Решения от Протокол № 18 от 30.01.2017

Размер на шрифта: A A A

Решение № 706 от 30.01.2017 598.45 KB относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 год.

Решение № 707 от 30.01.2017г. 259.29 KB относно: Приемане на бюджета за 2017 година на Община Стара Загора

Решение № 708 от 30.01.2017г. 205.01 KB относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Стара Загора за 2016г.

Решение № 709 от 30.01.2017г. 253.68 KB относно: Приемане на Наредба на Община Стара Загора за водене на Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие – второ четене

Решение № 710 от 30.01.2017г. 371.13 KB относно: Приемане на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора – второ четене

Решение № 711 от 30.01.2017г. 215.15 KB относно: Допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 712 от 30.01.2017г. 211.3 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – първо четене.

Решение № 713 от 30.01.2017г. 252.66 KB относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2017 г.

Решение № 714 от 30.01.2017г. относно: Издаване от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД на месечна абонаментна карта за десет еднопосочни пътувания до населени места на територията на община Стара Загора.

Решение № 715 от 30.01.2017г. 208.06 KB относно: Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017г.

Решение № 716 от 30.01.2017г. 206.74 KB относно: Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2016 година

Решение № 717 от 30.01.2017г. 215.29 KB относно: Допълнение и изменение на Решение № 637, Протокол № 16 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 24.11.2016 год. относно пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Решение № 718 от 30.01.2017г. 263.66 KB относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център – I” ЕООД град Стара Загора

Решение № 719 от 30.01.2017г. 264 KB относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център – I”ЕООД град Стара Загора

Решение № 720 от 30.01.2017г. 218.9 KB относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Мересев“ ЕООД град Стара Загора

Решение № 721 от 30.01.2017г. 219.93 KB относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обредни дейности” ЕООД град Стара Загора

Решение № 722 от 30.01.2017г. 215.83 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 28.02.2017г., при липса на кворум 16.03.2017г.

Решение № 723 от 30.01.2017г. 216.84 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Боксов клуб Стара Загора“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 724 от 30.01.2017г. 219.2 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „ СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС – АСКЕН“ и СНЦ „ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС – БОРУЙ“, гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

Решение № 725 от 30.01.2017г. 218.19 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „ КЛУБ СКОКОВЕ БАТУТ ДОБРИ КОСТИН“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

Решение № 726 от 30.01.2017г. 259.19 KB относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2017-2018 година.

Приложение 1 към Решение № 726 3.08 MBПриложение 2 към Решение № 726 255.81 KBПриложение 3 към Решение № 726 163.04 KB

Решение № 727 от 30.01.2017г. 210.77 KB относно: Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за имот № 000192 в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение № 728 от 30.01.2017г. 211.32 KB относно: Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за имот № 000045 в землището на с. Борово, Община Стара Загора

Решение № 729 от 30.01.2017г. 207.46 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Виктория Георгиева Загорова – Иванова

Решение № 730 от 30.01.2017г. 216.23 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ513 в кв. 505-„Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

Решение № 731 от 30.01.2017г. 212.43 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ26 в кв. 52 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 732 от 30.01.2017г. 212.07 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ160 в кв. 14 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

Решение № 733 от 30.01.2017г. 219.14 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 26, вх. Д, ет. 7, апартамент № 125 на настанен в него наемател.

Решение № 734 от 30.01.2017г. 221.5 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. П. Евтимий“ № 82, на настанен в него наемател

Решение № 735 от 30.01.2017г. 221.67 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода“ № 1, на настанен в него наемател

Решение № 736 от 30.01.2017г. 218.63 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVАПК в кв. 5, по плана на с. Калояновец, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 737 от 30.01.2017г. 217.83 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 9 по плана на с. Остра могила, община Стара Загора на собственик на законно построена сграда

Решение № 738 от 30.01.2017г. 220.23 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-09-88 от 29.03.2016 год.

Решение № 739 от 30.01.2017г. 221.17 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 086010 по КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 086010 от КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-80 от 21.03.2016 год.

Решение № 740 от 30.01.2017г. 219.74 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-60 от 29.03.2016 год.

Решение № 741 от 30.01.2017г. 217.16 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ № 013037 и ПИ № 013038 по КВС на местност „Узана“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-154 от 31.05.2016 год.

Решение № 742 от 30.01.2017г. 218.12 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.256.121 и ПИ № 68850.256.161 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-5 от 04.01.2017 год.

Решение № 743 от 30.01.2017г. 218.88 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.256.59, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-2 от 04.01.2017 год.

Решение № 744 от 30.01.2017г. 218.28 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.256.51 и, ПИ № 68850.256.52 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-5 от 04.01.2017 год.

Решение № 745 от 30.01.2017г. 218.56 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.250.23, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-6 от 04.01.2017 год.

Решение № 746 от 30.01.2017г. 218.84 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.26.12, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-4 от 04.01.2017 год.

Решение № 747 от 30.01.2017г. 217.32 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 108 012 в местност „Под медвен“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-7 от 04.01.2017 г.

Решение № 748 от 30.01.2017г. 217.75 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 112 006 в местност „Герена“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-147 от 25.05.2015 г.

Решение № 749 от 30.01.2017г. 218.57 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.258.436 в местност “Съборената кюприя“ от землище гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ I 9530 в кадастрален район 258 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-374 от 09.12.2016 год.

Решение № 750 от 30.01.2017г. 217.03 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.264 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-378 от 13.12.2016 год.

Решение № 751 от 30.01.2017г. 215.8 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.255.144 по КККР на местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-400 от 27.12.2016 год.

Решение № 752 от 30.01.2017г. 215.98 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 089008 в местност „Козу кулак“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-364 от 06.12.2016 год.

Решение № 753 от 30.01.2017г. 215.89 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 088043 в местност „Козу кулак“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-354 от 29.11.2016 год.

Решение № 754 от 30.01.2017г. 216.51 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.116.229 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-379 от 13.12.2016 г.

Решение № 755 от 30.01.2017г. 216.51 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000 812 в местност „Плоска могила“ по КВС на землище с. Дълбоки, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-380 от 13.12.2016 год.

Решение № 756 от 30.01.2017г. 216.75 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.123.37 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-12 от 06.01.2016 г.

Решение № 757 от 30.01.2017г. 217.56 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.199.7 в местност “Дечев кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора“.

Решение № 758 от 30.01.2017г. 215.63 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 058 030 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали