РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 18 ОТ 28.01.2021

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 708 от 28.01.2021г. относно Приемане  на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора – второ четене 

Решение № 709 от 28.01.2021г. относно Промяна в крайния срок на погасяване на съществуващ дългосрочен общински дълг при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове, чрез изменение на Решение № 1513 от 26.04.2018 година, изменено с Решение № 1725 от 28.06.2018 година и Решение № 51 от 19.12.2019 година

Решение № 710 от 28.01.2021г. относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.

Приложение

Решение № 711 от 28.01.2021г. относно Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 г.

Приложение

Решение № 712 от 28.01.2021г. относно Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2021-2022 г.

Приложение 1   Приложение 2   Приложение 3 

Решение № 713 от 28.01.2021г. относно Утвърждаване на ред за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на община Стара Загора

Решение № 714 от 28.01.2021г. относно Изменение и допълнение на договорите за управление на управителите на общинските търговски дружества /публични предприятия/, съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия 

Решение № 715 от 28.01.2021г. относно Избор на управител на „МЕРЕСЕВ“ ЕООД  гр. Стара Загора

Решение № 716 от 28.01.2021г. относно Приемане на годишен отчет за 2020 г.

Приложение

Решение № 717 от 28.01.2021г. относно Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли 2020 – декември 2020

Решение № 718 от 28.01.2021г. относно Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2020 година

Приложение

Решение № 719 от 28.01.2021г. относно Отчитане и приемане на инвестиции за 2020г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните съгласно сключен договор № Д-РР-Д-9/ 29.02.2016г.  с Aсоциацията по ВиК

Решение № 720 от 28.01.2021г. относно Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2021 год. на територията на ТП „ДГС Чирпан“ - Корекция

Приложение

Решение № 721 от 28.01.2021г. относно Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 10.02.2021г.,  а при липса на кворум на 24.02.20201г.

Решение № 722 от 28.01.2021г. относно Удължаване срока на договори за наем на наематели на търговски маси 4 броя на Централен зеленчуков пазар- закрита част, съгласно приложение № 1

Решение № 723 от 28.01.2021г. относно Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Стара Загора

Решение № 724 от 28.01.2021г. относно Отдаване под наем на обект частна общинска собственост – Част от самостоятелен обект в сграда – продажба на вестници и списания, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора

Решение № 725 от 28.01.2021г. относно Учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ XV679 в кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 726 от 28.01.2021г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ242 в кв. 51 по ПУП на с. Самуилово, община Стара Загора

Решение № 727 от 28.01.2021г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ136  в кв. 16 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Решение № 728 от 28.01.2021г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ XІ167  в кв. 6 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 729 от 28.01.2021г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ IХ207 в кв. 27 по ПУП на с. Самуилово, община Стара Загора

Решение № 730 от 28.01.2021г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ ХXIII146  в кв. 5 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Решение № 731 от 28.01.2021г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ IX268  в кв. 39 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 732 от 28.01.2021г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV197  в кв. 37 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Решение № 733 от 28.01.2021г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ VI519  в кв. 50 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 734 от 28.01.2021г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ ХXV151  в кв. 40 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Решение № 735 от 28.01.2021г. относно Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ379 в кв. 60 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 736 от 28.01.2021г. относно Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 102 на настанен в него наемател

Решение № 737 от 28.01.2021г. относно Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг”, бл. 56, вх. A, ап. 117  на настанен в него наемател

Решение № 738 от 28.01.2021г. относно Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 73 на настанен в него наемател

Решение № 739 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатори № 04738.89.12, местност „Кафявата скала“, землище на с Богомилово, общ. Стара Загора, Заявление Вх.№ 19-06-392 от 14.12.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за преминаване на трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ с идентификатор № 04738.133.501 - „За второстепенна улица“ и ПИ с идентификатор № 04738.89.13 - „За селскостопански горски ведомствен път“ – Общинска публична собственост,  Заявление с вх. № 10-02-9101 от 14.12.2020г.

Решение № 740 от 28.01.2021г. относно Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор № 27214.65.1, ПИ с идентификатор 27214.33.37, ПИ с идентификатор 27214.33.50, ПИ с идентификатор 27214.33.1, ПИ с идентификатор 27214.33.7, ПИ с идентификатор 27214.33.8, землището на с. Еленино, общ. Стара Загора. 

Решение № 741 от 28.01.2021г. относно Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ ІII565,7125, Оо, паркинг в кв.133, одобрен със Заповед № 19-12-185 / 18.08.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора и Заповед № 2117 / 28.09.1988 г. на Кмета на Община Стара Загора в частта му за улица с о. т. 344 – о. т. 344а.

Решение № 742 от 28.01.2021г. относно Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ І3919 в кв.525, одобрен със Заповед № 1978/04.11.1997 г. на Кмета на Община Стара Загора и улица с о. т. 4882 – о. т. 4886а

Решение № 743 от 28.01.2021г. относно Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР на  с. Дълбоки, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1255/27.09.1977 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за имот общинска собственост и улица с о. т. 96 – о. т. 313 и  План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Решение № 744 от 28.01.2021г. относно Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ І Трансстрой в кв.5 „Индустриален“, одобрен със Заповед № 762/02.05.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора и улица с о. т. 23 – о. т. 24а

Решение № 745 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за улична регулация на кадастрални райони 258 и 259, местност Падналия мост по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 746 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за новообразуван ПИ № 300.78, местност „Язовира“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-407 от 23.12.2020 г.

Решение № 747 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и изменение на ВиК схема за обект: „Довеждащ водопровод до „Гробищен парк“ – промяна по време на строителството“ в ПИ с идентификатор № 04738.102.50, местност „Тетрата“ по КККР на с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№10-33-223/23.12.2020г.

Решение № 748 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 300.79, местност „Язовира“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-406 от 23.12.2020 г.

Решение № 749 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за новообразуван ПИ № 305.243 по КККР на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-387 от 08.12.2020 г.

Решение № 750 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.92.38, местност „Жеков дол“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-399 от 21.12.2020г.

Решение № 751 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 56188.44.6, местност „Средецки път“, землище на с. Петрово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-403 от 22.12.2020г.

Решение № 752 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.8.909, местност „Дъбрава“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-388 от 08.12.2020 г.

Решение № 753 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.152, местност „Бойчов кладенец“, землище на г. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-386 от 08.12.2020 г.

Решение № 754 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.121.442, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-404 от 22.12.2020 г.

Решение № 755 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 27214.21.9, местност „Ниското“, землище на с. Еленино, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-415 от 29.12.2020г.

Решение № 756 от 28.01.2021г. относно Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.48.7, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-367 от 24.11.2020 г.

Решение № 757 от 28.01.2021г. относно Определяне на Работна група за подготовка на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества

Решение № 758 от 28.01.2021г. относно Даване име на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи – град Стара Загора

Решение № 759 от 28.01.2021г. относно Изменение на Решение № 717 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 22.12.2009г., в частта му по т.3.3.

Решение № 760 от 28.01.2021г. относно Допълнение към решение №  573 на Общински съвет – Стара Загора от Протокол № 14/24.09.2020 год.

Решение № 761 от 28.01.2021г. относно Даване съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“, както и да направи подбор на потенциални партньори за участие в сдружението, съгласно изискванията на програмата и да подаде проектно предложение до Министерство на икономиката от името на партньорите в сдружението.

Решение № 762 от 28.01.2021г. относно Отмяна на РЕШЕНИЕ № 687 от Протокол № 17/17.12.2020 г. от Заседание на Общински Съвет Стара Загора

 

Поименно гласуване по точките от Заседание 18 - 1 част

Поименно гласуване по точките от Заседание 18 - 2 част

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали