община Стара Загора

Решение № 1880 от 28.05.2015 140.4 KB относно: Продажба на имоти с № № 027014, 029010, 040001, 160001 и 166007 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пъстрово, община Стара Загора

Решение № 1881 от 28.05.2015 216.19 KB относно: Продажба на имоти с № № 000192, 000260, 102006 и 112004 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 1882 от 28.05.2015 217.74 KB  относно: Продажба на имоти с № № 217018, 232001 и 233001 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора

Решение № 1883 от 28.05.2015 140.37 KB относно: Продажба на имоти с № № 087010, 098004, 175008, 185003, 185009 и 193010 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 1884 от 28.05.2015 217.14 KB относно: Продажба на УПИ XV59, кв.84- Лозенец-разширение, по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1885 от 28.05.2015 217.46 KB относно: Продажба на имоти с № № 080018, 085015, 106023 и 106044– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 1886 от 28.05.2015 219.84 KB относно: Продажба на имоти с № № 000123, 016008, 049028, 049029 и 051005– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ново село, община Стара Загора

Решение № 1887 от 28.05.2015 141.54 KB относно: Продажба на имоти с № № 023003, 023022, 032130, 032131 и 034016– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Люляк, община Стара Загора

Решение № 1888 от 28.05.2015 217.23 KB относно: Продажба на имоти с № № 082026, 085005, 091017, 096001 и 103004– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1889 от 28.05.2015 213.04 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.41 по плана на новообразуваните имоти на местност „Асанов трап", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-104/ 07.04.2015 год.

Решение № 1890 от 28.05.2015 137.7 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.114 по плана на новообразуваните имоти на местност „Седми километър", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-105/ 07.04.2015 год.

Решение № 1891 от 28.05.2015 137.83 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 304.691 по плана на новообразуваните имоти на местност „Карасиврия", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-113/ 21.04.2015 год.

Решение № 1892 от 28.05.2015 137.55 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.118 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-103/ 07.04.2015 год.

Решение № 1893 от 28.05.2015 136.21 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 114011 по КВС на местност „Реката", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-107 от 14.04.2015 год

Решение № 1894 от 28.05.2015 218.58 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ I училище и спорт и ПИ 12504, кв. 644б и План за застрояване за новообразувания УПИ XLV-123 в кв. 644б, по план-извадка на проекта за ПУП – ПРЗ за кв. Железник, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-102/ 07.04.2015 г.

Решение № 1895 от 28.05.2015 286.87 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 083044 и ПИ № 083043 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Решение № 1896 от 28.05.2015 213.43 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.137.23 от Кадастралната карта на местност „Герена", землище гр. Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали