РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 28.05.2020

Размер на шрифта: A A A

Решение № 327 от 28.05.2020 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора –второ четене.

 

Решение № 328 от 28.05.2020 г. относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ четене.

 

Решение № 329 от 28.05.2020 г. относно: Проект на „Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община - Стара Загора“ – първо четене.

 

Решение № 330 от 28.05.2020 г. относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2019 г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата.

 

Решение № 331 от 28.05.2020 г. относно: Подновяване на договора за управление на управителя на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора

 

Решение № 332 от 28.05.2020 г. относно: Осигуряване на устойчивост на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“, съгласно АДБФП BG16M1OP002-2.010-0020-C01 от 28.04.2020г. между Община Стара Загора и УО на ОП „Околна среда 2014-2020 г.” за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по депо С-145/14“5

 

Решение № 333 от 28.05.2020 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване  с проектно предложение   по предифиниран проект « Прилагане на иновативни мерки за смекчаване  и адаптация към изменението на климата в общините в България» по програма «Опазване на околната среда и климатичните промени», финансирана по Финансовия Механизъм на Европейско Икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ и одобрение на проект на Споразумение за партньорство между  Национален Доверителен Екофонд, Община Стара Загора и останалите партньори по проекта

 

Решение № 334 от 28.05.2020 г. относно: Одобряване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Стара Загора

 

Решение № 335 от 28.05.2020 г. относно: Учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 336 от 28.05.2020 г. относно: Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

 

Решение № 337 от 28.05.2020 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА – АВГУСТА“ гр. Стара Загора

 

Решение № 338 от 28.05.2020 г. относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на склад - пристройка към съществуващ магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Стара Загора, кв. 613 – кв. „Три чучура север“, УПИ III78

 

Решение № 339 от 28.05.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ3  в кв. 1 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение № 340 от 28.05.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ  І195  в кв. 14 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

 

Решение № 341 от 28.05.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX257 в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

 

Решение № 342 от 28.05.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII473, кв. 651 – „Железник“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 343 от 28.05.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов“ № 1, апартамент № 3 на настанен в него наемател

 

Решение № 344 от 28.05.2020 г. относно: Продажба на УПИ ІІ3021,одо, кв. 152б, кв. „Васил Левски“ по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 345 от 28.05.2020 г. относно: Продажба на  Iобщ  и УПИ ІІобщ  в кв. 3 по ПУП на с.Ловец, община Стара Загора

 

Решение № 346 от 28.05.2020 г. относно: Продажба на УПИ І264  и УПИ XIX264 в кв. 46 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

 

Решение № 347 от 28.05.2020 г. относно: Продажба на УПИ IIобщ; УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 4 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Решение № 348 от 28.05.2020 г. относно: Продажба на  УПИ XIII383 в кв. 44 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

 

Решение № 349 от 28.05.2020 г. относно: Продажба на УПИ XVобщ, УПИ XVIобщ и УПИ XVIIобщ в кв. 13 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

 

Решение № 350 от 28.05.2020 г. относно: Продажба на УПИ I609,общ в кв. 65 „Стопански двор“ по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

 

Решение № 351 от 28.05.2020 г. относно: Продажба на УПИ VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, oбщина Стара Загора

 

Решение № 352 от 28.05.2020 г. относно:.Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 2 по ПУП на с. Пъстрово, oбщина Стара Загора

 

Решение № 353 от 28.05.2020 г. относно:.Продажба на УПИ IVобщ и УПИ XII4 в кв. 34 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

 

Решение № 354 от 28.05.2020 г. относно:.Продажба на УПИ Xфурна  в кв. 2 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

 

Решение № 355 от 28.05.2020 г. относно:.Продажба на УПИ  XVКОО  в кв. 21 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

 

Решение № 356 от 28.05.2020 г. относно:.Продажба на УПИ УПИ XII101 и УПИ XIII101 в кв. 38 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

 

Решение № 357 от 28.05.2020 г. относно:.Продажба на УПИ XIV196  в кв. 42 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

 

Решение № 358 от 28.05.2020 г. относно:.Продажба на имот с идентификатор 35420.15.26 /номер по предходен план: 015001/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора

 

Решение № 359 от 28.05.2020 г. относно:.Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 77476.66.24, с НТП - „Пасище“ от местност “Киселицата“ по КККР на с. Хрищени и премостване на част от ПИ с идентификатор № 77476.66.23, с НТП - „Напоителен канал“ от местност “Киселицата“ по КККР на с. Хрищени, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 77476.66.11,  Заявление вх. № 10-02-3093 от 15.04.2020 г.

 

Решение № 360 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатори № 46417.50.30, 46417.50.31, 46417.50.32, 46417.50.33, 46417.50.34, местност „Трапът“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-93 от 08.04.2020 г.  

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 46417.50.35 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „За второстепенна улица“ и ПИ с идентификатор № 46417.48.165 по КККР на гр. Стара Загора , с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“;, Заявление Вх. № 10-02-10283 от 09.12.2019 г. 

 

Решение № 361 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор № 68850.199.7 в местност „Дечев кладенец“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-56 от 02.03.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитирания имот, през ПИ с идентификатор № 68850.176.517 - „За местен път“, ПИ с идентификатор № 68850.199.516 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.200.33 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-9326 от 13.11.2019 год.

 

Решение № 362 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.33.922, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-89 от 07.04.2020 г.  

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.33.894 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, Заявление Вх. № 10-02-2880 от 07.04.2020 г. 

 

Решение № 363 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.46.14, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-87 от 02.04.2020 г.  

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор за № 68850.42.53 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.40.32 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“ и  ПИ с идентификатор № 68850.45.29 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“; Заявление Вх. № 10-02-2808 от 02.04.2020 г. 

 

Решение № 364 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 270.58, местност „Голямата ливада“, землище на с. Остра Могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-88 от 03.04.2020 г.

 

Решение № 365 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 52252.31.64, местност „Срещу село“, землище на с. Ново Село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-95 от 10.04.2020 г.

 

Решение № 366 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.8.110, местност „Дъбрава“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-111 от 24.04.2020 г.

 

Решение № 367 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.47.17, ПИ с идентификатор № 68850.47.18, ПИ с идентификатор № 68850.47.19 и ПИ с идентификатор № 68850.47.965, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-90 от 07.04.2020 г.

 

Решение № 368 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.116.231, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-113 от 28.04.2020 г.

 

Решение № 369 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.222.371, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-96 от 13.04.2020 г.

 

Решение № 370 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.225.25, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-86 от 02.04.2020 г.

 

Решение № 371 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.257.656 и изменение План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.257.652, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-108 от 21.04.2020 г.

 

Решение № 372 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.257.657, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр.Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-107 от 21.04.2020г.

 

Решение № 373 от 28.05.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 04738.90.24, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-92 от 07.04.2020 г.  

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.531.102 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „за второстепенна улица“; ПИ с идентификатор № 04738.90.79 по КККР на с. Богомилово, с НТП – „за второстепенна улица“; ПИ с идентификатор № 04738.90.75 по КККР на с. Богомилово, с НТП – „за второстепенна улица“; ПИ с идентификатор № 04738.90.80 по КККР на с. Богомилово, с НТП – „за второстепенна улица“; ПИ с идентификатор № 04738.90.78 по КККР на с. Богомилово, с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 04738.90.77 по КККР на с. Богомилово, с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, Заявление Вх. № 10-02-2884 от 07.04.2020 г. 

 

Решение № 374 от 28.05.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 05431.95.18 и ПИ с идентификатор № 05431.95.19, по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора.

 

Решение № 375 от 28.05.2020 г. относно: Предприемане на действия за запазване транспортното обслужване на Община Стара Загора от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, в условията на извънредна епедимична  обстановка.

 

Решение № 376 от 28.05.2020 г. относно: Подновяване на договора за управление на управителя на „Обредни дейности” ЕООД гр. Стара Загора

 

Решение № 377 от 28.05.2020 г. относно: Приемане на Решение за освобождаване от заплащане на такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна.

 

Решение № 378 от 28.05.2020 г. относно: Закупуване на имоти, собственост на „УМБАЛ-проф. д-р Стоян Киркович“ АД. Предложение за продажба на застроени имоти с идентификатори: 68850.502.593, 68850.502.605, 68850.502.625, 68850.502.627 по КККР на гр. Стара Загора – общинска собственост на УМБАЛ-проф. д-р Стоян Киркович“ АД, в качеството му на собственик на сгради в имотите.

 

Решение № 379 от 28.05.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Е. Ю. Иванова

 

Решение № 380 от 28.05.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на И. М. Димов

 

Решение № 381 от 28.05.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на К. И. Пейчева

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали