Решения от Протокол № 23 от 29.06.2017

Размер на шрифта: A A A

Решение № 987 от 29.06.2017г. 211.93 KB относно: Предложение за одобрение на решението на Постоянната комисия по социална политика за съфинансиране на проект „Приложение на иновативни технологии при работа с деца с генерализирани разстройства в развитието“ на Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ град Стара Загора

Решение № 988 от 29.06.2017г 210.21 KB относно: Създаване на временна комисия за провеждане на конкурс за Обществен посредник на територията на Община Стара Загора

Решение № 989 от 29.06.2017г 286.82 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 042 020 в местност “Боба корсу“ от землището на с. Ново село, Община Стара Загора.

Решение № 990 от 29.06.2017г. 206.05 KB относно: Изменение и допълнение на т. 6 от решение № 860 от 27.04.2017г. прието с протокол № 21 от 27.04.2017г.

Решение № 991 от 29.06.2017г. 223.73 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 992 от 29.06.2017г. 210.62 KB относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора – второ четене

Решение № 993 от 29.06.2017г. 204.82 KB относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 994 от 29.06.2017г. 208.17 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 995 от 29.06.2017г. 206.07 KB относно: Допълнение и изменение на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 996 от 29.06.2017г. 288.3 KB относно: Приемане на изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора, считано от 01.06.2017 година, на второ четене

Решение № 997 от 29.06.2017г. 209.27 KB относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2017 година

Приложение 1 към Решение № 997 от 29.06.2017г. 420.41 KB

Приложение 2 към Решение № 997 от 29.06.2017г. 349.49 KB

Решение № 998 от 29.06.2017г. 215.41 KB относно: Участие в дарителската кампания за изграждане на Мемориалния комплекс на гроба на кан Кубрат и провеждане на Всебългарски събор „ Към завета – Кубрат – 105“

Решение № 999 от 29.06.2017г. 213.71 KB относно: Участие в дарителската кампания за изграждане на паметник на полковник Борис Дрангов в района на Военна академия „Георги Сава Раковски“ – гр. София.

Решение № 1000 от 29.06.2017г. 210.43 KB относно: Даване разрешение за закупуване на специализирано оборудване за нуждите на болнична Аптека в „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД

Решение № 1001 от 29.06.2017г. 216.76 KB относно: Изваждане на ДМА – гараж от активите на „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД и предоставяне на Дневен център за възрастни хора с ментални увреждания и хронични психични проблеми „Св.Св. Козма и Дамян“

Решение № 1002 от 29.06.2017г. 211.68 KB относно: Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 15 ученически столове и 16 павилиона от общинското дружество “Ученическо хранене” ЕООД

Приложение 1 към Решение № 1002 от 29.06.2017г. 187.49 KB

Решение № 1003 от 29.06.2017г. 207.28 KB относно: Приемане на доклади за самооценка, във връзка с откриване на процедура по акредитация на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

Решение № 1004 от 29.06.2017г. 216.96 KB относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6, съгласно решение 386/30.06.2016г. на Общински съвет Стара Загора

Решение № 1005 от 29.06.2017г. 206.46 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Кр. Н. Баликова

Решение № 1006 от 29.06.2017г. 217.93 KB относно: Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, ЗА ОДОБРЯВАНЕ КАНДИДАТА Д-Р СТЕФАН ТРЕНДАФИЛОВ ГАРВАНОВ, като спечелил конкурса за управител на лечебното заведение „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД, с ЕИК:000812208

Решение № 1007 от 29.06.2017г. 205.82 KB относно: Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора за периода 2017-2019г.

Приложение 1 към Решение № 1007 от 29.06.2017г. 649.21 KB

Решение № 1008 от 29.06.2017г. 217.93 KB относно: Приемане на форма на управление за горите и горските територии собственост на Община Стара Загора, попадащи в териториалния обхват на Държавно горско стопанство Стара Загора и Държавно горско стопанство Чирпан съгласно чл. 181, ал. 1, т. 2 от Закона за горите.

Приложения към Решение №1008 от 29.06.2017г. 4.87 MB

Решение № 1009 от 29.06.2017г. 218.5 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „КИОКУШИНКАЙ КАРАТЕ САМУРАЙ“ върху част от имот – публична общинска собственост

Решение № 1010 от 29.06.2017г. 218.85 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Фехтовален клуб Железник“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

Решение № 1011 от 29.06.2017г. 211.46 KB относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 031014 в землището на с. Малка Верея, община Ст.Загора

Решение № 1012 от 29.06.2017г. 218.65 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към съществуващ обект за стопанска дейност (кафе-аперитив) в имот с идент. № 68850.519.19 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ ІКОО,ЖС и ПГ, кв. 426-в – Самара по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 1013 от 29.06.2017г. 232.14 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ Х38, кв. 54 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Решение № 1014 от 29.06.2017г. 212.79 KB относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Християново, Община Стара Загора.

Решение № 1015 от 29.06.2017г. 231.27 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ5241, кв. 256 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора, чрез замяна

Решение № 1016 от 29.06.2017г. 214.86 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХ3334 в кв. 78 по план за регулация на град Стара Загора

Решение № 1017 от 29.06.2017г. 215.16 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х109 в кв. 95 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1018 от 29.06.2017г. 215.27 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І203 в кв. 4 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 1019 от 29.06.2017г. 216.25 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ418 в кв. 16 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора

Решение № 1020 от 29.06.2017г. 220.52 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 23, на настанен в него наемател

Решение № 1021 от 29.06.2017г. 216.86 KB относно: Продажба на УПИ CCXLІІ4004 в кв. 13 – „Индустрия“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1022 от 29.06.2017г. 219.78 KB относно: Продажба на УПИ Vоб. и ., УПИ VІоб., кв. 462 - кв. „Индустриален - в района на „АПК“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1023 от 29.06.2017г. 216.8 KB относно: Продажба на УПИ VІІІобщ., кв. 26 – „Зора“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1024 от 29.06.2017г. 216.35 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот ІV81 в кв. 48 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1025 от 29.06.2017г. 218.44 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот І9521, кв. 48 – частна общинска собственост, находящ се в с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1026 от 29.06.2017г. 212.87 KB относно: Продажба на имоти с №№ 029001 и 050015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, Община Стара Загора

Решение № 1027 от 29.06.2017г. 219.18 KB относно: Продажба на имоти с №№ 026011; 028006; 029001; 029012; 056006; 058002; 059002 и 080018 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, Община Стара Загора

Решение № 1028 от 29.06.2017г. 213.14 KB относно: Продажба на УПИ XVКОО в кв. 21 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Решение № 1029 от 29.06.2017г. 214.69 KB относно: Продажба на УПИ XІІ101 и УПИ ХІІІ101 в кв. 38 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Решение № 1030 от 29.06.2017г. 213.61 KB относно: Продажба на УПИ XІV196 в кв. 42 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Решение № 1031 от 29.06.2017г. 217.23 KB относно: Продажба на УПИ Іобщ.; УПИ IIобщ.; УПИ ІІІобщ. и УПИ ІVобщ. в кв. 37 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Решение № 1032 от 29.06.2017г. 212.12 KB относно: Продажба на имот с № 038065 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Люляк, Община Стара Загора

Решение № 1033 от 29.06.2017г. 215.82 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000069; 051019; 061005 и 068021 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, Община Стара Загора

Решение № 1034 от 29.06.2017г. 210.4 KB относно: Продажба на имот с № 069024 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, Община Стара Загора

Решение № 1035 от 29.06.2017г. 209.23 KB относно: Продажба на имоти с №№ 174002 и 174020 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Яворово, Община Стара Загора

Решение № 1036 от 29.06.2017г. 217.76 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и изменение на ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 112006 в местност „Герена“ от землище с. Хрищени, Община Стара Загора, по Заявление № 19-06-210 от 03.05.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ 112006 през полски път ПИ № 000431 – публична, общинска собственост, Заявление вх. № 10-01-2049 от 03.05.2017 г.

Решение № 1037 от 29.06.2017г. 217.63 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.65.25 в местност “Орта бозалък“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-177 от 12.04.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.65.25 в местност “Орта бозалък“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-177 от 12.04.2017 г.

Решение № 1038 от 29.06.2017г. 290.54 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.161.71 в местност „Берекет могила“ по КККР на землище гр. Стара Загора.

Решение № 1039 от 29.06.2017г. 215.34 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и ПУП – План за застрояване в частта му за ПИ №№ 68850.208.62, 68850.208.63, 68850.208.64, 68850.208.65 и 68850.208.66 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, Заявления №№ 19-06-265/ 06.06.2017 г., 19-06-266/06.06.2017г., 19-06-267/06.06.2017г., 19-06-268/06.06.2017г. и 19-06-269/ 06.06.17 г.

Решение № 1040 от 29.06.2017г. 291.82 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.26.12 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора.

Решение № 1041 от 29.06.2017г. 290.75 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.250.23 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора.

Решение № 1042 от 29.06.2017г. 290.19 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 68850.256.121 и ПИ 68850.256.161 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Ст. Загора.

Решение № 1043 от 29.06.2017г. 217.56 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ № 098022 в местност “Под медвен“ от землище с. Хрищени, във връзка със Заявление № 19-06-272 от 06.06.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ№ 098022 в местност “Под медвен“ от землище с. Хрищени, във връзка със Заявление № 19-06-272 от 06.06.2017 г.

Решение № 1044 от 29.06.2017г. 213.55 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с кадастрален № 171011 в местност “Пазарски път“, землище с. Хрищени, във връзка със Заявление № 19-06-146 от 21.03.2017 г.

Решение № 1045 от 29.06.2017г. 291.28 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 108 012 в местност „Под медвен“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 1046 от 29.06.2017г. 217.14 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 050026 в местност „Аръшов трап“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-257 от 30.05.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 050026 в местност „Аръшов трап“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-257 от 30.05.2017 год.

Решение № 1047 от 29.06.2017г. 226.2 KB относно: Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на План за регулация в следния обхват: за УПИ II ЗА СПОРТЕН КОМПЛЕКС в кв. 264 по плана за регулация, одобрен със Заповед № 1150/18.08.2003 г. на Кмета на Община Стара Загора и улици с о.т. 7-8-9-10-21-22 и о.т. 22-24-25-26-27-4-3-6-2 в кв. 264 по плана за регулация на кв. „Македонски“, одобрен с Решение № 888/29.03.2007г. на Общински съвет Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: IV 6569,ЗА СПОРТ, АТРАКЦИИ, ЖИЛИЩА, ОБЩЕСТВЕНО И ДЕЛОВО ОБСЛУЖВАНЕ и № VII 6570, ЗА СПОРТ, АТРАКЦИИ, РЕКРЕАЦИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в кв. 264 по плана гр. Стара Загора.

Решение № 1048 от 29.06.2017г. 215.9 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно водозахранване и канализация за ПИ с идентификатор 68850.47.3 в местност „Каймака от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление №19-06-204/28.04.2017г.
Разрешение за изработването на ПУП – изменение на план - схема за улични мрежи и съоражения за ПИ с идентификатор 68850.47.3 в местност „Каймака от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-204/ 28.04.2017 г.

Решение № 1049 от 29.06.2017г. 211.84 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.51 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-247 от 22.05.2017 год.

Решение № 1050 от 29.06.2017г. 213.39 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.123.337 в местност „Герена“, по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-270 от 06.06.2017 г.

Решение № 1051 от 29.06.2017г. 225.7 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 028 031 в местност „Кавак дере“ по КВС на землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-246 от 22.05.2017 год.

Решение № 1052 от 29.06.2017г. 214.12 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.106 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление р. № 19-06-260/ 13.02.2017 г.

Решение № 1053 от 29.06.2017г. 213.53 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 075001 в местност „Старите лозя“ от землище с. Арнаутито, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-213 от 04.05.2017 год.

Решение № 1054 от 29.06.2017г. 287.73 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 68850.137.281 в местност “Табашки герен“ от землище гр. Стара Загора.

Решение № 1055 от 29.06.2017г. 289.69 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ №№ 030011, 030012, 030013 и 030017 в местност „Бели връх“ от землище с. Колена, Община Стара Загора.

Решение № 1056 от 29.06.2017г. 288.75 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 074015, ПИ № 074017, ПИ № 074018, ПИ № 074024, ПИ № 075003, ПИ № 075004, ПИ № 075017 и ПИ № 075019 в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Решение № 1057 от 29.06.2017г. 288.81 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и ВиК схема за трасе на външен водопровод на ПИ № 074015, ПИ № 074017, ПИ № 074018, ПИ № 074024, ПИ № 075003, ПИ № 075004, ПИ № 075017 и ПИ № 075019 в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Решение № 1058 от 29.06.2017г. 290.55 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ № 078 006 в местност “Тюлкерман“ от землището на с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 1059 от 29.06.2017г. 287.13 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 017 109 в местност “Стамболов хан“ от землището на с. Ново село, Община Стара Загора.

Решение № 1060 от 29.06.2017г. 289.19 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 145021 в местност „Мерите“, землище с. Яворово, Община Стара Загора.

Решение № 1061 от 29.06.2017г. 286.53 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Второ – резервно ел. захранване на ПСБ База „Стара Загора“- с. Еленино, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали