Решения от Протокол № 9 от 31.05.2012

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 216 от 31.05.2012  174.61 KB относно:Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементите на градското обзавеждане на Община Стара Загора – второ четене.


Решение № 217 от 31.05.2012  126.34 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора – първо четене.

Решение № 218 от 31.05.2012  129.64 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31. 03. 2012 г.

Решение № 219 от 31.05.2012  187.99 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2011г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капиала и разпределение на печалбата.

Решение № 220 от 31.05.2012  143.56 KB относно: Сключване на анекс към Договор № 2277/12.07.2007 г., между „Булгартабак-трейдинг" АД и Община Стара Загора.

Решение № 221 от 31.05.2012  145.89 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД, насрочено на 20.06.2012 г. и при липса на кворум – 05.07.2012 г.

Решение № 222 от 31.05.2012  133.90 KB относно: Приемане на Обръщение до Председателя на Народното събрание, Председателя на ПК по регионална политика и местно самоуправление и всички парламентарни групи, за иницииране на законодателна промяна, касаеща възстановяване на досега действащия регламент на чл.3, ал.2 от ЗМСМА.

Решение № 223 от 31.05.2012  129.40 KB относно: Упълномощаване Кмета на Община Стара Загора за изграждане на детска градина в УПИ III1213, Държавен архив и библиотека в кв. 45 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 224 от 31.05.2012  129.54 KB относно: Изменение на Решение 170/26.04.2012 г. в частта чл.41, т.1, т. 1.1, т.1.2., съгласно Заповед № РД-09-230 на Областния управител.

Решение № 225 от 31.05.2012  183.37 KB относно: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Решение № 226 от 31.05.2012  136.46 KB относно: Създаване на Приют за безстопанствени животни – Стара Загора като ново звено във функция „Други дейности по икономиката", дейност „Приюти за безстопанствени животни", считано от 01.06.2012 година.

Решение № 227 от 31.05.2012  150.66 KB относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2012 година.

Решение № 228 от 31.05.2012  133.52 KB относно: Изменение на Решение 64 от Протокол 5/26.01.212г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора, в частта, касаеща ученици и студенти.

Решение № 229 от 31.05.2012  135.80 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне право на собственост – 3 броя МПС за нуждите на ОД на МВР – Стара Загора

Решение № 230 от 31.05.2012  133.75 KB относно: Предоставяне на имот No 72, находящ се в УПИ V Парк "Дъбова гора, кв. 19 по плана на Старозагорски бани.

Решение № 231 от 31.05.2012  134.41 KB относно: Отдаване под наем на обект частна общинска собственост, находящ се на ул. „Св. Княз Борис" № 43 на СНЦ „Съюз на инвалидите в България".

Решение № 232 от 31.05.2012  144.28 KB относно: Преместване на училища на територията на Община Стара Загора.

Решение № 233 от 31.05.2012  135.31 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от СК „Спортен риболов"

Решение № 234 от 31.05.2012  137.71 KB относно: Обявяване на обект в сграда с идентификатор 68850.512.489.1.1 находящ се на ул. „Витоша" № 23 за частна общинска собственост.

Решение № 235 от 31.05.2012  133.52 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 9, с. Люляк и обявяване на част от улица с ОТ 83-85 за частна общинска собственост.

Решение № 236 от 31.05.2012  126.29 KB относно: Промяна на регулацията в кв.18, „Индустриален", гр. Стара Загора и обявяване на част от улица за частна общинска собственост.

Решение № 237 от 31.05.2012  133.05 KB относно: Изкупуване на имот с идентификатор 68850.523.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.

Решение № 238 от 31.05.2012  205.17 KB относно: Мотивирано предложение на ОСЗ Стара Загора във връзка с постъпило искане от Драгомир Динев Драганов, като наследник на Трифон Стоянов Трифонов, бивш жител на гр.Стара Загора, за издаване на решение за обезщетение с равностойна земя на основание чл.10б,ал.2,т.1 от ЗСПЗЗ.

Решение № 239 от 31.05.2012  211.96 KB относно: Продажба на общински поземлен имот с идент.№68850.143.424 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора (Местност „Герена") на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 240 от 31.05.2012  218.23 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора.

Решение № 241 от 31.05.2012  212.31 KB относно: Продажба на земеделска земя - имот с № 201.9, местност „Кошарите", с. Елхово, Община Стара Загора.

Решение № 242 от 31.05.2012  203.94 KB относно: Продажба на общински имот с № 000709, местност „Ишекър" по КВС на с. Пряпорец, община Стара Загора.

Решение № 243 от 31.05.2012  210.54 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилово, община Стара Загора.

Решение № 244 от 31.05.2012  137.84 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

Решение № 245 от 31.05.2012  137.10 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

Решение № 246 от 31.05.2012  137.37 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

Решение № 247 от 31.05.2012  136.35 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

Решение № 248 от 31.05.2012  136.13 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

Решение № 249 от 31.05.2012  137.48 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

Решение № 250 от 31.05.2012  136.34 KB относно: Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермер, отглеждащ преживни животни в землището на с.Самуилово, Община Стара Загора.

Решение № 251 от 31.05.2012  135.08 KB относно: Отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с. Загоре и с.Кирилово, Община Стара Загора.

Решение № 252 от 31.05.2012  528.07 KB относно: Приемане на Програма „Синди"- „Здрави деца в здрави семейства".

Решение № 253 от 31.05.2012  128.13 KB относно: Преименуване на местности с чужди турско-арабски имена в Община Стара Загора и създаване на временна комисия за извършване на промяната.

Решение № 254 от 31.05.2012  126.60 KB относно: Именуване на обществена сграда в гр. Стара Загора

Решение № 255 от 31.05.2012  132.42 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за преминаване на трасе на „Външен водопровод за ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000374, 000375 и 000378, местност „Шумата" от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора през полски пътища №№ 063020; 000283 и път ІV клас № 000282 от КВС землище с. Малка Верея – общинска публична собственост.

Решение № 256 от 31.05.2012  135.92 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000372, 000373, 000374, 000375, 000376, 000377 и 000378 в местност „Шумата" от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора през полски път № 000283 от КВС на землище с. Малка Верея и улица (от т.1 до т.2) по регулационния план на с. Малка Верея – общинска публична собственост

Решение № 257 от 31.05.2012  133.06 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 036040, намиращ се в местност „Свракая - кладенеца", от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора, през ПИ № 000122 – храсти и полски път № 000121 от КВС на землище с. Борилово – собственост на Община Стара Загора.

Решение № 258 от 31.05.2012  130.97 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.137.5, намиращ се в местност „Герена" от кадастралната карта на землище - Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.137.292 от кадастралната карта на землище – Ст. Загора, представляващ полски път – общинска публична собственост.

Решение № 259 от 31.05.2012  131.84 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.137.22, находящ се в местност „Герена" от кадастралната карта на землище - Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.137.292 от кадастралната карта на землище - Стара Загора, представляващ полски път – общинска публична собственост.

Решение № 260 от 31.05.2012  133.12 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 078001, намиращ се в местност „Мерата" от КВС на землище с. Загоре, Община Стара Загора, през полски път № 000239 и път ІV клас № 000259 от КВС на землище с. Загоре – общинска публична собственост.

Решение № 261 от 31.05.2012  134.30 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 085071, намиращ се в местност „Ханчето", през местен път № 002881 от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора – общинска публична собственост.

Решение № 262 от 31.05.2012  131.85 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 048033, 048118, 048119, 048120, 048121, 048122, 048123, 048124, 048125, 048126, 048127, 048128 и 048129, намиращи се в местност „Алваджи кайнак" от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора през полски пътища №№ 000199, 048031 от КВС на землище с. Малка Верея – общинска публична собственост

Решение № 263 от 31.05.2012  137.34 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.171.46, местност „Берекет могила" в землището на гр. Стара Загора, собственост на „Макс" ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно средно застрояване, с височина на застрояване Н
Решение № 264 от 31.05.2012  135.23 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.207.16, местност „Герена" в землището на гр. Стара Загора, собственост на Неделчо Колев Неделчев. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно ниско застрояване, с височина на застрояване Н
Решение № 265 от 31.05.2012  137.27 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.232.53 - собственост на „Елдикс" ООД; Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.232.43 - собственост на „Динел" ООД; Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.232.5 - собственост на „Елдикс" ООД - урбанизирана територия извън регулационните граници на гр. Стара Загора. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, със средна височина на застрояване (Н
Решение № 266 от 31.05.2012  136.90 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Външен водопровод за поземлени имоти №№ 099013, 099014, 099015, 099016, 099017, 099018, 099019, 099020, 099021, 099022, 099023, 099024, 099025, 099026, 099027, 099028, 099029, 099030, 099031, 099032, 099033, 099034, 099005, 099006, 099007, 099008, 099009, 099010, 099011 от КВС на землище с. Малка Верея", с начин на трайно ползване - индивидуално застрояване, собственост на Васил Николаев Станчев, Иван Димов Чакалов, Николай Иванов Андонов, Диан Бонев Господинов, Мирослава Господинова Стръмска и Христо Деянов Маринов.

Решение № 267 от 31.05.2012  137.94 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 001670, местност „Бой сой", от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 215.427 м. Трасето започва от стълб № 67/18 на извод «Змеево», преминава подземно през поземлени имоти №№ 001610; 001612 – иглолистни дървесни видове и горски пътища № 003580 от КВС на землище с. Змейово – частна държавна собственост и достига до приемо – предавателна станция на «БТК» АД, намираща се в имот № 001670, местност „Бой сой" от КВС на землище с. Змейово.

Решение № 268 от 31.05.2012  135.11 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.211.32 и имот с идентификатор 68850.211.33, местност „Курбанова чешма" от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, собственост на „РАДО РС" ЕООД и Паулина Иванова Терзиева. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Об – за обществено и делово обслужване, свързано средно застрояване, с височина на застрояване Н
Решение № 269 от 31.05.2012  133.98 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.213.7, местност „Кимикли алан" от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, собственост на Ивайло Душков Иванов. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно високо застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%.

Решение № 270 от 31.05.2012  140.65 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.121.38, местност „Герена" от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабела – 120.61 м. Трасето започва от нов ЖР стълб, тип ОМ 951 между стълб №4 и стълб №5 на извод 20Кv Коларово, към П/С "Кольо Ганчев", гр.Стара Загора, преминава през общински път с идентификационен № 68850.121.250 и достига до имот с идентификационен № 68850.121.38, местност „Герена", землище гр. Стара Загора, собственост на Минко Петков Михайлов, с учредено право на строеж на «ЕВРО ПРОДЖЕКТ» ООД.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали