Решения от Протокол № 48 от 17.09.2015

Размер на шрифта: A A A

 Решение № 2029 от 17.09.015г. 203.94 KBотносно: Приемане на отчет за мандат 2011-2015г.

Решение № 2030 от 17.09.2015г. 205.3 KB  относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на община Стара Загора"

Решение № 2031 от 17.09.2015г. 209.59 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2015г.

Решение № 2032 от 17.09.2015г. 210.4 KB относно: Одобряване на промени в числеността на местните бюджетни дейности , Звено „Общинска охрана", считано от 01.10.2015г.

Решение № 2033 от 17.09.2015г. 210.87 KB относно: Промяна числеността на персонала в местните бюджетни дейности, финансирани към общински отрасъл „Култура" – Общински зоопарк, считано от 01.10.2015г.

Решение № 2034 от 17.09.2015г. 210.21 KB относно: Разходване на средства, натрупани по чл.64 от Закона за управление на отпадъците

Решение № 2035 от 17.09.2015г. 214.92 KB относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост, находящ се ул.„КольоГанчев"№ 62-64 – в гр. Стара Загора на СНЦ „ Пътуващите книги на Стара Загора"

Решение № 2036 от 17.09.2015г. 227.08 KB относно: Промяна на ПУП- ПР в кв.40, с.Змейово и обявяване на част от улица с ОТ 165-164-162 за частна общинска собственост

Решение № 2037 от 17.09.2015г. 204.07 KB относно: Проект за изменение и допълнение на ИПГВР на гр.Стара Загора 2014-2020г.

Решение № 2038 от 17.09.2015г. 213.91 KB относно: Даване на съгласие за осигуряване на собствено финансово участие по проект «Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора», с който Община Стара Загора кандидатства по схема BG161PO001/1.5-03/2011 «Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)

Решение № 2039 от 17.09.2015г. 210.85 KB относно: Поемане на задължение до 10 291 083,92 лева (десет милиона двеста деветдесет и една хиляди осемдесет и три лева, деветдесет и две стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 2040 от 17.09.2015г. 135.6 KB относно: Кандидатстване по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ", провеждана в рамките на приоритетна Ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 " и създаване на портньорство между Община Стара Загора и Е Аавангард Проект Консулт ЕООД

Решение № 2041 от 17.09.2015г. 218.08 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД в УПИ І3402, кв. 294 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2042 от 17.09.015г. 206.04 KB относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Стара Загора

Решение № 2043 от 17.09.015г. 224.21 KB относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство съответно с. Оряховица, с. Маджерито, с. Могила, с. Преславен, с. Дълбоки, с. Горно Ботево, с. Хан Аспарухово, с. Богомилово, с. Калояновец, с. Загоре, с. Калитиново, с. Хрищени, с. Кирилово 

Решение № 2044 от 17.09.015г. 206.28 KB относно: Назначаване на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Еленино, Община Стара Загора.

Решение № 2045 от 17.09.015г. 220.06 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект „С учение - напред!" по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване", Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9 ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми", Процедура "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА".

 Решение № 2046 от 17.09.015г. 219.44 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект "Вълшебна класна стая" по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване", Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми", Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ".

Решение № 2047 от 17.09.015г. 207.87 KB относно: Избор на форма за управление на горските територии, собственост на Община Стара Загора 

Решение № 2048 от 17.09.015г. 214.2 KB относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Банков офис с площ от 250.00 кв. м., находящ се на партера /нулевия етаж/ от пететажна сграда на бул. Руски 44, гр. Стара Загора.

Решение № 2049 от 17.09.015г. 136.75 KB относно: Отдаване под аренда на имот- частна общинска собственост в землището на с.Хрищени , Община Стара Загора

Решение № 2050 от 17.09.015г. 215.46 KB относно: Предоставяне на имоти частна общинска собственост под наем без търг или конкурс в предвидените в закон случаи.

Решение № 2051 от 17.09.015г. 211.67 KB относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост -1680 кв.м , представляващ : Незастроен урегулиран поземлен имот с обща площ 8808 кв.м , находящ се в гр.Стара Загора, кв.Железник, кв.673 по плана на града , част от УПИ III паркинг, при граници: Северозапад- УПИ II одо, УПИ IVодо и трафопост; Североизток- УПИ II одо и УПИ V озеленяване;Югоизток – бул." Цар С. Велики";Югозапад – УПИ IV одо и трафопост с о.т. 2954-4447, съгласно АПОС N 12130 от 25.09.2013г.

 Решение № 2052 от 17.09.015г. 215.53 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V245, кв. 14 по ПУП на с. Кирилово

 Решение № 2053 от 17.09.015г. 214.5 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV513, кв. 14 по ПУП на с. Кирилово

 Решение № 2054 от 17.09.015г. 215.22 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ1212, кв. 45 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2055 от 17.09.015г. 215.1 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ3190 в кв. 67 по ПУП на гр. Стара Загора

 Решение № 2056 от 17.09.015г. 215.41 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ470, кв. 16 по ПУП на с. Богомилово чрез замяна

 Решение № 2057 от 17.09.015г. 213.87 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І380, кв. 27 по ПУП на с. Борилово

Решение № 2058 от 17.09.015г. 213.91 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ598, кв. 27 по ПУП на с. Борилово 

Решение № 2059 от 17.09.015г. 215.09 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII197, кв.24 по ПУП на с.Лозен

Решение № 2060 от 17.09.015г. 214.13 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ X 391,кв.31 по ПУП на с.Малка Верея.

 Решение № 2061 от 17.09.015г. 215.03 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX 18, кв.2 по ПУП на с.Богомилово.

 Решение № 2062 от 17.09.015г. 214.79 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI647, кв.31 по ПУП на с.Богомилово

Решение № 2063 от 17.09.015г. 214.34 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVIII243,кв.15 по ПУП на с.Загоре

Решение № 2064 от 17.09.015г. 214.38 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI 309, кв.27 по ПУП на с.Бъдеще

 Решение № 2065 от 17.09.015г. 217.73 KB относно: Продажба на УПИ ХVI175, кв.81 – Лозенец – разширение, по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2066 от 17.09.015г. 219.12 KB относно: Продажба на УПИ ХХVІІ36 и УПИ ХХVI39, кв.84 – Лозенец – разширение, по ПУП на гр. Стара Загора

 Решение № 2067 от 17.09.015г. 216.8 KB относно: Продажба на УПИ ХI136, кв.83 – „Лозенец – разширение", по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2068 от 17.09.015г. 217.04 KB относно: Продажба на УПИ IV13, кв.86 – „Лозенец – разширение", по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2069 от 17.09.015г. 221.51 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 68850.48.8 от КККР на местност "Kаймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-208 от 11.08.2015 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.48.8, през ПИ № 68850.48.840 – „полски път" – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-4441 от 12.08.2015 г.
Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път" № 68850.48.840 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка към ПИ № 68850.48.8 от КККР на местност "Kаймака", землище гр. Стара Загора.

 Решение № 2070 от 17.09.015г. 212.48 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.42.18 и 68850.42.45 по КК на местност "Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-210 от 11.08.2015 год.

Решение № 2071 от 17.09.015г. 212.53 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село", землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-204 от 07.08.2015 год. 

Решение № 2072 от 17.09.015г. 212.23 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 025006 по КВС на местност „Ишекър", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-212 от 17.08.2015 год.

 Решение № 2073 от 17.09.015г. 212.4 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.440 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-207 от 10.08.2015 год.

 Решение № 2074 от 17.09.015г. 212.58 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.255.14 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-213/ 17.08.2015 год.

 Решение № 2075 от 17.09.015г. 136.55 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.117 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-206 от 10.08.2015 год.

Решение № 2076 от 17.09.015г. 137.63 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 013110 по КВС на местност „Хумата", землище с. Люляк, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-196 от 21.07.2015 год.

 Решение № 2077 от 17.09.015г. 213.1 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 048035 от КВС на местност „Алваджи кайнак", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-202 от 04.08.2015 год. ПК приемат.

 Решение № 2078 от 17.09.015г. 135.78 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 011004 по КВС на местност „До село", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-209 от 11.08.2015 год.

  Решение № 2079 от 17.09.015г. 135.83 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.206.7 от КККР на местност „Герена" , землище гр.Стара Загора, във връзка със Заявление рег. 19-06-220 от 25.08.2015г.

Решение № 2080 от 17.09.015г. 137.42 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 083023 от КВС на местност „Габрова кория", землище с.Малка Верея, във връзка със Заявление рег. № 19-06-22/25.08.2105г.

  Решение № 2081 от 17.09.015г. 136.43 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.69 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-221 от 25.08.2015 год.

 Решение № 2082 от 17.09.015г. 211.93 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.117.10 от КККР на местност „Герена", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-223 от 25.08.2015 г.

 Решение № 2083 от 17.09.015г. 214.75 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и Специализирана план - схема за обект „Оптичен кабел" от КШ № 466/II-16.01 до КШ № 1 (до ел. подстанция „К. Ганчев"), през ПИ №№ 68850.112.258, 68850.115.213, 68850.115.214, 68850.525.22, 68850.525.1504 и 68850.525.1522, землище гр. Ст. Загора.

Решение № 2084 от 17.09.015г. 212.23 KB относно: Подписване на анекс към Договор № 474/31.03.2014 год. за обществен превоз на пътници, сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД, град Стара Загора.

Решение № 2085 от 17.09.015г. 215.86 KB относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на НЧ „Отец Паисий 1947" кв. „Зора", Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали