Решения от Протокол № 6 от 16.02.2012

Размер на шрифта: A A A


Решение № 93 от 16.02.2012  128.59 KB относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 94 от 16.02.2012  183.79 KB относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2011 година и приемане на бюджета на общината за 2012 година.

Решение № 95 от 16.02.2012  143.41 KB относно: Съгласуване на годишен план за 2012 година и стратегически план за периода 2012 - 2014 година на звеното за „Вътрешен одит" при Община Стара Загора.

Решение № 96 от 16.02.2012  215.90 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне право на собственост – 6 броя МПС и 1 брой трактор - косачка на юридическо лице на бюджетна издръжка – „В и К „ ЕООД гр. Стара Загора - краен бенефициент по ИСПА мярка № 2000 / BG/ P/PE/003 „ Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица - Стара Загора и Димитровград".

Решение № 97 от 16.02.2012  132.89 KB относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на пострадалите от наводнението в с. Бисер.

Решение № 98 от 16.02.2012  142.57 KB относно: Промяна на регулацията в кв.76 по плана на с. Богомилово и обявяване на част от улица с ОТ 234-235 за частна общинска собственост.

Решение № 99 от 16.02.2012  128.80 KB относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2012 г.

Решение № 100 от 16.02.2012  165.93 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване и поемане на общински дълг на Община Стара Загора по Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" към МОСВ, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16, Приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води», Процедура «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.», с обекти канализационни мрежи на „Централна градска част"; кв."Кольо Ганчев"; кв."АПК"; зона СБА; Главен колектор VII и отливните канали от дъждопреливниците към него; КТСт на зона „СБА" и тласкател до Главен колектор VI гр., гр. Стара Загора; канализационна мрежа на с. Богомилово; КПСт на с. „Богомилово" и тласкател до изливна шахта, и вътрешна водопроводна мрежа – водопроводи, сградни съоръжения, настилки и съоръжения.

Решение № 101 от 16.02.2012  137.00 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

Решение № 102 от 16.02.2012  134.56 KB относно: Даване на съгласие за изпълнение на проект „Изграждане на Общностен център за социална подкрепа", финансиран по Проект за социално включване към МТСП и поемане на ангажимент от Община Стара Загора за осигуряване на устойчивост на услугите чрез тяхното поддържане за срок от 10 години след приключване на проекта.

Решение № 103 от 16.02.2012  179.00 KB относно: Оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора.

Решение № 104 от 16.02.2012  130.83 KB относно: Именуване на улица на името на д-р Прокопий Андреев Прокопиев /1901-1961/- извършил първото директно кръвопреливане в България през 1930 година в тогавашната старозагорска болница. 

Решение № 105 от 16.02.2012  129.63 KB относно даване съгласие за прекратяване членството на Община Стара Загора в Регионална асоциация на общините „ Тракия".

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали