РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 19 ОТ 25.02.2021

Размер на шрифта: A A A

Решение № 763 от 25.02.2021 г. относно: Приемане на бюджета за 2021 година на Община Стара Загора

Приложения 1-46

Решение № 764 от 25.02.2021 г. относно: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1045 от 16.12.2013 г. в сила от 01.01.2014г. , изменена и допълнена с Решение № 589 от 27.10.2016 г., изм. с Решение № 2577 от 26.09.2019 г./ - първо четене

Решение № 765 от 25.02.2021 г. относно: Определяне конкретният размер на финансовата подкрепа според поредността на раждане на детето за периода 01.01.2021 година до 31.12.2021 година включително, във връзка с приетият от Общински съвет Стара Загора Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора, в сила от 01.06.2020 г.

Решение № 766 от 25.02.2021 г. относно: Сключване на допълнително споразумение към Договор за дарение № 60/11.01.2019 г., с който на Старозагорската митрополия е дарена сграда, находяща се в гр. Стара Загора, парк „Митрополит Методи Кусев“

Приложение 1

Решение № 767 от 25.02.2021 г. относно: Преобразуване на Начално училище „Кольо Ганчев“ чрез промяна на вида по чл. 38, ал 1 от ЗПУО - от начално (I – IV клас включително) в Основно училище „Кольо Ганчев“ (I – VII клас включително) от началото на учебната 2021/2022 година

Решение № 768 от 25.02.2021 г. относно: Преобразуване чрез сливане на Средно училище „Христо Ботев“ и Първо основно училище „Георги Бакалов“ в едно училище – Средно училище „Христо Ботев“ от началото на учебната 2021/2022 година

Решение № 769 от 25.02.2021 г. относно: Освобождаване на търговци от заплащане на задължения за плащане на такса за ползване на терен за разполагане на ВПО

Решение № 770 от 25.02.2021 г. относно: Провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови  отчети за 2021г. на  общинските търговски дружества със сто процента общинско участие

Решение № 771 от 25.02.2021 г. относно: Дарение на имоти общинска собственост, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“

Решение № 772 от 25.02.2021 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по  Програма LIFE 2020 на Европейския съюз, подпрограма „Действия по климата 2020“ с проект „Интегриран проект за изпълнение на градски планове за действие за преход към нисковъглеродно и климатично устойчиво общество“ с  референтен номер LIFE20 IPC/BG/000014.

Решение № 773 от 25.02.2021 г. относно: Отдаване под наем на обекти общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на лекари и лекари по дентална медицина, извършващи първична медицинска и дентална помощ, на територията на гр. Стара Загора.

Приложение 1

Решение № 774 от 25.02.2021 г. относно: Удължаване срока на действие на Плана за устойчива градска мобилност на гр. Стара Загора за периода 2016-2020 г. приет с Решение 453 от 28.07.2016 г.

Решение № 775 от 25.02.2021 г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на диспечерски  пункт в кв.“Железник“ на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

Решение № 776 от 25.02.2021 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно  ползване на  СНЦ „Спортен клуб по плуване Верея“, СНЦ „Спортен клуб по плуване - Траяна“, СНЦ „Спортен клуб плуване - Берое - Стара Загора“, СНЦ „Спортен клуб по плуване и водно спасяване - Августа“ и СНЦ „Спортен клуб Траяна - триатлон“ гр. Стара Загора на имот публична общинска собственост

Решение № 777 от 25.02.2021 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост на Народно читалище „Свети Патриарх Евтимий – 1935г.” с. Борово, Община Стара Загора

Решение № 778 от 25.02.2021 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Маджерито, Община  Стара Загора на НЧ „Пробуда - 1928“ с. Маджерито

Решение № 779 от 25.02.2021 г. относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 68850.115.940 , местност Кольо Ганчево в землището на гр. Стара Загора, област  Стара Загора

Решение № 780 от 25.02.2021 г. относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 77431.38.14 в землището на с. Християново, община и област  Стара Загора

Решение № 781 от 25.02.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III201 в кв. 55 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 782 от 25.02.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI418 в кв. 19 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

Решение № 783 от 25.02.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V624 в кв. 32 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 784 от 25.02.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII246 в кв. 52 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение № 785 от 25.02.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII245 в кв. 52 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение № 786 от 25.02.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII186 в кв. 27 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Решение № 787 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „П. Р. Славейков“ № 1, апартамент № 13 на настанен в него наемател

Решение № 788 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на УПИ IIIобщ, УПИ VIобщ, УПИ VIIобщ, УПИ XIобщ в кв. 48 и УПИ Iобщ, УПИ IIобщ, УПИ IXобщ и УПИ Xобщ в кв. 75 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Решение № 789 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на УПИ XVпункт за приемане на продукция от лични стопани  в кв. 11; Застроен УПИ Iза у-ще и детска градина в кв. 13 и УПИ XII4 в кв. 34 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

Решение № 790 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на УПИ XIIІобщ в кв.205 – „Градински“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 791 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на УПИ ІКОО в кв.608 – „Три чучура - север“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 792 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на УПИ III1088,ЖС и УПИ XXXI1087 – частна общинска собственост в кв. 625, кв. „Железник - разширение“, гр. Стара Загора

Решение № 793 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на УПИ XXII174 и УПИ XXIII173 в кв. 1 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Решение № 794 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на имот с идентификатор 44851.87.14 /номер по предходен план: 087014/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 795 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 55289.34.8 /номер по предходен план: 034008/; 55289.49.1 /номер по предходен план 049001/; 55289.49.11 /номер по предходен план 049011/ и 55289.50.4 /номер по предходен план 050004/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора

Решение № 796 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 00655.34.14 /номер по предходен план: 000621/; 00655.69.11 /номер по предходен план 069011/; 00655.69.40 / номер по предходен план 069040/ и 00655.71.16 /номер по предходен план 071016/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Решение № 797 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 03856.10.93 /номер по предходен план: 010093/; 03856.70.380 /номер по предходен план 070380/; 03856.110.70 / номер по предходен план 110070/; 03856.300.70 /номер по предходен план 300070/ и 03856.340.20 / номер по предходен план 340020/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, Община Стара Загора

Решение № 798 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на имот с идентификатор 35153.50.8 /номер по предходен план: 050008/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Казанка, община Стара Загора

Решение № 799 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на имот с идентификатор 54016.137.1 /номер по предходен план: 137001/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора

Решение № 800 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на имот с идентификатор 46098.31.8 /номер по предходен план: 031008/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Маджерито, община Стара Загора

Решение № 801 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 57073.12.36 /номер по предходен план: 012036/; 57073.12.44 /номер по предходен план 012044/; 57073.16.9 /номер по предходен план 016009/ и 57073.22.11 /номер по предходен план 022011/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Подслон, Община Стара Загора

Решение № 802 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 65317.26.4 /номер по предходен план: 026004/; 65317.32.39 /номер по предходен план 032039/; 65317.34.12 /номер по предходен план 034012/ и 65317.45.54 /номер по предходен план 045054/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, Община Стара Загора

Решение № 803 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 37678.32.44 /номер по предходен план: 000600/; 37678.2.10 /номер по предходен план 002010/; 37678.32.45 /номер по предходен план 002005/ и 37678.59.1 /номер по предходен план 059001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, Община Стара Загора

Решение № 804 от 25.02.2021 г. относно: Продажба на имот с идентификатор 43921.61.5 /номер по предходен план: 061005/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Ловец, община Стара Загора

Решение № 805 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.8.24, местност „Гочева чешма“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-5 от 05.01.2021г. Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване и прокарване през ПИ с идентификатор № 68850.8.474, с начин на трайно ползване – „Пасище“ – общинска собственост, във връзка със Заявление Вх.№ 10-02-55 от 05.01.2021г.

Решение № 806 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.8.906, местност „Училището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-12 от 08.01.2021г. Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване и прокарване през ПИ с идентификатор № 68850.8.468, с начин на трайно ползване – „Пасище“ – общинска собственост, във връзка със Заявление Вх.№ 10-02-178 от 11.01.2021г.

Решение № 807 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.8.905, местност „Гергьовка черква“,  землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 19-06-11 от 08.01.2020 г. Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване и прокарване през ПИ с идентификатор № 68850.8.476, с начин на трайно ползване – „пасище“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление  Вх.№ 10-02-180 от 11.01.2021г.

Решение № 808 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за кабелен електропровод средно напрежение 20kV от подстанция „Кольо Ганчев“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор № 68850.110.3, местност „Вадата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление Вх. № 19-06-30 от 21.01.2021 год. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за преминаване на трасе за външно ел. захранване за обект: „Кабелен електропровод средно напрежение 20kV от подстанция „Кольо Ганчев“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор № 68850.110.3, местност „Вадата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.112.151 - „За местен път“, ПИ с идентификатор № 68850.112.157 - „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, ПИ с идентификатор № 68850.112.211 – „Пасище“, ПИ с идентификатор № 68850.112.212 - „Пасище“ и ПИ с идентификатор № 68850.112.258 – „За местен път“ – общинска публична собственост,  Заявление  вх. № 10-02-423 от 21.01.2021 год. 

Решение № 809 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за външно електрозахранване и ел. схема обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ с идентификатор № 77476.507.87 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление с Вх.№ 19-06-32 от 22.01.2021 год. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за цитираният имот, през ПИ с идентификатор № 77476.507.205 - „За селскостопански горски ведомствен път“ – Общинска публична собственост, ПИ с идентификатор № 77476.507.206 - „Изоставена орна земя“ – Общинска частна собственост, ПИ с идентификатор № 77476.507.207 - „Напоителен канал“ - Общинска публична собственост и ПИ с идентификатор № 77476.507.152 - „За второстепенна улица“ – Общинска публична собственост,  Заявление с вх. № 10-02-471 от 22.01.2021г.

Решение № 810 от 25.012.2021 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.8.600 в местност „Гочева чешма“,  землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 19-06-10 от 08.01.2020 г. Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване и прокарване през ПИ с идентификатор № 68850.8.476, с начин на трайно ползване – „пасище“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление  Вх.№ 10-02-179 от 11.01.2021г.

Решение № 811 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор № 68850.216.34, местност „Костена поляна“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора; Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор № 68850.216.34, през ПИ с идентификатор № 68850.215.55 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост ,  Заявление с вх. № 10-02-827 от 05.02.2021г.

Решение № 812 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.102.63 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора; Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.102.63, през ПИ с идентификатор № 46417.102.72 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.12.22 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-8989 от 08.12.2020г.

Решение № 813 от 25.02.2021 г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 68850.53.664, с НТП - „За селскостопански горски ведомствен път“ от местност „Кафтанджийски кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление Вх. № 10-02-5131 от 14.07.2020 г.

Решение № 814 от 25.02.2021 г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 68850.225.735, с НТП - „За селскостопански горски ведомствен път“ от местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление Вх. № 10-02-8248 от 10.11.2020 г.

Решение № 815 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.259.407, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-6 от 05.01.2021 г.

Решение № 816 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.76 по плана на новообразуваните имоти, местност „Язовира“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-25 от 18.01.2021г.

Решение № 817 от 25.02.2021 г. относно: Определяне позиция и мандат на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 12.03.2021г.

Решение № 818. от 25.02.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 44687.37.24, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-46 от 01.02.2021 г.

Решение № 819 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.8.55 и ПИ с идентификатор № 68850.8.61, местност „Дъбрава“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-28 от 19.01.2021г.

Решение № 820 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Външен водопровод“ за ПИ с идентификатор № 68850.137.3 местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 821 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.50.46, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-15 от 11.01.2021 г.

Решение № 822 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.254.9505, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-51 от 02.02.2021 г.

Решение № 823 от 25.02.2021 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 77476.66.11, местност „Киселицата“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-06-26 от 18.01.2021 г.

Решение № 824 от 25.02.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и Ел. схема за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 44851.8.22, местност „Новите лозя“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора.

Решение № 825 от 25.02.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и ВиК схема за външно водозахранване за УПИ I 16, УПИ II 17, УПИ III 18, УПИ IV 19, УПИ V 20, УПИ VI 21, УПИ VII 22 и УПИ VIII 23 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 826 от 25.02.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за охранителен канал за отвеждане на повърхностни води в кв. „Лозенец“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 827 от 25.02.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и Ел. схема за външно електрозахранване за УПИ I 16, УПИ II 17, УПИ III 18, УПИ IV 19, УПИ V 20, УПИ VI 21, УПИ VII 22 и УПИ VIII 23 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 828 от 25.02.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план на обект: „Реконструкция и разширение на водопроводна мрежа на с. Пряпорец“, общ. Стара Загора.

Решение № 829 от 25.02.2021 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 743 по Протокол №  18 от 28 януари 2021 година на Общински съвет Стара Загора

Решение № 830 от 25.02.2021 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 745 по Протокол №  18 от 28 януари 2021 година на Общински съвет Стара Загора

Решение № 831 от 25.02.2021 г. относно: Издаване на Акт за възлагане на услуга от общ икономически интерес от Кмета на община Стара Загора, който ще се предоставя в рамките на проект „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора”, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж”.

Решение № 832 от 25.02.2021 г. относно: Създаване на Постоянна комисия по контрол и управление на общинските дружества при Общински съвет Стара Загора, мандат 2019-2023 г.

Решение № 833 от 25.02.2021 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 573 по Протокол № 14 от 24 септември 2020 година на Общински съвет Стара Загора

Поименно гласуване по точките от Заседание 19

 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали