РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 26.11.2020

Размер на шрифта: A A A

Решение № 626 от 26.11.2020г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

 

Решение № 627 от 26.11.2020г. относно Проект на „Наредба за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в Община Стара Загора“ – първо четене

Приложение

 

Решение № 628 от 26.11.2020г. относно Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2020 година

Приложение

Решение № 629 от 26.11.2020г. относно Изваждане на ДМА от активите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД гр.Стара Загора 

 

Решение № 630 от 26.11.2020г. относно Даване съгласие за сключване на договори за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

 

Решение № 631 от 26.11.2020г. относно Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 17.12.2020г., при липса на кворум 07.01.2021г.

 

Решение № 632 от 26.11.2020г. относно Удължаване на мандата на Временната комисия, сформирана с Решение № 447 от Протокол № 13/30.07.2020 г. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 633 от 26.11.2020г. относно Общински план с рег. № 10-32-125/27.02.2020г. за защита при бедствия, през периода 2020-2030 година и Програма на Община Стара Загора с рег. № 10-32-124/27.02.2020г. за намаляване риска от бедствия за периода 2020-2030 година.

 

Решение № 634 от 26.11.2020г. относно Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 608 по плана за регулация на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на имот с проектен идентификатор 68850.502.642 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

 

Решение № 635 от 26.11.2020г. относно Сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот в кв. 426б по ПУП на град Стара Загора и прекратяване на съсобственост чрез замяна

 

Решение № 636 от 26.11.2020г. относно Възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект - състоящ се от два поземлени имота /язовири/  - публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Малка Верея и с. Лясково, Община Стара Загора

 

Решение № 637 от 26.11.2020г. относно Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ Х435  в кв. 3 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение № 638 от 26.11.2020г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ VI51, кв. 4 – „Дъбрава“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 639 от 26.11.2020г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ ІII26  в кв. 6 по ПУП на с. Руманя, община Стара Загора

 

Решение № 640 от 26.11.2020г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ95  в кв. 21 по ПУП на с. Люляк, община Стара Загора

 

Решение № 641 от 26.11.2020г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ VI218 в кв. 19 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

 

Решение № 642 от 26.11.2020г. относно Отпускане еднократна парична помощ на И. Д. Николов

 

Решение № 643 от 26.11.2020г. относно Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за ПИ 4557а, попадащ в УПИ IЖС, КОО И ППГ в кв.326а и улица с о. т. 4647 –  о. т. 4669 – о. т. 4670, одобрен със Заповед № 118 / 26.01.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора.

 

Решение № 644 от 26.11.2020г. относно Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ XVIІ585 в кв. 40 “Голиш“, одобрен с Решение № 102 / 29.04.2004 г. на Общински съвет гр. Стара Загора.

 

Решение № 645 от 26.11.2020г. относно Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Охранителен канал в кв. „Лозенец“ по плана на гр. Стара Загора, Община Стара Загора - обект от първостепенно значение,  Заявление с Вх.№10-33-194/04.11.2020г.

 

Решение № 646 от 26.11.2020г. относно Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.257.150, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-307/14.10.2020г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.257.150, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.286.677 - „За местен път“ – публична общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-7948 от 02.11.2020 год.

 

Решение № 647 от 26.11.2020г. относно Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за новообразуван ПИ № 207.234, местност „Дюляка“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора във връзка със Заявление с рег. № 19-06-287 от 28.09.2020 г.

 

Решение № 648 от 26.11.2020г. относно Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 54314.173.2, местност „Нешев кладенец“, землище на с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-335 от 03.11.2020 г.

 

Решение № 649 от 26.11.2020г. относно Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.33.6, местност „Мустанска чешма“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-336 от 03.11.2020 г.

 

Решение № 650 от 26.11.2020г. относно Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно водозахранване и канализация и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор №№ 04738.94.25, 04738.94.26, 04738.94.27, 04738.94.28, 04738.94.29 и   04738.94.30 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора.

 

Решение № 651 от 26.11.2020г. относно Съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект представляващ ПИ 16701.15.10, с начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Стара Загора, за заустване на битови отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект: „Завод за каучукови уплънения“, намиращ се в землището на село Горно Ботево, община Стара Загора, област Стара Загора

 

Решение № 652 от 26.11.2020г. относно Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 609 по Протокол № 15 от 29 октомври 2020 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 653 от 26.11.2020г. относно Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 610 по Протокол № 15 от 29 октомври 2020 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 654 от 26.11.2020г. относно Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 612 по Протокол № 15 от 29 октомври 2020 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 655 от 26.11.2020г. относно Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти – нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 година на територията на Община Стара Загора.

 

Решение № 656 от 26.11.2020г. относно Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2021 год. на територията на ТП „ДГС Стара Загора“

 

Решение № 657 от 26.11.2020г. относно Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2021 год. на територията на ТП „ДГС Чирпан“

 

Решение № 658 от 26.11.2020г. относно Отпускане на субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД гр.Стара Загора за откриване на триажен – COVID кабинет

 

Решение № 659 от 26.11.2020г. относно Оказване финансова помощ от Община Стара Загора на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД, с ЕИК:000812172, във връзка с дейностите по лечение на болни с COVID-19, чрез извършване на допълнителна парична вноска в капитала на дружеството, в размер на 50 000 лв.

 

Решение № 660 от 26.11.2020г. относно Предложение за одобрение за финансиране по Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани на проект „За достоен живот“ на СНЦ „Зонта клуб – Стара Загора“ с вх. № 10-02-8341 от 13.11.2020 г.

 

Решение № 661 от 26.11.2020г. относно Отпускане еднократна парична помощ на С. С. Александров

 

Решение № 662 от 26.11.2020г. относно Отпускане еднократна парична помощ на Д. А. Койчева

 

Решение № 663 от 26.11.2020г. относно Освобождаване на търговци от задължения за плащане на наем за общински обекти

 

Поименно гласуване по точките от Заседание 16

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали