РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 25.06.2020

Размер на шрифта: A A A

Решение № 382 от 25.06.2020 г. относно: Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора – първо четене

Приложение

 Решение № 383 от 25.06.2020 г. относно: Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора  – второ четене  

 

Решение № 384 от 25.06.2020 г. относно: Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТА Д-Р ПЕНЧО МОЙМИРОВ ГЮРКОВСКИ за управител на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -  СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД, с ЕИК:000812208, като спечелил конкурса за управител на лечебното заведение.

 

Решение № 385 от 25.06.2020 г. относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Мересев“ ЕООД град Стара Загора

 

Решение № 386 от 25.06.2020 г. относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обредни дейности” ЕООД град Стара Загора

 

Решение № 387 от 25.06.2020 г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Приложение

Решение № 388 от 25.06.2020 г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 16.07.2020г., при липса на кворум на 31.07.2020г.

 

Решение № 389 от 25.06.2020 г. относно: Предоставяне на общинското търговско дружество «Мересев» ЕООД на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване

 

Решение № 390 от 25.06.2020 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Филаделфия 2002“

 

Решение № 391 от 25.06.2020 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот - публична общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб Спорт за всички“

 

Решение № 392 от 25.06.2020 г. относно: Учредяване право на строеж – допълващо застрояване в УПИ IV4857 в кв. 447 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на лека постройка за инвентар

 

Решение № 393 от 25.06.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II168 в кв. 3 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

 

Решение № 394 от 25.06.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX105 в кв. 16 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

 

Решение № 395 от 25.06.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV854  в кв. 62 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение № 396 от 25.06.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III49 в кв. 2 по ПУП на с. Еленино, община Стара Загора

 

Решение № 397 от 25.06.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV243  в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

 

Решение № 398 от 25.06.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ618  в кв. 38 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение № 399 от 25.06.2020 г. относно: Продажба на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 68850.503.324.5.12 /гараж № 18/, 68850.509.4575.1.101 /гараж № 5/, 68850.502.254.1.100 /гараж № 3/, 68850.502.254.1.105 /гараж № 8/, 68850.506.5191.1.135 /гараж № 7/, 68850.506.5191.1.136 /гараж № 8/

 

Решение № 400 от 25.06.2020 г. относно: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.120.3.3, находящ се на бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 9, гр. Стара Загора

 

Решение № 401 от 25.06.2020 г. относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот XXIV296 кв. 16 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

 

Решение № 402 от 25.06.2020 г. относно: Продажба на УПИ VIобщ и УПИ VIIобщ в кв. 1 и на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11  по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

 

Решение № 403 от 25.06.2020 г. относно: Продажба на УПИ IIIобщ и УПИ Vобщ в кв. 18 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

 

Решение № 404 от 25.06.2020 г. относно: Продажба на УПИ III22, УПИ  ІV25, УПИ VII80 и УПИ VIII80 в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора

 

Решение № 405 от 25.06.2020 г. относно: Продажба  на УПИ  ІXобщ.; УПИ Xобщ.; УПИ XIобщ.;  УПИ XIIобщ. в кв. 7,  на УПИ VII снс в кв. 24, на УПИ IIIобщ в кв. 44 по  ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

 

Решение № 406 от 25.06.2020 г. относно: Продажба на УПИ IIобщ  в кв. 6; УПИ Iобщ, УПИ IIобщ в кв. 17; УПИ IXобщ и УПИ Xобщ в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

 

Решение № 407 от 25.06.2020 г. относно: Продажба на УПИ XXобщ; УПИ XXXVIобщ в кв.37 и УПИ VIобщ; УПИ VIIобщ  в кв. 41 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение № 408 от 25.06.2020 г. относно: Одобряване на проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване за ПИ 68850.513.6713, ПИ 68850.513.6128, ПИ 68850.513.6190, ПИ 68850.513.6197, ПИ 68850.513.144, ПИ 68850.513.6706, ПИ 68850.513.6711, ПИ 68850.513.6714, в кв./парк „Бедечка”, гр. Стара Загора, по чл. 16 от ЗУТ.

 

Решение № 409 от 25.06.2020 г. относно: Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ IIза магазини и спортна зала в кв. 1515, одобрен със Заповед № 19-12-12 / 17.01.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора и улица с о. т. 4502 – о. т. 8169, одобрен със Заповед № 2 / 03.01.1991г. на Кмета на Община Стара Загора

 

Решение № 410 от 25.06.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.205.22 в местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-06-142 от 26.05.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитираният имот през ПИ с идентификатор № 68850.208.69 - „За селскостопански горски, ведомствен път“,  Заявление  с вх. № 10-02-3895 от 26.05.2020 год.

 

Решение № 411 от 25.06.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.181.47 в местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-115 от 28.04.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитирания имот, през ПИ с идентификатор № 68850.188.614 - „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.182.581 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.182.585 - „За гори и храсти“,  ПИ с идентификатор № 68850.182.586 - „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, ПИ с идентификатор № 68850.182.587 - „За гори и храсти“, ПИ с идентификатор № 68850.182.589 - „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ и ПИ с идентификатор № 68850.181.754 - „За селскостопански горски, ведомствен път“– общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-4082 от 03.06.2020 год.

 

Решение № 412 от 25.06.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.60.4, по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-139 от 26.05.2020 г.

 

Решение № 413 от 25.06.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.119.11, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-141 от 26.05.2020 г.

 

Решение № 414 от 25.06.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.117.15, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 

 

Решение № 415 от 25.06.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.41.11 в местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, Община Стара Загора.

 

Решение № 416 от 25.06.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 31276.107.12, местност „Старата река“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора. 

 

Решение № 417 от 25.06.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за aвъншно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.48.51 в местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, Община Стара Загора

 

Решение № 418 от 25.06.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на новопроектиран открит отводнителен канал за отвеждане на повърхностните води в с. Памукчии, общ. Стара Загора

 

Решение № 419 от 25.06.2020 г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 20.07.2020г., при липса на кворум на 04.08.2020г.

 

Решение № 420 от 25.06.2020 г. относно: Даване на съгласие за изкупуване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.9905.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора във връзка с изпълнение на проект «Международен младежки център – мисли локално, действай глобално» по процедура «Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие», код на процедурата BGLD-1.003, по програма «Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи», одобрен за финансиране по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство /ФМ на ЕИП/.

 

Решение № 421 от 25.06.2020 г. относно: Даване съгласие община Стара Загора да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

 

Решение № 422 от 25.06.2020 г. относно: Именуване на улица на територията на град Стара Загора

 

Решение № 423 от 25.06.2020 г. относно: Изменение в утвърдения с Решение № 266.7 от 30.04.2020 г. на Общински съвет Стара Загора проект на договор за възлагане на управлението на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД, гр. Стара Загора.  

 

Решение № 424 от 25.06.2020 г. относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП, съгласно решение 9/28.11.2019г. на Общински съвет Стара Загора за 2020 година

 

Решение № 425 от 25.06.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на В. Т. Василев

 

Решение № 426 от 25.06.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на П. А. Атанасов

 

Решение № 427 от 25.06.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Ж. И. Иванова

 

Решение № 428 от 25.06.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на В. В. Карастоянов

 

Решение № 429 от 25.06.2020 г. относно: Продажба на метал – общинска собственост и одобряване на начална тръжна цена

 

Разпечатки от поименното гласуване на заседанието 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали