Решения мандат 2015-2019


Решения от Протокол № 47 от 26.09.2019

Решение № 2490 от 26.09.2019 г. относно:  Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Стара Загора Решение № 2491 от 26.09.2019 г. относно:  Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в селата: Братя Кунчеви, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Загоре, Змейово, Калитиново, Калояновец, Маджерито, Малка Верея, Могила, Оряховица, Преславен,…

Решения от Протокол № 46 от 25.07.2019

Решение № 2404 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на кмета на кметство село Яворово - Райчо Димитров Стоев и избиране временно изпълняващ длъжността  кмет на кметство село Яворово. Решение № 2405 от 25.07.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането…

Решения от Протокол № 45 от 27.06.2019

Решение № 2349 от 27.06.2019 г. относно:  Одобряване на проект за ПУП – изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване за територията на парк/квартал «Бедечка» по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали: 801,…

Решения от Протокол № 44 от 30.05.2019

Решение № 2283 от 30.05.2019г. относно: Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за устойчиви градове“, свързан с изпълнението на инвестиционни проекти:  „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руския пазар“ и разширение на ул. „Капитан Петко войвода“; „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“; Решение № 2284 от 30.05.2019 г.…

Решения от Протокол № 43 от 25.04.2019

Решение № 2210 от 25.04.2019 г. относно:  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене. Решение № 2211 от 25.04.2019 г. относно:  Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките…

Решения от Протокол № 42 от 28.03.2019

  Решение № 2136 от 28.03.2019 г. относно: Приемане на второ четене на НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност във връзка с чл.…

Решения от Протокол № 41 от 28.02.2019

Решение № 2074 от 28.02.2019 г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Памукчии Решение № 2075 от 28.02.2019 г. относно: Проект на НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на…

Решения от Протокол № 40 от 31.01.2019

Решение № 2033 от 31.01.2019 г. относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. Решение № 2034 от 31.01.2019 г. относно: Приемане на бюджета за 2019година на Община Стара Загора Приложения 1-47 Решение № 2035от 31.01.2019 г. относно: Приемане на годишен отчет за…

Решения от Протокол № 39 от 18.12.2018

Решение №1983 от 18.12.2018г. относно: Вземане на решение за приемане на „Музикалната емблема на Стара Загора“, създадена от Почетния гражданин проф. Петър Жеков, за официален Химн на града. Решение №1984 от 18.12.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали