РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 22 ОТ 27.05.2021

Размер на шрифта: A A A

Решение № 978 от 27.05.2021 г. относно: Приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД –II четене

 

Решение № 979 от 27.05.2021 г. относно: Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ четене.

 

Решение № 980 от 27.05.2021 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

 

Решение № 981 от 27.05.2021 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора

 

Решение № 982 от 27.05.2021 г. относно: Попълване и промяна съставите на постоянната комисия по оперативни програми и международно сътрудничество, ПК по здравеопазване, ПК по земеделие, гори, екология и развитие на селата и ПК по култура, туризъм и вероизповедания

 

Решение № 983 от 27.05.2021 г. относно: Удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени на територията на гр. Стара Загора

 

Решение № 984 от 27.05.2021 г. относно: Създаване на Временна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/ обекти на територията на гр. Стара Загора.

 

Решение № 985 от 27.05.2021 г. относно: Приемане на годишните финансови отчети  за 2020г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала  и разпределение на печалбата

 

Решение № 986 от 27.05.2021 г. относно: Избор на управител на „МЕРЕСЕВ“ ЕООД  гр. Стара Загора

 

Решение № 987 от 27.05.2021 г. относно: Одобряване на доклад за Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014-2020 г.

Доклад

Решение № 988 от 27.05.2021 г. относно: Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2020 година.

 

Решение № 989 от 27.05.2021 г. относно: Именуване на улици в град Стара Загора

 

Решение № 990 от 27.05.2021 г. относно: Именуване на улица в гр. Стара Загора

 

Решение № 991 от 27.05.2021 г. относно: Дарение на имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, Община Стара Загора, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“

 

Решение № 992 от 27.05.2021 г. относно: Изкупуване на вилна сграда, находяща се УПИ VІІІ383, кв. 22 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

 

Решение № 993 от 27.05.2021 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ473  в кв. 45 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение № 994 от 27.05.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV15001,общ. кв. 527а - Три чучура по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 995 от 27.05.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII479  в кв. 22 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

 

Решение № 996 от 27.05.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І16 в кв. 13 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

 

Решение № 997 от 27.05.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVII465  в кв. 28 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

 

Решение № 998 от 27.05.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV536 в кв. 43 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение № 999 от 27.05.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 1, апартамент № 1 на настанен в него наемател

 

Решение № 1000 от 27.05.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов“ № 16, апартамент № 2 на настанен в него наемател

 

Решение № 1001 от 27.05.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №. 45, апартамент № 16 на настанен в него наемател

 

Решение № 1002 от 27.05.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 13, апартамент № 56 на настанен в него наемател

 

Решение № 1003 от 27.05.2021 г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І, находящ се в кв. 23 -„Зора“ по ПУП на град Стара Загора

 

Решение № 1004 от 27.05.2021 г. относно: Продажба на УПИ XVIII408 и застроен УПИ XXII409 в кв. 18 и УПИ IVобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

 

Решение № 1005 от 27.05.2021 г. относно: Продажба на УПИ  І312; УПИ III311; УПИ IV311 в кв. 60а по ПУП на с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

 

Решение № 1006 от 27.05.2021 г. относно: Продажба на застроен УПИ VІ-одо в кв. 39, УПИ XI199  в кв. 99,  УПИ ІX в кв. 107а , УПИ XI  в кв. 107а,  УПИ XIІ  в кв. 107а и УПИ VІI905  в кв. 111 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

 

Решение № 1007 от 27.05.2021 г. относно: Продажба на УПИ VIобщ в кв. 1, УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11, УПИ VIIобщ, УПИ VIIIобщ  и УПИ IX в кв.  41, УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 43 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

 

Решение № 1008 от 27.05.2021 г. относно: Продажба на урегулиран поземлен имот X857, кв. 72 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение № 1009 от 27.05.2021 г. относно: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.506.5191.1.144 /гараж № 16/, находящ се в гр. Стара Загора , кв.“ Три чучура – юг“

 

Решение № 1010 от 27.05.2021 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на кв. Индустриален, гр. Стара Загора, попадащ в кадастрални райони 522 и 523 по КККР на гр. Стара Загора.

 

Решение № 1011 от 27.05.2021 г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 68850.129.270, с НТП - „За селскостопански горски ведомствен път“ от местност “Герена“, землище на гр. Стара Загора, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.129.4,  Заявление вх. № 10-02-2996 от 19.04.2021 г.

 

Решение № 1012 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор № 68850.243.230 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор № 30119.14.16, по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-170 от 28.04.2021 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори № 68850.243.230 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор № 30119.14.16, по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-170 от 28.04.2021 г.   

 

Решение № 1013 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 05431.95.18, местност „Гробищата“ землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-95/09.03.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 05431.95.18, през ПИ с идентификатор № 05431.16.90 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-2384 от 09.04.2021г.

 

Решение № 1014 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 52252.62.56, местност „Лозята“ землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-132/01.04.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 52252.62.56, през ПИ с идентификатор № 52252.47.83 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-01-2757 от 26.04.2021г.

 

Решение № 1015 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразувани ПИ № 296.69 и ПИ № 296.264, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-143 от 13.04.2021 г.

 

Решение № 1016 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.225.35, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-163 от 26.04.2021 г.

 

Решение № 1017 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 296.91, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-138 от 09.04.2021 г.

 

Решение № 1018 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на пътна връзка до ПИ  с идентификатор № 68850.53.2, местност „Кафтанджийски кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-06-162 от 26.04.2021 г.

 

Решение № 1019 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразувани ПИ № 296.70 и ПИ № 296.71, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-155 от 23.04.2021 г.

 

Решение № 1020 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.75.19, местност „Габрова кория“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-134 от 05.04.2021 г.

 

Решение № 1021 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 296.95, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-139 от 09.04.2021 г.

 

Решение № 1022 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.84.153, местност „Габрова кория“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-109 от 19.03.2021 г.

 

Решение № 1023 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 54314.98.4, местност „Мананска река“, землище на с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-150 от 20.04.2021г.

 

Решение № 1024 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.258.100, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-137 от 08.04.2021 г.

 

Решение № 1025 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 63149.136.21, местност „Гергьовска черква“, землище на с. Лозен, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-112 от 22.03.2021г.

 

Решение № 1026 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.258.52, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-113 от 22.03.2021 г.

 

Решение № 1027 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.61.7, местност „Хиляда чепа“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-121 от 24.03.2021г.

 

Решение № 1028 от 27.05.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77431.51.33, местност „Габъра“, землище на с. Християново, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-125 от 29.03.2021г.

 

Решение № 1029 от 27.05.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 77476.66.11, местност „Киселицата“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-152 от 21.04.2021 г.

 

Решение № 1030 от 27.05.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Богомилово – Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-124 от 30.03.2021 год.  

 

Решение № 1031 от 27.05.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Ново Село – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-156 от 20.04.2021 год.   

 

Решение № 1032 от 27.05.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Остра Могила – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-155 от 20.04.2021 год.   

 

Решение № 1033 от 27.05.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Сулица – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-154 от 21.04.2021 год.   

Решение № 1034 от 27.05.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ с идентификатор № 77476.507.87 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  Заявление с Вх. № 19-11-163/26.04.2021год.

 

Решение № 1035 от 27.05.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и изменение на ВиК схема за обект: „Външен водопровод“ за ПИ с идентификатор № 68850.118.12 местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-11-142/08.04.2021г.

 

Решение № 1036 от 27.05.2021 г. относно: Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020

 

Решение № 1037 от 27.05.2021 г. относно: Решение № 972 от 29.04.2021г. на Общински съвет Стара Загора, върнато за ново обсъждане със Заповед № АК-01-ЗД.3/12.05.2021 на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА

 

Поименно гласуване по точките от Заседание 22 - част 1

Поименно гласуване по точките от Заседание 22 - част 2

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали