Решения от Протокол № 22 от 25.05.2017

Размер на шрифта: A A A

Решение № 918 от 25.05.2017г. 214.95 KB относно: Предложение за одобрение на решението на Постоянната комисия по социална политика за съфинансиране на проект „Психосоциална подкрепа на настанени в Дом за стари хора, Старозагорски минерални бани, възрастни хора преживели домашно насилие“ на Фондация „Дружество за гражданска подкрепа“ – Стара Загора

Решение № 919 от 25.05.2017г. 216.29 KB относно: Одобряване проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на кв.”Железник” гр. Стара Загора, обхващаща квартали №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 920 от 25.05.2017г. 206.62 KB относно: Определяне на представител в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

Решение № 921 от 25.05.2017г. 213.8 KB относно: Промени в съставите на постоянните комисии.

Решение № 922 от 25.05.2017г. 285.88 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на Територията на Община Стара Загора.

Решение № 923 от 25.05.2017г. 227.43 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 924 от 25.05.2017г. 207.8 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 925 от 25.05.2017г. 208.78 KB относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора – първо четене.

Решение № 926 от 25.05.2017г. 216.48 KB относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора, считано от 01.06.2017 година Вносител: Живко Тодоров –

Решение № 927 от 25.05.2017г. 220.18 KB относно: Приемане на план-сметка за разходи за местен референдум и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година

Решение № 928 от 25.05.2017г. 219 KB относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2016 година

Решение № 929 от 25.05.2017г. 209.06 KB относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Стара Загора

Решение № 930 от 25.05.2017г. 229.23 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора, насрочено на 29.05.2017г.

Решение № 931 от 25.05.2017г. 346.06 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД , насрочено на 02.06.2017г.

Решение № 932 от 25.05.2017г. 210.54 KB относно: Избор на управител на «Мересев» ЕООД

Решение № 933 от 25.05.2017г. 212.04 KB относно: Избор на управител на «Обредни дейности» ЕООД

Решение № 934 от 25.05.2017г. 218.78 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2016г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала и разпределение на печалбата

Решение № 935 от 25.05.2017г. 217.42 KB относно: Поемане на задължение до 5 479 889,61 (пет милиона четиристотин седемдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и една стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 936 от 25.05.2017г. 216.93 KB относно: Поемане на задължение до 452 810,02 (четиристотин петдесет и две хиляди осемстотин и десет лева и две стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 937 от 25.05.2017г. 217.48 KB относно: Поемане на задължение до 489 990,20 лева (четиристотин осемдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева и двадесет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 938 от 25.05.2017г. 210.09 KB относно: Удължаване срока на работа на Временна комисията за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора във връзка с Решение № 763/ 23.02.2017г. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 939 от 25.05.2017г. 221.98 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Боен клуб Берое“- гр. Стара Загора

Решение № 940 от 25.05.2017г. 210.71 KB относно: Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017г.

Решение № 941 от 25.05.2017г. 222.66 KB относно: Учредяване право на надстрояване на съществуваща сграда (аптека) в имот с идент. № 68850.503.1008 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І3402 в кв. 294 – Възраждане по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 942 от 25.05.2017г. 222.88 KB относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР в кв. 327, по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 8184-8183 и част от улица с о.т. 8182-4661 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост чрез замяна

Решение № 943 от 25.05.2017г. 222.07 KB относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР в кв. 2941 – Възраждане - гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Решение № 944 от 25.05.2017г. 219.99 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ258 в кв. 61 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 945 от 25.05.2017г. 217.96 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІІ178 в кв. 23 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 946 от 25.05.2017г. 218.07 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ582 в кв. 55 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 947 от 25.05.2017г. 218.14 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ153 в кв. 5 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 948 от 25.05.2017г. 218.75 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Vобщ. в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Решение № 949 от 25.05.2017г. 218.03 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV176 в кв. 22 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 950 от 25.05.2017г. 222.77 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“ на настанен в него наемател

Решение № 951 от 25.05.2017г. 219.8 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара 3“, бл. 3, вх. Б, етаж 2 на настанен в него наемател

Решение № 952 от 25.05.2017г. 215.36 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХІІІ в кв. 38, по плана на с. Самуилово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 953 от 25.05.2017г. 218.77 KB относно: Продажба на УПИ ІV625 и УПИ VІІ625 в кв. 6 – „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 954 от 25.05.2017г. 216.03 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І1030, кв. 31 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 955 от 25.05.2017г. 216.52 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ954, кв. 37 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 956 от 25.05.2017г. 217.74 KB относно: Продажба на УПИ ХV187, кв.81 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 957 от 25.05.2017г. 215.58 KB относно: Продажба на УПИ I10, кв.86 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 958 от 25.05.2017г. 217.51 KB относно: Продажба на УПИ ІІ3021,ОДО в кв. 152-б по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Георги Сава Раковски“

Решение № 959 от 25.05.2017г. 220.79 KB относно: Продажба на Урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. 527 и кв. 527а по ПУП на град Стара Загора

Решение № 960 от 25.05.2017г. 216.02 KB относно: Продажба на сграда с идентификатор 68850.510.6566.20, находяща се в кв. 264 – Македонски, гр. Стара Загора

Решение № 961 от 25.05.2017г. 215.9 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000159, 080180, 150060; 210050; 280130 и 380421 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, Община Стара Загора

Решение № 962 от 25.05.2017г. 211.26 KB относно: Продажба на имот с № 085002 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Богомилово, Община Стара Загора

Решение № 963 от 25.05.2017г. 213.48 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000048 и 000078 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово, Община Стара Загора

Решение № 964 от 25.05.2017г. 209.99 KB относно: Продажба на имот с № 021002 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Решение № 965 от 25.05.2017г. 217.57 KB относно: Продажба на имоти с №№ 010034; 019014; 025007; 025017; 025029; 027003; 030007; 030024 и 031009 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора

Решение № 966 от 25.05.2017г. 211.51 KB относно: Продажба на имот с № 000134 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Решение № 967 от 25.05.2017г. 214.88 KB относно: Продажба на имоти с №№ 077004; 077005; 077006; 102006 и 112004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Решение № 968 от 25.05.2017г. 217.66 KB относно: Продажба на имоти с №№ 026011; 027027; 029027; 031009; 034010; 041006; 044016 и 079001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Елхово, Община Стара Загора

Решение № 969 от 25.05.2017г. 210.2 KB относно: Продажба на имот с № 080013 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Загоре, Община Стара Загора

Решение № 970 от 25.05.2017г. 215.12 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000702; 000925 и 033001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, Община Стара Загора

Решение № 971 от 25.05.2017г. 214.19 KB относно: Продажба на имоти с №№ 001034; 067001 и 217023 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора

Решение № 972 от 25.05.2017г. 211.68 KB относно: Продажба на УПИ Іобщ. и УПИ IIобщ. в кв. 3 по ПУП на с.Ловец, община Стара Загора

Решение № 973 от 25.05.2017г. 217.45 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и план – схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.170.23 в местност „Черешите“ от землище с. Сулица, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-207 от 02.05.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.170.23 през ПИ № 70202.78.217 – „пасище“, ПИ № 70202.78.49 - „селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ № 70202.170.502 – „второстепенна улица“ и ПИ № 70202.170.535 – „второстепенна улица“ в землище с. Сулица – публична общинска собственост.

Решение № 974 от 25.05.2017г. 215.19 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-196 от 24.04.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.20, местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора.

Решение № 975 от 25.05.2017г. 215.04 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.61 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-195 от 24.04.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.61, местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора.

Решение № 976 от 25.05.2017г. 215.27 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.2 в местност “Бялата пръст“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-192 от 24.04.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.14.2, местност “Бялата пръст“, землище гр. Стара Загора.

Решение № 977 от 25.05.2017г. 211.87 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 042 020 в местност “Боба корсу“ от землището на с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-185 от 21.04.2017 год.

Решение № 978 от 25.05.2017г. 212.33 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058 013 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-175 от 11.04.2017 год.

Решение № 979 от 25.05.2017г. 212.34 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор 68850.118.243 по КККР на местност „Апти тарла“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-208 от 02.05.2017 г.

Решение № 980 от 25.05.2017г. 211 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.224.745 в местност “Сечена могила“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-194 от 24.04.2017 год.

Решение № 981 от 25.05.2017г. 216.1 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 084 033 в землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на канализация за ПИ № 084 033 в землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Одобряване на схема «Водопровод и Канализация» за ПИ № 084 033 в землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

Решение № 982 от 25.05.2017г. 212.67 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 983 от 25.05.2017г. 213.12 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на хлораторна помпа в землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 984 от 25.05.2017г. 290.3 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ № 085031 в местност „Ханчето“ по КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора.

Решение № 985 от 25.05.2017г. 214.42 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външен водопровод на ПИ № 085 031 в местност „Ханчето“ от землище с. Змейово, Община Стара Загора.

Решение № 986 от 25.05.2017г. 211.65 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на довеждащ път до ПИ № 212 002 от КВС на местност “Воденицата“, землище с.Пряпорец, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали