Решения от Протокол № 4 от 19.12.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 47 от 19.12.2019 г. относно: Приемане на второ четене Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Стара Загора

 

Решение № 48 от 19.12.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

 

Решение № 49 от 19.12.2019 г. относно: Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2020г. за град Стара Загора и за населените места извън град Стара Загора.

Приложение 1-2

Решение № 50 от 19.12.2019 г. относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани  промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната  програма за 2019 година

Приложения 1-5

Решение № 51 от 19.12.2019 г. относно: Промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг и разширяване обхвата му за мостово финансиране на всички инвестиционни проекти, реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж“ и Оперативна програма „Околна среда“, при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове, чрез изменение на решение 1513 от 26.04.2018 година, изменено с решение 1725 от 28.06.2018 година.

Протокол

 

Решение № 52 от 19.12.2019 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за  изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора“

 

Решение № 53 от 19.12.2019 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение   «Международен младежки център – мисли локално, действай глобално» по процедура «Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие», код на процедурата BGLD-1.003, по програма «Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи», финансирано по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство /ФМ на ЕИП/ и разрешение за ползване на обект, общинска собственост за нуждите на проекта

 

Решение № 54 от 19.12.2019 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на помещение  на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД за издаване на електронни карти и билети за  градски и междуселищен транспорт

 

Решение № 55 от 19.12.2019 г. относно: Даване съгласие за сключване на договор за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

 

Решение № 56 от 19.12.2019 г. относно: Одобряване на промени в структурата на Общинската администрация и дейностите към нея, считано от 01.01.2020 година.

Приложение 1   Приложение 2    Приложение 3    Органиграма

Решение № 57 от 19.12.2019 г. относно:  Учредяване право на строеж за изграждане на сграда  в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 58 от 19.12.2019 г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Приложения

 

Решение № 59 от 19.12.2019 г. относно: Избиране на представители на Община Стара Загора в Общите събрания на смесените дружества

 

Решение № 60 от 19.12.2019 г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие в извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД  гр.Стара Загора, свикано  на 03.01.2020г., при липса на кворум на 20.01.2020г. и определяне на становището на Община Стара Загора по проекто-решенията включени в дневния ред

 

Решение № 61 от 19.12.2019 г. относно: Определяне на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, насрочено за 17.01.2020г.

 

Решение № 62 от 19.12.2019 г. относно: Участие на Председателя на Общински съвет Стара Загора в Националната асоциация на председателите на общински съвети

 

Решение № 63 от 19.12.2019 г. относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти- нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 година на територията на Община Стара Загора

 

Решение № 64 от 19.12.2019 г. относно: Даване на съгласие за отдаване през 2020 год. на 10 процента от годишното ползване на дървесина, собственост на Община Стара Загора на местни търговци

 

Решение № 65 от 19.12.2019 г. относно: Удължаване срока на договорите  за наем на наематели на търговски маси на пазара в квартал „Казански“. (т. н. Руски пазар)

 

Решение № 66 от 19.12.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII6026, за производствени и складови дейности, кв. 527а – „Три чучура север“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 67 от 19.12.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III472 в кв. 17 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

 

Решение № 68 от 19.12.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I524 в кв. 50 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение № 69 от 19.12.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III226 в кв. 25 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

 

Решение № 70 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на новопроектиран отводнителен канал за ПИ с идентификатор 55289.86.253, 55289.94.444 и  55289.94.449 по КККР на с. Памукчии, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 10-33-261 от 26.11.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за отводнителен канал за ПИ с идентификатор 55289.86.253, 55289.94.444  и  55289.94.449 през ПИ с идентификатор 55289.86.253 - „полски път“ и ПИ с идентификатор 55289.94.449 - „пасище, мера“– публична общинска собственост.

 

Решение № 71 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел.  схеми /10 бр./ за външно ел. захранване на поземлени имоти /ПИ/ №№ 296.53, 296.59, 296.60, 296.64, 296.106, 296.111, 296.162, 296.253, 296.290 и 298.46 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти /ПНО/ на с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-336 от 02.10.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе за външно ел. захранване до цитираните имоти през ПИ №№ 204.15, 296.188, 296.187 и 296.183 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ № 296.503 – „за второстепенна улица“ – публична общинска собственост, Заявление 10-02-7824/ 04.10.19г

 

Решение № 72 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване до ПИ с идентификатор 68850.33.926 в местност „Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-367 от 30.10.2019 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на кабелно ел. трасе до ПИ 68850.33.926 през ПИ 68850.33.894, 68850.32.906, 68850.32.896 и 68850.31.899  –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-9255 от 13.11.2019 г.

 

Решение № 73 от 19.12.2019 г. относно: Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25 - 1605/14.07.2009 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ II4959, УПИ III4961, УПИ VII4957 и УПИ VIII в кв.442

 

Решение № 74 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.39.21 от местност „Клюнка“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във  връзка   със Заявление вх. № 19-06-380 от 11.11.2019 год.

 

Решение № 75 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.219.51 от местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-397 от 19.11.2019 г.

 

Решение № 76 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.305.494 от местност „Кръстев трап“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-395 от 19.11.2019 год.

 

Решение № 77 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.59.2 от местност „Вира“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление № 19-06-402 от 26.11.2019 г

 

Решение № 78 от 19.12.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 46417.107.125, 46417.107.126, 46417.107.127, 46417.107.128, 46417.107.129 и 46417.107.130 в местност „Атюрен“ по  КККР на с. Малка Верея, Община Стара Загора.

 

Решение № 79 от 19.12.2019 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 77476.33.3 от местност “Баченик“по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

 

Решение № 80 от 19.12.2019 г. относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект “Красива България“ към МТСП по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проект: „Благоустрояване на детска градина №1 „Звънче“,  УПИ II-35,  кв. 613 по плана на град Стара Загора“. Обща стойност на проекта - 120 000 лв. с ДДС, от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 60 000 лв. с ДДС .

 

Решение № 81 от 19.12.2019 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2589 по протокол № 47 от 26 септември 2019 год. на Общински съвет Стара Загора и Решение№ 44 по протокол № 3 от 28 ноември 2019 година.

 

Решение № 82 от 19.12.2019 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на членове на дружество “Военноинвалид”

 

Решение № 83 от 19.12.2019 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Бончо В. Бонев

 

Решение № 84 от 19.12.2019 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Емил З. Манолов

 

Решение № 85 от 19.12.2019 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Пенка Т. Бенчева

 

Решение № 86 от 19.12.2019 г. относно: Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд Стара Загора за мандат 2020 – 2024 г., определяне правила за неговото провеждане и създаване временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали