Решения от Протокол № 7 от 29.03.2012

Размер на шрифта: A A AРешение № 106 от 29.03.2012  130.73 KB относно: Приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 107 от 29.03.2012  469.14 KB относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 108 от 29.03.2012  126.58 KB относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 109 от 29.03.2012  128.67 KB относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм.

Решение № 110 от 29.03.2012  131.76 KB относно: Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2012 г. на общински търговски дружества.

Решение № 111 от 29.03.2012  131.24 KB относно: Подкрепа с Декларация на Инициативния комитет за канонизация на мъчениците от Стара Загора, а избити от турската войска през 1877 година.

Решение № 112 от 29.03.2012  1.61 MB относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 год.

Решение № 113 от 29.03.2012  157.41 KB относно: Промяна на регулацията в кв.442 „в", гр. Стара Загора и дарение на имот - частна общинска собственост.

Решение № 114 от 29.03.2012  146.25 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на „ПФК Берое Стара Загора" ЕАД върху част от имот – публична общинска собственост – Стадион „Берое".

Решение № 115 от 29.03.2012  142.29 KB относно: Кандидатстване по реда на чл. 4, ал. 5, т. 4 от Наредба № 20 от 7 Юли 2008 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и предварително съгласие за промяна на предназначението на имот - публична общинска собственост.

Решение № 116 от 29.03.2012  214.40 KB относно: Обявяване на имоти публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Решение № 117 от 29.03.2012  138.95 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот и сгради находящи се на бул. „Руски" 54 на Областен съвет на БЧК - Стара Загора

Решение № 118 от 29.03.2012  133.20 KB относно: Прекратяване на договор за концесия №671/04.05.2005 г. за предоставяне на обект „Спортен комплекс – с. Горно Ботево" на СНЦ „ФК ЛЕВСКИ – СТАРА ЗАГОРА"

Решение № 119 от 29.03.2012  136.08 KB относно: Продажба на общински поземлен имот идент.№68850.505.423 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора ( УПИ ІІ305 кв.1861 по ПУП на гр.Стара Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 120 от 29.03.2012  133.46 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост № 110005 в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Решение № 121 от 29.03.2012  144.02 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора

Решение № 122 от 29.03.2012  135.11 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост УПИ I529 в кв.14, с. Змейово, Община Стара Загора.

Решение № 123 от 29.03.2012  136.61 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ IІІ общ. в кв.69, с. Змейово, Община Стара Загора.

Решение № 124 от 29.03.2012  135.10 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 68850.143.422, землище гр.Стара Загора

Решение № 125 от 29.03.2012  135.10 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 68850.143.423, землище гр.Стара Загора

Решение № 126 от 29.03.2012  137.36 KB относно: Продажба на УПИ ІV 5104, кв.455-г по ПУП на гр.Стара Загора.

Решение № 127 от 29.03.2012  136.31 KB относно: Продажба на земеделска земя - имот с № 045022, местност „Желязкова кория" по КВС на с. Елхово, Община Стара Загора.

Решение № 128 от 29.03.2012  136.20 KB относно: Продажба на земеделска земя - имот с № 045023, местност „Желязкова кория" по КВС на с. Елхово, Община Стара Загора.

Решение № 129 от 29.03.2012  138.14 KB относно: Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 306.49 в землището на гр. Стара Загора, местност „Кафтанджийски кладенец".

Решение № 130 от 29.03.2012  130.30 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж за пристройка към съществуващ гараж в имот с идент.№ 68850.514.489 (УПИ І489,за групово жил.стр-во, кв.27 по ПУП на гр.Стара Загора)

Решение № 131 от 29.03.2012  129.38 KB относно: Учредяване на право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки в имот с идент.№ 68850.515.543 (УПИ ІІкжс и пг кв.34 по ПУП на гр.Стара Загора).

Решение № 132 от 29.03.2012  129.21 KB относно: Учредяване на право на строеж за пристройка към съществуващи 2 броя гаражи и кабинет за масаж в имот с идент.№ 68850.518.517 (УПИ Іжил.стр-во, маг. и гаражи кв.117 по ПУП на гр.Стара Загора).

Решение № 133 от 29.03.2012  136.22 KB относно: Промяна на имотната граница между новообразувани имоти № 314.89 и № 314.90 в местност „По реката", землище с. Лясково

Решение № 134 от 29.03.2012  133.52 KB относно:Промяна предназначението на част от полски път с № 000239, землище с. Загоре, община Стара Загора.

Решение № 135 от 29.03.2012  136.87 KB относно: Промяна предназначението на част от полски пътища с №№ 68850.68.26 и 68850.69.21, землище гр. Стара Загора.

Решение № 136 от 29.03.2012  136.49 KB относно: Отдаване под наем на „Кафе сладкарница", публична общинска собственост находящ се на бул." Руски" № 27.

Решение № 137 от 29.03.2012  136.03 KB относно: Отдаване под наем на обект частна общинска собственост, находящ се на ул.»Ген.Столетов» № 60 на СНЦ « Български футболен съюз»

Решение № 138 от 29.03.2012  132.54 KB относно: Отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост в с. Сладък кладенец, за съоражения за далекосъобщители услуги

Решение № 139 от 29.03.2012  149.46 KB относно: Приемане на План за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2012 г., съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК

Решение № 140 от 29.03.2012  131.91 KB относно: Предоставяне на общинското дружество „Мересев" ЕООД на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване.

Решение № 141 от 29.03.2012  711.06 KB относно: Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора.

Решение № 142 от 29.03.2012  134.33 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с.Братя Кунчеви, Община Стара Загора.

Решение № 143 от 29.03.2012  135.84 KB относно: Промяна на Договор за наем на обект публична общинска собственост, с АОС № 00202 от 18.05.1998 год., находящ се в гр. Стара Загора, кв. 127, парц. I, на ул. „Ангел Кънчев" № 82 и представляващ част от сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев"

Решение № 144 от 29.03.2012  128.40 KB относно: Избор на пълномощен представител и заместник пълномощен представител на Община Стара Загора в общото събрание на Асоциация „Общински гори"

Решение № 145 от 29.03.2012  151.59 KB относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект: Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010- 2013) Мярка 2) Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за София – град и шестте големи града съгласно класификацията на ОПРР (Бургас, Варна, Плевен, Стара Загора, Пловдив и Русе) и Мярка 5) Високоприоритетна проектна линия за енергийно ефективно общинско улично осветление.

Решение № 146 от 29.03.2012  134.70 KB относно: Допускане на поправка на техническа грешка в Протокол № 6 от заседание на Общински съвет, проведено на 16.02.2012г., в частта касаеща Решение № 101.

Решение № 147 от 29.03.2012  124.80 KB относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2011 година.

Решение № 148 от 29.03.2012  171.97 KB относно: Оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора

Решение № 149 от 29.03.2012  125.55 KB относно: Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора през 2012г.

Решение № 150 от 29.03.2012  129.12 KB относно: Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсии в смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Иван Митев Михов.

Решение № 151 от 29.03.2012  141.42 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на поземлени имоти с кадастрални номера № 107023, № 107028, № 107029, № 107030 и № 107031, находящи се извън урбанизираните територии в местност „Старата река", землище с. Змейово, общ. Стара Загора – част от комплексен проект за инвестиционна инициатива – собственост на Янка Ганчева Драгиева и Динко Тенев Тамахкяров. С изменението на плана за застрояване в имотите се установява жилищна устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Подробният устройствен план е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Еднофамилна триетажна жилищна сграда с допълващо застрояване – двуетапно строителство" в поземлен имот с кадастрален № 107031, местност „Старата река", землище с. Змейово, общ. Стара Загора.

Решение № 152 от 29.03.2012  139.48 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 105014 находящ се извън урбанизираните територии в местността „Под Медвен" в землището на село Хрищени, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „СТАР ИНН"ООД, гр.София, представлявано от Фанка Трайкова Виткова, ЕИК 121410459. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соп (обществено обслужващи и производствени дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 2,0; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Склад за едрогабаритни резервни части" в ПИ с кадастрален № 105014, местност „Под Медвен", землище с.Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 153 от 29.03.2012  139.42 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 214004 в местността „Мустанска чешма", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Пряпорец – собственост на Ваня Захариева Бодурова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 154 от 29.03.2012  139.44 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 033010 в местността „Мустанска чешма", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Пряпорец – собственост на Ваня Захариева Бодурова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 155 от 29.03.2012  138.51 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 092036 в местността „Джене дере", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора – собственост на Пенка Минчева Лукич. С плана за застрояване в имота се установява промишлена устройствена зона – Пп – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 156 от 29.03.2012  137.27 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 70202.44.7 по кадастралната карта в местността „До село", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Сулица – собственост на Трифон Иванов Минчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 157 от 29.03.2012  138.65 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.234.806 по кадастралната карта в местността „Зора", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Павел Петков Динев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 158 от 29.03.2012  139.15 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 048030 в местността „Алваджи кайнак", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея – собственост на „Чакалов"ЕООД, гр.Стара Загора, булстат 123754131. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 159 от 29.03.2012  144.89 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с проектен № 045012 – образуван от ПИ № 045011 в местността „Скендерлийски път", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Бъдеще, община Стара Загора – собственост на „МОБИЛТЕЛ"ЕАД гр.София – представлявано от Йозеф Винацер. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сти (обекти и съоръжения на техническата инфраструктура) – с голяма височина на застрояване (Н
Решение № 160 от 29.03.2012  138.20 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 023034 в местността „Грашкия път", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Колена – собственост на Марийка Тодорова Колева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 161 от 29.03.2012  137.57 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Отливен канал на дъждопреливник VІІ-3" с диаметър Ø2400, преминаващо през имот с идентификатор 68850.161.435 по кадастралната карта и регистри на град Стара Загора с начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път, трайно предназначение на територията- земеделска, публична общинска собственост.

Решение № 162 от 29.03.2012  131.88 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „Външно ел захранване на поземлен имот № 018006, местност „Мустанска чешма", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора" през полски пътища №000199 И №000634 – публична собственост на Община Стара Загора.

Решение № 163 от 29.03.2012  131.27 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „Външно ел захранване за имот № 106051, местност „Атюрен", с. Малка Верея, Община Стара Загора" през полски път №000113 – собственост на Община Стара Загора.

Решение № 164 от 29.03.2012  133.88 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „Външно ел захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.200.9, местност „Сейрекова нива", по кадастралната карта на Стара Загора" през полски път № 68850.200.33 – собственост на Община Стара Загора.

Решение № 165 от 29.03.2012  133.78 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „Външно ел захранване на ПИ № 259.440 по план на новообразуваните имоти, местност „Съборената кюприя", землище Стара Загора" през улица № 259.9517 – собственост на Община Стара Загора

Решение № 166 от 29.03.2012  138.77 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на урбанизирана територия извън регулационните граници на гр.Стара Загора, обхващаща поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.215.60; 68850.215.61; 68850.215.62 - собственост на „МИКС-ТРАНСПОРТ" ООД и част от поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.215.136; 68850.215.698 –собственост на Община – Стара Загора в местността „Кимикли алан" по кадастралната карта на землището на гр.Стара Загора. С планът за регулация на територията на имоти с идентификационни №№: 68850.215.60; 68850.215.61; 68850.215.62 се обособяват три урегулирани поземлени имота: УПИ І60,56; УПИ ІІ62 и УПИ ІІІ61 в новообразувания кв.738. Осигурява се достъпът до имотите, както следва: а/ разширява се съществуващата улица, като от част от имоти с идентификационни №№: 68850.215.136; 68850.215.698 се образува локално платно; б/ върху част от поземлен имот с идентификационен №: 68850.215.61 се обособява задънена улица – тупик от осова точка 448б до осова точка 4448в.

Решение № 167 от 29.03.2012  144.35 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на външно ел. захранване на обекти в ПИ идентификационен № 77476.507.163 на площадката на бившето „Агробиохим" АД, землище с. Хрищени, с обща дължина на кабел CpH (20 kV) от 392 м, от които 16 м са въздушни и 376 м са подземно положени. Трасето започва от съществуващ ЖР стълб № 21/63 от Извод «Каучук» отклонение за МТП «АГРОИН» от ПС «Кольо Ганчев», намиращ се на границата на имот № 000523, представляващ полски път, собственост на Община Стара Загора; следва въздушен участък от 16 м до нов ЖР стълб, намиращ се в имот № 000155, представляващ напоителен канал, собственост на МЗГ-ХМС, след което преминава подземно в границите на сервитута на напоителния канал до предвидения нов БКТП, намиращ се в имот с идентификационен № 77476.507.163, в землището на с. Хрищени, собственост на «БалБок Инженеринг» АД.

Решение № 168 от 29.03.2012  235.89 KB относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора - второ четене.

Решение № 169 от 29.03.2012  157.86 KB относно: Даване на съгласие за осигуряване на собствено финансово участие по проект «Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора», с който Община Стара Загора кандидатства по схема BG161PO001/1.5-03/2011 «Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали