Решения от Протокол № 25 от 28.09.2017

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1114 от 28.09.2017г. 210.03 KB относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Стара Загора

Решение № 1115 от 28.09.2017г. 239.07 KB относно: Одобряване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/ парк „Бедечка“ при граници: юг - ул. „Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „ Труд“, запад - ул. „Иван Вазов“, изток - ул. „Хан Тервел“ по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-295 от 05.09.2017 г.

Решение № 1116 от 28.09.2017г. 208.32 KB относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин“ на Община Стара Загора.

Решение № 1117 от 28.09.2017г. 222.31 KB относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 1118 от 28.09.2017г. 309.31 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 422 от 26.03.2009 г., в сила от 01.04.2009 г./ – първо четене.

Решение № 1119 от 28.09.2017г. 367.5 KB относно: Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора– първо четене.

Решение № 1120 от 28.09.2017г. 266.02 KB относно: Приемане на Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора– първо четене.

Решение № 1121 от 28.09.2017г. 287.45 KB относно: Приемане на Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни– първо четене.

Решение № 1122 от 28.09.2017г. 212.94 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30. 06. 2017 година

Приложения 1-28 23.19 MB


Решение № 1123 от 28.09.2017г. 260.14 KB относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на ремонтни дейности и мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“ през 2017 година

Решение № 1124 от 28.09.2017г. 212.64 KB относно: Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2018 - 2020 година

Приложение 1 1.07 MB

Решение № 1125 от 28.09.2017г. 225.85 KB относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2017 година

Приложение 1-5 8.84 MB

Решение № 1126 от 28.09.2017г. 1.4 MB относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Решение № 1127 от 28.09.2017г. 221.24 KB относно: Даване съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора за провеждане на нов търг за продажба на 6 броя тролейбуси марка „ЛАЗ“Е 183 D1-01

Решение № 1128 от 28.09.2017г. 220.94 KB относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост в с. Богомилово, на СНЦ „ Спортен клуб на сляпо – глухите – Августа Стара Загора“

Решение № 1129 от 28.09.2017г. 216.65 KB относно: Удължаване срока на договор за наем на СНЦ „ЛАЙЪНС КЛЪБ СТАРА ЗАГОРА – ТРАКИЯ“ за имот – публична общинска собственост, представляващ: „Ресторант - клуб“, с площ 191.00 кв. м., находящ се на ул. „Цар Иван Шишман“ № 60, гр. Стара Загора.

Решение № 1130 от 28.09.2017г. 232.44 KB относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в кв. 522а по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от ПИ с идентификатор 68850.502.213 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Решение № 1131 от 28.09.2017г. 227.19 KB относно: Искане за достъп до обществена информация

Решение № 1132 от 28.09.2017г. 211.86 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 29.09.2017 г.

Решение № 1133 от 28.09.2017г. 207.76 KB относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП ДГС Чирпан, във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Решение № 1134 от 28.09.2017г. 208.16 KB относно: Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017г., /към 14.08.2017г./.

Приложение 1 1.58 MB

Решение № 1135 от 28.09.2017г. 205.25 KB относно: Даване на съгласие за отдаване през 2018г. до 1/3 от годишното ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора на местни търговци.

Решение № 1136 от 28.09.2017г. 210.44 KB  относно: Отдаване под наем на обекти публична общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на лекари и лекари по дентална медицина, извършващи първична медицинска и дентална помощ.

Приложение 1 192.36 KB

Решение № 1137 от 28.09.2017г. 212.41 KB относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Дълбоки, Община Стара Загора.

Решение № 1138 от 28.09.2017г. 210.97 KBотносно: Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.5734 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

Решение № 1139 от 28.09.2017г. 212.71 KB относно: Продажба на сграда, построена върху имот с отстъпено право на строеж от Община Стара Загора

Решение № 1140 от 28.09.2017г. 215.88 KB относно: Продажба на част от сграда, построена върху имот с отстъпено право на строеж от Община Стара Загора в с. Богомилово,Община Стара Загора

Решение № 1141 от 28.09.2017г. 232.57 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ168 и УПИ ХІІІ166,167,вододайна зона в кв. 30 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора, чрез замяна

Решение № 1142 от 28.09.2017г. 230.1 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ436 в кв. 30 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора, чрез замяна

Решение № 1143 от 28.09.2017г. 326.06 KB относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000160, находящ се в землищено на с. Калояновец, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение № 1144 от 28.09.2017г. 330.52 KB относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал.1 от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000861, находящ се в землищено на с. Кирилово, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение № 1145 от 28.09.2017г. 329.69 KB относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал.1 от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 020017, находящ се в землищено на с. Могила, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение № 1146 от 28.09.2017г. 330 KB относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000007, находящ се в землищено на с. Арнаутито, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение № 1147 от 28.09.2017г. 390.69 KB относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал.1 от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000156, находящ се в землищено на с. Калояновец, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение № 1148 от 28.09.2017г. 390.1 KB относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал.1 от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000418, находящ се в землищено на с. Бъдеще, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение № 1149 от 28.09.2017г. 389.82 KB относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал.1 от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000423, находящ се в землищено на с. Калояновец, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение № 1150 от 28.09.2017г. 389.24 KB относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал.1 от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 028010, находящ се в землищено на с. Стрелец, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение № 1151 от 28.09.2017г. 329.88 KB относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал.1 от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на Рибарник имот № 000247, находящ се в землищено на с. Маджерито, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение № 1152 от 28.09.2017г. 329.92 KB относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал.1 от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на Рибарник, имот № 000255, находящ се в землищено на с. Петрово, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение № 1153 от 28.09.2017г. 389.87 KB относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал.1 от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на на Рибарник имот № 000862, находящ се в землищено на с. Кирилово, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение № 1154 от 28.09.2017г. 214.98 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV4533,4534 в кв. 325 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1155 от 28.09.2017г. 215.69 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ504 в кв. 3 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1156 от 28.09.2017г. 213.14 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ212 в кв. 5 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 1157 от 28.09.2017г. 216.3 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ141 в кв. 14 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора.

Решение № 1158 от 28.09.2017г. 213.18 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V216 в кв. 21 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Решение № 1159 от 28.09.2017г. 213.79 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ487 в кв. 6518 - Железник по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1160 от 28.09.2017г. 221.46 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, бл. 104 на настанен в него наемател.

Решение № 1161 от 28.09.2017г. 221.03 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател

Решение № 1162 от 28.09.2017г. 219.1 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара“, бл. 10 на настанен в него наемател.

Решение № 1163 от 28.09.2017г. 221.06 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 288, на настанен в него наемател.

Решение № 1164 от 28.09.2017г. 221.28 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“, бл. 39, на настанен в него наемател

Решение № 1165 от 28.09.2017г. 216.88 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІV5233, кв. 256 по плана на гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1166 от 28.09.2017г. 218.96 KB относно: Продажба на Общински нежилищен имот, представляващ застроен УПИ LVI6068, в кв. 4 – „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1167 от 28.09.2017г. 217.75 KB относно: Продажба на УПИ CCXLІІІ4005 в кв. 13 – „Индустриален“ по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1168 от 28.09.2017г. 207.94 KB относно: Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на пътна връзка към ПИ № 001042 в местност „Кашлите“ по КВС на землище с. Кирилово, Община Стара Загора, през ПИ № 001018 –„пасище, мера“– публична, общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-02-5154 от 17.07.2017 г.

Решение № 1169 от 28.09.2017г. 216.59 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-338 от 25.07.2017 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.208.20, през ПИ № 68850.208.60 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ № 68850.209.682 – „пасище“; ПИ № 68850.209.132–„за водностопанско, хидромелиоративно съоражение“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление 10-02-5359 от 25.07.2017г.

Решение № 1170 от 28.09.2017г. 218.11 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 086010 в местност “Карасулука“ от землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-321 от 12.07.2017 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 086010 в местност “Карасулука“ от землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Решение № 1171 от 28.09.2017г. 214.15 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ № 049014 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Решение № 1172 от 28.09.2017г. 214.1 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ № 049015 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Решение № 1173 от 28.09.2017г. 214.65 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 049016 и ПИ 049017 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Решение № 1174 от 28.09.2017г. 214.38 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 005002 в местност “Аджалар“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

Решение № 1175 от 28.09.2017г. 212.96 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 133.40 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

Решение № 1176 от 28.09.2017г. 220.06 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод и канализация и изменение на „ВиК“ схема за УПИ I 104, УПИ II 105, УПИ III 107, УПИ IV 108, УПИ V 109, УПИ VI 110, УПИ VII 114, УПИ VIII 113, УПИ IХ 112, УПИ Х 111, УПИ ХI 116, УПИ ХII 117, УПИ ХIII 118 и УПИ ХIV 119 в масив 107, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, общ. Ст. Загора, Заявление № 19-06-380/ 29.08.17г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за водопровод и канализация за горецитираните имоти през ПИ № 46417.0.117 – „полски път“ и ПИ № 46417.0.118 – „напоителен канал“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-3805 от 10.08.2017 г.

Решение № 1177 от 28.09.2017г. 216.22 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод на ПИ № 68850.210.31 и ПИ 68850.210.975 в местност „Курбанова чешма“ от землище гр. Стара Загора и схема водопровод и каналицация за цитираните имоти, във връзка със Заявление № 19-06-300 от 28.06.2017 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външен водопровод на ПИ № 68850.210.31 и ПИ 68850.210.975 от землище гр. Стара Загора през селскостопански, горски, ведомствени пътища /ПИ/ №№ 68850.210.707, 68850.210.64 и 68850.211.61 – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-2998 от 28.06.2017 г.

Решение № 1178 от 28.09.2017г. 214.51 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. – схема за захранване на ПИ № 68850.47.26 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-381от 29.08.2017 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе за ПИ № 68850.47.26 през ПИ № 68850.47.942–„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ № 68850.47.49 –„нива“– общинска собственост, Заявление 10-02-6156/ 29.08.2017 г.

Решение № 1179 от 28.09.2017г. 214.67 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ВиК. – схема за ПИ № 68850.47.26 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-382 от 29.08.2017 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване водопроводно и канализационно трасе за ПИ № 68850.47.26 през ПИ № 68850.47.942–„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ № 68850.47.49 –„нива“– общинска собственост, Заявление 10-02-6156/ 29.08.2017 г.

Решение № 1180 от 28.09.2017г. 218.56 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. – схема за обект: “Мрежа НН от МчТП “Свинеферма“ в ПИ № 68850.162.19 за захранване на ПИ № 68850.162.487 и ПИ № 68850.162.489 по КККР на гр. Стара Загора, във врэзка със Заявление № 19-06-369 от 18.08.2017 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе в ПИ № 68850.162.19 през ПИ № 68850.162.19 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“– публична общинска собственост, Заявление 10-02-5906/ 18.08.2017 г.

Решение № 1181 от 28.09.2017г. 217.19 KB относно: Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на ПУП проект за изменение на План за регулация и застрояване в следния обхват: за УПИ VОДО, кв. 113 одобрен със Заповед № 840/14.06.2004г. и УПИ VІ – 375а, кв. 133 и улица – тупик с о.т 422a – о.т. 422б - о.т. 422в по плана на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2493/15.11.2000г. на Кмета на Община Стара Загора

Решение № 1182 от 28.09.2017г. 215.6 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и план – схема за изместване на съществуващи електропроводи на „ЕР ЮГ“ в ПИ с идентификатор №№ 68850.122.440, 68850.123.337 и 68850.123.37 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-342 от 31.07.2017 год.

Решение № 1183 от 28.09.2017г. 212.82 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 017042, местност „Люляката по КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-31 от 15.08.2017 год.

Решение № 1184 от 28.09.2017г. 213.74 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037004 в местност „Къньов трап“ от землището на с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-329 от 18.07.2017 год.

Решение №1185 от 28.09.2017г. 212.84 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.263 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-351 от 08.08.2017 год.

Решение №1186 от 28.09.2017г. 213.8 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 028008 в местност „Чалти алан“ по КВС на, землище с. Калояновец, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление № 19-06-324 от 13.07. 2017 г.

Решение №1187 от 28.09.2017г. 213.25 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 084048 в местност „Юрта“ по КВС на, землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-363 от 15.08.2017 год.

Решение №1188 от 28.09.2017г. 226.27 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.135 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира“, землище с. Колена, Община Стара Загора, Заявление рег. № 19-06-375/ 22.08.2017 год.

Решение №1189 от 28.09.2017г. 213.04 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и план – схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 70202.170.23 в местност „Черешите“ от землище с. Сулица, Община Стара Загора.

Решение №1190 от 28.09.2017г. 214.19 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ № 112006 в местност „Герена“ от землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение №1191 от 28.09.2017г. 214.04 KB относно: Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ II–4350а в кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора.

Решение №1192 от 28.09.2017г. 215.68 KB относно: Подпомагане дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора“ ЕООД, чрез заместване в дългa към „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора и прихващане на насрещни задължения

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали