РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 24.09.2020

Размер на шрифта: A A A

Решение № 511 от 24.09.2020 г. относно: Приемане на Наредба за изменение на наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение №110 от 30.01.2017 г., изм. и доп. с Решение № 132 от 13. февруари 2020 г. – първо четене.

Решение № 512 от 24.09.2020 г. относно: Правила за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата  при Община Стара Загора

Приложение

Решение № 513 от 24.09.2020 г. относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2020 година

Приложения

Решение № 514 от 24.09.2020 г. относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година и промяна в инвестиционната програма за 2020 година

Приложения

Решение № 515 от 24.09.2020 г. относно: Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет

Решение № 516 от 24.09.2020 г. относно: Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара  Загора за периода 2021 - 2023 година

Приложения, Доклад

Решение № 517 от 24.09.2020 г. относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.10.2020 г.

Решение № 518 от 24.09.2020 г. относно: Даване съгласие за преустройство и ползване на обект с площ от 11 м2, с идентификатор 68850.503.9905.2.1, частна общинска собственост за нуждите на проект BGLD-1.003-0003 “Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/, по процедура «Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие»

Решение № 519 от 24.09.2020 г. относно: Даване съгласие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД за бракув. на ДМА

Решение № 520 от 24.09.2020 г. относно: Изменение на Решение № 442, Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Стара Загора проведено на 30.07.2020 год., относно пътуването на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Решение № 521 от 24.09.2020 г. относно: Избор на управител на „МЕРЕСЕВ“ ЕООД гр. Стара Загора        

Решение № 522 от 24.09.2020 г. относно: Прекратяване на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обредни дейности“ ЕООД и подновяване договора за управление на управителя на „Обредни дейности“ ЕООД

Решение № 523 от 24.09.2020 г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 01.10.2020г.

Решение № 524 от 24.09.2020 г. относно: Освобождаване на контрольора на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД

Решение № 525 от 24.09.2020 г. относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД

Решение № 526 от 24.09.2020 г. относно: Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“

Решение № 527 от 24.09.2020 г. относно: Съгласие за издаване на разрешение за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – дренаж, за питейно-битово водоснабдяване на с. Ракитница, община Стара Загора (разположен в поземлен имот 61995.76.221 – държавна частна собственост)

Решение № 528 от 24.09.2020 г. относно: Съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1 от Закона за водите – язовир в землището на с. Сладък кладенец, представляващ ПИ 67154.67.345, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, без изграждане на съоръжения за осъществяване на дейността

Решение № 529 от 24.09.2020 г. относно: Учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 530 от 24.09.2020 г. относно: Учредяване на възмездно право на строеж на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Юг" ЕАД върху УПИ ІКЖС и гаражи кв. 404 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 531 от 24.09.2020 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ38  в кв. 46 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 532 от 24.09.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV161  в кв. 201 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 533 от 24.09.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І56  в кв. 6 по ПУП на с. Памукчии, община Стара Загора

Решение № 534 от 24.09.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ72  в кв. 47 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора

Решение № 535 от 24.09.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ298  в кв. 5 по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Решение № 536 от 24.09.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II31 в кв. 2 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Решение № 537 от 24.09.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV148 в кв. 16 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Решение № 538 от 24.09.2020 г. относно: Отдаване под наем на общински обект: ОСД „Кафе-аперитив“, с площ 135.30 кв. м., находящ се на сутеренен етаж на сграда за култура и изкуство /ДТ „Гео Милев“/, с адрес гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 34.

Решение № 539 от 24.09.2020 г. относно: Отдаване под наем на общински обект: Кафе, находящо се в Музей „Литературна Стара Загора“, с адрес гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 44.

Решение № 540 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ бл. 13, апартамент № 57 на настанен в него наемател

Решение № 541 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“, бл. 17, апартамент № 49 на настанен в него наемател

Решение № 542 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ № 28, апартамент № 43 на настанен в него наемател

Решение № 543 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ бл. 10, апартамент № 7 на настанен в него наемател

Решение № 544 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. 47, апартамент № 59 на настанен в него наемател

Решение № 545 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 24, апартамент № 2 на настанен в него наемател

Решение № 546 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на УПИ XIV119 в кв.697 – кв. „Железник“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 547 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на гараж № 1, гараж № 2, гараж № 3, гараж № 4, гараж № 5 и склад към него, гараж № 6, гараж № 8, находящи се в жилищен блок, разположен в УПИ Iгжс, кв. 46 по плана на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение № 548 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот Х786 в кв. 45 „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 549 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на УПИ II83 и УПИ X85  в кв. 29 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора

Решение № 550 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на имоти, находящи се в с. Самуилово, община Стара Загора: Застроен УПИ IXфурна в кв. 11, УПИ II в кв. 25, Застроен УПИ II сгради с пл.№ №318,319  в кв. 25 и Застроен УПИ XVIIмагазин,заведение за общ.хранене  в кв. 29

Решение № 551 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на застроен УПИ І-общ. в кв. 109 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж  

Решение № 552 от 24.09.2020 г. относно: Предварително съгласие разработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VI81 и улица с о. т. 37л – о. т. 37к – о. т. 37в, кад. район 90, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора одобрен със Заповед № 19-12-214 / 24.10.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Решение № 553 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за УПИ I 1004 в КР 115 представляващ ПИ с идентификатор № 68850.115.1004 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-237 от 20.08.2020 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за УПИ I 1004 в КР 115 представляващ ПИ с идентификатор № 68850.115.1004 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.115.214 - „За селскостопански горски ведомствен път“ – общинска публична собственост,  Заявление  вх. № 10-02-6007 от 20.08.2020 год. 

Решение № 554 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване за УПИ I 15, УПИ II 18, УПИ III 19, УПИ IV 20, УПИ V 24, УПИ VI25 и УПИ VII 26, КР 1 по КККР на с. Кирилово, общ. Стара Загора, Заявление Вх. № 19-06-217 от 14.07.2020 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за УПИ I 15, УПИ II 18, УПИ III 19, УПИ IV 20, УПИ V 24, УПИ VI 25 и УПИ VII 26, КР 1 по КККР на с. Кирилово, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 36899.1.586 - „За селскостопански горски ведомствен път“ – общинска публична собственост,  Заявление  вх. № 10-02-5570 от 03.08.2020 год. 

Решение № 555 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 44851.8.22, местност „Новите лозя“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-228 от 13.08.2020 год. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 44851.8.22, местност „Новите лозя“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 44851.301.505 - „Улица“, ПИ с идентификатор № 44851.9.188 – „За селскостопански горски ведомствен път“ – общинска публична собственост,  Заявление  вх. № 10-02-5880 от 13.08.2020 год.   

Решение № 556 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.198.23, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-208 от 28.07.2020 г.

Решение № 557 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.231.1, местност „Сечена могила“ землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-210 от 28.07.2020 г.

Решение № 558 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.259.507, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-232 от 19.08.2020 г.

Решение № 559 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.116.18, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-254 от 01.09.2020 г.

Решение № 560 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за новообразуван ПИ № 207.293, местност „Дюляка“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора във връзка със Заявление с рег. № 19-06-193 от 07.07.2020 г.

Решение № 561 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 296.105, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-220 от 04.08.2020 г.

Решение № 562 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 36899.3.14, местност „Георгьовска черква“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-231 от 19.08.2020 г.

Решение № 563 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 05431.35.14, местност „Кайрака - Варница“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-230 от 18.08.2020 г.

Решение № 564 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 27379.27.22, местност „Скендеря“, землището на с. Елхово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-255 от 01.09.2020г.

Решение № 565 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.26.10, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-183 от 30.06.2020 г.

Решение № 566 от 24.09.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 27379.28.13, местност „Гаджев дол“, землището на с. Елхово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-256 от 01.09.2020 г.

Решение № 567 от 24.09.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на пътна връзка до ПИ  с идентификатор № 77476.59.6, местност „Вира“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора

Решение № 568 от 24.09.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен План и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатори № 46417.50.30, 46417.50.31, 46417.50.32, 46417.50.33, 46417.50.34, местност „Трапът“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора

Решение № 569 от 24.09.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен План за външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ с идентификатор № 44851.308.150, местност „Гробищата“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора

Решение № 570 от 24.09.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Г. Х. Георгиев

Решение № 571 от 24.09.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Ф. Г. Гаджокова

Решение № 572 от 24.09.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Р. Й. Иванов

Решение № 573 от 24.09.2020 г. относно: Даване съгласие община Стара Загора да сключи споразумение за партньорство за подготовката и изпълнението на интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Решение № 574 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, апартамент № 116 на настанен в него наемател

Решение № 575 от 24.09.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Боруйград“ бл. 58, апартамент № 45 на настанен в него наемател

Решение № 576 от 24.09.2020 г. относно: Приемане на Решение за намаляване на таксите, отпадане на индекс инфлация и премахване на лихви за периода на извънредното положение за фирми (наематели), извършващи стопанска дейност  за отдаване под наем на РИЕ

Решение № 577 от 24.09.2020 г. относно: Прекратяване правото на безвъзмездно ползване на отдаден на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД недвижим имот

Решение № 578 от 24.09.2020 г. относно: Предоставяне на „Волейболен клуб Берое 2016“ гр. Стара Загора безвъзмездно право на ползване

Решение № 579 от 24.09.2020 г. относно: Именуване на улици в село Християново

Поименно гласуване по точките от Заседание 14

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали