Решения от Протокол № 19 от 23.02.2017

Размер на шрифта: A A A

 Решение № 759 от 23.02.2017г. 217.37 KB относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора на първо четене.

 Решение № 760 от 23.02.2017г. 218.27 KB относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година и промяна в инвестиционната програма.

Решение № 761 от 23.02.2017г. 212.1 KB относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2018-2020 година.

Приложение 1 към Решение № 761 2.33 MB

Решение № 762 от 23.02.2017г. 139 KB относно: Даване на съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози “ЕООД за прехвърляне на употребявани тролейбуси марка „ЛАЗ“ от група „ДМА“ в група „Материални запаси“

Решение № 763 от 23.02.2017г. 133.93 KB относно: Сформиране на Временна комисия за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора, във връзка с Решение № 1170 от Заседание № 31 на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.03.2014г.

Решение № 764 от 23.02.2017г. 141.93 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост – в гр.Стара Загора на СНЦ „ Филаделфия 2002“

Решение № 765 от 23.02.2017г. 219.39 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост – в с. Малко Кадиево на НЧ „ Митьо Станев-1929 година“.

Решение № 766 от 23.02.2017г. 217.7 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV 365 в кв. 59 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 767 от 23.02.2017г. 218.69 KB относно: Прекратяване на съсобственост в ПИ № 415 в кв. 26 по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Решение № 768 от 23.02.2017г. 237.18 KB относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – ПРЗ в кадастрален район 532 по КК на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 184-185 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост.

Решение № 769 от 23.02.2017г. 294.28 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 084033 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-388/ 19.12.2016 г.
Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на канализация за ПИ № 084033 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-388/ 19.12.2016г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на водопровод и трасе на канализация за ПИ № 084033 през ПИ № 084025 – „полски път“, улица с о.т. 12 - о.т. 13 и ПИ № 084034 – „пасище, мера“ в землище с. Богомилово, Община Стара Загора – публична, общинска собственост.

 Решение № 770 от 23.02.2017г. 142.58 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-20 от 13.01.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени през ПИ № 000 159 – „полски пътища“, ПИ № 000 161 - „територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения“ и ПИ № 000 105 и ПИ № 000 160 – „пасища, мери“ в землище с. Хрищени, Община Стара Загора – публична, общинска собственост.

 Решение № 771 от 23.02.2017г. 218.6 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на хлораторна помпа в землище с. Хрищени, Общ.Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-21 от 13.01.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени през второстепенна улица с о.т. 59 – о.т.60 и ПИ № 000 160 – „пасища, мери“ в землище с. Хрищени, Община Стара Загора – публична, общинска собственост.

 Решение № 772 от 23.02.2017г. 142.64 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ № 078 006 в местност “Тюлкерман“ от землището на с. Хрищени, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-51 от 31.01.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 078 006 през ПИ № 000 345 – „пасище, мера“ и ПИ № 000 079 - „водни течения и водни площи“ в землище с. Хрищени – публична общинска собственост.

 Решение № 773 от 23.02.2017г. 140.73 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 017 109 в местност “Стамболов хан“ от землището на с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-58 от 31.01.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 017 109 през ПИ № 000 224 – „полски път“ и ПИ № 000 275 - „храсти“ в землище с. Ново село, общ. Стара Загора – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-390 от 31.01.2017 год.

Решение № 774 от 23.02.2017г. 222.86 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. “Три чучура – юг“, бл. 55 на настанен в него наемател.

Решение № 775 от 23.02.2017г. 223.07 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. “Железник “, ул. „Старозагорско възстание “ №10 на настанен в него наемател.

Решение № 776 от 23.02.2017г. 224.13 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара 3“, бл. № 11 на настанен в него наемател.

Решение № 777 от 23.02.2017г. 217.93 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура – север“

Решение № 778 от 23.02.2017г. 222.15 KB относно: Продажба на УПИ І 339, 349, кв. 6517 и УПИ ІV354, кв. 6513 – „Железник“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 779 от 23.02.2017г. 218.21 KB относно: Продажба на имоти с №№ 056004, 134029 и 137001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение № 780 от 23.02.2017г. 216.46 KB относно: Продажба на имоти с №№ 004001, 014003 и 026005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора

Решение № 781 от 23.02.2017г. 217.95 KB относно: Продажба на УПИ І 264 и УПИ XIX 264 в кв. 46 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Решение № 782 от 23.02.2017г. 221.34 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК “ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 7 март 2017г.

Решение № 783 от 23.02.2017г. 210.35 KB относно: Именуване на улица в кв.19а Индустрия на територията на Община Стара Загора

Решение № 784 от 23.02.2017г. 211.63 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Галина Г. Христова

Решение № 785 от 23.02.2017г. 210.76 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на София М. Р. – Иванова

Решение № 786 от 23.02.2017г. 220.63 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.65.27 в местност „Орта бозалък“ по КККР на землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.65.27 в местност „Орта бозалък“ от землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-56 от 31.01.2017 год.

Решение № 787 от 23.02.2017г. 220.67 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.65.28 в местност „Орта бозалък“ по КККР на землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.65.28 в местност „Орта бозалък“ от землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-57 от 31.01.2017 год.

Решение № 788 от 23.02.2017г. 215.45 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 048035 в местност „Алваджи кайнак“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-97 от 05.04.2016 год.

Решение № 789 от 23.02.2017г. 216.55 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.121 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на, землище с. Пряпорец, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление № 19-06-53/ 31.01.17г

Решение № 790 от 23.02.2017г. 215.9 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ № 037 037 и ПИ № 037 039 в местност “Къньов трап“ от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали