Решения от Протокол № 19 от 23.02.2017

Размер на шрифта: A A A

 Решение № 759 от 23.02.2017г. 217.37 KB относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора на първо четене.

 Решение № 760 от 23.02.2017г. 218.27 KB относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година и промяна в инвестиционната програма.

Решение № 761 от 23.02.2017г. 212.1 KB относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2018-2020 година.

Приложение 1 към Решение № 761 2.33 MB

Решение № 762 от 23.02.2017г. 139 KB относно: Даване на съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози “ЕООД за прехвърляне на употребявани тролейбуси марка „ЛАЗ“ от група „ДМА“ в група „Материални запаси“

Решение № 763 от 23.02.2017г. 133.93 KB относно: Сформиране на Временна комисия за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора, във връзка с Решение № 1170 от Заседание № 31 на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.03.2014г.

Решение № 764 от 23.02.2017г. 141.93 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост – в гр.Стара Загора на СНЦ „ Филаделфия 2002“

Решение № 765 от 23.02.2017г. 219.39 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост – в с. Малко Кадиево на НЧ „ Митьо Станев-1929 година“.

Решение № 766 от 23.02.2017г. 217.7 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV 365 в кв. 59 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 767 от 23.02.2017г. 218.69 KB относно: Прекратяване на съсобственост в ПИ № 415 в кв. 26 по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Решение № 768 от 23.02.2017г. 237.18 KB относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – ПРЗ в кадастрален район 532 по КК на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 184-185 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост.

Решение № 769 от 23.02.2017г. 294.28 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 084033 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-388/ 19.12.2016 г.
Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на канализация за ПИ № 084033 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-388/ 19.12.2016г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на водопровод и трасе на канализация за ПИ № 084033 през ПИ № 084025 – „полски път“, улица с о.т. 12 - о.т. 13 и ПИ № 084034 – „пасище, мера“ в землище с. Богомилово, Община Стара Загора – публична, общинска собственост.

 Решение № 770 от 23.02.2017г. 142.58 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-20 от 13.01.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени през ПИ № 000 159 – „полски пътища“, ПИ № 000 161 - „територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения“ и ПИ № 000 105 и ПИ № 000 160 – „пасища, мери“ в землище с. Хрищени, Община Стара Загора – публична, общинска собственост.

 Решение № 771 от 23.02.2017г. 218.6 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на хлораторна помпа в землище с. Хрищени, Общ.Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-21 от 13.01.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени през второстепенна улица с о.т. 59 – о.т.60 и ПИ № 000 160 – „пасища, мери“ в землище с. Хрищени, Община Стара Загора – публична, общинска собственост.

 Решение № 772 от 23.02.2017г. 142.64 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ № 078 006 в местност “Тюлкерман“ от землището на с. Хрищени, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-51 от 31.01.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 078 006 през ПИ № 000 345 – „пасище, мера“ и ПИ № 000 079 - „водни течения и водни площи“ в землище с. Хрищени – публична общинска собственост.

 Решение № 773 от 23.02.2017г. 140.73 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 017 109 в местност “Стамболов хан“ от землището на с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-58 от 31.01.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 017 109 през ПИ № 000 224 – „полски път“ и ПИ № 000 275 - „храсти“ в землище с. Ново село, общ. Стара Загора – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-390 от 31.01.2017 год.

Решение № 774 от 23.02.2017г. 222.86 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. “Три чучура – юг“, бл. 55 на настанен в него наемател.

Решение № 775 от 23.02.2017г. 223.07 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. “Железник “, ул. „Старозагорско възстание “ №10 на настанен в него наемател.

Решение № 776 от 23.02.2017г. 224.13 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара 3“, бл. № 11 на настанен в него наемател.

Решение № 777 от 23.02.2017г. 217.93 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура – север“

Решение № 778 от 23.02.2017г. 222.15 KB относно: Продажба на УПИ І 339, 349, кв. 6517 и УПИ ІV354, кв. 6513 – „Железник“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 779 от 23.02.2017г. 218.21 KB относно: Продажба на имоти с №№ 056004, 134029 и 137001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение № 780 от 23.02.2017г. 216.46 KB относно: Продажба на имоти с №№ 004001, 014003 и 026005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора

Решение № 781 от 23.02.2017г. 217.95 KB относно: Продажба на УПИ І 264 и УПИ XIX 264 в кв. 46 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Решение № 782 от 23.02.2017г. 221.34 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК “ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 7 март 2017г.

Решение № 783 от 23.02.2017г. 210.35 KB относно: Именуване на улица в кв.19а Индустрия на територията на Община Стара Загора

Решение № 784 от 23.02.2017г. 211.63 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Галина Г. Христова

Решение № 785 от 23.02.2017г. 210.76 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на София М. Р. – Иванова

Решение № 786 от 23.02.2017г. 220.63 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.65.27 в местност „Орта бозалък“ по КККР на землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.65.27 в местност „Орта бозалък“ от землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-56 от 31.01.2017 год.

Решение № 787 от 23.02.2017г. 220.67 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.65.28 в местност „Орта бозалък“ по КККР на землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.65.28 в местност „Орта бозалък“ от землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-57 от 31.01.2017 год.

Решение № 788 от 23.02.2017г. 215.45 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 048035 в местност „Алваджи кайнак“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-97 от 05.04.2016 год.

Решение № 789 от 23.02.2017г. 216.55 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.121 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на, землище с. Пряпорец, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление № 19-06-53/ 31.01.17г

Решение № 790 от 23.02.2017г. 215.9 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ № 037 037 и ПИ № 037 039 в местност “Къньов трап“ от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали