Решения от Протокол № 20 от 30.03.2017

Размер на шрифта: A A A

Решение № 791 от 30.03.2017г. 140.8 KB относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора – второ четене.

Решение № 792 от 30.03.2017г. 236.53 KB относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година и промяна в инвестиционната програма

Решение № 793 от 30.03.2017г. 217.94 KB относно: Актуализиране на компоненти за финансиране от ОПРР 2014 -2020 на приетия от Общински съвет Стара Загора вариант по договор „Разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза.”

Решение № 794 от 30.03.2017г. 213.59 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора“

Решение № 795 от 30.03.2017г. 216.28 KB относно: Предложение за одобрение на решението на Комисията по социална политика и Комисията по образование, наука и защита правата на децата за съфинансиране на проект „Най- добрия проект за провеждане и организация на училищен спортен празник „АЗ И ТИ –СРЕЩУ НАСИЛИЕТО“ на Сдружение с нестопанска цел “Зонта клуб – Стара Загора“ с Вх. №10-02-1929/16.03.2017г.

Решение № 796 от 30.03.2017г. 213.41 KB относно: Издаване от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД гр.Стара Загора на абонаментни карти за десет еднопосочни пътувания за цяла градска мрежа

Решение № 797 от 30.03.2017г. 220.82 KB относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ Ансамбъл „Загорче” – Стара Загора

Решение № 798 от 30.03.2017г. 223.88 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “СКХГ - ЕЛИТ“ и СНЦ „ СКХГ - БЕРОЕ“ върху имот – публична общинска собственост

Решение № 799 от 30.03.2017г. 216.29 KB относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост в с. Калитиново, на Фондация „Дон Боско България”

Решение № 800 от 30.03.2017г. 212.89 KB относно: Промяна на Решение № 728 от 18.09.2015г. на Министерски съвет.

Решение № 801 от 30.03.2017г. 217.22 KB относно: Допълнение и изменение на Решение № 637, Протокол № 16 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 24.11.2016 год. относно пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Решение № 802 от 30.03.2017г. 208.79 KB относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2017 година

Приложение 1 към Решение № 802 401.35 KB

Решение № 803 от 30.03.2017г. 208.38 KB относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2017 година

Приложение 1 към Решение № 803 179.34 KBПриложение 2 към Решение № 803 287.63 KB

Решение № 804 от 30.03.2017г. 208.78 KB относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2016 година.

Приложение 1 към Решение № 804 529.59 KB

Решение № 805 от 30.03.2017г. 226.85 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора, насрочено 10.04.2017г., а при липса на кворум, извънредното общо събрание ще се проведе на 25.04.2017г.

Решение № 806 от 30.03.2017г. 214.18 KB относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2016г. на общински търговски дружества

Решение № 807 от 30.03.2017г. 231.95 KB относно: Възлагане на финансов одит за заверка на годишните финансови отчети за 2017г. на общинските търговски дружества

Решение № 808 от 30.03.2017г. 214.65 KB относно: Удължаване на срока на договора за управление на управителя на „Комплексен онкологичен център - Стара Загора” ЕООД

Решение № 809 от 30.03.2017г. 215.19 KB относно: Удължаване на срока на договора за управление на управителя на „Дентален център – I“ ЕООД Стара Загора

Решение № 810 от 30.03.2017г. 215.77 KB относно: Удължаване на срока на договора за управление на управителя на „Център за психично здраве - Стара Загора” ЕООД

Решение № 811 от 30.03.2017г. 215.1 KB относно: Удължаване на срока на договора за управление на управителя на „Ученическо хранене“ ЕООД Стара Загора

Решение № 812 от 30.03.2017г. 215.73 KB относно: Предложение за решение по молбата на Бойка К. И. и Минчо И. К., с постоянен адрес: град Стара Загора, до Президента на Република България за опрощаване на дължими вземания – задължения към Община Стара Загора, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България

Решение № 813 от 30.03.2017г. 212.17 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия / по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/ на Веселин Г. Х. – наследник на починалия Генчо Х. Г.

Решение № 814 от 30.03.2017г. 212.36 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия /по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2,т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/ на Тодор М. Г. и Георги М. Г. – наследници на починалата Янка Т. К.

Решение № 815 от 30.03.2017г. 210.54 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Йорданка М. С.

Решение № 816 от 30.03.2017г. 217.66 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на сгради в имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 817 от 30.03.2017г. 221.98 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на допълващо застрояване – лятна кухня с помещение за инвентар и склад в УПИ VІІІ64, кв. 4820, град Стара Загора, на собственик на жилищна сграда, построена по силата на учредено право на строеж.

Решение № 818 от 30.03.2017г. 234.25 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ180, кв. 21 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора, чрез замяна

Решение № 819 от 30.03.2017г. 219.04 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V104 в кв. 23 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

Решение № 820 от 30.03.2017г. 223.41 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. П. Евтимий“ № 82, на настанен в него наемател

Решение № 821 от 30.03.2017г. 223.67 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ бл. 5 на настанен в него наемател

Решение № 822 от 30.03.2017г. 223.31 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, бл. 56 на настанен в него наемател

Решение № 823 от 30.03.2017г. 219.86 KB относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот І - Дом за деца, кв. 38 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 824 от 30.03.2017г. 222.2 KB относно: Продажба на УПИ Іобщ; УПИ IIобщ; УПИ Vобщ; УПИ VIобщ и УПИ VIIобщ в кв. 38 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Решение № 825 от 30.03.2017г. 227.86 KB относно: Продажба на имоти с №№ 034001, 038008, 039014, 040002, 052001, 137002, 139013, 143001, 151001, 151005, 152004, 153015, 155002, 166015, 181001 и 190001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Решение № 826 от 30.03.2017г. 218.79 KB относно: Продажба на имоти с №№ 021001, 043017, 044003, 051006, 062012 и 088001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора

Решение № 827 от 30.03.2017г. 218.9 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000608, 010010, 021005, 025042 и 068004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Решение № 828 от 30.03.2017г. 215.37 KB относно: Продажба на имот с № 031009 по КВС на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Решение № 829 от 30.03.2017г. 215.18 KB относно: Продажба на имоти с №№ 043019 и 043020 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Загоре, Община Стара Загора

Решение № 830 от 30.03.2017г. 218.98 KB относно: Продажба на имоти с №№ 056003, 056008, 061003, 115054 и 115055 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение № 831 от 30.03.2017г. 213.21 KB относно: Продажба на имот с № 031008 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Маджерито, Община Стара Загора

Решение № 832 от 30.03.2017г. 221.78 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за обект „Второ – резервно ел.захранване на ПСБ База „Стара Загора“- с. Еленино, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с р. № 19-06-50 от.31.01.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на „Второ – резервно ел.захранване на ПСБ База „Стара Загора“- през поземлени имоти – публична, общинска собственост, Заявление с р. № 10-02-780 от 31.01.2017 г.

Решение № 833 от 30.03.2017г. 216.34 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.256.59 в местност „Бойчо бунар“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-62 от 07.03.2017 г.

Решение № 834 от 30.03.2017г. 216.66 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 013017 и ПИ 013038, местност „Узана“ в землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-50 от 21.02.2017г.

Решение № 835 от 30.03.2017г. 216.22 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 058030, местност „Под село“ в землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-48 от 21.02.2017 г.

Решение № 836 от 30.03.2017г. 217.05 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 112 006 в местност „Герена“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-53 от 28.02.2017г.

Решение № 837 от 30.03.2017г. 217.97 KB относно: Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПРЗ на гр. Стара Загора, одобрен с решение № 300 от 20.11.2008 г. на ОС – Стара Загора в обхват: УПИ ХV – 3329 и УПИ ХХІІ – 3328 в кв. 78 по плана на гр. Стара Загора, Заявление № 19-06-117/ 08.03.2017 г.

Решение № 838 от 30.03.2017г. 223.87 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и трасировъчен план за обект „Оптична свързаност на РАТЦ „ЗОРА“ и RSU „КОЛЬО ГАНЧЕВ““ землище гр. Стара Загора и землище с. Хрищени, във връзка със Заявление с р. № 19-06-70 от 13.02.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на нов оптичен кабел за обект „Оптична свързаност на РАТЦ „ЗОРА“ и RSU „КОЛЬО ГАНЧЕВ““ през ПИ № 68850.127.268 – „за селскостопански, горски ведомствен път“ – публична, общинска собственост, Заявление с р. № 10-01-1036 от 02.03.2017 г.

Решение № 839 от 30.03.2017г. 220.39 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 68850.137.281 от КККР на местност “Табашки герен“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с р. № 19-06-83 от 14.02.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.137.281 през ПИ № 68850.120.246 – „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, ПИ № 68850.233.275 – „за селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ № 68850.316.280 – „за второстепенна улица“– публична, общинска собственост, Заявление с р. № 10-01-644 от 14.02.2017 г.

Решение № 840 от 30.03.2017г. 221.5 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 030011, 030012, 030013 и 030017 в местност „Бели връх“ от землище с. Колена, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-105/ 27.02.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 030011, 030012, 030013 и 030017 в землище с. Колена през улица с о.т. 61 – о.т.63; улица с о.т.25 - о.т. 62 – о.т.63; път IV клас № 000035 и полски път № 000110 – публична, общ. собственост, Заявление № 10-01-916/ 27.02.2017 г.

Решение № 841 от 30.03.2017г. 220.19 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 145021 в землище с. Яворово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-63 от 03.02.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ № 145021 в землище с. Яворово през ПИ 000 622 – „полски път“ и ПИ 000 634 – „полски път“ в землище с. Яворово, Община Стара Загора – публична, общинска собственост, връзка със Заявление № 10-01-603 от 10.02.2017 г.

Решение № 842 от 30.03.2017г. 222.96 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 085031 в местност „Ханчето“ от землище с. Змейово, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-103/ 27.02.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ 085031 в землище с. Змейово през улица с о.т. 344 – о.т.345 - о.т.346; път IV клас № 002950 и полски път № 002925 – публична, общ. собственост, Заявление № 10-01-914/ 27.02.2017 г.

Решение № 843 от 30.03.2017г. 143.75 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод на ПИ № 085031 в местност „Ханчето“ от землище с. Змейово, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-104/ 27.02.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външен водопровод на ПИ 085031 в землище с. Змейово през път IV клас № 002950 и полски път № 002925 – публична, общ. собственост, Заявление № 10-01-915/ 27.02.2017 г.

Решение № 844 от 30.03.2017г. 215.44 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.234.793 в местност “Зора“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-115 от 07.03.2017 год.

Решение № 845 от 30.03.2017г. 216.94 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.252.104 в местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразувания УПИ I-104 в кадастрален район 252 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-67/ 07.02.2017 год.

Решение № 846 от 30.03.2017г. 217.26 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ №№ 296.48, 296.296, 296.294, 298.45, 298.47, 298.48 и 298.49 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление р. № 19-06-99 / 24.02.2017 год.

Решение № 847 от 30.03.2017г. 217.39 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.53 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление р. № 19-06-74 / 13.02.2017 год.

Решение № 848 от 30.03.2017г. 217.02 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.59 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление р. № 19-06-72 / 13.02.2017 год.

Решение № 849 от 30.03.2017г. 217 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.60 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление р. № 19-06-75 / 13.02.2017 год.

Решение № 850 от 30.03.2017г. 216.88 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.162 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление р. № 19-06-75 / 13.02.2017 год.

Решение № 851 от 30.03.2017г. 216.51 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 025 003 в местност „Ишекър“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-77 / 13.02.2017 год.

Решение № 852 от 30.03.2017г. 217.23 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 021 009 в местност „Мустанска чешма“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-76 / 13.02.2017 год.

Решение № 853 от 30.03.2017г. 217.84 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и план – схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ с ид. 68850.3.44 и ПИ с ид. 68850.3.46 в местност “Хамбартепе“ от землище с. Сулица, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-96 от 21.02.2017 год.

Решение № 854 от 30.03.2017г. 216.76 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 074015, ПИ № 074017, ПИ № 074018, ПИ № 074024, ПИ № 075003, ПИ № 075004, ПИ № 075017и ПИ № 075019 в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора, въвъвръзка със Заявление № 19-06-60/ 02.02.2017 г.

Решение № 855 от 30.03.2017г. 216.39 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ВиК схема за трасе на външен водопровод на ПИ № 074015, ПИ № 074017, ПИ № 074018, ПИ № 074024, ПИ № 075003, ПИ № 075004, ПИ № 075017и ПИ № 075019 в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора, въвъвръзка със Заявление № 19-06-61/ 02.02.2017 г.

Решение № 856 от 30.03.2017г. 293.14 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.222.3 в местност “Комлука“ по КККР на землище гр. Стара Загора.

Решение № 857 от 30.03.2017г. 227.88 KB относно: Създаване на Временна комисия от Общински съветници за изготвяне на предложения с варианти за решение на проблема свързан с Предварителен проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в обхват кв. парк „Бедечка“ в граници, които са посочени в решение на Общински съвет № 1069/2013г. и съгласно приложено техническо задание.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали