Решения от Протокол № 24 от 27.07.2017

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1062 от 27.07.2017 214.39 KB отностно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 1063 от 27.07.2017 204.05 KB отностно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 1064 от 27.07.2017 205.7 KB отностно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Решение № 1065 от 27.07.2017 209.85 KB отностно: Актуализация на бюджета на община Стара Загора за 2017 г. във връзка с необходимостта от изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии

Решение № 1066 от 27.07.2017 210.11 KB отностно: Разходване на средства, натрупани по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

Решение № 1067 от 27.07.2017 215.64 KB отностно: Обществен пътнически превоз по автобусни линии от общинската транспортна схема

Решение № 1068 от 27.07.2017 228.31 KB отностно: Предоставяне на медицинска апаратура от „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД на „Комплексен онкологичен център -Стара Загора“ ЕООД, срещу прихващане на задължение

Решение № 1069 от 27.07.2017 221.54 KB отностно: Поемане на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Решение № 1070 от 27.07.2017 206.2 KB отностно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2017г.

Решение № 1071 от 27.07.2017 203.52 KB отностно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2017г.

Решение № 1072 от 27.07.2017 210.73 KB отностно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 година в Община Стара Загора и определяне на детски градини за средищни за 2017/2018 г.

Решение № 1073 от 27.07.2017 219.62 KB отностно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища в Община Стара Загора за учебната 2017/2018 г.

Решение № 1074 от 27.07.2017 219.48 KB отностно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб по художествена гимнастика ИМПАЛА“- гр. Стара Загора

Решение № 1075 от 27.07.2017 213.06 KB отностно: Удължаване срокът за завършване и въвеждане в експлоатация на обект, съгласно Договор № №2544/20.10.2015г. с предмет учредяване право на строеж за изграждане на „Заведение за хранене и развлечения“ в УПИ V7134 , кв. 334а по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1076 от 27.07.2017 217.46 KB отностно: Обявяване на имот за частна общинска собственост и продажба на сграда - бивше кметство, с. Пшеничево, Община Стара Загора

Решение № 1077 от 27.07.2017 215.2 KB отностно: Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.338 и на част от поземлен имот с идентификатор 68850.523.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

Решение № 1078 от 27.07.2017 214.34 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х248 в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 1079 от 27.07.2017 214.46 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V476 в кв. 45 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1080 от 27.07.2017 216.2 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ374 в кв. 29 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Решение № 1081 от 27.07.2017 214.45 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І169 в кв. 13 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

Решение № 1082 от 27.07.2017 221.58 KB отностно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ № 10 на настанен в него наемател

Решение № 1083 от 27.07.2017 221.43 KB отностно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура – север“, бл. 69 на настанен в него наемател

Решение № 1084 от 27.07.2017 221.98 KB отностно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател

Решение № 1085 от 27.07.2017 216.46 KB отностно: Продажба на УПИ ІVоб., коо, кв. 689 по ПУП на гр. Стара Загора, кв. „АПК“

Решение № 1086 от 27.07.2017 213.55 KB отностно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.204.692, землище на гр. Стара Загора

Решение № 1087 от 27.07.2017 216.7 KB отностно: Продажба на УПИ IX181, кв. 81 – „Лозенец – разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1088 от 27.07.2017 219.14 KB отностно: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVІІ312 в кв. 50 по плана на с. Християново, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1089 от 27.07.2017 216.96 KB отностно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот ХХII409 в кв. 18 по плана на с. Арнаутито, община Стара Загора

Решение № 1090 от 27.07.2017 216.59 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 049014 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-310 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 049014 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-310 от 04.07.2017 год.

Решение № 1091 от 27.07.2017 220.21 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 049015 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-309 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 049015 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-309 от 04.07.2017 год.

Решение № 1092 от 27.07.2017 220.65 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ 049016 и ПИ 049017 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-311 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ 049016 и ПИ 049017 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-311 от 04.07.2017 год.

Решение № 1093 от 27.07.2017 218.88 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 133.40 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-288 от 21.06.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 133.40 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

Решение № 1094 от 27.07.2017 215.82 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 005002 в местност “Аджалар“ по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-287 от 20.06.2017г.

Решение № 1095 от 27.07.2017 219.78 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и ПУП – План за застрояване в частта му за ПИ №№ 68850.204.697, 68850.204.698 и 68850.204.699 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, Заявления №№ 19-06-295/ 27.06.2017 г., 19-06-296/ 27.06.2017г. и 19-06-297/ 27.06.2017 г.

Решение № 1096 от 27.07.2017 218.24 KB отностно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“ по КККР на Фгр. Стара Загора.

Решение № 1097 от 27.07.2017 218.17 KB отностно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.61 в местност “Джелата“ по КККР на Фгр. Стара Загора.

Решение № 1098 от 27.07.2017 217.4 KB отностно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатори 68850.256.51 и 68850.256.52, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора.

Решение № 1099 от 27.07.2017 217.27 KB отностно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.313.601, местност “Съборената кюприя“, землище гр. Ст. Загора

Решение № 1100 от 27.07.2017 290.87 KB отностно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на ел.захранващ кабел за подобект: Ново външно ел.захранване на СОГ „Могила“, към обект: СОГ „Могила“, с. Преславен, Община Стара Загора, през ПИ 000184 – „полски пътища“, ПИ 000192 - „полски пътища“ и ПИ 000350 – „пасища, мери“ в землище – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-02-4320 от 14.06.2017 г.

Решение № 1101 от 27.07.2017 219.55 KB отностно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.210.64 - „за селскостопанск, горски, ведомствен път“ и част от ПИ с идентификатор 68850.210.696 - „друг вид земеделска земя“ в местност “Курбанова чешма“, землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-01-2851 от 20.06.2017 г.

Решение № 1102 от 27.07.2017 215.04 KB отностно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за обект „Оптична кабелна мрежа - с. Колена – с. Дълбоки – с.Оряховица – с.Братя Кунчева, Община Стара Загора, във връзка със Заявление с р. № 19-06-282 от 14.06.2017 год.

Решение № 1103 от 27.07.2017 216.07 KB отностно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 106023 в местност „Стаев трап“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-271 / 06.06.2017 год.

Решение № 1104 от 27.07.2017 215.38 KB отностно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.256.59 в местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-298 от 27.06.2017 год.

Решение № 1105 от 27.07.2017 212.35 KB отностно: Създаване на самостоятелен център за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория «Ю. Гагарин», Стара Загора чрез изваждане от състава на Общинския Център за подкрепа за личностно развитие.

Решение № 1106 от 27.07.2017 217.85 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ8 в кв. 57 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 1107 от 27.07.2017 208.23 KB отностно: Промени в състава на Временна комисията за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора.

Решение № 1108 от 27.07.2017 218.45 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ54 в кв. 9 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Решение № 1109 от 27.07.2017 218.44 KB отностно: Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение за обект „Оранжерия за производство на зеленчуци, реконструкция на котелно помещение и подпорна стена“ в УПИ ІІІ-5729, кв.12“Индустриален“/представляващ поземлен имот № 68850. 523. 5729 / през поземлен имот № 68850. 523.15 /представляващ част от УПИ VІ – зеленина в кв. 11“Индустрия“/ по заявление вх. № 10 – 02 – 4571/23.06.2017г.

Решение № 1110 от 27.07.2017 217.89 KB отностно: Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на План за регулация в следния обхват: за УПИ ХХХV - 4705, УПИ ІІІ - 97 в кв. 608 и улица с о.т. 4753 - о.т. 4754 по плана за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-1840/29.09.2011г. на Кмета на Община Стара Загора

Решение № 1111 от 27.07.2017 219.89 KB отностно: Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-31/17.07.2017г.

Решение № 1112 от 27.07.2017 209.62 KB отностно: Oбявяване на обект: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, град Стара Загора за обект от първостепенно значение.

Решение № 1113 от 27.07.2017 211.1 KB отностно: Обект:„Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, град Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали