Решения от Протокол № 46 от 25.06.2015

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1897 от 25.06.2015 444.44 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора – второ четене.

Решение № 1898 от 25.06.2015 216.39 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. - Решение № 1627 от 18.12.2014 г./ - първо четене.

Решение № 1899 от 25.06.2015 219.51 KB относно: Одобряване на промени в числеността на местните бюджетни дейности, считано от 01.07.2015 година и вътрешни компенсирани промени в разходната част на Бюджет 2015.

Решение № 1900 от 25.06.2015 206.37 KB относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2016г.

Решение № 1901 от 25.06.2015 206.7 KB относно: Вземане на решение за закриване на Дом за деца с умствена изостаналост с. Сладък кладенец, община Стара Загора.

Решение № 1902 от 25.06.2015 206 KB относно: Вземане на решение за закриване на Дом за деца с умствена изостаналост с. Петрово, община Стара Загора.

Решение № 1903 от 25.06.2015 208.94 KB относно: Изменение и допълнение на Решение № 550 по Протокол №17от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 20.12.2012г. за определяне на зони на населените места на територията на община Стара Загора

Решение № 1904 от 25.06.2015 138.08 KB относно: Одобряване на план-схема за поставяне на „Паметник в чест на великия български държавник ТЕРВЕЛ", с местоположение: УПИ № I за археологичен комплекс, античен форум, западна порта и антична сграда от античен град на Августа Траяна, многоетажни паркинги и КОО, кв.1, по плана на гр. Стара Загора – Заявление вх. № 10-01-3251 от 10.06.2015 год.

Решение № 1905 от 25.06.2015 206.66 KB относно: Изграждане на „Паметник на загиналите жители от с. Ново село, Община Стара Загора, участвали в Балканските и двете световни войни"

Решение № 1906 от 25.06.2015 222.65 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ застроен УПИ LVI6068, в кв. 4 – „Индустриален" по плана на гр. Стара Загора по реда на ЗПСК

Решение № 1907 от 25.06.2015 219.32 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионален съюз на потребителите – гр.Стара Загора като член на СНЦ „ Федерация на потребителите в България" гр.София върху имот – частна общинска собственост .

Решение № 1908 от 25.06.2015 209.38 KB относно: Временни преместваеми обекти, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

Решение № 1909 от 25.06.2015 214.22 KB относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6, съгласно решение 194 от Протокол 8/26.04.2012г. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 1910 от 25.06.2015 208.78 KB относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на детето – ДИАНА КОЛЕВА КОЛЕВА чрез неговия законен представител –Моника Димитрова Колева

Решение № 1911 от 25.06.2015 206.71 KB относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на Александър Константинов Павлов, с постоянен адрес: гр. Стара Загора

Решение № 1912 от 25.06.2015 213.1 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVIII 368 , кв.25 по ПУП на с.Християново

Решение № 1913 от 25.06.2015 212.95 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII 676 , кв.35 по ПУП на с.Хрищени

Решение № 1914 от 25.06.2015 211.67 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I 32, кв.32 по ПУП на с.Ракитница

Решение № 1915 от 25.06.2015 215.95 KB относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68850.253.2 в землището на гр.Стара Загора , местност „Бойчо Бунар"

Решение № 1916 от 25.06.2015 213.65 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ79а, кв. 32 по ПУП на с. Загоре

Решение № 1917 от 25.06.2015 219.19 KB относно: Продажба на имоти с идентификатори 68850.11.8; 68850.94.43; 68850.94.44; 68850.205.18; 68850.219.11; 68850.57.801- частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Стара Загора

Решение № 1918 от 25.06.2015 213.89 KB относно: Продажба на имот с № 017042 –частна общинска собственост, находящ се в землището с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 1919 от 25.06.2015 213.81 KB относно: Продажба на новообразуван имот с № 310.37 - частна общинска собственост , находящ се в землището на с.Лясково, община Стара Загора

Решение № 1920 от 25.06.2015 208.21 KB относно: Продажба на имот с № 000260 по КВС на с.Руманя, община Стара Загора

Решение № 1921 от 25.06.2015 213.41 KB относно: Продажба на имот с №017001- частна общинска собственост , находящ се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 1922 от 25.06.2015 212.32 KB относно: Продажба на имот с №000890 - частна общинска собственост , находящ се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1923 от 25.06.2015 212.23 KB относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.8.901, местност „ Горната чешма" , землището на гр.Стара Загора

Решение № 1924 от 25.06.2015 216.05 KB относно: Продажба на УПИ III121, кв.644а-кв."Железник" по ПУП на гр.Стара Загора

Решение № 1925 от 25.06.2015 217.79 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.12 г.,в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение№695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. - Решение № 1627 от 18.12.2014 г./ - второ четене.

Решение № 1926 от 25.06.2015 219.14 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.170.38 от КК на местност "Берекет могила", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-138/ 26.05.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.170.38, през ПИ №№ 68850.170.40 и 68850.170.41 – „за селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ № 68850.170.39 – „за друг вид водно течение, водна площ, съоражение" от КК на землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-2551 от 05.05.2015 г.

Решение № 1927 от 25.06.2015 294.42 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентиф. 68850.170.38 от КК на местност "Берекет могила", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-123/ 11.05.2015г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.170.38, през ПИ №№ 68850.170.40 и 68850.170.41 – „за селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ № 68850.170.39 – „за друг вид водно течение, водна площ, съоражение" от КК на землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-2631 от 11.05.2015г.

Решение № 1928 от 25.06.2015 213.05 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.459 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-132 от 19.05.2015 год.

Решение № 1929 от 25.06.2015 213.33 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.322 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-133 от 19.05.2015 год.

Решение № 1930 от 25.06.2015 213.36 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 082012 по КВС на местност „Друма", землище с. Змейово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-140 от 26.05.2015 год.

Решение № 1931 от 25.06.2015 213.57 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.222.9 от Кадастралната карта на местност „Комлука", землище гр. Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-124 от 12.05.2015 г. 

Решение № 1932 от 25.06.2015 213.8 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатор 68850.259.374 по КК на местност „Съборената кюприя", гр.Ст.Загора, във връзка с заявление N 19-06-157/ 02.06.15г. 

Решение № 1933 от 25.06.2015 213.07 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.234.802 от кадастралната карта на местност „Зора", землище гр. Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-159/ 02.06.2015 г.

Решение № 1934 от 25.06.2015 212.6 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 081047 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-152 от 02.06.2015 год.

Решение № 1935 от 25.06.2015 212.92 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 076012 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-149 от 02.06.2015 год.

Решение № 1936 от 25.06.2015 213.18 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 076013 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-150 от 02.06.2015 год.

Решение № 1937 от 25.06.2015 213.28 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 082006 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-151 от 02.06.2015год.

Решение № 1938 от 25.06.2015 213.47 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 088070 от КВС на местност „Козу кулак", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-153 от 02.06.2015год.

Решение № 1939 от 25.06.2015 215.6 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ №№ 076012, 076013, 082006 и 081047 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.5 от ЗУТ.

Решение № 1940 от 25.06.2015 228.99 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 214/25.02.1986г в частта му за улица"Витоша" с осови точки 4992 – 89а– 74а – 25а – 23а – 52а – 18а– 18б – 18в и осови точки 72а – 64а– 24а – 53 – 8

Решение № 1941 от 25.06.2015 137.39 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.141 по плана на новообразуваните имоти на местност „До селото", землище с. Ново село, Община Стара Загора – Заявление № 19-06-146/02.06.2015год.

Решение № 1942 от 25.06.2015 213.59 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.20 по КК на местност „Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-158 от 02.06.2015год.

Решение № 1943 от 25.06.2015 214.48 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.257.252 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-155/02.06.2015год.

Решение № 1944 от 25.06.2015 251.42 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища" с идентификатори: 68850.162.19; 68850.161.432 и 68850.161.435 и „води и водни площи" с идентификатор 68850.161.61 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост – Заявление № 10-01-163/13.01.15г.

Решение № 1945 от 25.06.2015 213.54 KB относно: Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр.Стара Загора, одобрен с решение №300/20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора за УПИ IV- 3481, кв. 7001 и улица о.т 2113- о.т 2079, във връзка с Заявление рег. №10-33-193/ 20.05.2015г.

Решение № 1946 от 25.06.2015 214.83 KB относно: Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр.Стара Загора, одобрен с решение №300/20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора за УПИ IV- 3415, УПИ IX – 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, УПИ I – 3415в кв. 80 и улица о.т 2098- о.т2088, във връзка с Заявление рег. №10-33-192/ 20.05.2015г.

Решение № 1947 от 25.06.2015 212.76 KB относно: Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр.Стара Загора, одобрен с решение №357/13.12.2014г. на Общински съвет Стара Загора за УПИ II – 14901, УПИ III- 14901, УПИ VIII- за озеленяване и паркинг , УПИ I –Компл. Жил. Строителство в кв.2515, и улица о.т 1351 – о.т 4503, във връзка с Заявление рег. №10-01-1535/ 17.03.2015г.

Решение № 1948 от 25.06.2015 255.1 KB относно: Предварително съгласие по чл.30., ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на пътна връзка до ПИ № 68850.180.580., през ведомствен път №68850.180.574, премостване на напоителен канал /ПИ / № 68850.180.573, и промяна предназначението на част от ведомствен път /ПИ/ № 68850.123.260 от КК на землището на гр.Стара Загора, в размер 62,46 кв.м , във връзка с Заявление рег. №10-01-2582/ 07.05.2015г.

Решение № 1949 от 25.06.2015 210.15 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 042054 от КВС на местност „Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора.

Решение № 1950 от 25.06.2015 212.59 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 042054 от КВС на местност „Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали