Решения от Протокол № 21 от 27.04.2017

Размер на шрифта: A A A

Решение № 858 от 27.04.2017г 211.23 KB относно: Освобождаване на Емил Маринов Христов като Председател на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 859 от 27.04.2017г 204.89 KB относно: Избиране на Председател на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 860 от 27.04.2017г 214.79 KB относно: Определяне на работно време и възнаграждение на Председателя на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 861 от 27.04.2017г 210.9 KB относно: Доклад на Временната комисия от Общински съвет Стара Загора, избрана с Решение № 857 от 30.03.2017 г. на Общински съвет Стара Загора, по проблемите на ОУП на кв. “Бедечка“, по плана на град Стара Загора.

Решение № 862 от 27.04.2017г 217.06 KB относно:Произвеждане на местен референдум за отчуждаване на частните имоти в квартал „Бедечка“, по реда на Закона за общинската собственост, за изграждането на парк.

Решение № 863 от 27.04.2017г. 225.16 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж на СНЦ “ТЕНИС КЛУБ АВГУСТА ТРАЯНА“ гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост

Решение № 864 от 27.04.2017г. 215.23 KB относно: Предложение за одобрение на решението на Постоянната комисия по социална политика за съфинансиране на проект „Изграждане на безплатна градска мрежа за свързани устройства /умен град/ в град Стара Загора“ на Сдружение с нестопанска цел „Заралаб“ – Стара Загора.

Решение № 865 от 27.04.2017г. 214.82 KB относно: Предложение за одобрение на решението на Комисията по социална политика за съфинансиране на проект „ Превенция и профилактика на проблеми свързани с опорно – двигателния апарат при децата, хиподинамията и наднорменото тегло“ на Ротари клуб – Стара Загора съвместно с Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Решение № 866 от 27.04.2017г. 207.94 KB относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 867 от 27.04.2017г. 217.55 KB относно:Предоставяне на капиталов трансфер на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора и промяна в инвестиционната програма.

Решение № 868 от 27.04.2017г. 218.33 KB относно:Отпускане на субсидия за финансово подпомагане на „СБАЛПФЗ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД гр. Стара Загора

Решение № 869 от 27.04.2017г. 215.25 KBотносно:Поемане на задължение в размер на 75 000,00 лв. (седемдесет и пет хиляди лева) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 870 от 27.04.2017г. 228 KB относно:Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве - Стара Загора” ЕООД

Решение № 871 от 27.04.2017г. 257.13 KB относно:Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, ЗА ОДОБРЯВАНЕ КАНДИДАТА д-р ТОДОР ДРАГАИЕВ РАЕВ, класиран на първо място в конкурса ЗА УПРАВИТЕЛ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - I“ ЕООД СТАРА ЗАГОРА, с ЕИК:123515149

Решение № 872 от 27.04.2017г. 259.35 KB относно:Вземане на решение, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,т. 5 от ТЗ, във вр. с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването, Общински съвет Стара Загора, за УТВЪРЖДАВАНЕ като класиран на първо място в конкурса, обявен с Решение № 718 от 30.01.2017г. на Общински съвет Стара Загора, ЗА УПРАВИТЕЛ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ - ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-I ЕООД, с ЕИК:123515448, със седалище и адрес на управление град гр. Стара Загора 6000, ул. Руски №62, кандидата д-р ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ЛИСИЧКОВ, с ЕГН:......., и ВЪЗЛАГАНЕ сключването на договор за управление със същия.

Решение № 873 от 27.04.2017г. 217.76 KB относно:Даване съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора за провеждане на търг за продажба на 6 броя тролейбуси.

Решение № 874 от 27.04.2017г. 211.05 KB относно:Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Стара Загора.

Решение № 875 от 27.04.2017г. 233.52 KB относно:Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Решение № 876 от 27.04.2017г. 143.59 KB относно:Одобряване на промени в структурата и увеличение на числеността на отрасъл «Образование» в местните бюджетни дейности финансирани към общинските отрасли на Община Стара Загора, считано от 01.05.2017 година.

Решение № 877 от 27.04.2017г. 219.85 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Тежкоатлетически спортен клуб Аполон“ гр.Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 878 от 27.04.2017г. 291.55 KB относно:Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2016 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“

Отчет Околна среда 207.87 KBПриложение 1 281.33 KB

Решение № 879 от 27.04.2017г. 207.7 KB относно:Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2016 година.

Приложение 1 390.72 KB

Решение № 880 от 27.04.2017г. 210.41 KB относно:Отпускане на еднократна парична помощ на членове на дружество „Военноинвалид“

Решение № 881 от 27.04.2017г. 210.53 KB относно:Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на Г. Ж. Тодорова – наследник на починалия Ж. Т. Стайков

Решение № 882 от 27.04.2017г. 210.55 KB относно:Застраховане на недвижими имоти - частна общинска собственост.

Решение № 883 от 27.04.2017г. 218.12 KB относно:Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Овчарник № 1, със застроена площ от 79.00 кв.м., находящ се в кв. 37,УПИ VІІ „Дом за душевно болни“, съгласно АОС № 04041/13.01.2005 год.- сграда на трудово лечебно стопанство в с. Лясково, Община Стара Загора.

Решение № 884 от 27.04.2017г. 218.87 KB относно:Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 13 – Плувен басейн, УПИ I училище, кв.170.

Решение № 885 от 27.04.2017г. 217.42 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ221 в кв. 58 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 886 от 27.04.2017г. 218.76 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV279 в кв. 47 по ПУП на с. Яворово, община Стара Загора

Решение № 887 от 27.04.2017г. 218.14 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV277 в кв. 47 по ПУП на с. Яворово, община Стара Загора

Решение № 888 от 27.04.2017г. 212.27 KB относно:Продажба на лек автомобил марка Рено, модел Лагуна, собственост на Регионален исторически музей – Стара Загора.

Решение № 889 от 27.04.2017г. 224.23 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 9, на настанен в него наемател.

Решение № 890 от 27.04.2017г. 224.43 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 25, на настанен в него наемател.

Решение № 891 от 27.04.2017г. 223.5 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ бл. 20, вх. 0, ет. 1, апартамент №2 на настанен в него наемател

Решение № 892 от 27.04.2017г. 223.67 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул.“ Любен Каравелов“ № 3, на настанен в него наемател.

Решение № 893 от 27.04.2017г. 221.77 KB относно:Продажба на УПИ ХІІІ1350, кв. 41-а по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Георги Сава Раковски“ № 91

Решение № 894 от 27.04.2017г. 218.79 KB относно:Продажба на УПИ VIІ и УПИ VIIІ в кв. 25 по ПУП на с. Козаревец, община Стара Загора

Решение № 895 от 27.04.2017г. 218.64 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот ІІобщ., кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 896 от 27.04.2017г. 221.33 KB относно:Продажба на имоти с №№ 003001; 004002; 021011; 036001; 079032; 089003; 090008; 091006 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Остра могила, община Стара Загора

Решение № 897 от 27.04.2017г. 218.8 KB относно:Продажба на имоти с №№ 023007; 026001; 029003; 032039; 034012; 048017- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора

Решение № 898 от 27.04.2017г. 219.51 KB относно:Продажба на имоти с №№ 000023, 000045, 000081; 000095 и 000111 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Плоска могила, Община Стара Загора

Решение № 899 от 27.04.2017г. 218.68 KB относно: Продажба на имоти с №№ 070017, 071016, 073001 и 089001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Решение № 900 от 27.04.2017г. 218.78 KB относно:Продажба на имоти с №№, 131007, 148005, 150005 и 151003 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Решение № 901 от 27.04.2017г. 136.42 KB относно:Продажба на имот с № 000020 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Подслон, Община Стара Загора

Решение № 902 от 27.04.2017г. 225.56 KB относно:Продажба на имоти с №№ 013013; 024018; 028016; 028049; 028050; 037051; 037052; 041024; 043021; 048007; 049023- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора

Решение № 903 от 27.04.2017г. 229.18 KB относно:Продажба на имот с № 000334; № 000508; № 000584; № 000597; № 000600; № 000634; № 000673; № 000701; № 001050; № 001060; № 001070; № 002001; № 002003; № 002004; № 002005; № 002006; № 002007; № 002010; № 056041 и № 059001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, Община Стара Загора

Решение № 904 от 27.04.2017г. 217.45 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000444, 112003, 136014 и 175005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пъстрово, Община Стара Загора

Решение № 905 от 27.04.2017г. 233.47 KB относно: Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 5070/ 29.12.1990г. в обхват: УПИ ІІ - КЖС, от кв. 513

Решение № 906 от 27.04.2017г. 221.12 KB относно: Разрешение и предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 97/ 25.01.1999г в обхват: УПИ ХІ-1034, КОО и УПИ Х - Жил. стр-во в кв. 54а

Решение № 907 от 27.04.2017г. 217.54 KB относно:Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.161.71 в местност „Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-145 от 21.03.2017 г.

Решение № 908 от 27.04.2017г. 218.15 KB относно:Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.65.27 в местност „Орта бозалък“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-111 от 21.03.2017 г.

Решение № 909 от 27.04.2017г. 217.8 KB относно:Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.65.28 в местност „Орта бозалък“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-110 от 21.03.2017 г.

Решение № 910 от 27.04.2017г. 216.81 KB относно:Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ № 048035 в местност „Алваджи кайнак“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-109 от 21.03.2017 г.

Решение № 911 от 27.04.2017г. 220 KB относно:Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.313.601 в местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-108 от 01.03.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.313.601, местност “Съборената кюприя“, земл. гр. Ст. Загора.

Решение № 912 от 27.04.2017г. 211.66 KB относно:Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 853 по Протокол № 20 от 30 март 2017год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 913 от 27.04.2017г. 215.42 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.256.90 в местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-114 от 07.03.2017год.

Решение № 914 от 27.04.2017г. 215.51 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.13.3 в местност “Таушанджик“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-100 от 24.02.2017 год.

Решение № 915 от 27.04.2017г. 217.17 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.258.143 в местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразувания УПИ I-143 в кадастрален район 258 по КККР на гр. Стара Загора, Заявление р. № 19-06-164/ 30.03.2017 год.

Решение № 916 от 27.04.2017г. 216.22 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения за ПИ № 086033, ПИ № 086034, ПИ № 086035 и ПИ № 086036 в местност „Клюнка“ от землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-40/ 25.01.2017 г.

Решение № 917 от 27.04.2017г. 217.46 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.138.8 в местност “Герена“ по КККР на землище гр. Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали