Решения от Протокол № 27 от 30.11.2017

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1227 от 30.11.2017г. 212.8 KB относно: Даване съгласие от Общински съвет Стара Загора за оценка – на непарична вноска – апорт на вещни права – право на собственост върху недвижими имоти и дма – общинска собственост, необходима за учредяване на ЕАД „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ Стара Загора с едноличен собственик на капитала – Община Стара Загора

Решение № 1228 от 30.11.2017г. 213.73 KB относно: Придобиване на имоти, собственост на Министерството на отбраната, находящи се в гр. Стара Загора, северозападно от ул. „Хан Аспарух“

Решение № 1229 от 30.11.2017г. 209.86 KB относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – първо четене.

Решение № 1230 от 30.11.2017г. 208.3 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 1231 от 30.11.2017г. 247.11 KB относно: Приемане на първо четене на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора.

Решение № 1232 от 30.11.2017г. 219.62 KB относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2017 година.

Приложение 1 452.53 KB Приложение 2 356.66 KB

Решение № 1233 от 30.11.2017г. 212.37 KB относно: Даване съгласие за сключване на договор за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

Решение № 1234 от 30.11.2017г. 213.7 KB относно: Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2018г.

Приложение 1 и 2 359.81 KB

Решение № 1235 от 30.11.2017г. 215.48 KB относно: Поемане на задължение до 5 215 721,46 лева (пет милиона двеста и петнадесет хиляди седемстотин двадесет и един лева, четиридесет и шест стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 1236 от 30.11.2017г. 235.61 KB относно: Поемане на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Решение № 1237 от 30.11.2017г. 269.15 KB относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на имот публична общинска собственост на Министерството на здравеопазването във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирано по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Решение № 1238 от 30.11.2017г. 220.9 KB относно: Учредяване право на строеж на Министерство на здравеопазването върху имот, частна общинска собственост, находящ се в град Стара Загора във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура „Подкрепа на деинституционализация на грижите за деца“, финансирано по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.

Решение № 1239 от 30.11.2017г. 209.68 KB относно: Участие в учредяване на Организация за управление на туристически район Тракия.

Решение № 1240 от 30.11.2017г. 364.16 KB относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Решение № 1241 от 30.11.2017г. 134.98 KB относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора.

Решение № 1242 от 30.11.2017г. 214.62 KB относно: Промяна на наименованията на институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Приложение 1 146.7 KB

Решение № 1243 от 30.11.2017г. 209.78 KB относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2018г.

Решение № 1244 от 30.11.2017г. 209.24 KB относно: Удължаване срока на работа на Временна комисията за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора във връзка с Решение № 763/ 23.02.2017г. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 1245 от 30.11.2017г. 140.72 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “ТЕНИС КЛУБ“-гр.Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 1246 от 30.11.2017г. 213.8 KB относно: Удължаване срока на договорите за наем на наематели на търговски маси на Централен зеленчуков пазар.

Решение № 1247 от 30.11.2017г. 222.39 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Помещение с площ 88.44 кв. м., в северозападната част на сграда с идентификатор 68850.258.593.2 от „Дом за възрастни хора с физически увреждания“, в землището на гр. Стара Загора, местност Беш Бунар, ПИ с идентификатор 68850.258.593.

Решение № 1248 от 30.11.2017г. 213.46 KB относно: Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост.

Решение № 1249 от 30.11.2017г. 222.52 KB относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на асансьор към съществуваща сграда в имот с идент. № 68850.518.407 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ ХV, кв. 119 по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 1250 от 30.11.2017г. 221 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ26 в кв. 4740 – Кольо Ганчев по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1251 от 30.11.2017г. 221.65 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV466 и УПИ ХІ466 в кв. 47 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

Решение № 1252 от 30.11.2017г. 217.22 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ22 в кв. 1 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Решение № 1253 от 30.11.2017г. 218.48 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ104 в кв. 29 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора.

Решение № 1254 от 30.11.2017г. 218.13 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ459 в кв. 32 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 1255 от 30.11.2017г. 221.71 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател.

Решение № 1256 от 30.11.2017г. 221.19 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ бл. 1, на настанен в него наемател.

Решение № 1257 от 30.11.2017г. 211.13 KB относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.513.54, находящ се в град Стара Загора, парк „Бедечка“, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 1258 от 30.11.2017г. 217.79 KB относно: Продажба на УПИ XIX194,ОДО, кв. 15а по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1259 от 30.11.2017г. 223.32 KB относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 85 – кв. „Лозенец-разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1260 от 30.11.2017г. 217.2 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот VІобщ. в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1261 от 30.11.2017г. 211.51 KB относно: Продажба на имот с № 000426, землище с. Малка Верея, община Стара Загора.

Решение № 1262 от 30.11.2017г. 135.35 KB относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене

Решение № 1263 от 30.11.2017г. 135.33 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 1264 от 30.11.2017г. 214.26 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.697 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1265 от 30.11.2017г. 214.26 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.698 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1266 от 30.11.2017г. 214.25 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.699 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1267 от 30.11.2017г. 138.72 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 00655.75.1 от местност “Старите лозя“ по КККР на с. Арнаутито, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-406 / 20.09.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 00655.75.1, през полски път № 00655.76.17 от КККР на с. Арнаутито, Заявление с р. № 10-02-7228/ 11.10.2017 г.

Решение № 1268 от 30.11.2017г. 217.26 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и план – схема за изместване на съществуващи електропроводи на „ЕР ЮГ“ в ПИ с идентификатор №№ 68850.122.440, 68850.123.337 и 68850.123.37 по КККР на гр. Стара Загора;
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе за изместване на съществуващи електропроводи на „ЕР ЮГ“ в ПИ с идентификатор №№ 68850.122.440, 68850.123.337 и 68850.123.37, през ПИ 68850.122.440 и ПИ 68850.123.256 - полски пътища и ПИ 68850.123.255 – води и водни обекти - публична общинска собственост, Заявление 10-01-5042/17.10.17г

Решение № 1269 от 30.11.2017г. 137.79 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.212.31 в местност “Курбанова чешма“ от землище гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ I 31 в кадастрален район 212 по КККР на гр. Стара Загора, Заявление р. № 19-06-444 от 30.10.2017 год.

Решение № 1270 от 30.11.2017г. 136.29 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 107042 в местност „Атюрен“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-434/ 19.10.2017 год.

Решение № 1271 от 30.11.2017г. 134.62 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 001042 в местност „Кашлите“ по КВС на с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-441 от 26.10.2017 год.

Решение № 1272 от 30.11.2017г. 211.63 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 032002, местност „Йовлаза“ по КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-448 от 31.10.2017 год.

Решение № 1273 от 30.11.2017г. 211.15 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 033001, местност „Йовлаза“ по КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-426 от 09.10.2017 год.

Решение № 1274 от 30.11.2017г. 136.74 KB относно: Предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 300/ 20.11.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, в обхват: УПИ І – 3512 в кв. 77 и улици с о. т. 2143 – о.т. 2119 и о.т. 2119 –о .т. 2118 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 1275 от 30.11.2017г. 213.56 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на ел. захранване и проект на ел. – схема за захранване на ПИ с идентификатор 68850.47.26 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1276 от 30.11.2017г. 213.21 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод и канализация и проект на „ВиК“ схема за ПИ с идентификатор 68850.47.26 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1277 от 30.11.2017г. 137.5 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод и схема водопровод и канализация на ПИ № 68850.210.31 и ПИ 68850.210.975 в местност „Курбанова чешма“ от землище гр. Стара Загора.

Решение № 1278 от 30.11.2017г. 213.09 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора.

Решение № 1279 от 30.11.2017г. 138.29 KB относно: Възстановяване собствеността на подземния паркинг в полза на община Стара Загора, находящ се в кв. 1 Централна градска част, югоизточно от старата сграда на общината - между бул. „Руски” от запад, Универсален магазин от юг, ул. „Цар Иван Шишман” от изток и сградите по ул. „Св. Княз Борис І” от север.

Решение № 1280 от 30.11.2017г. 208.22 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на членовете на дружество „Военноинвалид“

Решение № 1281 от 30.11.2017г. 207.78 KB относно: Именуване на улица в кв. „Три чучура“, в района на бивша „Партийна школа“

Решение № 1282 от 30.11.2017г. 211.38 KB относно: Сформиране на Временна комисия за проверка на документите на настанените наематели в общински жилища

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали