РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 21 ОТ 29.04.2021

Размер на шрифта: A A A

Решение № 904 от 29.04.2021 г. относно: Приемане на второ четене изменението в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено  дете на територията на община Стара Загора, прието на първо четене с РЕШЕНИЕ № 835 по ПРОТОКОЛ №20 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25 март 2021 година, по точка втора от дневния ред: Изменение в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора.

 

Решение № 905 от 29.04.2021 г. относно: Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация- първо четене.

 

Решение № 906 от 29.04.2021 г. относно: Приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

 

Решение № 907 от 29.04.2021 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора

 

Решение № 908 от 29.04.2021 г. относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2021 година            

 

Решение № 909 от 29.04.2021 г. относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2021г.

Приложение 1, Приложение 2

 

Решение № 910 от 29.04.2021 г. относно: Даване съгласие Община Стара Загора да сключи Меморандум за сътрудничество с Община Пловдив, във връзка с осъществяване на сътрудничество при реализиране на общи проекти и инициативи, развитие на местния индустриален потенциал и възможностите за съвместно привличане на инвеститори.

 

Решение № 911 от 29.04.2021 г. относно: Вземане на решение за подобряване на инфраструктурата по ул.“Герасим Папазчев“ във връзка с реализиране на проекти „Рехабилитация на обект Стационна градина“ и обект “ЖП гара“

 

Решение № 912 от 29.04.2021 г. относно: Заявление за достъп до обществена информация

 

Решение № 913 от 29.04.2021 г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 11.05.2021г.

 

Решение № 914 от 29.04.2021 г. относно: Удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

 

Решение № 915 от 29.04.2021 г. относно: Даване съгласаие на „Мересев“ ЕООД за прекратяване на договора със СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КИКБОКС И МУАЙ-ТАЙ ГЛОРИ ПРО ТИМ“ и за предоставяне за безвъзмездно съвместно ползване на етаж четири от административно производствената сграда на ул. „Димчо Стаев“ № 28 на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КИКБОКС И МУАЙ-ТАЙ ГЛОРИ ПРО ТИМ“ и СНЦ „КАРАТЕ КЛУБ БЕРОЕ“

 

Решение № 916 от 29.04.2021 г. относно: Изменение на Решение № 508 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Стара Загора, относно придобиване право на управление на имот, собственост на държавата, находящ се в гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 108

 

Решение № 917 от 29.04.2021 г. относно: Учредяване право на строеж за изграждане на допълващо застрояване – лятна кухня с помещение за инвентар и склад в УПИ VІІІ64, кв. 4820, град Стара Загора, на собственик на жилищна сграда, построена по силата на учредено право на строеж

 

Решение № 918 от 29.04.2021 г. относно: Придобиване в собственост на застроен урегулиран поземлен имот VI 113, за жс и одо, кв. 15 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

 

Решение № 919 от 29.04.2021 г. относно: Изкупуване на поземлени имоти, отредени за улици, находящи се в гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“,  собственост на „ЗСК ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД

 

Решение № 920 от 29.04.2021 г. относно: Изкупуване на вилна сграда, находяща се УПИ V общ., кв. 43 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение № 921 от 29.04.2021 г. относно: Определяне на пазарната цена на 93/1020 кв. м ид. ч. от УПИ V110, кв. 24 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора по отношение на съсобственика – Милен Господинов Иванов

 

Решение № 922 от 29.04.2021 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 1 по плана за регулация на с. Оряховица, общ. Стара Загора, обявяване на част от улица с площ на частта 148 кв. м за частна общинска собственост, сключване на предварителен договор, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

 

Решение № 923 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ156а в кв. 19 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

 

Решение № 924 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ391 в кв. 19 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

 

Решение № 925 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХVІ3467 в кв. 72 по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 926 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV337  в кв. 25 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

 

Решение № 927 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV7 в кв. 1 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение № 928 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ34  в кв. 4 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение № 929 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV23 в кв. 51 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение № 930 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV390  в кв. 19 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

 

Решение № 931 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ38 в кв. 4 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение № 932 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІ642 в кв. 17 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора

 

Решение № 933 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І46 в кв. 3 по ПУП на с. Руманя, община Стара Загора

 

Решение № 934 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І171 в кв. 10 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора

 

Решение № 935 от 29.04.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ170 в кв. 6 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

 

Решение № 936 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 22 на настанен в него наемател

 

Решение № 937 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в община Стара Загора, с.Калояновец, ул. „Победа“ №2, на настанен в него наемател

 

Решение № 938 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Дълбоки, община Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев“ №.15, апартамент № 2 на настанен в него наемател

 

Решение № 939 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 86, апартамент № 43 на настанен в него наемател

 

Решение № 940 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 25 на настанен в него наемател

 

Решение № 941 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІХ511, находящ се в кв. 446 -„Самара“ по ПУП на град Стара Загора

 

Решение № 942 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на УПИ IV90 и УПИ V  в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

 

Решение № 943 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на УПИ XVIобщ в кв. 1, УПИ IIIбаня в кв. 34 и УПИза комбинирано детско учреждение в кв. 49 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

 

Решение № 944 от 29.04.2021 г. относно:Продажба на имот с идентификатор 58743.14.13 по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора

 

Решение № 945 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на УПИ XII986; УПИ ХIIІ985; УПИ ХIV984; УПИ ХV983; УПИ ХVI982; УПИ ХVII981; УПИ ХVIIІ980; УПИ ХIX974 и УПИ ХX973 в кв. 19а – кв. „Лозенец“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение № 946 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на УПИ Xфурна  в кв. 2, УПИ XVКОО  в кв. 21 и УПИ XIV196  в кв. 42  по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

 

Решение № 947 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VIII в кв. 9 по плана на с. Остра могила, Община Стара Загора

 

Решение № 948 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на УПИ VII; УПИ VIII; УПИ IX; УПИ X; УПИ XI в кв. 25, УПИ IXболница, трафопост и тоалетна в кв. 30 и на УПИ XIдетска градина в кв. 88 по ПУП на с. Козаревец, Община Стара Загора

 

Решение № 949 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на УПИ VIIIобщ, УПИ IXобщ, УПИ XIIIобщ, УПИ XIVобщ  в кв. 13  и на УПИ I609,общ  УПИ VI609,общ в кв. 65 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

 

Решение № 950 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот І63 в кв. 12 по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 951 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на имоти, находящи се в с. Хан Аспарухово, община Стара Загора: сграда с пл. № 265 в УПИ IIIкулт.дом,б.комб, кв. 12 и УПИ I  в кв. 43а по ПУП на населеното място

 

Решение № 952 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 2  и застроен УПИ Х76,кметство в кв. 19 по ПУП на с. Пъстрово, Община Стара Загора

 

Решение № 953 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на имоти, находящи се в с. Хрищени, община Стара Загора: сграда с пл.№ 405 в УПИ I77,405406,407  кв. 3, Застроен УПИ  XIIодо в кв. 22, УПИ Х231 в кв. 49, УПИ I273  в кв. 84 и УПИ VI910  в кв. 91

 

Решение № 954 от 29.04.2021 г. относно: Продажба на УПИ IXобщ. и УПИ Xобщ. в кв. 38, УПИ Iобщ., УПИ IIобщ., УПИ IIIобщ.  и УПИ IVобщ. в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

 

Решение № 955 от 29.04.2021 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност новопроектирана шахта – с. Змейово, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-128от 30.03.2021 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за оптична свързаност, през ПИ с идентификатори № 31276.27.371 - „За селскостопански горски ведомствен път“, № 31276.28.39 - „За селскостопански горски ведомствен път“, № 31276.28.765 - „За селскостопански горски ведомствен път“ № 31276.29.31 - „За селскостопански горски ведомствен път“, № 31276.29.1099 - „За селскостопански горски ведомствен път“, № 31276.50.800 – „За селскостопански горски ведомствен път“, № 31276.54.56 - „За селскостопански горски ведомствен път“, № 31276.63.950 - „За селскостопански горски ведомствен път“, № 31276.63.1106 - „За селскостопански горски ведомствен път“, № 31276.71.22 - „За селскостопански горски ведомствен път“ и  № 31276.71.395 - „За селскостопански горски ведомствен път“ - общинска публична собственост,  Заявление  вх. № 10-02-2674 от 08.04.2021 год. 

 

Решение № 956 от 29.04.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 58743.207.13, местност „Ишекър“ землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-111/22.03.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 58743.207.13, през ПИ с идентификатор № 58743.33.20 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-2101 от 22.03.2021г.

 

Решение № 957 от 29.04.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на ел. схема за ПИ с идентификатор № 38039.18.20, местност „Ливадките“ землище на с. Колена, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-129/31.03.2021г.

 Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 38039.18.20, през ПИ с идентификатор № 38039.18.42 – „Нива“, ПИ с идентификатор № 38039.301.9512 - „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 38039.18.44 – „За местен път“ и ПИ с идентификатор № 38039.301.9513 – „Дере“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-2651 от 07.04.2021г.

 

Решение № 958 от 29.04.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 05431.19.39, местност „Овчи кладенец“ землище на с. Борилово, общ. Стара Загора;

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 05431.19.39, през ПИ с идентификатор № 05431.19.59 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-1874 от 15.03.2021г.

 

Решение № 959 от 29.04.2021 г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 68850.130.271, с НТП - „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.130.270, с НТП - „За селскостопански горски ведомствен път“ по КККР на гр. Стара Загора и премостване на част от ПИ с идентификатор № 98850.129.5, с НТП - „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ по КККР на гр. Стара Загора, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.130.9 и ПИ с идентификатор 68850.130.11,  Заявление вх. № 10-02-1607 от 05.03.2021 г.

 

Решение № 960 от 29.04.2021 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ Іжил.с-во, КОО и ППГ в кв.5331, УПИ Іжил.с-во в кв. 2331, УПИ Іжил.с-во, КОО и ППГ в кв.326, УПИ Іжил.с-во, КОО и ППГ, УПИ ІIза ДОО, УПИ IІIза ДОО и УПИ IVжил.с-во и КОО в кв. 329, УПИ Iжил.с-во, КОО и ППГ в кв. 326а и улица с о. т. 8173 – о. т. 4640, одобрен с Решение № 357/26.07.2012 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 118/26.01.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора.

 

Решение № 961 от 29.04.2021 г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 77476.67.34, с НТП - „Пасище“ от местност “Корнаците“, землище на с. Хрищени и премостване на част от ПИ с идентификатор № 77476.66.23, с НТП - „Напоителен канал“ и част от ПИ с идентификатор № 77476.67.33 с НТП - „За друг вид водно течение“ от местност “Корнаците“, землище на с. Хрищени, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 77476.67.8,  Заявление вх. № 10-02-919 от 09.02.2021 г.

 

Решение № 962 от 29.04.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.101.81 местност „Бащиното“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-118 от 23.03.2021г.

 

Решение № 963 от 29.04.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.52.886, местност „Генов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-102 от 16.03.2021г.

 

Решение № 964 от 29.04.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 05431.36.58, местност „Жълтата скала - кладенеца“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-124 от 29.03.2021г.

 

Решение № 965 от 29.04.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.258.112, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-100 от 15.03.2021г.

 

Решение № 966 от 29.04.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.152.16, местност „Мутафовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-120 от 24.03.2021 г.

 

Решение № 967 от 29.04.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.181.7, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-123 от 31.03.2021 г.

 

Решение № 968 от 29.04.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за поземлени имоти в КР 210, 211, 212 и част от КР 213 и План за застрояване за новообразувани урегулирани поземлени имоти по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 10-33-21 от 10.03.2021 г.

 

Решение № 969 от 29.04.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и изменение на ВиК схема за обект: „Довеждащ водопровод до „Гробищен парк“ – промяна по време на строителството“ в ПИ с идентификатор № 04738.102.50, местност „Тетрата“ по КККР на с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 10-33-24/30.03.2021г.

 

Решение № 970 от 29.04.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - ПУП - Парцеларен план за обект: „Външен водопровод“ за ПИ с идентификатор № 68850.137.3, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-11-106 от 22.03.2021г.

 

Решение № 971 от 29.04.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатори № 46417.86.57, № 46417.86.58, № 46417.86.59, № 46417.86.60, № 46417.86.61, № 46417.86.62, № 46417.86.63 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление Вх.№ 19-11-91 от 01.03.2021 год.

 

Решение № 972 от 29.04.2021 г. относно: Създаване на Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества при Общински съвет Стара Загора, мандат 2019-2023г.

 

Решение № 973 от 29.04.2021 г. относно: Избор на представители на Община Стара Загора в Общите събрания на „Индустриална зона Загоре“ АД и УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович” АД

 

Решение № 974 от 29.04.2021 г. относно: Избиране на представител на Община Стара Загора в общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора, упълномощаването му за участие и гласуване по точките от дневния ред  на извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 21.05.2021г., при липса на кворум на 04.06.2021г.

Приложение 1

 

Решение № 975 от 29.04.2021 г. относно: Избор на представител на Общински съвет Стара Загора в състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.

 

Решение № 976 от 29.04.2021 г. относно: Попълване съставите на постоянната комисия по оперативни програми и международно сътрудничество, ПК по спорт и младежки дейности, ПК по здравеопазване, ПК по финанси и бюджет, ПК по земеделие, гори, екология и развитие на селата и ПК за ПКПУКИ

 

Решение № 977 от 29.04.2021 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора – второ четене.

Поименно гласуване по точките от Заседание 21

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали