Решения мандат 2015-2019


Решения от Протокол № 47 от 26.09.2019

Решение № 2490 от 26.09.2019 г. относно:  Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Стара Загора Решение № 2491 от 26.09.2019 г. относно:  Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в селата: Братя Кунчеви, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Загоре, Змейово, Калитиново, Калояновец, Маджерито, Малка Верея, Могила, Оряховица, Преславен,…

Решения от Протокол № 46 от 25.07.2019

Решение № 2404 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на кмета на кметство село Яворово - Райчо Димитров Стоев и избиране временно изпълняващ длъжността  кмет на кметство село Яворово. Решение № 2405 от 25.07.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането…

Решения от Протокол № 45 от 27.06.2019

Решение № 2349 от 27.06.2019 г. относно:  Одобряване на проект за ПУП – изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване за територията на парк/квартал «Бедечка» по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали: 801,…

Решения от Протокол № 44 от 30.05.2019

Решение № 2283 от 30.05.2019г. относно: Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за устойчиви градове“, свързан с изпълнението на инвестиционни проекти:  „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руския пазар“ и разширение на ул. „Капитан Петко войвода“; „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“; Решение № 2284 от 30.05.2019 г.…

Решения от Протокол № 43 от 25.04.2019

Решение № 2210 от 25.04.2019 г. относно:  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене. Решение № 2211 от 25.04.2019 г. относно:  Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките…

Решения от Протокол № 42 от 28.03.2019

  Решение № 2136 от 28.03.2019 г. относно: Приемане на второ четене на НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност във връзка с чл.…

Решения от Протокол № 41 от 28.02.2019

Решение № 2074 от 28.02.2019 г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Памукчии Решение № 2075 от 28.02.2019 г. относно: Проект на НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на…

Решения от Протокол № 40 от 31.01.2019

Решение № 2033 от 31.01.2019 г. относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. Решение № 2034 от 31.01.2019 г. относно: Приемане на бюджета за 2019година на Община Стара Загора Приложения 1-47 Решение № 2035от 31.01.2019 г. относно: Приемане на годишен отчет за…

Решения от Протокол № 39 от 18.12.2018

Решение №1983 от 18.12.2018г. относно: Вземане на решение за приемане на „Музикалната емблема на Стара Загора“, създадена от Почетния гражданин проф. Петър Жеков, за официален Химн на града. Решение №1984 от 18.12.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и…

Решения от Протокол № 38 от 29.11.2018

Решение №1919 от 29.11.2018г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ракитница   Решение №1920 от 29.11.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.  …

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали