Решения от Протокол № 3 от 28.11.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 4 от 28.11.2019 г. относно: Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Стара Загора – първо четене

Решение № 5 от 28.11.2019 г. относно: Одобряване промяна в числеността на кметовете на кметства и кметските наместници в структурата на администрацията на Община Стара Загора, считано от 28.10.2019 г. 

Решение № 6 от 28.11.2019 г. относно: Осигуряване на устойчивост на проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ в град Стара Загора“ съгласно споразумение BG16RFOP001-1.040-0013-C01 от 30.03.2016 год. между община Стара Загора и УО на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 за реализация на Инвестиционна програма, финансирана по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Процедура ВG16RF0Р001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Решение № 7 от 28.11.2019 г. относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора

Решение № 8 от 28.11.2019 г. относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора определяне на броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки.

Решение № 9 от 28.11.2019 г. относно: Избор на представители на Общински съвет Стара Загора в състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.

Решение № 10 от 28.11.2019 г. относно: Определяне на общински съветници за членове на комисията по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти.

Решение № 11 от 28.11.2019 г. относно: Определяне на делегат на Общински съвет Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Решение № 12 от 28.11.2019 г. относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП ДГС Чирпан, във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Решение № 13 от 28.11.2019 г. относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП ДГС Стара Загора, във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Решение № 14 от 28.11.2019 г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2020 година на територията на ДГС Чирпан

Решение № 15 от 28.11.2019 г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2020 година на територията на ДГС Стара Загора

Решение № 16 от 28.11.2019 г. относно: Сформиране на Временна комисия за извършване на проверка на всички общински, здравни и търговски дружества.

Решение № 17 от 28.11.2019 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ - КОБРА" - гр. Стара Загора

Решение № 18 от 28.11.2019 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Шахматен клуб –Траяна 2011“- гр. Стара Загора

Решение № 19 от 28.11.2019 г. относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на гараж и платформа за инвалид към апартамент на първи етаж от съществуваща жилищна сграда в УПИ VІза КЖС в кв. 125 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 20 от 28.11.2019 г. относно: Изменение на Решение № 2529 по Протокол № 47 от 26.09.2019 год. на Общински съвет Стара Загора относно Учредяване право на пристрояване в УПИ Ігрупово жилищно строителство в кв. 128а по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 21 от 28.11.2019 г. относно: Закупуване на сгради, собственост на юридическо лице, находящи се в общински урегулиран поземлен имот І5191, за парк, кв. 8 – „Индустриален“ по ПУП на град Стара Загора, представляващи сграда с идентификатор 68850.522.5192.8, сграда с идентификатор 68850.522.5192.4 и сграда с идентификатор 68850.522.5192.5

Решение № 22 от 28.11.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 62 по ПУП на с. Михайлово, община  Стара Загора

Решение № 23 от 28.11.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 28 по ПУП на с. Пъстрово, община  Стара Загора

Решение № 24 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ5441 в кв. 287 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 25 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ27  в кв. 4 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 26 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ30  в кв. 15 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Решение № 27 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ320,321  в кв. 34 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Решение № 28 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ649  в кв. 53 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 29 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ718  в кв. 25 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 30 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV299 и УПИ XIX299 в кв. 34 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Решение № 31 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI266 в кв. 25 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Решение № 32 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II253 в кв. 35 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 33 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV278 в кв. 53 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение № 34 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVII23 в кв. 2 по ПУП на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора

Решение № 35 от 28.11.2019 г. относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ  за преминаване трасе на уличeн водопровод до ПИ с идентификатор 27214.47.38 през ПИ с идентификатор 27214.47.35 / изоставена орна земя /; ПИ с идентификатор 27214.47.36 / за друг вид водно течение, водна площ, съоражение / и ПИ с идентификатор 27214.47.37 / за селскостопански, горски ведомствен път / по КККР на с. Еленино, община Стара Загора - публична, общинска собственост, във връзка със Заявление вх. № 10-01-7181 от 11.09.2019 год.

Решение № 36 от 28.11.2019 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – ПР за ПИ 110 и изменение на ПУП – ПР на с. Елхово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ І – кк и бо в кв.30 и улица с о.т. 72 - 72а - 72б, одобрен със Заповед № 619/20.04.1987 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Решение № 37 от 28.11.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.12 в местност “Средна ливада“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 38 от 28.11.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.16.22 от местност „Амбарлъка“ по КККР на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-329 от 24.09.2019 г

Решение № 39 от 28.11.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.34.4 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-313 от 02.09.2019 год.

Решение № 40 от 28.11.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор  70202.170.21 от  местност „Лозята“ по КККР на с. Сулица, Община  Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-361 от 22.10.2019 г.

Решение № 41 от 28.11.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.54.73 от местност „Змейски проход“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление № 19-06-362 от 22.10.2019 г.

Решение № 42 от 28.11.2019 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод до ПИ с идентификатор 68850.33.903 и 68850.33.904  от местност „Бойчов кладенец“  по  КККР  на  гр. Стара Загора. 

Решение № 43 от 28.11.2019 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1170 по протокол № 25 от 28 септември 2017 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 44 от 28.11.2019 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2589 по протокол № 47 от 26 септември 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 45 от 28.11.2019 г. относно: Избор на Представител на Община Стара Загора в Извънредно общо събрание на акционерите „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД и определяне на начина на гласуване по отделните точки от дневния ред.

Решение № 46 от 28.11.2019 г. относно: Избор на  пълномощни представители на Община Стара Загора  в Общото събрание на  Асоциация общински гори

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали