Решения от Протокол № 8 от 26.04.2012

Размер на шрифта: A A A


Решение № 170 от 26.04.2012  268.54 KB относно: Приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора – второ четене. 

Решение № 171 от 26.04.2012  204.47 KB относно: Приемане на Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементите на градското обзавеждане на Община Стара Загора – първо четене. 

Решение № 172 от 26.04.2012  203.08 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 173 от 26.04.2012  229.88 KB относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм – второ четене.

Решение № 174 от 26.04.2012  208.25 KB относно: Приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора.


Решение № 175 от 26.04.2012  232.56 KB относно: Приемане на „Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Стара Загора."

Решение № 176 от 26.04.2012  131.84 KB относно: Избор на членове на комисията по безопастност на движението по пътищата при Община Стара Загора, от състава на ОбС Стара Загора

Решение № 177 от 26.04.2012  208.70 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Център за кожновенерически заболявания – Стара Загора" ЕООД.

Решение № 178 от 26.04.2012  206.12 KB относно: Допълване с нови обекти на Плана за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2012 г., съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК

Решение № 179 от 26.04.2012  211.80 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК

Решение № 180 от 26.04.2012  136.28 KB относно: Изваждане от Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие и от Плана за работа на ОбАП гр. Стара Загора за 2012г. на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ Іодо в кв.20, с.Оряховица община Стара Загора, /бивш „Младежки дом"/.

Решение № 181 от 26.04.2012  216.14 KB относно: Предоставяне на сграда – Младежки дом, с. Оряховица на Фондация „Миню Балкански" с. Оряховица

Решение № 182 от 26.04.2012  218.15 KB относно: Доброволна делба на имот с идент. № 68850.512.929 (УПИV929 в кв. 34"Лозенец") и имот с идент. № 68850.512.928 (УПИІХ928 кв. 34"Лозенец") гр. Ст. Загора.

Решение № 183 от 26.04.2012  215.34 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІІІ28 кв.4 по ПУП на с.Горно Ботево, общ.Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 184 от 26.04.2012  137.24 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост № 258.424 в землището на гр. Стара Загора.

Решение № 185 от 26.04.2012  136.00 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост № 302.933 в землището на гр. Стара Загора.

Решение № 186 от 26.04.2012  211.28 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост № 304.607 в землището на гр. Стара Загора.

Решение № 187 от 26.04.2012  212.12 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост № 304.703 в землището на гр. Стара Загора.

Решение № 188 от 26.04.2012  236.19 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора.

Решение № 189 от 26.04.2012  140.23 KB относно: Продажба на УПИ ІV954, кв.37 - „Голиш" по ПУП на гр.Стара Загора.

Решение № 190 от 26.04.2012  139.79 KB относно: Продажба на УПИ ХІV 5216, кв.5 „Индустриален" по ПУП на гр.Стара Загора.

Решение № 191 от 26.04.2012  216.41 KB относно: Продажба на УПИ ХІІ 5215, кв.5 „Индустриален" по ПУП на гр.Стара Загора.

Решение № 192 от 26.04.2012  214.48 KB относно: Продажба на земеделска земя - имот с № 028007, местност „Чалти алан" по КВС на с. Калояновец, община Стара Загора.

Решение № 193 от 26.04.2012  207.70 KB относно: Създаване на Временна комисия за промяна на статута на спортно училище „Тодор Каблешков".

Решение № 194 от 26.04.2012  212.55 KB относно: Избор на представители на Общински съвет Стара Загора, които да бъдат включени в заповедта на Кмета на Общината, за попълване на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.

Решение № 195 от 26.04.2012  209.84 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 – 2013 г.", „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011 – 2015 год." и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора с период на действие 2011 – 2020 год."

Решение № 196 от 26.04.2012  202.51 KB относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2012г.

Решение № 197 от 26.04.2012  205.55 KB относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за община Стара Загора за 2012г.

Решение № 198 от 26.04.2012  250.88 KB относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2011г.

Решение № 199 от 26.04.2012  207.84 KB относно: Присъждане на наградата „Анастасия Тошева".

Решение № 200 от 26.04.2012  213.11 KB относно: Именуване на улици на територията на Община Стара Загора.

Решение № 201 от 26.04.2012  349.04 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензирани спортни клубове.

Решение № 202 от 26.04.2012  216.72 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – публична общинска собственост – Стадион „Берое" на СНЦ „Клуб лека атлетика Берое" гр. Стара Загора, като точка 32.

Решение № 203 от 26.04.2012  132.83 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 204 от 26.04.2012  232.99 KB относно: Приемане на вътрешни правила за работата на Постоянната комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Стара Загора.

Решение № 205 от 26.04.2012  212.38 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „външно ел захранване на поземлен имот № 301.275 по плана на новообразуваните имоти на землище – ст. Загора, местност „Асанов трап", през ПИ №№ 505.513; 505.514 – за второстепенна улица; ПИ № 506.592 – за друг вид застрояване и ПИ № 506.9516 – за друг вид озеленени площи, по неодобрен план на новообразуваните имоти в землище с. Малка Верея; полски път № 301.9505 по плана на новообразуваните имоти на землище – Ст. Загора, местност „Асанов трап" и местен път № 68850.301.942 по кадастралната карта на град Стара Загора – общинска собственост

Решение № 206 от 26.04.2012  207.62 KB относно: Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за трасе на: „външно ел захранване за поземлен имот № 140028 по КВС на землище с. Змейово, община Стара Загора, местност „Зад Бетера", през пасище № 000584, собственост на община Стара Загора

Решение № 207 от 26.04.2012  209.44 KB относно: Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за трасе на: „външно ел захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.121.38 по кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, местност „Герена", през полски път с идентификационен № 68850.121.250, собственост на Община Стара Загора.

Решение № 208 от 26.04.2012  210.63 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „канализация на поземлени имоти №№ 099013; 099014; 099015; 099016; 099017; 099018; 099019; 099020; 099021; 099022; 099023; 099024; 099025; 099026; 099027; 099028; 099029; 099030; 099031; 099032; 099033; 099034 по КВС на землище с. Малка Верея през селскостопански горски ведомствени пътища №№ 000111; 000113 – общинска публична собственост.

Решение № 209 от 26.04.2012  140.33 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 005002 от КВС на местност „Аджалар", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Богомилово – собственост на Станимира Жекова Колева и Николай Жеков Колев. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н
Решение № 210 от 26.04.2012  215.80 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 099011 от КВС на местност „Тарла бахча", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Богомилово, Община Стара Загора – собственост на „Пи Ес Ай" АД. С плана за застрояване в имота се установява чисто производствена устройствена зона – Пч – за производствени и складови дейности, с малка височина на застрояване (Н
Решение № 211 от 26.04.2012  212.84 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 62.70 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лозята", извън урбанизираните територии в землището на с. Ново село – собственост на Илия Николов Колев и Диляна Тенева Колева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 212 от 26.04.2012  138.90 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 302.46 по плана на новообразуваните имоти на местност „Стаев трап", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора – собственост на Ангел Вълков Ангелов. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Решение № 213 от 26.04.2012  214.73 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 259.219 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Иван Генчев Стоянов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н
Решение № 214 от 26.04.2012  214.58 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на външно ел. захранване на обект «Жилищна сграда», намираща се в поземлен имот № 259.361, по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабел от 51 м. Трасето започва от съществуваща въздущна мрежа НН, минаваща през полски път № 259.9515 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", в землището на гр. Стара Загора - общинска публична собственост.

Решение № 215 от 26.04.2012  218.24 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 000233 от КВС на землище с. Маджерито, находящ се извън урбанизираните територии в землището на село Маджерито, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „ЕВРОПЕТРОЙЛ"ЕООД, гр. Бургас, представлявано от Жечо Иванов Маринов, ЕИК 201770504. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соп (обществено обслужващи и производствени дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Комплексна автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан, автомивка и обслужваща сграда в имот № 000233, землище с. Маджерито, община Стара Загора".

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали