Решения от Протокол № 5 от 26.01.2012

Размер на шрифта: A A A


Решение № 61 от 26.01.2012 127.92 KB  относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.
 
Решение № 62 от 26.01.2012 130.44 KB  относно: Приеманена Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 63 от 26.01.2012 277.69 KB  относно: Приемане нанова структура на Общинската администрация и промяна на финансираната численост на персонала в някои бюджетни дейности за 2012 г.

Решение № 64 от 26.01.2012 144.45 KB  относно: Пътуванена пенсионери, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Решение № 65 от 26.01.2012 132.41 KB  относно: Отмяна на Решение № 1220/30 юни 2011 за даване на съгласие на Общинско дружество „Тролейбусни превози„ за закупуване на два броя тролейбуси.

Решение № 66 от 26.01.2012 415.98 KB  относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г.

Решение № 67 от 26.01.2012 135.14 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 68850.503.86.2 и имот с идентификатор 68850.503.86 по кадастралната карта на гр. Стара Загора чрез откупуване частта на Държавата

Решение № 68 от 26.01.2012 139.18 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 68850.503.86.2 и имот с идентификатор 68850.503.86 по кадастралната карта на гр.Стара Загора чрез продажба частта на Общината

Решение № 69 от 26.01.2012 137.34 KB  относно: Промяна предназначението на част от полски път с №68850.207.677, землище Стара Загора.

Решение № 70 от 26.01.2012  140.31 KB  относно: Обявяване на част от имот 68850.502.375, гр. Стара Загора за частна общинска собственост и промяна на регулацията в кв. 525

Решение № 71 от 26.01.2012 134.64 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в имот № 257.275, местност „Бойчо Бунар", землище Стара Загора

Решение № 72 от 26.01.2012 136.13 KB  относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част о тобект публична общинска собственост гр. Стара Загора ул."Цар Симеон Велики" 139.

Решение № 73 от 26.01.2012 132.55 KB  относно: Приемане на ДОКЛАД за извършен следприватизационен контрол по договор № 655/13.04.2007 г. за продажба на 16 168 дяла, представляващи 100 процента от капитала на "Автобусни превози" ЕООД гр. Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 74 от 26.01.2012 134.39 KB  относно: Ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Стара Загора - в землищата на с.Сладък кладенец, с. Лозен, с. Люляк

Решение № 75 от 26.01.2012 130.94 KB  относно:Попълване състава на Надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация.

Решение № 76 от 26.01.2012 135.53 KB  относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България" към МТСП по Мярка 02-02„Спешно подпомагане на социални домове" с обект: "Ремонт на Дом за стари хора, с.Старозагорски минерални бани, община Стара Загора", с цел подобряване на материалната база и условията на живот на потребителите и създаване на трудова заетост на безработни лица.

Решение № 77 от 26.01.2012  130.65 KB  относно: Одобряване генерален план за водния сектор в гр. Стара Загора.

Решение № 78 от 26.01.2012 130.97 KB  относно: Увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ гр. Стара Загора.

Решение № 79 от 26.01.2012 133.57 KB  относно: Предложение за решение по молба на Татяна Динева Иванова до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.

Решение № 80 от 26.01.2012 129.26 KB относно: Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсии в смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Емил Иванов Кънев.

Решение № 81 от 26.01.2012 134.97 KB  относно: Предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи –пасища мери за изграждане на път и електропровод.

Решение № 82 от 26.01.2012 142.64 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 83 от 26.01.2012 139.25 KB  относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на териториятана Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 84 от 26.01.2012 140.89 KB  относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 257.290 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бойчо бунар", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Здравко Динев Желев и Мариана Димова Желева. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 85 от 26.01.2012 141.34 KB  относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 258.326 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Марияна Русева Карагяурова. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 86 от 26.01.2012 141.69 KB  относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.8.353 по кадастралната карта, местност „Дъбрава", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Емилия Ангелова Иванова. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона– Жм1 – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 87 от 26.01.2012  133.00 KB  относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на външно ел. захранване на обекти в ПИ идентификационен № 68850.116.17 по кадастралната карта, местност «Апти Тарла», землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабел НН от 65 м, което започва от БКТП «Райна Кандева», намиращ се на границата на имот 68850.116.30, след което преминава подземно по имот идентификационен № 68850.116.218, представляващ полски път, собственост на Община СтараЗагора – до новопредвидената електромерна разпределителна касета, разположенана границата на ПИ № 68850.116.17, в землището на гр. Стара Загора.

Решение № 88 от 26.01.2012  131.57 KB  относно: Предварително съгласие на Общински съвет за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка към обект Търговски център и база" в ПИ № 68850.143.43 по кадастралната карта на гр. Стара Загора

Решение № 89 от 26.01.2012 137.78 KB  относно: Одобряване на ПУП –парцеларен план на елементите на техническата раструктура - трасе на канализация ф 315 и ф 400, отвеждащ отпадъчните води на с.Богомилово общ.Стара Загора до съществуваща канализационна мрежа на гр.Стара Загора – минаващо през територии от землищата на с.Богомилово и с.Малка Верея

Решение № 90 от 26.01.2012 140.56 KB о тносно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 68850.75.532 от местност „Кюшкюлю бахча" в землището на град Стара Загора, собственост на Община Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сти (смесена за инженерно-техническа инфраструктура) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – над 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин назастрояване – свободно високо, за изграждане на обект: „Канализация за районана СБА и КПСт СБА"-гр.Стара Загора.

Решение № 91 от 26.01.2012 139.61 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на канализация DN800 PP, отвеждащ отпадъчните води от квартал „АПК", гр. Стара Загора до съществуващ колектор VІІ от канализационната мрежа на гр. Стара Загора – минаващо по селскостопански, горски ведомствени пътища – общинска публична собственост - №68850.114.200 и № 68850.114.201 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, част от обект„Канализация на кв."АПК", град Стара Загора"

Решение № 92 от 26.01.2012 146.31 KB  относно: Одобряване на подробни устройствени планове – парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура на обект: «Канализация за района на СБА и КПСт СБА», гр.Стара Загора, както следва:
-трасе на външно ел.захранване кабел20кV за КПСт „СБА" от нов ЖР стълб в ПИ № 68850.76.21, през ПИ № 68850.75.48 иПИ № 68850.75.996 – ведомствени пътища на община Стара Загора, до нов БКТП в ПИ№ 68850.75.532 – оранжерия на община Стара Загора по кадастралната карта на град Стара Загора;
-трасе на външен водопровод ф110мм за КПСт"СБА" от съществуващ ПЕВП ф110мм в ПИ № 68850.75.796 – ведоствен път на „Евробазар"ООД, през ПИ № 68850.75.996 –ведомствен път на община Стара Загора, ПИ № 68850.75.532 – оранжерия на община Стара Загора по кадастралната карта на град Стара Загора;
-трасе на тласкател ф180мм ПЕВП от КПСт„СБА" в ПИ № 68850.75.532– оранжерия на община Стара Загора, през ПИ № 68850.75.996 – ведомствен път на община Стара Загора до включване в съществуващ колектор в ПИ № 68850.75.346 - за машиностроителна и машинообработваща промишленост на „ДЗУ"АД по кадастралната карта на град Стара Загора;
-трасе на канализационна мрежа за дъждовна вода от ф400мм до ф1000мм и битова вода ф400мм на район „СБА" през ПИ № 68850.241.14 –ведомствен път на Сдружение„СБА" и „Евробазар"ООД, ПИ № 68850.75.48 –ведомствен път на община Стара Загора, ПИ № 68850.75.288 – ведомствен път на„Геоинвест"ООД, ПИ № 68850.75.796 – ведомствен път на „Евробазар"ООД 0.75.532 –оранжерия на община Стара Загора по кадастралната карта на град Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали